Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 266
Rīgā 2023. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 29 28. §)
23-TA-1142
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 523 "Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5. panta devīto daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 523 "Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 182. nr.; 2019, 187. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Par cenrāža 1.1., 1.2., 1.3. apakšpunktā un 2. punktā minēto pakalpojumu maksu neiekasē no:
3.1. pirmsskolas vecuma bērniem;
3.2. pedagogiem/skolotājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu (grupā vismaz 10 bērni);
3.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām;
3.4. daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu) un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II grupas invaliditāte (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību), tai skaitā individuālajam apmeklējumam;
3.5. personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I, II un III grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;
3.6. Latvijas augstāko izglītības iestāžu kultūras mantojuma, latviešu (baltu) filoloģijas un muzikoloģijas studiju programmu studentiem (uzrādot atbilstošu augstskolas izziņu);
3.7. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);
3.8. Latvijas Rakstnieku savienības un Latvijas Komponistu savienības biedriem (uzrādot apliecību);
3.9. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);
3.10. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti);
3.11. grupas (ne mazāk par 15 apmeklētājiem) vadītāja (gida);
3.12. muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (iesniedzot organizācijas pārstāvja iesniegumu);
3.13. muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā – un dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija "Eiropas Muzeju nakts", – no plkst. 19.00.";
1.2.
svītrot 5. punktu;
1.3.
izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Par cenrāža 5. punktā, 6.1.1., 6.1.2., 6.1.4., 6.1.6., 6.1.8., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.6., 6.2.8., 6.3.1., 6.4.1., 6.5.1., 6.6.1., 7.1., 7.3., 8.1. un 10.1. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no valsts vai pašvaldības iestādēm ar valsts reprezentāciju saistītos gadījumos, kā arī no valsts un pašvaldības iestādēm vai privātpersonām ar muzeju noslēgta sadarbības līguma ietvaros, ja sadarbības mērķis atbilst muzeja mērķiem un uzdevumiem un pakalpojuma saņēmējs negūst tiešu vai netiešu materiālu labumu no saņemtā pakalpojuma.";
1.4.
svītrot 7. punktu;
1.5.
svītrot 8. punktu;
1.6.
svītrot 10. punktu;
1.7.
izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Muzeja noteiktajās akciju dienās par cenrāža 1., 2. un 3. punktā minētajiem pakalpojumiem atkarībā no muzeja rīkotās akcijas, auditorijas un muzeja pakalpojuma formāta tiek noteiktas šādas atlaides:
11.1. muzeja tematiskās akcijas izglītojamiem, studentiem, pensionāriem, ģimenēm – 100 % atlaide;
11.2. muzeja tematiskās akcijas neatkarīgi no auditorijas – 50 % atlaide;
11.3. muzeja akcijas sadarbībā ar citiem kultūras un izglītības pakalpojumu sniedzējiem – 50 % atlaide;
11.4. muzeja akcijas valsts svētku dienās – 100 % atlaide.";
1.8.
papildināt ar 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Maksu par cenrāža 9. punktā minētajiem pakalpojumiem "Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana/iznomāšana" neiekasē no muzejiem, kas ir akreditēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";
1.9.
papildināt ar 14. punktu šādā redakcijā:
"14. Maksu neiekasē par cenrāža 2. punktā minētajiem pakalpojumiem no Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībniekiem un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nedēļā (uzrādot dalībnieka karti).";
1.10.
izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 6. jūnijā.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Kultūras ministrs N. Puntulis
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr.
266

"Pielikums

Ministru kabineta

2015. gada 15. septembra

noteikumiem Nr. 523


Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis


Nr.
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN 21 % (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Muzeja apskate – Mārstaļu ielā 6, Rīgā1
1.1. Pastāvīgās ekspozīcijas apskate
1.1.1. Skolēniem (vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās) 1 apmeklējums 1 personai 3,00 0,00 3,00
1.1.2. Studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1 personai 6,00 0,00 6,00
1.1.3. Pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums 1 personai 10,00 0,00 10,00
1.1.4. "Ģimenes biļete 1+/3+" (1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem) 1 apmeklējums ģimenei  12,00 0,00 12,00
1.1.5.

"Ģimenes biļete 2+" (2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem)

1 apmeklējums ģimenei 20,00 0,00 20,00
1.1.6. Gida pakalpojums (latviešu valodā) – pastāvīgās ekspozīcijas apskate apmeklētājiem grupā līdz 20 personām 1 apmeklējums grupai 20,00 0,00 20,00
1.1.7. Gida pakalpojums (svešvalodā) – pastāvīgās ekspozīcijas apskate grupai līdz 20 personām 1 apmeklējums grupai 30,00 0,00 30,00
1.1.8. Audiogids – visās pieejamajās valodās 1 izmantošanas reize 5,00 0,00 5,00
1.2. Bērnu zonas apmeklējums
1.2.1. Pieaugušajam, kurš pavada pirmsskolas vecuma bērnu vai bērnus 1 apmeklējums 1 personai 5,00 0,00 5,00
1.2.2. Skolēniem (vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās) 1 apmeklējums 1 personai 3,00 0,00 3,00
1.2.3.

Studentiem, pensionāriem

1 apmeklējums 1 personai

6,00 0,00 6,00
1.2.4. Pārējiem apmeklētājiem2 1 apmeklējums 1 personai 10,00 0,00 10,00
1.3. Mansarda – klusās zonas apmeklējums
1.3.1. Apmeklētājiem 1 apmeklējums 1 personai 5,00 0,00 5,00
2. Muzeja ekspozīcijas "Dziesmu svētku telpas" apskate Mežaparka Lielajā estrādē, Ostas prospektā 11, Rīgā, 1. stāvā1
2.1. Skolēniem (vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās) 1 apmeklējums 1 personai 3,00 0,00 3,00
2.2. Studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1 personai 5,00 0,00 5,00
2.3. Pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums 1 personai 8,00 0,00 8,00
2.4. "Ģimenes biļete 1+/3+" (1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem) 1 apmeklējums ģimenei 8,00 0,00 8,00
2.5. "Ģimenes biļete 2+" (2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem) 1 apmeklējums ģimenei 16,00 0,00 16,00
3.

Muzeja sagatavotu tematisku pasākumu un pedagoģisko nodarbību apmeklējums1

3.1. Muzeja sagatavota tematiska pasākuma apmeklējums3
3.1.1. Pirmsskolas vecuma bērniem 1 apmeklējums 1 personai 2,00 0,00 2,00
3.1.2. Skolēniem (vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās) 1 apmeklējums 1 personai 3,00 0,00 3,00
3.1.3. Studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1 personai 4,00 0,00 4,00
3.1.4. Pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums 1 personai 5,00 0,00 5,00
3.2. Muzeja sagatavota tematiska pasākuma ar paaugstinātu resursu ietilpību apmeklējums4
3.2.1.

Pirmsskolas vecuma bērniem

1 apmeklējums 1 personai 3,00 0,00 3,00
3.2.2. Skolēniem (vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās) 1 apmeklējums 1 personai 5,00 0,00 5,00
3.2.3. Studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1 personai 7,00 0,00 7,00
3.2.4. Pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums 1 personai 10,00 0,00 10,00
3.3.

Muzeja sagatavota tematiska pasākuma ar augstu resursu ietilpību apmeklējums5

3.3.1. Pirmsskolas vecuma bērniem 1 apmeklējums 1 personai 5,00 0,00 5,00
3.3.2. Skolēniem (vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās) 1 apmeklējums 1 personai 7,00 0,00 7,00
3.3.3. Studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1 personai 10,00 0,00 10,00
3.3.4. Pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums 1 personai 15,00 0,00 15,00
3.4.

Muzeja pedagoģiskās nodarbības apmeklējums grupām

3.4.1. Muzeja pedagoģiskās nodarbības apmeklējums skolēnu grupai

grupai līdz 20 personām

70,00 0,00 70,00
3.4.2. Muzeja pedagoģiskās nodarbības apmeklējums skolēnu grupai ārpus muzeja darba telpām6

grupai līdz 20 personām

70,00 0,00 70,00
3.4.3. Muzeja pedagoģiskās nodarbības apmeklējums pirmsskolas vecuma bērnu grupai

grupai līdz 20 personām

50,00 0,00 50,00
3.4.4. Muzeja pedagoģisko nodarbību programmas (vairāk nekā divas programmas) apmeklējums grupai ārpus muzeja darba telpām6

grupai līdz 20 personām par 1 nodarbību

50,00 0,00 50,00
3.5. Tematiska pastaiga7
3.5.1. Skolēniem (vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās) 1 apmeklējums 1 personai 3,00 0,00 3,00
3.5.2. Studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1 personai 4,00 0,00 4,00
3.5.3. Pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums 1 personai 6,00 0,00 6,00
3.5.4. Tematiskās pastaigas apmeklētājiem grupā līdz 20 personām 1 apmeklējums 1 grupai 60,00 0,00 60,00
4.

Gida pakalpojumi muzeja izstādē Muzeju krātuvē Pulka ielā 8, Rīgā1

4.1. Gida pakalpojums (latviešu valodā) grupai līdz 20 personām

1 apmeklējums 1 grupai

20,00 0,00 20,00
4.2. Gida pakalpojums (svešvalodā) grupai līdz 20 personām

1 apmeklējums 1 grupai

30,00 0,00 30,00
5.

Krājuma izmantošana – krājuma dokumentu un uzziņu materiāla kopēšana (bez tiesībām publicēt) – muzeja lasītavā Muzeju krātuvē Pulka ielā 8, Rīgā8, 9

5.1. krājuma dokumentu un uzziņu materiāla kserokopijas izgatavošana, A4 formāts1 1 lappuse 0,20 0,00 0,20
6. Muzeja priekšmetu digitālās kopijas izgatavošana – muzeja lasītavā Muzeju krātuvē Pulka ielā 8, Rīgā9, 10
6.1.

Muzeja priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) digitālā kopija/attēls

6.1.1. ar izšķirtspēju 150 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1
1 datne 1,50 0,00 1,50
6.1.2. ar izšķirtspēju 300 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1
1 datne 4,00 0,00 4,00
6.1.3. ar izšķirtspēju 300 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)11
1 datne 10,00 0,00 10,00
6.1.4. ar izšķirtspēju 600 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1
1 datne 7,00 0,00 7,00
6.1.5. ar izšķirtspēju 600 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)11
1 datne 40,00 0,00 40,00
6.1.6. ar izšķirtspēju virs 600 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1
1 datne 20,00 0,00 20,00
6.1.7. ar izšķirtspēju virs 600 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)11
1 datne 60,00 0,00 60,00
6.1.8. fotonegatīvu, diapozitīvu, mikrofilmu digitālā kopija
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1
1 datne 7,00 0,00 7,00
6.1.9.

fotonegatīvu, diapozitīvu, mikrofilmu digitālā kopija

(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)11
1 datne 30,00 0,00 30,00
6.2. Muzeja priekšmeta (datējums – no 1921. gada) digitālā kopija/attēls
6.2.1. ar izšķirtspēju 150 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1
1 datne 1,50 0,00 1,50
6.2.2. ar izšķirtspēju 300 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1
1 datne 3,00 0,00 3,00
6.2.3. ar izšķirtspēju 300 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)11
1 datne 8,00 0,00 8,00
6.2.4. ar izšķirtspēju 600 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1
1 datne 5,00 0,00 5,00
6.2.5. ar izšķirtspēju 600 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)11
1 datne 30,00 0,00 30,00
6.2.6. ar izšķirtspēju virs 600 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1
1 datne 15,00 0,00 15,00
6.2.7. ar izšķirtspēju virs 600 dpi
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)11
1 datne 40,00 0,00 40,00
6.2.8. fotonegatīvu, diapozitīvu, mikrofilmu digitālā kopija
(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1
1 datne 7,00 0,00 7,00
6.2.9.

fotonegatīvu, diapozitīvu, mikrofilmu digitālā kopija

(ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)11
1 datne 20,00 0,00 20,00
6.3. Skaņu ierakstu kopiju izgatavošana (bez montāžas)
6.3.1. ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem1 1 minūte 1,50 0,00 1,50
6.3.2. ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem11 1 minūte 7,00 0,00 7,00
6.4. Skaņu ieraksta kopija (ar montāžu no viena skaņas dokumenta dažādiem posmiem vai vairākiem ierakstiem)
6.4.1. ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem1 1 minūte 3,50 0,00 3,50
6.4.2. ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem11 1 minūte 14,00 0,00 14,00
6.5.

Videoieraksta kopija (bez montāžas)

6.5.1. ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem1 1 minūte 4,00 0,00 4,00
6.5.2. ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem11 1 minūte 7,00 0,00 7,00
6.6. Videoieraksta kopija (ar montāžu no viena videoieraksta dažādiem posmiem vai vairākiem videoierakstiem)
6.6.1. ar kultūras vēstures izpēti, izglītību un zinātni tieši saistītiem mērķiem1 1 minūte 7,00 0,00 7,00
6.6.2. ar kultūras vēstures izpēti, izglītību un zinātni tieši nesaistītiem mērķiem11 1 minūte 14,00 0,00 14,00
7. Muzeja priekšmeta fotografēšana, filmēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem8,9 – muzeja lasītavā Muzeju krātuvē Rīgā, Pulka ielā 8
7.1. Muzeja priekšmeti (labā saglabātības stāvoklī) ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem1 1 datne 4,00 0,00 4,00
7.2. Muzeja priekšmeti (labā saglabātības stāvoklī) ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem11 1 datne 15,00 0,00 15,00
7.3. Muzeja priekšmeti (sliktā saglabātības stāvoklī) ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem1, 9 1 datne 15,00 0,00 15,00
8. Citi ar muzeja darbību saistīti pakalpojumi, izmantojot pasūtītāja tehniskos līdzekļus9, 10, 12, 13
8.1. Fotografēšana vai filmēšana muzeja ekspozīcijās un izstādēs nekomerciāliem mērķiem1 1 apmeklējums 7,00 0,00 7,00
8.2. Fotografēšana vai filmēšana muzeja ekspozīcijās un izstādēs komerciāliem, ar muzeja darbību nesaistītiem mērķiem (līdz 1 stundai)11 1 stunda 30,00 0,00 30,00
8.3. Fotografēšana vai filmēšana muzeja lasītavā nekomerciāliem mērķiem (līdz 1 stundai)1 1 stunda 7,00 0,00 7,00
8.4. Fotografēšana vai filmēšana muzeja lasītavā komerciāliem, ar muzeja darbību nesaistītiem mērķiem (līdz 1 stundai)11 1 stunda 30,00 0,00 30,00
9. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana/iznomāšana
9.1. Tipveida muzeja krājuma priekšmeta deponēšana/ iznomāšana valsts un pašvaldību zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām1 1 diena 0,50 0,00 0,50
9.2. Unikāla, reta muzeja krājuma priekšmeta deponēšana/ iznomāšana valsts un pašvaldību zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām1 1 diena 3,00 0,00 3,00
9.3. Tipveida muzeja krājuma priekšmeta deponēšana/ iznomāšana juridiskai personai11 1 diena 7,00 0,00 7,00
9.4. Unikāla, reta muzeja krājuma priekšmeta deponēšana/ iznomāšana juridiskai personai11 1 diena 70,00 0,00 70,00
10. Konsultācijas, ekspertīzes, priekšmetu atlase muzeja lasītavā Muzeju krātuvē, Pulka ielā 8, Rīgā9
10.1. Mutiska konsultācija, izmantojot muzeja materiālus1 1 stunda 14,00 0,00 14,00
10.2. Mutiska konsultācija, neizmantojot muzeja materiālus1 1 stunda 7,00 0,00 7,00
10.3. Konsultācija ārpus muzeja6, 11 1 stunda 17,00 0,00 17,00
10.4. Rakstiska konsultācija1 1800 zīmes 14,00 0,00 14,00
10.5. Muzeja priekšmetu apzināšana un atlase pēc pasūtītāja konkrētām norādēm (piemēram, tematiskām, hronoloģiskām)1 1 vienība 0,70 0,00 0,70
10.6. Muzeja priekšmetu apzināšana un atlase vairākās kolekcijās pēc pasūtītāja aptuvenām norādēm1 1 vienība 1,40 0,00 1,40
11. Muzeja telpu izmantošana un noma9, 11, 14, 15
11.1.

Muzeja ekspozīcijas ēkā Mārstaļu ielā 6, Rīgā

11.1.1. Mansarda telpa (140) m2
11.1.1.1. Izglītojoši tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.1.1.2. Izglītojoši tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 50,00 0,00 50,00
11.1.1.3. Izglītojoši tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 80,00 0,00 80,00
11.1.1.4. Izglītojoši tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.1.1.5. Ar muzeja tematiku nesaistīta pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 80,00 0,00 80,00
11.1.1.6.

Ar muzeja tematiku nesaistīta pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (sākot ar trešo stundu)

1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.1.1.7. Ar muzeja tematiku nesaistīta pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 120,00 0,00 120,00
11.1.1.8.

Ar muzeja tematiku nesaistīta pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu)

1 stunda 100,00 0,00 100,00
11.1.2. Izglītojošā telpa (40 m2) (pagrabstāvs)
11.1.2.1. Tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 50,00 0,00 50,00
11.1.2.2. Tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 35,00 0,00 35,00
11.1.2.3. Tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.1.2.4. Tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 50,00 0,00 50,00
11.1.2.5. Ar muzeja darbību nesaistīta pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.1.2.6.

Ar muzeja darbību nesaistīta pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (sākot ar trešo stundu)

1 stunda 50,00 0,00 50,00
11.1.2.7. Ar muzeja darbību nesaistīta pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 80,00 0,00 80,00
11.1.2.8. Ar muzeja darbību nesaistīta pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.1.3.

Izklaides telpa / spēļu zona (85 m2) (pagrabstāvs)

11.1.3.1. Tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 50,00 0,00 50,00
11.1.3.2. Tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 35,00 0,00 35,00
11.1.3.3. Tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.1.3.4. Tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 50,00 0,00 50,00
11.1.3.5. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.1.3.6. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai muzeja darba laikā (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 50,00 0,00 50,00
11.1.3.7. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 80,00 0,00 80,00
11.1.3.8. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.2.

Muzeju krātuvē Pulka ielā 8, Rīgā

11.2.1. Tintnīca
11.2.1.1. Tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 30,00 0,00 30,00
11.2.1.2. Tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 20,00 0,00 20,00
11.2.1.3. Tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 50,00 0,00 50,00
11.2.1.4. Tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 40,00 0,00 40,00
11.2.1.5. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 50,00 0,00 50,00
11.2.1.6. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai muzeja darba laikā (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 40,00 0,00 40,00
11.2.1.7. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 75,00 0,00 75,00
11.2.1.8. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 60,00 0,00 60,00
11.3.

Muzeja Mežaparka ekspozīcijā Mežaparka Lielajā estrādē, Ostas prospektā 11, Rīgā

11.3.1. Kopienas telpa (800 m2)
11.3.1.1. Tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 70,00 0,00 70,00
11.3.1.2. Tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 60,00 0,00 60,00
11.3.1.3. Tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 80,00 0,00 80,00
11.3.1.4. Tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.3.1.5. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 80,00 0,00 80,00
11.3.1.6. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai darba laikā (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 65,00 0,00 65,00
11.3.1.7. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 100,00 0,00 100,00
11.3.1.8. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 80,00 0,00 80,00
11.3.2.

Ekspozīcijas telpa (1000 m2)

11.3.2.1.

Tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas)

1 stunda 100,00 0,00 100,00
11.3.2.2. Tematiskā pasākuma rīkošanai muzeja darba laikā (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 80,00 0,00 80,00
11.3.2.3. Tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 120,00 0,00 120,00
11.3.2.4. Tematiskā pasākuma rīkošanai ārpus muzeja darba laika (sākot ar trešo stundu) 1 stunda 100,00 0,00 100,00
11.3.2.5. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai muzeja darba laikā (pirmās divas stundas) 1 stunda 120,00 0,00 120,00
11.3.2.6. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai muzeja darba laikā 1 stunda 100,00 0,00 100,00
11.3.2.7. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai ārpus muzeja darba laika (pirmās divas stundas) 1 stunda 150,00 0,00 150,00
11.3.2.8. Ar muzeja darbību nesaistītu pasākumu rīkošanai ārpus muzeja darba laika 1 stunda 120,00 0,00 120,00

 

Piezīmes.

1 Pakalpojumam pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.

Pakalpojums pieejams, ja minētajās telpās norisinās pieaugušo (arī studentu, pensionāru) auditorijai atbilstoša formāta un satura pasākums.

3 Pasākums tiek īstenots, pamatojoties uz muzeja iekšējiem resursiem un piesaistot vienu vai divus māksliniekus/autorus. Mākslinieciskā pakalpojuma ilgums ir vismaz 45 minūtes.

4 Pasākums tiek īstenots, pamatojoties uz muzeja tehniskajiem resursiem. Pasākuma māksliniecisko un estētisko vērtību veido divu vai vairāku mākslinieku un autoru dalība, kā arī pasākuma mākslinieciskās/režijas koncepcijas īstenošanai tiek piesaistīti papildu pakalpojumi (mākslinieciski un/vai tehnoloģiski). Pasākuma īstenošanai piesaistīto dalībnieku mākslinieciskais sniegums ilgst vismaz 90 minūtes.

Pasākuma programmā piedalās starptautiska mēroga pieprasīts autors vai mākslinieks, pasākuma mākslinieciskās koncepcijas īstenošanai tiek piesaistīti nepieciešamie mākslinieciskie un tehnoloģiskie risinājumi. Pasākuma īstenošanai piesaistīto dalībnieku mākslinieciskais sniegums ilgst vismaz 120 minūtes.

6 Ja pakalpojums pēc klienta pieprasījuma tiek sniegts ārpus muzeja, klients papildus apmaksā ceļa, transporta, muzeja personāla uzturēšanās izdevumus un citus neparedzētus izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu ārpus muzeja.

7 Pasākums ir muzeja gida vadīta izglītojoša ekskursija pilsētvidē, kuras saturu ir izstrādājis muzejs. Pasākuma saturs ir tiešā veidā saistīts ar muzeja darbības profilu, pastaigu tēmas ir veltītas rakstnieku, mūziķu un literāro darbu ģeogrāfijai pilsētvidē – Rīgā.

8 Visi muzeja krājuma izmantošanas pasākumi tiek veikti ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par muzeja krājuma priekšmetu digitalizāciju. Muzeja krājuma priekšmetu digitalizāciju nodrošina muzeja darbinieks. Muzejs patur tiesības atteikt digitālo kopiju izgatavošanu, ja pastāv apstākļi, kuru dēļ to nevar veikt.

9 Muzejs iekasē maksu arī no valsts un pašvaldības iestādēm, izņemot šo noteikumu 6. punktā minētos gadījumus.

10 Muzejs patur tiesības atteikt muzeja krājuma priekšmetu fotografēšanu, ja to nepieļauj muzeja krājuma priekšmeta saglabātības stāvoklis.

11 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.

12 Ja pasūtītājs vēlas fotografēt priekšmetus muzeja telpās ar saviem profesionālajiem tehniskajiem līdzekļiem, nepieciešams atsevišķs muzeja darbinieka saskaņojums (muzeja darbinieks izvērtē fotografēšanas apstākļus un iespējamo apdraudējumu muzeja krājuma priekšmetam). Fotografēšana notiek muzeja darbinieka uzraudzībā.

13 Pakalpojums muzeja ekspozīcijas telpās ietver iespēju apmeklējuma laikā fotografēt un filmēt ekspozīcijas kopskatus un atsevišķus eksponātus, bet neietver muzeja krājuma eksponātu izņemšanu no vitrīnām vai rāmjiem, apmeklētāju pozēšanu, aizskarot vai citādi apdraudot muzeja krājuma eksponātus vai pārējos muzeja apmeklētājus.

14 Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz izvērtētu pakalpojuma saņēmēja pieteikumu. Pakalpojums ir pieejams tikai tad, ja attiecīgajā laikā telpa netiek izmantota ar muzeja pamatdarbību saistītu pasākumu rīkošanai. Muzejs patur tiesības atteikt muzeja telpu nomu, ja muzejam rodas šaubas par priekšmetu (eksponātu) drošību, kuri atrodas iznomājamajās telpās.

15 Pakalpojumi tiek sniegti tikai ar bezskaidras naudas norēķinu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, pamatojoties uz noslēgtu līgumu un izrakstītu rēķinu."