Likumprojekts (grozījumi)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
22-TA-1134
Grozījumi Izglītības likumā
Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152., 242. nr.; 2018, 65., 196. nr.; 2019, 67., 75., 118., 240. nr.; 2020, 102., 174.B, 224., 240.A; 2021, 73.A , 75. nr.) šādus grozījumus:
1.
9. pantā:
izslēgt otrās daļas 2. punktu; 
papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā: 
"(32) Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas īstenošanu svešvalodā nosaka Profesionālās izglītības likums."; 
papildināt sesto daļu pēc vārdiem "valsts valodā" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kas ir noteikti Profesionālās izglītības likumā".
2.
Papildināt 14. pantu ar 47., 48. un 49. punktu šādā redakcijā:
"47) nosaka mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijas;
 48) nosaka kārtību, kādā mazākumtautību izglītojamie tiek uzņemti mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmā, nosacījumus minētās programmas īstenošanai izglītības iestādē, tostarp minimālo izglītojamo skaitu, un kārtību, kādā pašvaldības sadarbojas, lai īstenotu minēto programmu;
49) nosaka kritērijus un kārtību, kādā valsts piedalās mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas un mācību līdzekļu iegādes finansēšanā."
3.
30. pantā:
papildināt pantu ar 4.2 daļu šādā redakcijā:
"(42) Par izglītības iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt persona, kura prot un lieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā.";
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
"(7) Ja Valsts valodas centra amatpersona administratīvā pārkāpuma procesā pret izglītības iestādes vadītāju par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pieņem lēmumu par soda piemērošanu, Valsts valodas centra amatpersonai neatkarīgi no tā, vai lēmums tiek pārsūdzēts, ir pienākums nekavējoties informēt izglītības iestādes vadītāja darba devēju par pieņemto lēmumu. Izglītības iestādes vadītāja darba devējs nodrošina, ka attiecīgais izglītības iestādes vadītājs tiek atstādināts no amata pienākumu pildīšanas līdz dienai, kad stājies spēkā Valsts valodas centra amatpersonas pieņemtais lēmums vai tiesas spriedums."
4.
Izteikt  35.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā ieraksta ziņas par:
1) valsts pārbaudījumiem vispārējās izglītības programmās;
2) valsts pārbaudījumiem profesionālās izglītības programmās, izņemot augstākās izglītības programmas;
3) diagnosticējošajiem (monitoringa) darbiem;
4) mācību priekšmetu olimpiādēm;
5) valsts valodas prasmes pārbaudījumiem;
6) starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumiem svešvalodā (turpmāk visi kopā vai atsevišķi – valsts pārbaudījumi)."
5.
Izslēgt 38. panta otrās daļas 1. punktu.
6.
Izslēgt 41. pantu.
7.
Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā: 
"41.1 pants. Mazākumtautību izglītības satura apguve 
(1) Pašvaldība, tostarp ar privātās izglītības iestāžu starpniecību, nodrošina iespēju savā administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs reģistrētajiem pirmsskolas izglītības un obligātās izglītības vecuma mazākumtautību izglītojamiem apgūt mazākumtautību izglītības saturu, īstenojot valsts un pašvaldības apmaksātu mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu.
(2) Valsts piedalās mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas īstenošanas izmaksu (pedagogu darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, mācību līdzekļu iegāde) finansēšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā."
8.
48. pantā:
papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
"(51) Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kura prot un lieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā.";
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
"(7) Ja Valsts valodas centra amatpersona administratīvā pārkāpuma procesā pret pedagogu par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pieņem lēmumu par soda piemērošanu, Valsts valodas centra amatpersonai neatkarīgi no tā, vai lēmums tiek pārsūdzēts, ir pienākums nekavējoties informēt izglītības iestādes vadītāju par pieņemto lēmumu. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina, ka attiecīgais pedagogs tiek atstādināts no amata pienākumu pildīšanas līdz dienai, kad stājies spēkā Valsts valodas centra amatpersonas pieņemtais lēmums vai tiesas spriedums."
9.
Izteikt 50. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
"3) persona, kura atbrīvota no izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga amata, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēta neatbilstība šā likuma 30. panta 4.2 daļai vai 48. panta 5.daļai un persona pēc atbrīvošanas no amata pienākumu pildīšanas nav uzrādījusi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu lēmumu par personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu, izņemot šā likuma 9. panta otrajā, 3.1, 3.un sestajā daļā noteiktos gadījumus."
10.
Izteikt 59. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Valsts izglītības iestādes finansē no valsts budžeta saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu. Pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžetiem. Valsts augstskolu vidējās izglītības iestādes finansē no augstskolu budžetiem. Valsts piedalās pašvaldību izglītības iestāžu un valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu finansēšanā šajā likumā paredzētajos gadījumos. Lai veicinātu mazākumtautību etniskās kultūras apguvi, attīstību un saglabāšanu un mazākumtautību integrāciju Latvijā, valsts var piedalīties to izglītības iestāžu nodarbināto pedagogu darba samaksas papildu finansēšanā, kuri, pamatojoties uz Latvijas Republikas divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem, īsteno mazākumtautību izglītības saturu."
11.
Papildināt pārejas noteikumus ar 98., 99., 100., 101., 102., 103. un 104. punktu šādā redakcijā: 
"98. Šā likuma 35.1 panta pirmās daļas 4. punktā minētās ziņas attiecībā uz mācību priekšmetu olimpiādēm Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā ievada, sākot ar 2023. gada 1. septembri.
99. Grozījumi, kas paredz izslēgt šā likuma 41. pantu, stājas spēkā: 
1) 2023. gada 1. septembrī – attiecībā uz pirmsskolas izglītības programmas un vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 1., 4. un 7. klasē; 
2) 2024. gada 1. septembrī – attiecībā uz vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 2., 5. un 8. klasē; 
3) 2025. gada 1. septembrī – attiecībā uz vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 3., 6. un 9. klasē. 
100. Grozījumi, kas paredz papildināt likumu ar 41.1 pantu, stājas spēkā:
1) 2023. gada 1. septembrī – attiecībā uz pirmsskolas izglītības programmas un vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 1., 4. un 7. klasē;
2) 2024. gada 1. septembrī – attiecībā uz vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 2., 5. un 8. klasē;
3) 2025. gada 1. septembrī – attiecībā uz vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 3., 6. un 9. klasē.
101. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31. decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem" un Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" atbilstoši grozījumiem šā likuma 9. panta otrās daļas 2. punktā, 38. panta otrās daļas 2. punktā un 41. pantā.  
102. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31. decembrim izdod šā likuma 14. panta 47., 48. un 49. punktā minētos noteikumus. 
103. Izglītības iestādes nodrošina pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu atbilstību valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un valsts pamatizglītības standartam, ja nepieciešams, licencējot jaunas izglītības programmas 2025. gada 1. septembrim. 
104. Līdz 2022. gada 31. decembrim šā likuma 50. panta pirmās daļas 3. punktā minētā lēmuma vietā par personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu izsniedz valsts valodas prasmes apliecību."
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece