Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 219
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 23. §)
24-TA-221
Par valsts nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
1.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodot Satiksmes ministrijas valdījumā valsts nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0283) 0,0072 ha platībā – Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā.
2.
Satiksmes ministrijai pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamā īpašuma daļu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens