23-TA-802
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Roņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0393) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0393) daļu 0,5441 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai, kas atbilst tirgus vērtībai 4 407,21 euro jeb 0,81 euro par kvadrātmetru. Atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā precizēta platība.
4.
Pēc Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Šimkevici" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0395) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0595) 0,4856 ha platībā (platība var tikt precizēta kadastrālās uzmērīšanas procesā) - Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanas valsts īpašumā Satiksmes ministrijai atsavināt to atbilstoši tā tirgus vērtībai  4321,84 euro jeb 0,89 euro par kvadrātmetru, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 3. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu.
5.
Atlīdzību par šī protokollēmuma 3. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu Satiksmes ministrijai izmaksāt daļu naudā 85,37 euro un daļu kompensēt ar šī protokollēmuma 4. punktā minēto nekustamo īpašumu tā tirgus vērtības apmērā 321,84 euro. Naudā izmaksājamās atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā precizēta šī protokollēmuma 3. un 4. punktā minēto nekustamo īpašumu platība.