Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 308
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 16. §)
24-TA-546
Par nekustamā īpašuma "Celmi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Celmi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 014 0027) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0531) 0,6 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0532) 2,04 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0533) 0,0014 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0534) 0,36 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0535) 1,23 ha platībā – Iecavas pagastā, Bauskas novadā, kas nepieciešama projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2020. gada 13. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas ''Rail Baltica'' projekta attīstībai.
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens