Noteikumu projekts

21-TA-1631
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta pirmo un otro daļu un
Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonds) 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4i. investīcijas  “Finanšu instrumenti  komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” (turpmāk – investīcija) mērķi un sasniedzamos rādītājus;
1.2.
investīcijas īstenošanas kārtību un iesaistītās institūcijas;
1.3.
investīcijai pieejamo finansējumu, tai skaitā, tā izlietojuma veidus;
1.4.
nosacījumus atbalsta sniegšanai;
1.5.
atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
atbalsta uzskaiti, neatbalstāmās nozares un darbības.
2.
Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1.
atbalsts – šo noteikumu izpratnē kombinētais finanšu instruments. To veido sabiedrības “Altum” aizdevums ar kapitāla atlaidi vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi;
2.2.
cits finansētājs – kredītiestāde, tās filiāle vai tās meitas sabiedrība, līzinga sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, ieguldījumu fonds, kas ir tiesīgs sniegts finanšu pakalpojumus Latvijā, starptautiska finanšu institūcija, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Ziemeļu Investīciju banka, Eiropas Padomes attīstības banka;
2.3.
aizdevums – akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība “Altum”) aizdevums, kas izsniegts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un ir vienīgais aizdevums projekta finansēšanas struktūrā, ja projekta finansēšanā nav iesaistīts cits finansētājs. Sabiedrības “Altum” aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apjomā;
2.4.
Eiropas digitālo inovāciju centrs  (turpmāk – EDIC) – Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu Nr. 2021/694, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240;
2.5.
digitālā brieduma tests – EDIC tests, ko komersantam nepieciešams veikt, lai novērtētu nepieciešamos ieguldījumus;
2.6.
digitālās attīstības ceļa karte – novērtējums, kuru veic EDIC, iekļaujot plānotās aktivitātes atbilstoši šo noteikumu 31.6. apakšpunktam, mērķus, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus digitālās transformācijas īstenošanai;
2.7.
kapitāla atlaide – sabiedrības “Altum” aizdevuma vai sabiedrības “Altum”  paralēlā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, kas tiek piemērots izpildoties konkrētiem nosacījumiem vai kritēriju kopai;
2.8.
piesaistītais privātais finansējums – finansējums, kas projektā ieguldīts, izmantojot komersantu pašu līdzekļus, finansējums, ko sabiedrības “Altum” paralēlā aizdevuma gadījumā piešķīris cits finansētājs, un finansējums, ko sabiedrība “Altum” ir piesaistījusi finanšu instrumenta līmenī;
2.9.
pēcnovērtējums – EDIC sagatavots novērtējums, kas apliecina, ka projekta rezultātā komersants izpildījis digitālās attīstības ceļa kartē noteiktos priekšnosacījumus kapitāla atlaides piemērošanai (pozitīvs pēcnovērtējums), vai kurā secināts, ka projekta rezultātā komersants nav izpildījis digitālās attīstības ceļa kartē noteiktos priekšnosacījumus kapitāla atlaides piemērošanai (negatīvs pēcnovērtējums);
2.10.
projekts – darbu un pasākumu kopums, par kuru īstenošanu sabiedrībā “Altum” ir iesniegts pieteikums atbalsta saņemšanai;
2.11.
paralēlais aizdevums – sabiedrības “Altum” aizdevums, kas tiek piešķirts kopā ar vienu vai vairākiem citiem finansētājiem. Paralēlais aizdevums ir struktūrā subordinēts attiecībā pret cita finansētāja sniegto kredītu vai finanšu līzingu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā cita finansētāja sniegtais kredīts vai finanšu līzings. Citu finansētāju sniegtā kredīta vai finanšu līzinga apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtā paralēlā  aizdevuma summu. Paralēlais aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apjomā;
2.12.
darbu sākums – atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) 2. panta 23. punktam ir ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu;
2.13.
viens vienots uzņēmums – šo noteikumu 34. punktā minētajos atbalsta piešķiršanas gadījumos attiecas uz atbalsta saņēmēju un ietver visus ar to saistītus  uzņēmumus, kuru starpā pastāv vismaz vienas no  attiecībām, kas minētas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā.
3.
Investīcijas mērķis ir veicināt komersantu digitālo transformāciju, komersantu attīstību un apgrozījuma apjoma pieaugumu, atbalstot uz produktivitātes pieaugumu vērstus ieguldījumus uzņēmējdarbības digitālās transformācijas rīkos.
4.
Investīciju īsteno atbalsta veidā.
5.
Investīcijas mērķa grupa un gala labuma guvēji ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti komersanti.
6.
Atbalstu sniedz sabiedrība “Altum”, noslēdzot ar komersantu civiltiesisku līgumu (turpmāk – aizdevuma līgums). Ja aizdevuma līgums netiek īstenots atbilstoši tajā ietvertajiem nosacījumiem, sabiedrībai “Altum” ir tiesības to vienpusēji lauzt un atgūt neatbilstoši izmaksāto finansējumu.
7.
Investīcijai pieejamais Atveseļošanās fonda finansējums ir 45 143 000 euro.
8.
Investīcijas ietvaros ir šādi:
8.1.
uzraudzības rādītāji:
8.1.1.
līdz 2022. gada 30. jūnijam Ministru kabinetā apstiprināta investīcija komersantu digitālās transformācijas veicināšanai;
8.1.2.
līdz 2023. gada 31. decembrim izsniegto aizdevumu skaits – vismaz 34 aizdevumi (rādītājs uzskatāms par izpildītu, kad ir ticis noslēgts aizdevuma līgums);
8.1.3.
līdz 2024. gada 31. decembrim piesaistītais privātais finansējums – vismaz 13 800 000 euro (rādītājs uzskatāms par izpildītu, kad ir ticis noslēgts aizdevuma līgums);
8.1.4.
līdz 2025. gada 30. jūnijam izsniegto aizdevumu skaits – vismaz 74 aizdevumi (rādītājs uzskatāms par izpildītu, kad ir ticis noslēgts aizdevuma līgums).
8.2.
mērķi:
8.2.1.
līdz 2024. gada 30. jūnijam izsniegto aizdevumu skaits – 51 aizdevums (rādītājs uzskatāms par izpildītu, kad ir ticis noslēgts aizdevuma līgums);
8.2.2.
līdz 2026. gada 30. jūnijam izsniegto aizdevumu skaits – 133 aizdevumi (rādītājs uzskatāms par izpildītu, kad ir ticis noslēgts aizdevuma līgums);
8.2.3.
līdz 2026. gada 30. jūnijam  piesaistītais privātais finansējums – 37 000 000 euro (rādītājs uzskatāms par izpildītu, kad ir ticis noslēgts aizdevuma līgums).
9.
Ekonomikas ministrija ir atbildīga par investīcijas ieviešanu.
10.
Sabiedrība “Altum” un Ekonomikas ministrija slēdz līgumu par šo noteikumu 7. punktā minētā finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas, uzraudzības kārtību un noteikto rādītāju uzskaiti un ievadīšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā. Sabiedrība “Altum” ievieš investīciju un piešķir atbalstu saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem un līgumu, kas noslēgts ar Ekonomikas ministriju.
11.
Ekonomikas ministrijas un sabiedrības “Altum” šo noteikumu 10. punktā minētajā līgumā iekļauj informāciju par darbībām lai investīcijas ieviešanas laikā novērstu:
11.1.
interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu;
11.2.
dubultfinansējuma risku.
12.
Ekonomikas ministrija šo noteikumu 10. punktā minētajā līgumā iekļauj informāciju par  sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudēm, t.sk. datu ticamības pārbaudēm.
13.
Sabiedrība “Altum” nodrošina šo noteikumu 8.1.2., 8.1.3.8.1.4.8.2.1. ,8.2.2. un 8.2.3. apakšpunktos noteikto rādītāju uzskaiti un ievadīšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā šajos apakšpunktos norādīto termiņu ietvaros.
14.
Izmantojot investīcijas ietvaros atmaksāto publisko finansējumu (klientu maksājumus no aizdevumiem), sabiedrība “Altum” var:
14.1.
Pēc šo noteikumu 7. punktā minētā pieejamā finansējuma izlietojuma turpināt atbalsta sniegšanu, t.sk., riska segumam,  saskaņā ar šiem noteikumiem;
14.2.
Visā investīcijas īstenošanas laikā un pēc šo noteikumu 7. punktā minētā pieejamā finansējuma izlietojuma segt programmas pārvaldības maksu saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu;
14.3.
Visā investīcijas īstenošanas laikā un pēc šo noteikumu 7. punktā minētā pieejamā finansējuma izlietojuma sniegt de minimis atbalstu ar mērķi uzlabot komersanta naudas plūsmu un likviditātes pozīciju (t.i. pievienotās vērtības nodokļa priekšfinansēšanai un  39.2. apakšpunktā minētajā gadījumā), t.sk., riska segumam, saskaņā ar šiem noteikumiem.
15.
Šo noteikumu 7. punktā minēto finansējumu izmanto:
15.1.
atbalsta sniegšanai;
15.2.
sabiedrības “Altum” sagaidāmo kredītriska zaudējumu segšanai (tiek izmantots pirmo zaudējumu segšanai no neatgūtajiem aizdevumiem) un kapitāla atlaides segšanai. Turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru, kas ir noteikts procentuāli no kopējās izsniegto paralēlo aizdevumu summas, pamatojoties uz programmas rādītāju novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, sedz no sabiedrības “Altum” pašu finansējuma. Sabiedrībai “Altum” ir tiesības atteikties no turpmākās aizdevumu piešķiršanas, ja faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.
16.
Lai nodrošinātu finansējumu sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanai tā daļā, kas pārsniedz projektam pieejamo kapitāla atlaides apmēru, kā arī, lai sniegtu de minimis atbalstu ar mērķi uzlabot komersanta naudas plūsmu un likviditātes pozīciju (t.i. pievienotās vērtības nodokļa priekšfinansēšanai un  39.2. apakšpunktā minētajā gadījumā), sabiedrība “Altum” var piesaistīt valsts aizdevumu kredītlīnijas veidā vai piesaistīt finansējumu tirgū, tai skaitā aizņemoties finansējumu no starptautiskajām finanšu institūcijām līdz 69 000 000 euro apmērā. Valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 2049. gada 31. decembrim. Valsts aizdevumam nepiemēro riska likmi un to nodrošina ar komercķīlu, sabiedrībai “Altum" ieķīlājot prasījuma tiesības un to nākamās sastāvdaļas kā lietu kopību, kas izrietēs no sabiedrības “Altum” izsniegtajiem aizdevumiem.
II.Atbalsta piešķiršanas nosacījumi
17.
Atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu.
18.
Atbalsts tiek sniegts projektu īstenošanai Latvijas Republikas teritorijā. Atbalstītajiem projektiem jābūt saistītiem ar investīcijas mērķi.
19.
Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, komersants ir veicis digitālā brieduma testu un saņēmis digitālās attīstības ceļa karti, saskaņā ar kuru var tikt veikti tālāki ieguldījumi uzņēmuma digitālās transformācijas attīstībā šo noteikumu ietvaros, kā arī pēc projekta īstenošanas veikts pēcnovērtējums digitālās attīstības ceļa kartē, kas apliecina, ka projekta rezultātā uzņēmums izpildījis priekšnosacījumus un tam var tikt piemērota kapitāla atlaide.
20.
Komersants, iesniedzot projekta pieteikumu sabiedrībā “Altum”, piesakās atbalstam.
21.
Komersantam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība “Altum” pieņem lēmumu par aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte un maksimālā pieejamā kapitāla atlaide. Uz atbalsta piešķiršanas brīdi ir novērtēta komersanta atbilstība šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem atbilstoši atbalstam, kas tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, vai atbalstam, kas tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu.
22.
Sabiedrība “Altum” pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, pamatojoties uz:
22.1.
komersanta iesniegto projekta pieteikumu, kurā, t.sk., ietverts biznesa projekta apraksts;
22.2.
komersanta digitālās attīstības ceļa karti;
22.3.
komersanta parakstītu apliecinājumu par projektā paredzēto darbību atbilstību nenodarīt būtisku kaitējumu principiem;
22.4.
komersanta parakstītu apliecinājumu par projektā paredzēto darbību atbilstību nacionālajiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem vides jomā;
22.5.
ja attiecināms – komersanta parakstītu apliecinājumu par projektā paredzēto darbību atbilstību Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai (turpmāk – ES ETS), lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas, kas ir zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem;
22.6.
atbalsta, kas sniegts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, gadījumā – komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61.a apakšpunktā, un ka uz to neattiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 17. punktā minētais nosacījums;
22.7.
atbalsta, kas sniegts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, gadījumā – komersanta parakstītu apliecinājumu, ka uz uzņēmumu nav attiecināma Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta “c” apakšpunktā minētā situācija – tam netiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra, un tas neatbilst Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru;
22.8.
atbalsta, kas sniegts saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu, gadījumā – komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tam netiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra, vai tas neatbilst savas valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru ievērošanai;
22.9.
citu sabiedrības “Altum” pieprasīto informāciju.
23.
Sabiedrība “Altum” finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā, izvērtē komersanta investīciju projekta ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību projektā paredzēto darbību veiksmīgai īstenošanai, kā arī analizē identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus komersanta aizdevuma kvalitātes noteikšanai.
24.
Sabiedrībai “Altum” ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās tādā apjomā, kāds nepieciešams investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem šo noteikumu ietvaros.
25.
Sabiedrība “Altum” kapitāla atlaidi piemēro, pamatojoties uz pozitīvu pēcnovērtējumu.
26.
Paralēlā aizdevuma procentu likmi pielīdzina cita finansētāja kredīta likmei:
26.1.
ja paralēlais aizdevums atbilst kapitāla atlaides apmēram;
26.2.
un tā nav mazāka kā likme, ko veido 2,5 % un resursu cena, ja paralēlais aizdevums pārsniedz kapitāla atlaides apmēru.
27.
Atbalstam, kas sniegts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta attiecināmām izmaksām:
27.1.
Rīgā un Pierīgas reģionā ir 30 % (lielajiem komersantiem) vai 40 % (vidējiem komersantiem), vai 50 % (sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem) no attiecināmām izmaksām;
27.2.
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā ir 40 % (lielajiem komersantiem) vai 50 % (vidējiem komersantiem), vai 60 % (sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem) no attiecināmām izmaksām.
28.
Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru tas pats saņēmējs (grupas līmenī) ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras 3. līmeņa reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir liels ieguldījumu projekts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 52. punktu, atbalsta kopsumma vienotajam ieguldījumu projektam nepārsniedz lieliem ieguldījumu projektiem noteikto koriģēto atbalsta summu:
28.1.
Rīgā un Pierīgas reģionā:
28.1.1.
projektam līdz 50 miljoniem euro piemēro 30 % no attiecināmo izmaksu summas;
28.1.2.
projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro piemēro 15 % no attiecināmo izmaksu summas;
28.1.3.
projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas;
28.2.
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā:
28.2.1.
projektam līdz 50 miljoniem euro piemēro 40 % no attiecināmo izmaksu summas;
28.2.2.
projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro piemēro 20 % no attiecināmo izmaksu summas;
28.2.3.
projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas.
29.
Atbalsta, kas sniegts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, gadījumā:
29.1.
komersants, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punktam, nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu kredītu vai finanšu līzingu. Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts;
29.2.
atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktam:
29.2.1.
attiecībā uz atbalstu, ko piešķir lieliem komersantiem būtiskām pārmaiņām ražošanas procesā, attiecināmajām izmaksām jābūt lielākām nekā ar modernizējamo darbību saistīto aktīvu amortizācijai iepriekšējo triju fiskālo gadu laikā;
29.2.2.
attiecībā uz atbalstu, ko piešķir lieliem komersantiem esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanai, attiecināmajām izmaksām vismaz par 200 % jāpārsniedz atkārtoti izmantoto aktīvu uzskaites vērtība, kas reģistrēta iepriekšējā fiskālajā gadā pirms darbu sākšanas.
30.
Šo noteikumu izpratnē atbalstu var piešķirt komersantam, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
30.1.
tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā;
30.2.
tas ir lielais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai, vai vidējais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un pārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. punktā noteiktos kritērijus; vai mazais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem, vai sīkais (mikro) komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem;
30.3.
tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums. Nosacījumu pārbauda līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai;
30.4.
ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu finansējama projekta gadījumā, tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta “c” apakšpunktā minēto izņēmumu;
30.5.
ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu finansējama projekta gadījumā, uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta “a” apakšpunktu.
31.
Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, atbalstāmi ir ieguldījumi materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu), ievērojot šādus nosacījumus:
31.1.
projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu;
31.2.
aktīvi ir jauni (izņemot, ja aktīvus iegādājas vidējais, mazais vai sīkais (mikro) komersants), atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem. Aktīvi nav iegādāti no ar komersantu saistītām personām;
31.3.
ar materiālo aktīvu nomu saistītās izmaksas ir attiecināmas, ja ir ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētie nosacījumi;
31.4.
ar nemateriālo aktīvu lietošanas tiesību iegūšanu saistītās izmaksas ir attiecināmas;
31.5.
nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 % no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām;
31.6.
atbalstu izmanto projekta attiecināmām izmaksām, kas saistītas ar komersanta digitālo transformāciju šādos procesos:
31.6.1.
tradicionālo procesu digitalizācija;
31.6.2.
industrijas 4.0 risinājumu (automatizētas iekārtas, robotu risinājumi, sensoru tīkli un sakaru tehnoloģijas, mākslīgā intelekta risinājumu tehnoloģijas un citi investīcijas mērķim atbilstoši risinājumi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT)), iegāde un ieviešana (paredzot gan nepieciešamo iekārtas, gan programmatūras komponenti) atbilstoši uzņēmuma pamatdarbības specifikai;
31.6.3.
5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegāde;
31.6.4.
datu uzglabāšanas risinājumi;
31.6.5.
procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošana un efektivizēšana un jaunu iekārtu iegāde;
31.6.6.
jaunu iekārtu iegāde IKT jomā, kas saistīts ar IKT produktu lietošanu ražošanas procesā;  
31.6.7.
vienā platformā darbojošos risinājumu vai sistēmu darbību izveide un nodrošināšana (platformu ekonomika).
31.7.
atbalstu neizmanto šādām izmaksām un tās neiekļauj projekta attiecināmās izmaksās:
31.7.1.
standarta biroja tehnikas/datortehnikas iegāde;
31.7.2.
esošas programmatūras un informācijas sistēmu atbalsts;
31.7.3.
esošo programmu papildināšana ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;
31.7.4.
esošās programmatūras pielāgošana;
31.7.5.
lietotāja dokumentācijas sagatavošana;
31.7.6.
pievienotās vērtības nodokļa segšana, izņemot kā de minimis atbalstu no programmas finansējuma, kas minēts šo noteikumu 16.punktā;
31.7.7.
apgrozāmie līdzekļi, izņemot kā de minimis atbalstu no programmas finansējuma, kas minēts šo noteikumu 16. punktā, šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minētajā gadījumā;
31.7.8.
nekustamā īpašuma iegāde;
31.7.9.
būvniecības izmaksas, ja vien tās nav minimālās nepieciešamas būvniecības izmaksas projektā iegādāto iekārtu uzstādīšanai.
31.8.
Šo noteikumu 31.2. apakšpunkts un 31.7. apakšpunkts attiecas arī uz atbalstu, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu.
32.
Lai saņemtu atbalstu šo noteikumu 17. punktu ietvaros, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:
32.1.
sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētajām pazīmēm:
32.1.1.
šo noteikumu 20. punktā minētais pieteikums ir iesniegts pirms darbu uzsākšanas projektā;
32.1.2.
ja projektam piesaista citu publisko finansējumu, darbu ar projektu var uzsākt tad, kad visās iestādēs, kur pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums, ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam; 
32.2.
sākotnējie ieguldījumi pēc projekta pabeigšanas paliek Latvijas Republikā attiecīgajā NUTS 3 reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts vismaz piecus gadus (lielajiem komersantiem) vai trīs gadus (maziem, sīkajiem (mikro) vai vidējiem komersantiem) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktam.
33.
Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai “Altum” visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem.
34.
Ja atbalstu nevar sniegt kā reģionālo atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, tad atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.
35.
Ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu, jāievēro šādi nosacījumi:
35.1.
sabiedrība “Altum’ aizdevumu vai paralēlo aizdevumu nepiešķir Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā noteiktajām nozarēm un darbībām, kā arī šo noteikumu 50.1., 50.2., 50.3., 50.4., 50.5., 50.6., 50.7., 50.8., 50.9.50.10., 50.11., 50.12., 50.13. un 50.14. apakšpunktos noteiktajām nozarēm un darbībām;
35.2.
komersants nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, ja komersants vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs;
35.3.
atbalstu nepiešķir komersantam, kuram lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdī par atbalsta piešķiršanu ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru, un lielajiem komersantiem tā kredītreitings ir zemāks par "B -".
35.4.
ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai “Altum” visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem;
35.5.
lai saņemtu atbalstu, komersants sabiedrībā “Altum” iesniedz informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem. Komersants iesniedz aizpildītu de minimis veidlapas izdruku vai informē par de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;
35.6.
kopējais de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam, jebkurā triju fiskālo gadu periodā nepārsniedz 200 000 euro atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktam, kā arī ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 8. panta nosacījumus uzņēmumu apvienošanās vai iegādes gadījumā un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 9. panta nosacījumus uzņēmuma sadalīšanas gadījumā;
35.7.
sabiedrības “Altum” aizdevumam vai paralēlam aizdevumam nepiešķir un nepiemēro kapitāla atlaidi, ja tā pārsniedz šo noteikumu 35.6. apakšpunktā noteiktos limitus.
III.Kārtība un nosacījumi, lai pieteiktos atbalstam
36.
Sabiedrība “Altum” piešķir aizdevumu vai paralēlo aizdevumu atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem un savai risku pārvaldības politikai.
37.
Sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma minimālā summa komersantam ir 100 000 euro un maksimālā summa 7 000 000 euro.
38.
Sabiedrība “Altum” piešķirtā aizdevuma vai paralēlā aizdevuma termiņu nosaka, ņemot vērā komersanta nozares specifiku, ekonomisko ciklu, aizdevuma  izmantošanas mērķi un iegādājamo aktīvu lietderīgo kalpošanas laiku un amortizācijas termiņu. Sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma, t.sk., tā pagarinājuma (ja attiecināms) termiņš nepārsniedz 10 gadus.
39.
Sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma termiņa pagarinājums ir iespējams, nepārsniedzot šo noteikumu 38. punktā noteikto maksimālo aizdevuma termiņu:
39.1.
ja netiek pārsniegts sākotnēji piešķirtais valsts atbalsta apmērs;
39.2.
kā jauns atbalsts atbilstoši šo noteikumu 34. punktam.
40.
Sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksu komersants uzsāk veikt:
40.1.
sabiedrības “Altum” aizdevumam vai paralēlam aizdevumam, kas ir vienāds ar kapitāla atlaidi, vai tā daļai, kas ir kapitāla atlaides apjomā, ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, ja nav saņemts nekāds pēcnovērtējums, vai, ja saņemts negatīvs pēcnovērtējums. Komersanta nomaksāto sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas daļu līdz brīdim, kad saņemts pozitīvs pēcnovērtējums, komersantam neatgriež un par šo summu tiek samazināta projektam pieejamā kapitāla atlaide;
40.2.
sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma daļai, kas pārsniedz kapitāla atlaides apjomu, saskaņā ar grafiku. Ja ir pamatoti apstākļi, pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņu var atlikt uz laiku līdz 12 mēnešiem.
41.
Kapitāla atlaide ir līdz 35 %:
41.1.
no sabiedrības “Altum” paralēlā aizdevuma  un cita finansētāja sniegtā kredīta kopsummas, bet ne vairāk kā 1 000 000 euro, nepārsniedzot šo noteikumu ietvaros noteikto pieļaujamo atbalsta intensitāti vai komersantam pieejamo de minimis limita apmēru;
41.2.
no investīciju projekta kopējā apjoma sabiedrības “Altum” aizdevuma gadījumā, bet ne vairāk kā 1 000 000 euro, nepārsniedzot šo noteikumu ietvaros noteikto pieļaujamo atbalsta intensitāti vai komersantam pieejamo de minimis limita apmēru.
42.
Sabiedrības “Altum” aizdevumam vai paralēlam aizdevumam kapitāla atlaidi piemēro, ja komersants:
42.1.
izmantojis aizdevumu vai paralēlo aizdevumu noteiktajam mērķim un realizējis projektu, saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju par projektu;
42.2.
ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniedzis pozitīvu pēcnovērtējumu;
42.3.
iesniedzis šo noteikumu 42.1. un 42.2. apakšpunktos minēto apstākļu pamatojošos dokumentus.
43.
Ja saņemts negatīvs pēcnovērtējums vai pēcnovērtējums par projektu netiek iesniegts sabiedrībā “Altum” 42.2. apakšpunktā noteiktā termiņa ietvaros, kapitāla atlaide netiek piemērota.
44.
Komersants nodrošina vizuālās identitātes prasības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021.gada 12. februāra Regulā Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, noteiktajam, iekļaujot atsauci – “Atbalsta Eiropas Savienība – Jaunā Paaudze ES”, saskaņā ar prasībām, kas ietvertas “Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”, kā arī atbilstoši publicitātes prasībām, kas noteiktas līgumā ar sabiedrību “Altum”.
IV.Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija
45.
Atbalstam subsīdijas ekvivalentu aprēķina un nosaka, summējot attiecīgās piešķirtā atbalsta daļas:
45.1.
sabiedrības “Altum” aizdevumam vai paralēlam aizdevumam, kas ir vienāds ar kapitāla atlaidi, vai tā daļai, kas ir kapitāla atlaides apjomā, subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar komersantam piešķirtā sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma apmēru;
45.2.
sabiedrības “Altum” aizdevumam, kas pārsniedz kapitāla atlaides apjomu, subsīdijas ekvivalentu aprēķina kopā par visu atbalsta periodu, faktiski piemērojamo procentu summu atskaitot no procentu summas, kura jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (bāzes un risku likmes publicētas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē), kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības “Altum” izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam;
45.3.
paralēlam aizdevumam, kas pārsniedz kapitāla atlaides apjomu, subsīdijas ekvivalentu aprēķina kopā par visu atbalsta periodu, faktiski piemēroto procentu summu atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (publicēta Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē), kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības “Altum” izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam, bet ne mazāk kā 650 bāzes punktu apmērā.
46.
Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu:
46.1.
var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;
46.2.
par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumam “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā” (C(2020)1863);
46.3.
var apvienot ar šīs vai ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmām izmaksām un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 27. punktu;
46.4.
nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros attiecībā uz atbalstu algu izmaksām.
47.
Ievērojot  Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus, saskaņā ar šo noteikumu 35. punktu piešķirto de minimis atbalstu vienam vienotam uzņēmumam drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, t.sk., šīs programmas ietvaros, vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. 
V.Atbalsta uzskaite, neatbalstāmās nozares un darbības
48.
Sabiedrība “Altum”:
48.1.
nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto finansējumu un glabā to 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai, revīzijas iestādei vai  Eiropas Komisijā;
48.2.
nodrošina komercdarbības atbalsta nosacījumu uzraudzību;
48.3.
informāciju par šo noteikumu 17. punkta ietvaros izsniegto atbalstu publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;
48.4.
publicē savā tīmekļvietnē visu to komersantu, kuri šo noteikumu ietvaros ir saņēmuši aizdevumu, sarakstu, kurā norāda komersantam sabiedrības “Altum” piešķirtā aizdevuma un kapitāla atlaides apmēru;
48.5.
informāciju par de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;
48.6.
Pārliecinās, ka sniedzot atbalstu, komersantam netiek piešķirts dubultfinansējums par vienām un tām pašām attiecināmām izmaksām.
49.
Komersants:
49.1.
nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto finansējumu un glabā to 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu 17. punkta ietvaros ir piešķirts atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantam, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā, sabiedrībā “Altum” un Ekonomikas ministrijā;
49.2.
atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, pieteikumā aizdevumam pamato un projekta īstenošanas laikā nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, ja tas vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs un darbībās. 
49.3.
informāciju par de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.
50.
Atbalstu nepiešķir šādām darbībām, nozarēm un komersantiem:
50.1.
atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, gadījumā, Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta “c” un “d” apakšpunktā noteiktajām darbībām;
50.2.
atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, gadījumā, Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām;
50.3.
atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, gadījumā, Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta “a” un “b” punktā noteiktajām nozarēm:
50.3.1.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta “a” punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13., 43. un 44. punktā noteiktajām definīcijām un kuģubūvei, kas tiek definēta kā pašpiedziņas komerciālo kuģu būve. Pašpiedziņas komerciālie kuģi ir tādi kuģi, kuriem, izmantojot savu paša dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tie būtu piemēroti patstāvīgai kuģošanai atklātā jūrā vai pa iekšzemes ūdensceļiem, un kuri pieder pie vienas no šādām kategorijām:
50.3.1.1.
jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto pasažieru un (vai) preču pārvadāšanai;
50.3.1.2.
jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži);
50.3.1.3.
velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW;
50.3.1.4.
šo noteikumu 50.3.1.1., 50.3.1.2. un 50.3.1.3. apakšpunktu minēto kuģu nepabeigti korpusi, kas ir peldoši un pārvietojami;
50.3.2.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta “b” punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 45. un 130. punktā noteiktajām definīcijām;
50.4.
atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, gadījumā, Komisijas Regulas Nr. 651/2014 14. panta 17. punktā minētajiem nozaru ierobežojumiem;
50.5.
ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 47.78 “Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos”);
50.6.
tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa “Tabakas izstrādājumu ražošana”, grupa 46.35 “Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos”);
50.7.
alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 “Dzērienu vairumtirdzniecība” un grupa 47.25 “Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos”);
50.8.
azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa “Azartspēles un derības”);
50.9.
finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa “Finanšu un apdrošināšanas darbības”);
50.10.
operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa “Operācijas ar nekustamo īpašumu”, grupa 68.1 “Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana” un grupa 68.31 “Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu”);
50.11.
atkritumu apglabāšanai un atkritumu apglabāšanas poligoniem, mehāniski bioloģiskajai apstrādei vai atkritumu sadedzināšanai un mehāniskās bioloģiskās attīrīšanas un atkritumu sadedzināšanas iekārtām, izņemot:
50.11.1.
iekārtām, kas paredzētas vienīgi nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei;
50.11.2.
esošām iekārtām, kur ieguldījums ir paredzēts energoefektivitātes paaugstināšanai, izplūdes gāzu uztveršanai uzglabāšanai vai izmantošanai, vai materiālu iegūšanai no sadedzināšanas pelniem, ar nosacījumu, ka šādi ieguldījumi nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu vai nepagarina rūpnīcas ekonomisko dzīves ciklu.
50.12.
darbībām, kurās ilgstoša atkritumu apglabāšana var radīt ilgtermiņa kaitējumu videi;
50.13.
saistībā ar fosilo kurināmo (ieskaitot pārkārtoto izmantošanu);
50.14.
darbībām saskaņā ar ES ETS, lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās CO2 emisijas, kas nav būtiski zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem, ir jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kuru dēļ tas nav iespējams. Bezmaksas kvotu piešķiršanas kritēriji ES ETS ietvaros ir noteikti Komisijas 2021. gada 12. marta īstenošanas regulā (ES) 2021/447, ar ko nosaka pārskatītās līmeņatzīmju vērtības bezmaksas emisijas kvotu iedalei 2021. – 2025. gada periodam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10. a panta 2. punktu.
50.15.
atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, gadījumā, aizdevumu refinansēšanai un restrukturēšanai;
50.16.
atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, gadījumā, uzsāktu projektu īstenošanai.
VI.Noslēguma jautājumi
51.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.
52.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu var pieņemt līdz  Komisijas regulu Nr. 1407/2013  darbības beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds