Likumprojekts (grozījumi)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
22-TA-942
Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā
Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10. nr.; 2007, 22. nr.; 2008, 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 161. nr.; 2013, 194. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 250. nr.; 2018, 112. nr.; 2019, 61. nr.; 2020, 250. nr.; 2021, 246. nr.) šādus grozījumus:
1.
Aizstāt visā likumā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā).
2.
Aizstāt 6. panta pirmajā daļā vārdus "Šveices Konfederācija" ar vārdiem un skaitļiem "cita valsts, kas pievienojusies 2002. gada 30. maija daudzpusējam nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un citu asociēto valstu nacionālajiem apdrošināšanas birojiem".
3.
14. panta otrajā daļā:
izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1) personas ar I un II invaliditātes grupu;";
aizstāt 2. punktā skaitli un vārdus "III grupas invalīdi" ar vārdiem un skaitli "personas ar III invaliditātes grupu".
4.
Aizstāt 19. panta otrās daļas 4. punktā skaitli un vārdus "1. grupas invaliditāti" ar skaitli un vārdiem "I invaliditātes grupu".
5.
Izteikt 28. pantu šādā redakcijā:
"28. pants. Izdevumi sakarā ar transportlīdzekļa vai tā atlieku evakuāciju
(1) Ja pēc ceļu satiksmes negadījuma nav iespējama transportlīdzekļa dalība ceļu satiksmē vai nav iespējams uzreiz novērst transportlīdzekļa bojājumus, kuru dēļ aizliegts ar transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē, zaudējumos ieskaita izdevumus:
1) par transportlīdzekļa vai tā atlieku evakuāciju no ceļu satiksmes negadījuma vietas līdz tā transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja dzīvesvietai, kurš vadīja transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījuma brīdī, vai līdz transportlīdzekļa stāvvietai, vai transportlīdzekļa remonta vietai;
2) par transportlīdzekļa evakuāciju no transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja dzīvesvietas vai transportlīdzekļa stāvvietas līdz transportlīdzekļa remonta vietai, ja pēc ceļu satiksmes negadījuma transportlīdzekli nav bijis iespējams uzreiz nogādāt līdz transportlīdzekļa remonta vietai.
(2) Ja sakarā ar izmeklēšanu kriminālprocesā vai citu iemeslu dēļ transportlīdzekli vai tā atliekas nepieciešams novietot stāvvietā, zaudējumos ieskaita arī izdevumus par transportlīdzekļa vai tā atlieku evakuāciju līdz attiecīgajai stāvvietai un maksu par stāvvietas pakalpojumiem. Maksu par stāvvietas pakalpojumiem atlīdzina:
1) līdz brīdim, kad sakarā ar izmeklēšanu kriminālprocesā tiek dota atļauja izņemt ceļu satiksmes negadījumā bojāto transportlīdzekli vai tā atliekas no stāvvietas;
2) līdz 10 dienām citos gadījumos, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa īpašniekam vai tiesīgajam lietotājam pastāv būtiski šķēršļi izņemt transportlīdzekli vai tā atliekas no stāvvietas, bet ne vēlāk kā līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu."
6.
Izteikt 37. panta piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Ministru kabinets nosaka transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes prasības un kārtību. Ministru kabinets nosaka prasības transportlīdzekļu tehniskā eksperta profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta darbības termiņu, pirmreizējas un atkārtotas izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas prasības un kārtību."
7.
Papildināt 39. panta sesto daļu pēc vārda "tiesā" ar vārdiem "Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā".
8.
43. pantā:
izslēgt ceturto daļu;
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs statūtus un to grozījumus saskaņo ar Finanšu ministriju."
9.
44. pantā:
izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
"(1) Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja darbības mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēmas darbību.
(2) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam ir deleģēti šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
1)  nodrošināt Garantijas fonda darbību;
2) izmaksāt no Garantijas fonda līdzekļiem apdrošināšanas atlīdzību šajā likumā noteiktajos gadījumos;
3) nodrošināt un uzturēt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmu;
4) sniegt informāciju šā likuma 50. pantā noteiktajos gadījumos;
5) pildīt Zaļās kartes sistēmas Biroju padomes locekļa pienākumus un Latvijas Republikas Zaļās kartes sistēmas nacionālā biroja pienākumus, slēdzot attiecīgus līgumus;
6) izdot administratīvos aktus tehnisko ekspertu sertificēšanas jomā;
7) izdot administratīvos aktus par Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedru uzņemšanu, izslēgšanu vai izstāšanos.";
papildināt ar 2.1, 2.2 un 2.daļu šādā redakcijā:
"(21) Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja izdotos administratīvos aktus tehnisko ekspertu sertificēšanas jomā var apstrīdēt Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā, bet Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(22) Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja izdotos administratīvos aktus par Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedru uzņemšanu, izslēgšanu vai izstāšanos var apstrīdēt Finanšu ministrijā, bet Finanšu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(23) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz tā rīcībā esošo informāciju izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai to lietvedībā esošo materiālu pārbaudei, izmeklēšanai un iztiesāšanai.";
papildināt trešo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
"3) atbilstoši kompetencei izstrādāt un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.";
papildināt ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
"(5) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izstrādā, saskaņo ar Finanšu ministriju un apstiprina interešu konfliktu novēršanas kārtību tā darbībā (tai skaitā valdes locekļu darbībā), kas saistīta ar Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi.
(6) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izstrādā un apstiprina šā likuma 39. panta piektajā daļā minēto sūdzību, kā arī ar šajā likumā Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam deleģētajiem valsts pārvaldes uzdevumiem saistīto sūdzību izskatīšanas kārtību, nodrošinot sūdzībā norādīto faktu pārbaudi un interešu konfliktu novēršanu sūdzības izskatīšanā. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir atbildīgs par sūdzību izskatīšanas kārtības ievērošanu. Rakstveida informācija par sūdzību izskatīšanas kārtību ir brīvi pieejama Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja tīmekļvietnē.
(7) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs regulāri analizē saņemtās sūdzības, izvērtē to iemeslus un cēloņus, kā arī reizi pusgadā rakstveidā informē Finanšu ministriju par izvērtējuma rezultātiem."
10.
Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:
"44.1 pants. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pārraudzības institūcija
Jautājumos, kas saistīti ar šajā likumā Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam deleģētajiem valsts pārvaldes uzdevumiem, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atrodas Finanšu ministrijas pārraudzībā."
11.
46. panta otrajā daļā:
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2) pieņemt labas prakses vadlīnijas sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jautājumos, ciktāl tās nav pretrunā ar šo likumu;";
izslēgt 3. punktu.
12.
47. pantā:
papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
"(2) Par Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes locekli var būt persona, kurai:
1) ir pietiekama kompetence jomā, par kuru tā ir atbildīga, un spēja nodrošināt, ka Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pārvaldība tiek veikta tā, lai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs būtu spējīgs pastāvīgi, profesionāli un kvalitatīvi veikt tam noteiktos pienākumus;
2) ir nepieciešamā izglītība un ne mazāk kā triju gadu darba pieredze attiecīgajā jomā;
3) nav pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process vai no tā izbeigšanas dienas ir pagājis vismaz viens gads;
4) nav sodāmības par tīša nozieguma izdarīšanu pret valsti, īpašumu vai pārvaldības kārtību vai par tīša nozieguma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā, vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, vai sodāmība par to ir noņemta vai dzēsta;
5) nav Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā paredzētā uzraudzības un kontroles institūcija vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā paredzētā kompetentā institūcija piemērojusi sankciju un savā tīmekļvietnē publiskojusi informāciju par sankciju (izņemot brīdinājumu) par starptautisko vai nacionālo sankciju vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpšanu vai no sankcijas piemērošanas dienas ir pagājis vismaz viens gads;
6) nav konstatēti apstākļi, kas nav savienojami ar Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes locekļa amata pienākumu veikšanu.
(3) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izstrādā, saskaņo ar Finanšu ministriju un apstiprina prasības Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes locekļu atbilstības un piemērotības novērtēšanai un nosaka:
1) valdes locekļu atbilstības un piemērotības novērtēšanas kārtību;
2) valdes locekļiem nepieciešamo zināšanu, prasmju un pieredzes apjomu.
(4) Pirms persona sāk pildīt Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes locekļa amata pienākumus, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pārbauda personas atbilstību šā panta otrās daļas 4. punktam, pieprasot un saņemot ziņas par sodāmības atzīmes neesību vai esību no Sodu reģistra tiešsaistes datu pārraides režīmā, ja tiek identificēts ziņu pieprasītājs. Pēc minētās pārbaudes ziņas par personas sodāmību nekavējoties dzēš.
(5) Ja saņemta informācija, kas rada šaubas par tās personas atbilstību šā panta otrās daļas 4. punktam, kas ieņem Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes locekļa amatu, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieprasa un saņem ziņas par sodāmības atzīmes neesību vai esību no Sodu reģistra tiešsaistes datu pārraides režīmā, ja tiek identificēts ziņu pieprasītājs. Pēc minētās pārbaudes ziņas par personas sodāmību nekavējoties dzēš.";
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
13.
Papildināt likumu ar 47.pantu šādā redakcijā:
"47.1 pants. Dalība Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā
(1) Lai kļūtu par Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedru, apdrošināšanas sabiedrība Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdei iesniedz iesniegumu par uzņemšanu Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā un veic iemaksu Garantijas fondā. Iesniegumam pievieno:
1) apdrošināšanas sabiedrības statūtu un reģistrācijas apliecības atvasinājumu;
2) izziņu no valsts reģistra par apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgajām personām;
3) apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu, ka attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību nav ierosināts  maksātnespējas vai likvidācijas process.
(2) Ja apdrošināšanas sabiedrība ir veikusi iemaksu Garantijas fondā un iesniegusi šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu un dokumentus, Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valde septiņu dienu laikā pieņem lēmumu par apdrošināšanas sabiedrības uzņemšanu Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.
(3) Ja Latvijas Banka saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu nav izsniegusi vai ir anulējusi apdrošināšanas sabiedrībai licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veikšanai, Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valde nekavējoties pieņem lēmumu par apdrošināšanas sabiedrības izslēgšanu no Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja.
(4) Ja apdrošināšanas sabiedrība nepilda šā likuma 17. pantā minētos pienākumus vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam nodara kaitējumu, kas būtiski kavējis Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par apdrošināšanas sabiedrības izslēgšanu no Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja.
(5) Apdrošināšanas sabiedrība var jebkurā laikā izstāties no Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja, iesniedzot rakstveida iesniegumu Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdei. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valde septiņu dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par apdrošināšanas sabiedrības izstāšanos no Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja."
14.
51. pantā:
izslēgt trešās daļas 4. punktā skaitli "4.";
papildināt trešo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
"5) izdevumus, kas radušies, nodrošinot līdzekļu aizdevumu Garantijas fondam.";
papildināt sesto daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
"7) ieņēmumi no aizņēmuma.";
papildināt ar 8.1 daļu šādā redakcijā:
"(81) Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs rakstveidā paziņo Finanšu ministrijai par Garantijas fonda līdzekļu izdevumu veidiem un apmēru, kā arī Garantijas fonda līdzekļu kopējo apmēru."
15.
Papildināt IV nodaļu ar 51.3 un 51.4 pantu šādā redakcijā:
"51.3 pants. Līgums par līdzekļu aizdevumu Garantijas fondam
(1) Ja Garantijas fondā nepietiek līdzekļu apdrošināšanas atlīdzības izmaksām saskaņā ar šo likumu, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs var noslēgt aizdevuma līgumu par trūkstošās summas aizņemšanos no Latvijā reģistrētas kredītiestādes vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles Latvijā.
(2) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izraugās to Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāli Latvijā, kura Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam piedāvā saimnieciski izdevīgākos nosacījumus. Ja izteiktie piedāvājumi ir vienādi, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izvēlas to piedāvājumu, kurš iesniegts pirmais.
(3) Naudas līdzekļus, kurus Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs saskaņā ar šā panta pirmo daļu aizņēmies trūkstošās summas segšanai apdrošināšanas atlīdzības izmaksām, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atmaksā no Garantijas fonda.
51.4 Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kreditora prasījums
(1) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam ir tiesības iesniegt kreditora prasījumu šādos gadījumos:
1) ja tas izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību šā likuma 51. pantā minētajos gadījumos;
2) par saistībām, kuras paredzētas, lai nākotnē varētu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar šā likuma 51. pantu un segt šā likuma 51. panta trešās daļas 1. punktā minētos izdevumus par apdrošināšanas gadījumiem, kuri:
a) ir notikuši un par kuriem ir saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums, bet par kuriem nav izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība vai tā nav izmaksāta pilnā apmērā, aprēķinot apdrošināšanas atlīdzības apmēru katram apdrošināšanas gadījumam atsevišķi,
b) ir notikuši, bet par kuriem vēl nav saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums.
(2) Par šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajām saistībām neatkarīgi no tā, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs apdrošināšanas atlīdzību par šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajām saistībām būs izmaksājis līdz dienai, kad Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns vai ziņojums par mantas neesību, ar ko ierosināts izbeigt juridiskās personas maksātnespējas procesu, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam ir tiesības iesniegt kreditora prasījuma precizējumus Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā.
(3) Pēc tam kad šā panta pirmās daļas 2. punktā minētās saistības ir izpildītas un ir izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, kas atbilst šā panta pirmās daļas 1. punkta prasībām, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs paziņo par tām maksātnespējas procesa administratoram, precizējot maksātnespējas procesa administratoram iesniegto kreditora prasījumu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns vai ziņojums par mantas neesību, ar ko ierosināts izbeigt juridiskās personas maksātnespējas procesu."
16.
54. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
"54. pants. Sadarbība ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, ārstniecības iestādēm un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju";
papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Lai saskaņā ar šo likumu apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs varētu izvērtēt cietušajai personai noteiktās invaliditātes cēloņsakarību ar ceļu satiksmes negadījumā gūtajām traumām un pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija pēc apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieprasījuma izsniedz lēmuma par invaliditāti un ekspertīzes akta atvasinājumu."
17.
Papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28., 29. un 30. punktu šādā redakcijā:
"27. Grozījums šā likuma 37. pantā attiecībā uz panta piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2024. gada 1. jūnijā.
28. Šā likuma 37. panta piektajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2024. gada 1. jūnijam.
29. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs līdz 2023. gada 30. oktobrim iesniedz saskaņošanai  Finanšu ministrijā Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja statūtus.
30. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs līdz 2023. gada 29. decembrim nodrošina Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes locekļu atbilstību šā likuma 47. pantā minētajām prasībām."
Finanšu ministrs A. Ašeradens