Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-476
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu
1.
Noteikumi nosaka Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2.
Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3.
Maksu par pakalpojumu veido:
3.1.
viena cenrādī norādītā cena;
3.2.
vairāku cenrādī norādīto cenu summa;
3.3.
vairāku cenrādī norādīto pakalpojuma elementu cenas un daudzuma reizinājuma summa.
4.
Aģentūra par pakalpojumu sagatavo un izsniedz personai rēķinu vai elektroniskā kases aparāta čeku.
5.
Aģentūra bez maksas nodrošina informācijas sagatavošanu un sniegšanu valsts informācijas sistēmām un reģistriem no aģentūras valsts informācijas sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" (turpmāk – valsts informācijas sistēma).
(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 629 redakcijā)
6.
Persona samaksā par biļeti pirms muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates. Pirms pārējo cenrādī norādīto muzeja pakalpojumu saņemšanas persona, pamatojoties uz aģentūras sagatavoto rēķinu vai izrakstīto stingrās uzskaites darījumu kvīti, samaksā priekšapmaksu pilnā apmērā.
7.
Skolēniem, studentiem, pensionāriem un politiski represētām personām pēc attiecīgas apliecības uzrādīšanas piemēro 50 procentu atlaidi no muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojuma cenas.
(MK 09.10.2018. noteikumu Nr. 629 redakcijā)
8.
Pirmsskolas vecuma bērniem, grupu pavadošajiem pedagogiem, bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem pēc attiecīga dokumenta uzrādīšanas muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojumi ir bez maksas.
9.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumus Nr. 753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 174. nr.; 2014, 257. nr.).
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. aprīļa
noteikumiem Nr.
225
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašuma tiesību nostiprināšana (pirmreizēja reģistrācija valsts informācijas sistēmā)1 1 vienība 14,53 0,00 14,53
2. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas dokumentu izvērtēšana1 1 vienība 9,80 0,00 9,80
3. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā1 1 izmaiņa 16,64 0,00 16,64
4. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašnieka vai turētāja maiņa1 1 izmaiņa 13,43 0,00 13,43
5. Reģistrēta valsts informācijas sistēmas lietotāja atsavināšanas vai pilnvarojuma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā1 1 atzīme 1,50 0,00 1,50
6. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta noņemšana no uzskaites1 1 vienība 4,00 0,00 4,00
7. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana1 1 vienība 12,60 0,00 12,60
8. Numurēta agregāta īpašnieka maiņa1 1 izmaiņa 10,67 0,00 10,67
9. Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme1 1 vienība 21,40 0,00 21,40
10. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle1 1 vienība 60,00 0,00 60,00
11. Traktortehnikas vai tās piekabes individuālās valsts reģistrācijas numura zīmes izgatavošana pēc pasūtījuma un izsniegšana klientam1 1 vienība 569,15 0,00 569,15
12. Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana1 1 numura zīme 95,00 0,00 95,00
13. Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana pēc individuāla pasūtījuma1 1 numura zīme 150,00 0,00 150,00
14. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes glabāšana līdz 12 mēnešiem1 1 vienība 35,00 0,00 35,00
15. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana1 1 vienība 13,94 0,00 13,94
16. Izziņas izdruka no valsts informācijas sistēmas par īpašuma tiesību iegūšanu vai maiņu uz maināmo velkamo iekārtu vai maināmo tehnoloģisko agregātu1 1 izdruka 1,98 0,00 1,98
17. Pirmās kategorijas pārbūves atzinums1 1 vienība 30,00 0,00 30,00
18. Traktora vai lauksaimniecības pašgājējmašīnas valsts tehniskā apskate1 1 vienība 23,49 0,00 23,49
19. Traktora vai lauksaimniecības pašgājējmašīnas atkārtota valsts tehniskā apskate1 1 vienība 13,00 0,00 13,00
20. Piekabes valsts tehniskā apskate1 1 vienība 17,48 0,00 17,48
21. Piekabes atkārtota valsts tehniskā apskate1 1 vienība 8,50 0,00 8,50
22. Traktortehnikas (izņemot traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) valsts tehniskā apskate1 1 vienība 34,92 0,00 34,92
23. Traktortehnikas (izņemot traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) atkārtota valsts tehniskā apskate1 1 vienība 21,75 0,00 21,75
24. Izbraukums uz klienta noteikto adresi pakalpojumu nodrošināšanai, izņemot cenrāža 66. punktā norādīto pakalpojumu1 1 izsaukums 30,00 0,00 30,00
25. Izbraukums uz noteikto valsts tehniskās apskates vietu1 1 personai 10,00 0,00 10,00
26. Valsts tehniskās apskates uzlīme vai talons1 1 vienība 3,50 0,00 3,50
27. Atļauja piedalīties ceļu satiksmē1 1 atļauja 2,85 0,00 2,85
28. Traktortehnikas vadītāju un instruktoru teorētiskais eksāmens1 1 persona 15,00 0,00 15,00
29. Traktortehnikas vadīšanas eksāmens1 1 persona 35,00 0,00 35,00
30. Traktora un tā piekabes nodrošinājums TR1 vai TR2 kategorijas iegūšanai līdz 40 minūtēm (vienai kategorijai)1 1 persona 50,00 0,00 50,00
31. Ārvalstīs iegūto teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu atbilstības izvērtēšana1 1 persona 120,00 0,00 120,00
32. Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana1 1 apliecība 20,00 0,00 20,00
33. Traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas noformēšana un izsniegšana1 1 atļauja 8,00 0,00 8,00
34. Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā dokumenta vai numura zīmes atjaunošana vai maiņa1 1 izmaiņa 15,33 0,00 15,33
35. Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā1 1 izmaiņa 8,40 0,00 8,40
36. Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, maināmajai velkamajai iekārtai vai tehnoloģiskajam agregātam1 1 numurs 14,00 0,00 14,00
37. Traktortehnikas praktiskās apmācības instruktoru sagatavošanas programmas apguve1 1 persona 224,81 0,00 224,81
38. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru eksaminācija1 1 persona 6,40 0,00 6,40
39. Apliecības izsniegšana praktiskās apmācības instruktoram traktortehnikas vadītāju apmācībai1 1 apliecība 10,00 0,00 10,00
40. Apliecības dublikāta izsniegšana praktiskās apmācības instruktoram traktortehnikas vadītāju apmācībai1 1 apliecība 7,11 0,00 7,11
41. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā1 1 liegums 10,00 0,00 10,00
42. Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana1 1 komplekts 25,00 0,00 25,00
43. Traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta valsts reģistrācijas numura zīmes un apliecības izsniegšana1 1 komplekts 21,60 0,00 21,60
44. Tranzīta numura zīmes termiņa pagarināšana un apliecības izsniegšana1 1 apliecība 10,80 0,00 10,80
45. Mācību kartes izsniegšana izglītības iestādei vai komersantam, kurš nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību1 1 karte 280,40 0,00 280,40
46. Mācību kartes dublikāta izsniegšana izglītības iestādei vai komersantam1 1 karte 99,60 0,00 99,60
47. Mācību grupas reģistrācija izglītības iestādei vai komersantam, kurš nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību1 1 grupa 52,68 0,00 52,68
48. Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes atbilstības pārbaude1 1 pārbaude 53,68 0,00 53,68
49. Izmaiņas traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes atbilstībā1 1 izmaiņa 55,00 0,00 55,00
50. Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības noformēšana un izsniegšana1 1 apliecība 42,69 0,00 42,69
51. Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības dublikāta noformēšana un izsniegšana1 1 apliecība 24,48 0,00 24,48
52. Rēķina–uzziņas veidlapu komplekts (10 gab.)1 1 komplekts 18,00 0,00 18,00
53. Reģistrēta sistēmas lietotāja izziņas izdruka ar informāciju no Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu1       1 izziņa 4,00 0,00 4,00
54. Reģistrēta sistēmas lietotāja informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta vienu vienību, ja lietotājs vienlaikus neuzliek atsavināšanas vai pilnvarojuma atzīmi valsts informācijas sistēmā1 1 vienība 1,00 0,00 1,00
55. Manuāli sagatavota izziņa no valsts informācijas sistēmas vai aģentūras arhīva1 1 izziņa vienai personai 15,00 0,00 15,00
56. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (līdz 20 000 ierakstu)1 1 pārskats 50,33 0,00 50,33
57. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (20 001–50 000 ierakstu)1 1 pārskats 163,75 0,00 163,75
58. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (50 001–100 000 ierakstu)1 1 pārskats 363,75 0,00 363,75
59. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (100 001 ieraksts un vairāk)1 1 pārskats 466,00 0,00 466,00
60. Dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda iznomāšana (līdz 24 st.) 1 vienība 58,79 12,35 71,14
61. Traktortehnikas motora jaudas mērījums, izmantojot slogošanas iekārtu 1 vienība 58,79 12,35 71,14
62. Traktortehnikas motora jaudas mērījums, izmantojot slogošanas iekārtu, vienā adresē vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai 1 vienība 47,03 9,88 56,91
63. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotības pārbaude 1 vienība 31,41 6,59 38,00
64. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas tehniskā pārbaude 1 vienība 41,32 8,68 50,00
65. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sprauslas caurplūdes pārbaude 1 sprausla 0,83 0,17 1,00
66. Izbraukums uz klienta norādīto adresi augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudei 1 izbraukums 45,00 9,45 54,45
67. Transporta nodrošinājums valsts funkciju izpildei1, 2 1 kilometrs 0,85 0,00 0,85
68. Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju izpildei1, 2 1 pakalpojums 0,95 0,00 0,95
69. Transporta nodrošinājums cenrāža 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 71., 82., 83. un 84. punktā norādīto maksas pakalpojumu sniegšanai 1 kilometrs 0,83 0,17 1,00
70. Norēķinu nodrošinājums cenrāža 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 71., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89. un 90. punktā norādīto maksas pakalpojumu sniegšanai 1 pakalpojums 0,95 0,20 1,15
71.

Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības, vai traktortehnikas vadītāja apliecības, vai traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīmes nosūtīšana pēc klienta pieprasījuma, izmantojot kurjera pakalpojumu

1 sūtījums 5,79 1,21 7,00
72. Vienas valsts funkcijas pakalpojuma sniegšana vienam klientam steidzamības kārtā (divu darbdienu laikā)1 1 pakalpojums 100,00 0,00 100,00
73. Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate3 1 persona 4,00 0,00 4,00
74. Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate ģimenēm (2 pieaugušie un vismaz 2 bērni)3 1 ģimene 6,00 0,00 6,00
75. Izglītojošas lekcijas, konsultācijas vai gida pakalpojumi grupām līdz 10 cilvēkiem3 1 grupa 10,00 0,00 10,00
76. Gida pakalpojumi apmeklētājiem grupā, kurā ir vairāk par 10 cilvēkiem (par katru nākamo apmeklētāju virs 10 cilvēkiem)3 1 persona 0,50 0,00 0,50
77. Tematiskā pasākuma vadīšana3 1 pasākums 40,00 0,00 40,00
78. Muzeja krājumu – 1920.–1940. gadā radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām3 1 kadrs 20,00 0,00 20,00
79. Muzeja krājumu – pēc 1941. gada radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām3 1 kadrs 10,00 0,00 10,00
80. Muzeja krājumu – dokumentu, kartogrāfijas materiālu un iespieddarbu – izmantošana publikācijām3 1 muzeja priekšmets 20,00 0,00 20,00
81. Muzeja ekspozīcijas izmantošana profesionālai filmēšanai un fotografēšanai 1 muzeja priekšmets 10,00 2,10 12,10
82. Muzeja krājumu – lielgabarīta priekšmeta – noma uz vienu dienu (līdz 12 st.) 1 vienība 578,51 121,49 700,00
83. Muzeja krājumu – mazgabarīta priekšmeta – noma uz vienu dienu (līdz 12 st.) 1 vienība 148,76 31,24 180,00
84. Muzeja krājumu priekšmetu, izņemot cenrāža 82. un 83. punktā minēto priekšmetu, noma uz laiku līdz septiņām dienām 1 vienība 10,00 2,10 12,10
85. Muzeja telpu noma (līdz 6 st.) 1 pasākums 123,97 26,03 150,00
86. Muzeja telpu noma (no 7 līdz 24 st.) 1 pasākums 247,93 52,07 300,00
87. Muzeja teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (no 7 līdz 24 st.) 1 pasākums 161,16 33,84 195,00
88. Muzeja noteiktas teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (līdz 6 st.) 1 pasākums 41,32 8,68 50,00
89. Muzeja teritorijas noma komercdarbībai un reklāmai (2 x 2 metri) 1 pasākums 4,13 0,87 5,00
90. Telpu noma (nakšņošana) 1 kvadrātmetrs 3,22 0,68 3,90
91. Valsts informācijas sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas ekspluatācijas vai testa sistēmas tehniskā pieslēguma izveidošana un konfigurēšana (līdz 2 starpsistēmu lietotājiem)1 1 pieslēgums 304,92 0,00 304,92
92. Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas lietotāju izveide1 1 lietotājs 10,49 0,00 10,49
93. Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana1 1 lietotājs 8,87 0,00 8,87
94. Valsts informācijas sistēmas pieejamo datu apjoma vai konfigurācijas izmaiņas klientam, kas izmanto starpsistēmu datu apmaiņas saskarni1 1 pieslēgums 124,03 0,00 124,03
95. Valsts informācijas sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas abonēšana (neatkarīgi no valsts informācijas sistēmā apstrādāto ierakstu skaita)1 1 mēnesis 240,00 0,00 240,00
96. Valsts informācijas sistēmas testa sistēmas abonēšana vienai saskarnei (neatkarīgi no valsts informācijas sistēmā apstrādāto ierakstu skaita)1 1 mēnesis 60,50 0,00 60,50
97. Programmatūras izstrāde, ja datu apstrādei valsts informācijas sistēmā nepieciešams izmantot īpašas datu nodošanas un sagatavošanas metodes vai atlases kritērijus1 1 cilvēkstunda 54,45 0,00 54,45
Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
2 Valsts funkcijas šo noteikumu izpratnē ir visi cenrādī norādītie maksas pakalpojumi, izņemot cenrāža 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 71., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89. un 90. punktā minētos pakalpojumus.
3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.