Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-6
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
3.panta trešo daļu un 17.panta pirmo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 56. nr.; 2003, 157. nr.; 2004, 52., 69. nr.; 2006, 45. nr.; 2021, 123A. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
"1.1 Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
1.11. aizsardzības pasākumi – pasākumi, kuru mērķis ir nepieļaut vai samazināt dozas, kas pretējā gadījumā varētu tikt saņemtas avārijas apstarošanas situācijā vai esošā apstarošanas situācijā. Aizsardzības pasākumi nav sanācijas pasākumi;
1.12. esošā apstarošanas situācija - apstarošanas situācija, kas jau pastāv brīdī, kad pieņem lēmumu par tās kontroli, un kuras dēļ nav nepieciešams vai vairs nav nepieciešams veikt steidzamus pasākumus;
1.13. plānotas apstarošanas situācija -  apstarošanas situācija, ko rada jonizējošā starojuma avota plānota ekspluatācija vai cilvēka darbība, kas izmaina apstarošanas ceļus, radot cilvēku vai apkārtējās vides apstarošanu vai potenciālu apstarošanu. Plānotas apstarošanas situācijas var ietvert gan normālu apstarošanu, gan potenciālu apstarošanu;
1.14. sanācijas pasākumi - jonizējošā starojuma avota izņemšana vai tā nozīmīguma (radioaktivitātes vai daudzuma) samazināšana, vai apstarošanas ceļu pārtraukšana vai to ietekmes mazināšana, lai nepieļautu vai samazinātu dozas, kas pretējā gadījumā tiktu saņemtas esošajā apstarošanas situācijā, tie ir pasākumi stāvokļa uzlabošanai;
1.15. standartlīmenis - avārijas apstarošanas situācijā vai esošā apstarošanas situācijā efektīvās dozas vai ekvivalentās dozas līmenis vai īpatnējā radioaktivitāte (radioaktivitātes koncentrācija), kuru pārsniedzot tiek uzskatīts par nepieņemamu pieļaut apstarošanu, lai arī tas nav limits, ko nedrīkst pārsniegt. Aizsardzības optimizācijā piešķir prioritāti apstarošanai, kas pārsniedz standartlīmeni, un to turpina īstenot arī zem standartlīmeņa."
2.
Svītrot 7. punktu.
3.
Svītrot 10.4. apakšpunktu.
4.
Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Lai nodrošinātu aizsardzības pasākumu izpildi, operators sadarbībā ar darbu vadītāju un nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar radiācijas drošības ekspertu izstrādā radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmu jonizējošā starojuma avota testēšanā, lietošanā, uzglabāšanā un pārbaudē (turpmāk - kvalitātes nodrošināšanas programma), kurā iekļauj prasības un to izpildes kontroli saistībā ar:
16.1. uzskaites un reģistrācijas ierakstiem, ierakstu identifikāciju, apkopošanu, indeksāciju, informācijas aktualizāciju un labošanu;
16.2. pasūtījumu un iepirkumu kontroli, arī piegādātāja novērtēšanu un izvēli, normatīvo aktu prasības iepirkumiem, prasības pasūtījumu un iepirkumu dokumentācijai un kvalitāti apliecinošajiem dokumentiem, kā arī iepirkumu pārbaudēm;
16.3. testēšanā lietojamiem mērinstrumentiem;
16.4. testēšanas iekārtām, to kalibrēšanu, regulēšanu un remontu;
16.5. testējamā materiāla un izstrādājumu marķēšanu;
16.6. pārbaužu un testēšanas pierakstiem;
16.7. neatbilstības kvalitātes prasībām atklāšanu un dokumentāciju;
16.8. neatbilstošo elementu marķēšanu, to izņemšanu no sistēmas un remontu vai aizvietošanu ar citiem elementiem;
16.9. darbinieku apmācību, arī apmācības programmu izveidošanu un darbinieku kvalifikācijas pārbaudēm;
16.10. pakalpojumu sniedzēju uzraudzīšanu;
16.11. regulārām no ekspluatācijas neatkarīgām pārbaudēm (pieaicinot attiecīgās institūcijas vai neatkarīgas iestādes ekspertus);
16.12. šo noteikumu 16.1.-16.11.apakšpunktā minēto prasību un to izpildes dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu, reģistrēšanu, uzskaiti, glabāšanu un arhivēšanu, kā arī grozījumiem tajos."
5.
Izteikt 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.1. ekvivalentā doza acs lēcai - 20 mSv vai 100 mSv jebkuros piecos secīgos gados, ievērojot maksimālo dozu 50 mSv vienā gadā;".
6.
Svītrot 10. nodaļu.
7.
Papildināt ar 10.1 nodaļu šādā redakcijā:
"10.1 Esošo apstarošanas situāciju un piesārņoto teritoriju pārvaldība
163.1 Radioaktīvi piesārņotās vietas pārvaldības stratēģiju izstrādā esošām apstarošanas situācijām t.sk.:
163.11. radioaktīvais piesārņojums ir radies vēsturiski no darbībām, kurām iepriekš nav bijusi izsniegta licence darbībām ar jonizējošā starojuma  avotiem vai arī nav bijis jāsaņem šāda licence;
163.12. radioaktīvais piesārņojums ir no vēsturiskajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un vairs nav operatora;
163.13. radioaktīvais piesārņojums radies no avārijām pēc tam, kad avārijas apstarošanas situācija ir atzīta par izbeigtu.
163.2 Lēmumu par radioaktīvi piesārņotās vietas pārvaldības stratēģijas izstrādi pieņem centrs.
163.3 Radioaktīvi piesārņotās vietas pārvaldības stratēģijā iekļauj aizsardzības pasākumus esošo apstarošanas situāciju pārvaldībai un sanācijai, kas būtu samērīga ar riskiem un aizsargpasākumu efektivitāti:
163.31. stratēģijas uzdevumus, īstenojamos mērķus, tostarp ilgtermiņa mērķus;
163.32. efektīvajā dozā izteikto esošās apstarošanas situācijas standartlīmeni sabiedrībai no 1 līdz 20 mSv (milizīverts) gadā;
163.33. ietekmēto zonu robežas un ietekmēto iedzīvotāju datus;
163.34. apsvērumus nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem un to apjomu, kurus piemēro ietekmētajām zonām un iedzīvotājiem;
163.35. apsvērumus nepieciešamībai novērst vai kontrolēt piekļuvi ietekmētajām zonām vai noteikt dzīves apstākļu ierobežojumus šajās zonās;
163.36. novērtējumu par dažādu iedzīvotāju grupu apstarošanu un novērtējumu par personām pieejamajiem līdzekļiem, lai tās attiecībā uz sevi varētu kontrolēt apstarošanu;
163.37. iesaistītās puses sanācijas pasākumiem un aizsardzības pasākumiem;
163.38. paredzētos izpētes pasākumus;
163.39. sanācijas pasākumus, norādot arī sanācijas mērķus, metodes, piesardzības pasākumus, kas jāievēro, veicot sanāciju, termiņus, kādos sanācijas veicējs informē centru par veiktajiem sanācijas pasākumiem, un  paredzēto monitoringu pēc sanācijas darbu pabeigšanas. 
163.4 Noteiktajos standartlīmeņos ņem vērā dominējošo situāciju iezīmes un arī sociālos kritērijus, kas var ietvert:
163.41. apstarošanai, kas mazāka par 1 mSv vai vienāda ar 1 mSv gadā - vispārīgu informāciju par apstarošanas pakāpi, īpaši nevērtējot individuālo apstarošanu; 
163.42. apstarošanai, kas ir līdz 20 mSv vai vienāda ar 20 mSv gadā – konkrētu informāciju, lai, ja tas ir iespējams, personas varētu pārvaldīt savu apstarošanu. 
163.5 Standartlīmeni, kas ir mazāks par šo noteikumu 163.32. apakšpunktā minēto intervālu - standartlīmeni, kas mazāks par 1 mSv gadā, nepieciešamības gadījumā var noteikt esošā apstarošanas situācijā attiecībā uz apstarošanu, ja tā ir saistīta ar konkrētu jonizējošā starojuma avotu vai apstarošanas ceļu. Standartlīmeni, kas mazāks par 1 mSv gadā, nosaka konsultējoties ar centru.
163.6 Radioaktīvi piesārņotās vietas pārvaldības stratēģiju izstrādā, īsteno un izdevumus, kas saistīti ar izpēti un sanācijas pasākumiem, sedz:
163.61. operators, kas veicis darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kuru dēļ radusies piesārņota vieta; 
163.62. operators, kas veic vai ir paredzējis darbības ar jonizējošā starojuma avotiem piesārņotā vietā; 
163.63. zemes īpašnieks, kuram bijusi izšķiroša ietekme uzņēmumā, kas veicis darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kuras dēļ šim īpašniekam piederošajā zemes īpašumā radusies piesārņota vieta; 
163.64. zemes īpašnieks, ja zeme iegūta īpašumā pēc tam, kad piesārņoto vietu ir konstatējis centrs; 
163.65. attiecīgās zemes vai objekta īpašnieks vai lietotājs, kas brīvprātīgi apņemas veikt šos pasākumus; 
163.66. ja radioaktīvo piesārņojumu teritorijā ir radījusi citā valstī izraisītā radiācijas avārija, tad radioaktīvi piesārņotās vietas pārvaldības stratēģiju izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 
163.7 Attiecībā uz zonām ar ilglaicīgu palikušo radioaktīvo piesārņojumu, kurās ir nolemts, ka ir atļauts dzīvot un atsākt sociālās un saimnieciskās norises, atbildīgais par radioaktīvi piesārņotās vietas pārvaldības stratēģiju nodrošina, ka ir ieviesti pasākumi, lai veiktu pastāvīgu apstarošanas kontroli ar mērķi radīt tādus dzīves apstākļus, kas uzskatāmi par normāliem, tai skaitā:
163.71. noteikti atbilstoši standartlīmeņi;
163.72. izveidota infrastruktūra, kas nodrošina pastāvīgus aizsardzības pasākumus ietekmētajās zonās, piemēram, informācijas sniegšanu, konsultācijas un monitoringu;
163.73. vajadzības gadījumā - sanācijas pasākumi;
163.74.  vajadzības gadījumā - norobežotas zonas. 
163.8 Lēmumu par atļauju dzīvot un atsākt sociālās un saimnieciskās darbības zonās ar ilglaicīgu palikušo radioaktīvo piesārņojumu pieņem centrs.
163.9 Ja, izstrādājot radioaktīvi piesārņotās vietas pārvaldības stratēģiju, nav iespējams uzreiz iekļaut radioaktīvi piesārņotās vietas izpētes un sanācijas pasākumus, šos pasākumus izstrādā atsevišķi, saskaņojot ar centru saskaņā ar šo noteikumu 163.104. apakšpunktu.
163.10 Atbildīgais par radioaktīvi piesārņotās vietas pārvaldības stratēģijas izstrādi un īstenošanu: 
163.101.  iesniedz stratēģijas projektu pašvaldībai viedokļa noskaidrošanai. Pašvaldība viedokli sniedz viena mēneša laikā; 
163.102. informē par stratēģijas projektu iedzīvotājus, kurus var skart stratēģijā paredzētie pasākumi, ievietojot stratēģijas projektu savā tīmekļa vietnē;
163.103. ja ir nolemts, ka ir atļauts dzīvot un atsākt sociālās un saimnieciskās norises radioaktīvi piesārņotajā teritorijā, noskaidro iedzīvotāju, komersantu vai institūciju viedokli, kuri atrodas radioaktīvi piesārņotajā teritorijā par stratēģijā paredzētajiem pasākumiem;
163.104.  iesniedz stratēģiju saskaņošanai centrā;
163.105. optimizē visu stratēģijas īstenošanai paredzēto aizsardzības pasākumu veidu, apjomu un ilgumu; 
163.106. novērtē stratēģijas īstenošanas rezultātā radušos dozu sadalījumu un izvērtē papildu pasākumus, lai optimizētu aizsardzību un samazinātu jebkuru apstarošanu, kas joprojām pārsniedz standartlīmeni;
163.107. regulāri novērtē pieejamos sanācijas pasākumus un aizsardzības pasākumus stāvokļa uzlabošanai, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un nodrošinātu plānoto un īstenoto pasākumu efektivitāti. Šo informāciju iesniedz centram un pašvaldībai; 
163.108. regulāri sniedz informāciju apstarošanai pakļautajiem iedzīvotājiem par potenciālo apdraudējumu veselībai, aizsardzības pasākumiem un pieejamajiem līdzekļiem iedzīvotāju apstarošanas samazināšanai;
163.109. regulāri sniedz norādījumus apstarošanas pārvaldībai individuālā vai vietējā līmenī (pašvaldībai);
163.1010. attiecībā uz darbībām ar dabiskas izcelsmes radionuklīdu saturošiem materiāliem, kuras nepārvalda kā plānotas apstarošanas situācijas, sniedz informāciju par atbilstošiem līdzekļiem koncentrācijas un apstarošanas monitoringam un par aizsardzības pasākumu veikšanu;
163.1011. pēc sanācijas pasākumu veikšanas iesniedz centram pārskatu, kas apliecina, ka sanācijas pasākumi veikti atbilstoši stratēģijai.
163.11 Ja objekts, kuram nepieciešams izstrādāt 163.1 punktā minēto stratēģiju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta, tad radioaktīvi piesārņotās vietas pārvaldība stratēģijas sanācijas pasākumus var iekļaut piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu sanācijas programmā."
8.
Izteikt 11. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"11. Noslēguma jautājumi".
9.
Svītrot 13. pielikumu.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds