Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 107
Rīgā 2023. gada 7. martā (prot. Nr. 13 20. §)
22-TA-3674
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.; 2014, 65., 150., 184., 247. nr.; 2015, 39., 105., 169., 172., 242. nr.; 2016, 19., 59., 240. nr.; 2017, 44., 243. nr.; 2018, 40., 217., 245. nr.; 2019, 48., 166., 250. nr.; 2020, 41., 181. nr.; 2021, 39., 159. nr.; 2022, 34., 239. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Atbalsts 2023. gadā ietver finansējumu 8 720 490 euro apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:
2.1. lopkopības attīstībai – 6 007 335 euro:
2.1.1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 3 367 376 euro:
2.1.1.1. ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē – 2 038 774 euro;
2.1.1.2. ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē – 430 179 euro, tai skaitā sertificētu tīršķirnes vaislas buļļu novērtēšanai – 248 636 euro;
2.1.1.3. ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē – 175 000 euro;
2.1.1.4. ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē – 170 745 euro;
2.1.1.5. ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē – 122 962 euro;
2.1.1.6. ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē – 34 272 euro;
2.1.1.7. ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs – 142 364 euro;
2.1.1.8. dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem – 253 080 euro;
2.1.2. dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai – 366 683 euro;
2.1.3. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai – 1 873 440 euro;
2.1.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei vai likvidēšanai – 50 000 euro;
2.1.5. veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai – 319 836 euro;
2.1.6. lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbības nodrošināšanai – 30 000 euro;
2.2. augkopības attīstībai – 472 013 euro:
2.2.1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai – 50 868 euro;
2.2.2. kultūraugu genofonda un izolātu kolekcijas saglabāšanai, standartšķirnes novērtēšanai un šķirnes identitātes pārbaudei – 206 924 euro;
2.2.3. augsnes minerālā slāpekļa un oglekļa monitoringa īstenošanai – 64 221 euro;
2.2.4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai – 150 000 euro;
2.3. starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 681 586 euro:
2.3.1. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās – 452 800 euro;
2.3.2. tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē – 228 786 euro;
2.4. tirgus veicināšanai – 859 782 euro;
2.5. pārtikas kvalitātes shēmām – 77 500 euro:
2.5.1. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas veicināšanai – 70 000 euro;
2.5.2. aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību produkta reģistrācijai – 7500 euro;
2.6. lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai – 40 000 euro;
2.7. 2022. gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam – 582 274 euro."
2.
Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Šajos noteikumos minētajos pasākumos iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī pārskatus un sarakstus pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."
3.
Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Piešķirto finansējumu šo noteikumu 2., 3.​​​​​​​, 4.​​​​​​​, 5.​​​​​​​, 6.​​​​​​​ un 6.1 nodaļā minētajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citā atbalsta programmā piešķirto finansējumu, ievērojot Komisijas 2022. gada 14. decembra Regulas (ES) 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 21. decembris, Nr. L 327) (turpmāk – regula 2022/2472), 8. panta 3., 5. un 7. punktā noteiktās prasības."
4.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Atbalstu nepiešķir:
7.1. regulas 2022/2472 2. panta 59. punktā minētajam grūtībās nonākušajam atbalsta pretendentam;
7.2. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punktā minētajām izslēdzamajām darbībām vai nozarēm, ja atbalsts pretendentam tiek piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013;
7.3. pretendentam, uz ko attiecas regulas 2022/2472 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā noteiktais atgūšanas rīkojums;
7.4. pretendentam, ko Lauku atbalsta dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, ir izslēdzis no atbalsta saņēmēju loka."
5.
Svītrot 7.1 punktu.
6.
Papildināt ar 7.2 punktu šādā redakcijā:
"7.2 Šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētās prasības nepiemēro, ja atbalstu piešķir atbilstoši:
7.21. regulai Nr. 1407/2013 un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1408/2013);
7.22. regulas 2022/2472 27. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktam."
7.
Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Lauku atbalsta dienests:
8.1. savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;
8.2. izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2., 3.​​​​​​​, 4.​​​​​​​, 5., 6., 6.1 un 6.2 nodaļā minētajām prasībām un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Lēmuma pieņemšanas diena par iesnieguma apstiprināšanu uzskatāma par atbalsta piešķiršanas dienu. Ja iesniegums tiek apstiprināts, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus vai slēdz līgumu ar pretendentu par šo noteikumu 2. punktā minētā atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot pušu saistības, atbildību un norēķinu kārtību;
8.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem, tostarp valsts iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;
8.4. nodrošina pārbaudi, lai šo noteikumu 8.5.2. un 8.5.3. apakšpunktā minētais atbalsts nepārsniegtu regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā un regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru;
8.5. izmaksā:
8.5.1. pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā uz tā kredītiestādes kontu vai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" norēķinu kontu, nepārsniedzot šo noteikumu 2. punktā minēto atbalsta pasākuma finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests izdara norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apmēru par vienu vienību;
8.5.2. šo noteikumu 2.11. un 4.3. apakšnodaļā, 5. un 6.2 nodaļā minēto atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar minētās regulas 2. panta 2. punktu;
8.5.3. šo noteikumu 3.4. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. nodaļā minēto atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktu;
8.6. atbalstu šo noteikumu 2.11., 3.4. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. un 6.2 nodaļā minētajiem pretendentiem drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas konkrētajā gadījumā īpašiem apstākļiem noteikta attiecīgajā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 5. panta 2. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 3. punktu;
8.7. datus par izmaksāto atbalstu glabā atbilstoši regulas 2022/2472 13. pantā noteiktajām prasībām;
8.8. divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā, pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šajos noteikumos minētās prasības;
8.9. piešķir šo noteikumu 2.1.1., 2.3., 2.4. un 2.5.1. apakšpunktā minēto atbalstu, ievērojot regulas 2022/2472 6. panta 2. punktā noteiktās prasības;
8.10. šo noteikumu 2., 3.​​​​​​​, 4.​​​​​​​, 5. un 6. nodaļā minēto atbalsta pasākumu attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta;
8.11. publicē informāciju par atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu 2022/2472, ievērojot minētās regulas 9. panta 1. punkta "c" apakšpunkta un 4. punkta prasības;
8.12. datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;
8.13. lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 un regulu Nr. 1408/2013 pieņem līdz regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā un regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām;
8.14. datus par de minimis atbalstu glabā atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā vai regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktā minētajām prasībām."
8.
Izteikt 10.1 punktu šādā redakcijā:
"10.1 Ja ir pārkāptas regulas 2022/2472 vai Eiropas Komisijas lēmuma par valsts atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt saņemto nelikumīgo valsts atbalstu. Ja ir pārkāptas regulas Nr. 1407/2013 vai regulas Nr. 1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt visu atbalsta pasākumā saņemto valsts atbalstu. To atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu."
9.
Izteikt 11.1 punktu šādā redakcijā:
"11.1 Atbalstu, izņemot šo noteikumu 2.8.1, 2.11. un 2.15. apakšnodaļā minēto atbalstu, sniedz saskaņā ar regulu 2022/2472 subsidēta pakalpojuma veidā, ja gala labuma guvējs ir primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājs."
10.
Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Atbilstoši regulai 2022/2472 atbalsts sedz šādas izmaksas:
12.1. līdz 100 procentiem no attiecināmajām izmaksām par dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem saskaņā ar regulas 2022/2472 24. panta 8. punktu;
12.2. līdz 70 procentiem no izmaksām par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes testiem (dzīvnieku produktivitātes kontroli un novērtēšanu pēc pēcnācējiem, dzīvnieku kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācēju kontrolnobarošanas rezultātiem, darbspēju noteikšanu, dzīvnieku lineāro un eksterjera vērtēšanu, pāru atlasi) saskaņā ar regulas 2022/2472 27. panta 5. punkta "a" apakšpunktu;
12.3. līdz 75 procentiem no izmaksām par dzīvnieku līķu pārstrādi un likvidēšanu saskaņā ar regulas 2022/2472 27. panta 5. punkta "b" apakšpunktu;
12.4. līdz 100 procentiem no administratīvajām izmaksām par ciltsgrāmatu iekārtošanu un uzturēšanu saskaņā ar regulas 2022/2472 27. panta 5. punkta "c" apakšpunktu;
12.5. līdz 100 procentiem no izmaksām par dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu saskaņā ar regulas 2022/2472 27. panta 5. punkta "c" apakšpunktu."
11.
Svītrot 13.9. apakšpunktu.
12.
Svītrot 13.10. apakšpunktu.
13.
Izteikt 14.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"14.1. ganāmpulku, kurš ir reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes ir reģistrētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un kurā veic pārraudzību vai snieguma pārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgās sugas dzīvnieku pārraudzību un snieguma pārbaudi vai atbilstoši attiecīgās sugas audzēšanas programmai (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);".
14.
Izteikt 18.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"18.3. datu centram un laboratorijām – 0,91 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par vienas pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošas piena šķirņu govs un kazas pārraudzības un snieguma pārbaudes rezultātu ieguves, apstrādes un datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu:
18.3.1. datu centram – 0,27 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par viena dzīvnieka pārraudzības un snieguma pārbaudes rezultātu apstrādi un datu apmaiņas nodrošināšanu;
18.3.2. laboratorijām:
18.3.2.1. par vienu mēnesī veikto pārraudzības un snieguma pārbaudes analīzi piena šķirņu govju un kazu pienam – 0,50 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);
18.3.2.2. par vienas mēnesī veiktās pārraudzības un snieguma pārbaudes analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei – 0,14 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);".
15.
Izteikt 18.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"18.4. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 8,50 euro par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu piena šķirņu vai piena šķirņu krustojumu govi, kurai vienas piena šķirņu grupas asinība sasniedz vismaz 75 procentus;".
16.
Izteikt 20.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.3. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (2. pielikums) un administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas."
17.
Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
"23. Lai saņemtu šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto atbalstu, komersants līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (3. pielikums). Iesniegumam pievieno ģenētisko resursu Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu sarakstu un uzglabājamās spermas devu skaitu ceturksnī."
18.
Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Lai saņemtu šo noteikumu 18.5. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (9. pielikums)."
19.
Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
"28. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības vai snieguma pārbaudes dzīvnieku, atbalstu par konkrēto dzīvnieku nepiešķir."
20.
Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:
"40. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības vai snieguma pārbaudes dzīvnieku, atbalstu par konkrēto dzīvnieku nepiešķir."
21.
Izteikt 66. punktu šādā redakcijā:
"66. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības vai snieguma pārbaudes dzīvnieku, atbalstu par konkrēto dzīvnieku nepiešķir."
22.
Izteikt 70.1 punktu šādā redakcijā:
"70.1 Atbalstu 36 900 euro apmērā piešķir organizācijai par vaislas teķu kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācēju kontrolnobarošanas rezultātiem un par atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, lai segtu produktivitātes rādītāju novērtēšanas administratīvās un uzturēšanas izmaksas."
23.
Izteikt 91. punktu šādā redakcijā:
"91. Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu lopkopības netradicionālajās nozarēs – zvērkopībā, truškopībā un biškopībā, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus un bišu ciltssaimes, lai saglabātu un uzlabotu esošo genotipu."
24.
Svītrot 92.2. apakšpunktu.
25.
Svītrot 94.1. apakšpunktu.
26.
Izteikt 95.1 punktu šādā redakcijā:
"95.1 Lai saņemtu šo noteikumu 94.3.2. apakšpunktā minēto atbalstu, truškopības organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:
95.11. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu un plānoto izdevumu tāmi;
95.12. līdz kārtējā gada 15. decembrim – izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei."
27.
Izteikt 96.1 punktu šādā redakcijā:
"96.1 Atbalsta mērķis ir veicināt progresīvu tehnoloģiju izmantošanu, nodrošinot dzīvnieku novērtēšanu un to ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kā arī dzīvnieku darbspēju noteikšanu, starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu (turpmāk – pasākums) organizēšanu un dalību tajos, lai popularizētu ciltsdarba rezultātus Latvijā un ārvalstīs. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas 2022/2472 24. panta 2. punkta "a" apakšpunktu un 6. punktu."
28.
Izteikt 96.2 punktu šādā redakcijā:
"96.2 Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai un dalībai starptautiskajos pasākumos, lai segtu regulas 2022/2472 24. panta 4. punktā minētās izmaksas, bet ne vairāk kā 21 090 euro piensaimniecības, liellopu gaļas ražošanas, cūkkopības, zirgkopības, aitkopības, kazkopības, briežkopības un truškopības nozares organizācijai."
29.
Izteikt 96.31. apakšpunktu šādā redakcijā:
"96.31. izvēlas atbilstošāko zemākās cenas piedāvājumu, ko apliecina vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzinājums, ja attiecīgās izmaksas pozīcija ir lielāka par 1000 euro;".
30.
Izteikt 99. punktu šādā redakcijā:
"99. Atbalstu par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā iekļautās informācijas uzturēšanu un atjaunošanu piešķir institūcijai, kas nodrošina valstī vienotu informācijas centrālo datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari (turpmāk – lopkopības informācijas centrs), šādā apmērā:
99.1. par katru datubāzē reģistrētu liellopu un zirgu – 0,075 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);
99.2. par katru datubāzē reģistrētu aitu, kazu un cūku – 0,033 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);
99.3. par katru datubāzē reģistrētu ganāmpulku – 0,030 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);
99.4. par katru datubāzē reģistrētu novietni – 0,17 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);
99.5. par aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes datu apstrādi – 0,50 euro par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);
99.6. par gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes datu apstrādi – 0,50 euro par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli)."
31.
Izteikt 101.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"101.2. lopkopības informācijas centrs par pirmo pusgadu līdz kārtējā gada 10. augustam, bet par otro pusgadu līdz nākamā gada 10. janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par paveikto darbu."
32.
Izteikt 105. punktu šādā redakcijā:
"105. Atbalstu maksā par šādiem pakalpojumiem un šādā apmērā:
105.1. par jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz 320 euro par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz izmaksas par dzīvnieku līķu pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā 14,23 euro par tonnu;
105.2. par lauksaimniecības dzīvnieku līķu (izņemot jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķus) savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz 104,40 euro par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz pārējās izmaksas par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā 142,29 euro par tonnu;
105.3. par putnu līķu pārstrādi un likvidēšanu uz vietas putnu novietnē – līdz 8,54 euro par tonnu."
33.
Izteikt 106.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"106.1. optimizētu dzīvnieku līķu savākšanas, transportēšanas, pārstrādāšanas un likvidēšanas sistēmu. Pretendents, kas pats nenodarbojas ar dzīvnieku līķu pārstrādāšanu un likvidēšanu, par šo pakalpojumu sniegšanu ir noslēdzis līgumu ar dzīvnieku līķu pārstrādāšanas un likvidēšanas uzņēmumu, un līgumā ir norādītas dzīvnieku līķu pārstrādes un likvidēšanas izmaksas;".
34.
Izteikt 106.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"106.3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzībai. Valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumi nav nepieciešami, ja pretendents veic tikai dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu;".
35.
Izteikt 107. punktu šādā redakcijā:
"107. Pretendents par šo noteikumu 106.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā:
107.1. iesniegumu, kurā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 106. punktā minētajām prasībām;
107.2. šo noteikumu 106.1. apakšpunktā minētā līguma kopiju."
36.
Svītrot 109.2. apakšpunktu.
37.
Papildināt ar 111.1 punktu šādā redakcijā:
"111.1 Ja Pārtikas un veterinārais dienests konstatē, ka ir pārkāptas šo noteikumu 106.4. apakšpunktā minētās prasības, tas paziņo to Lauku atbalsta dienestam."
38.
Papildināt ar 111.2 punktu šādā redakcijā:
"111.2 Pretendents pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma iesniedz Zemkopības ministrijā informāciju par pakalpojumiem, kurus tas sniedz saskaņā ar šo nodaļu."
39.
Izteikt 115.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"115.1. optimizētu blakusproduktu savākšanas, transportēšanas un pārstrādāšanas vai likvidēšanas sistēmu. Pretendents, kas pats nenodarbojas ar blakusproduktu pārstrādāšanu un likvidēšanu, par šo pakalpojumu sniegšanu ir noslēdzis līgumu ar blakusproduktu pārstrādāšanas un likvidēšanas uzņēmumu, un līgumā ir norādītas blakusproduktu pārstrādes un likvidēšanas izmaksas;".
40.
Svītrot 115.3. apakšpunktu.
41.
Izteikt 116. punktu šādā redakcijā:
"116. Lai saņemtu šo noteikumu 114. punktā minēto atbalstu, pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:
116.1. iesniegumu;
116.2. šo noteikumu 115.1. apakšpunktā minētā līguma kopiju."
42.
Svītrot 118.2. apakšpunktu.
43.
Izteikt 124.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"124.3. uzraudzības institūcija par pirmo pusgadu līdz kārtējā gada 10. augustam, bet par otro pusgadu līdz nākamā gada 10. janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par veterināro ekspertīžu izmaksām atbilstoši šo noteikumu 122. punktā norādītajām likmēm."
44.
Svītrot 2.13. apakšnodaļu.
45.
Svītrot 2.14. apakšnodaļu.
46.
Izteikt 3.2. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"3.2. Atbalsts kultūraugu genofonda un izolātu saglabāšanai, standartšķirnes novērtēšanai un šķirnes identitātes pārbaudei".
47.
Izteikt 138. punktu šādā redakcijā:
"138. Atbalsta mērķis ir saglabāt un novērtēt augu ģenētisko resursu (turpmāk – kultūraugu genofonds) un izolātu kolekcijas, paplašinot selekcijas darba iespējas, kā arī novērtēt lauksaimniecības kultūraugu standartšķirni un pārbaudīt šķirnes identitāti."
48.
Izteikt 139. punktu šādā redakcijā:
"139. Atbalstu saņem pretendents, kas īsteno vismaz vienu no šādām darbībām:
139.1. saglabā un novērtē kultūraugu genofondu (izņemot dekoratīvos augus);
139.2. nodrošina šķirnes identitātes pārbaudi atbilstoši līgumam par sēklu partiju šķirnes identitātes pārbaudes (pēcpārbaudes) lauciņu uzturēšanu, kurš noslēgts ar Valsts augu aizsardzības dienestu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu;
139.3. novērtē lauksaimniecības kultūraugu standartšķirni;
139.4. uztur Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekciju."
49.
Izteikt 140. punktu šādā redakcijā:
"140. Šo noteikumu 139.1. apakšpunktā minētais pretendents:
140.1. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu, un kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programmu atbilstoši šo noteikumu 45. pielikumā minētajiem izcenojumiem;
140.2. vienu gadu no valsts atbalsta piešķiršanas dienas nav tiesīgs atsavināt kultūraugu genofondu, ja vien atsavināšana nav saskaņota ar Zemkopības ministriju; 
140.3. mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par kultūraugu genofonda postījumiem, kā arī par programmas iespējamo neizpildi;
140.4. sagatavo pārskatu par kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas rezultātiem un līdz kārtējā gada 30. decembrim iesniedz to Zemkopības ministrijā."
50.
Izteikt 141. punktu šādā redakcijā:
"141. Šo noteikumu 139.2. apakšpunktā minētais pretendents:
141.1. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu, un informāciju par šķirnes identitātes pārbaudei paredzēto vienību skaitu pa sugu grupām saskaņā ar šo noteikumu 45. pielikuma 80., 81. un 82. punktu;
141.2. pirms šo noteikumu 144.12. un 144.13. apakšpunktā minētā starppārskata un noslēguma pārskata iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā saskaņo to ar Valsts augu aizsardzības dienestu."
51.
Izteikt 142. punktu šādā redakcijā:
"142. Šo noteikumu 139.3. apakšpunktā minētais pretendents:
142.1. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu, un lauksaimniecības kultūraugu standartšķirņu sarakstu, norādot standartšķirnes un vienības pa sugu grupām saskaņā ar šo noteikumu 45. pielikuma 83. punktu;
142.2. ar Zemkopības ministriju saskaņotu vasarāju sugu sējumu plānu iesniedz līdz kārtējā gada 15. jūnijam un ziemāju sugu sējumu plānu – līdz kārtējā gada 15. oktobrim."
52.
Izteikt 143. punktu šādā redakcijā:
"143. Šo noteikumu 139.4. apakšpunktā minētais pretendents:
143.1. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu, un tāmi par Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekcijas uzturēšanu 10 774 euro apmērā;
143.2. vienu gadu no valsts atbalsta piešķiršanas dienas nav tiesīgs atsavināt Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekciju, ja vien atsavināšana nav saskaņota ar Zemkopības ministriju;
143.3. mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekcijā esošo paraugu bojāeju;
143.4. sagatavo pārskatu par Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekcijas saglabāšanas rezultātiem un līdz kārtējā gada 30. decembrim iesniedz to Zemkopības ministrijā."
53.
Svītrot 144. punktu.
54.
Izteikt 144.1 punktu šādā redakcijā:
"144.1 Lauku atbalsta dienests lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz:
144.11. priekšapmaksu 60 procentu apmērā no lēmumā paredzētās summas. Pretendentam, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, izmaksātajā atbalsta summā kā attaisnotos izdevumus ietver pievienotās vērtības nodokli;
144.12. starppārskata iesniegšanu līdz kārtējā gada 1. jūlijam, pēc starppārskata apstiprināšanas paredzot priekšapmaksu 35 procentu apmērā;
144.13. gala pārskata iesniegšanu līdz kārtējā gada 1. decembrim."
55.
Izteikt 145. punktu šādā redakcijā:
"145. Pēc šo noteikumu 144.13. apakšpunktā minētā gala pārskata saņemšanas Lauku atbalsta dienests izdara galīgo norēķinu."
56.
Izteikt 151.1 punktu šādā redakcijā:
"151.1 Augu aizsardzības dienests šo noteikumu 151. punktā minētos subsidētos pakalpojumus sniedz saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013, ievērojot normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem noteiktās prasības un nodrošinot šo noteikumu 8.4., 8.5.2., 8.5.3., 8.6., 8.13. un 8.14. apakšpunktā, kā arī 10.1 punktā minēto de minimis atbalsta prasību izpildi attiecībā uz atbalsta piešķiršanu, datu glabāšanu un valsts atbalsta atmaksu."
57.
Svītrot 3.5. apakšnodaļu.
58.
Izteikt 175. punktu šādā redakcijā:
"175. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas 2022/2472 21. panta 3. un 8. punktu, līdz 100 procentiem sedzot nevalstiskās organizācijas izmaksas, kas saistītas ar darbības kvalitātes paaugstināšanu un kapacitātes stiprināšanu."
59.
Izteikt 176.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"176.3. nevalstiskā organizācija apvieno vismaz 40 biedru, kas ir juridiskas personas, vai 100 biedru, kas ir fiziskas un juridiskas personas;".
60.
Izteikt 179.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"179.2.4. galīgo norēķinu pēc gala pārskata un izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas;".
61.
Izteikt 182.11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"182.11.4. galīgo norēķinu pēc gala pārskata un izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas;".
62.
Izteikt 182.51.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"182.51.4. galīgo norēķinu pēc gala pārskata un izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas;".
63.
Izteikt 182.62. apakšpunktu šādā redakcijā:
"182.62. līdz kārtējā gada 10. decembrim – gala pārskatu par projekta izpildi (52.4 pielikums) un izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu atbilstoši izdevumu tāmei."
64.
Svītrot 182.10 punktu.
65.
Svītrot 182.11 punktu.
66.
Svītrot 182.12 punktu.
67.
Svītrot 182.13 punktu.
68.
Izteikt 182.14 punktu šādā redakcijā:
"182.14 Ja kādā no tāmes izmaksu pozīcijām grozījumu apmērs pārsniedz 10 procentu, šo noteikumu 180., 182.2 un 182.8 punktā minētais pretendents ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms plānoto darbību uzsākšanas saskaņo tāmes grozījumus ar Zemkopības ministriju."
69.
Izteikt 183. punktu šādā redakcijā:
"183. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas 2022/2472 21. pantu, regulu Nr. 1407/2013 un regulu Nr. 1408/2013. Tehniskā atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti šajos noteikumos minētajos citos valsts atbalsta pasākumos."
70.
Izteikt 191.1 punktu šādā redakcijā:
"191.1 Atbalstu Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stenda organizēšanai starptautiskajā izstādē "Internationale Grüne Woche Berlin" piešķir saskaņā ar regulas 2022/2472 24. panta 2. punkta "a" apakšpunktu, 4., 6. un 8. punktu. Atbalsts paredzēts subsidēta pakalpojuma veidā uzņēmumiem, kas atbilst mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu kategorijai atbilstoši regulas 2022/2472 I pielikumam."
71.
Izteikt 193.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"193.1. priekšapmaksu 95 procentu apmērā no kopējās atbalsta summas (905 033 euro);".
72.
Izteikt 200. punktu šādā redakcijā:
"200. Institūts dalībai kopstendā piešķir līdzfinansējumu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 vai regulu Nr. 1408/2013, nodrošinot šo noteikumu 8.4., 8.5.2., 8.5.3., 8.6., 8.13. un 8.14. apakšpunktā, kā arī 10.1 punktā minēto de minimis atbalsta prasību izpildi attiecībā uz atbalsta piešķiršanu, datu glabāšanu un valsts atbalsta atmaksu."
73.
Izteikt 206.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"206.3. pretendents atbilst šo noteikumu 7.2. un 8.5. apakšpunktā, kā arī 200. punktā minētajām prasībām;".
74.
Izteikt 6. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"6. Atbalsts pārtikas kvalitātes shēmām".
75.
Svītrot 6.1. apakšnodaļu.
76.
Svītrot 6.2. apakšnodaļu.
77.
Svītrot 6.3. apakšnodaļu.
78.
Svītrot 6.3.1 apakšnodaļu.
79.
Svītrot 6.4. apakšnodaļu.
80.
Svītrot 6.5. apakšnodaļu.
81.
Izteikt 6.6. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"6.6. Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas veicināšanai".
82.
Izteikt 225.1 punktu šādā redakcijā:
"225.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu 2022/2472. Atbalsta mērķis ir veicināt nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas izmantošanu, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamību."
83.
Izteikt 225.2 punktu šādā redakcijā:
"225.2 Atbalsts saskaņā ar regulas 2022/2472 24. panta 2., 3. un 6. punktu paredzēts:
225.21. 50 000 euro apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai;
225.22. 10 000 euro apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai;
225.23. 10 000 euro apmērā aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai."
84.
Izteikt 225.3 punktu šādā redakcijā:
"225.3 Lai segtu regulas 2022/2472 24. panta 4. punktā un 5. punkta "a" apakšpunktā minētās izmaksas:
225.31. šo noteikumu 225.21. apakšpunktā minēto atbalstu 100 procentu apmērā piešķir biedrībai, kas apvieno lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares asociācijas, kā arī vismaz 30 mazo un vidējo uzņēmumu pārtikas jomā, nodrošina Latvijas pārtikas nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, kā arī piešķir un popularizē prečzīmi "Kvalitatīvs produkts";
225.32. šo noteikumu 225.22. apakšpunktā minēto atbalstu 100 procentu apmērā piešķir biedrībai, kas apvieno vismaz 40 biedru, kuri darbojas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā, kā arī piešķir prečzīmi "Latvijas ekoprodukts";
225.33. šo noteikumu 225.23. apakšpunktā minēto atbalstu 100 procentu apmērā piešķir pretendentam, kas pilda kopējās lauksaimniecības politikas valsts tīkla sekretariāta un valsts zivsaimniecības sadarbības tīkla pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā, un kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, un visā Latvijas teritorijā sniedz konsultācijas lauku attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē."
85.
Izteikt 225.4 punktu šādā redakcijā:
"225.4 Lai saņemtu atbalstu, šo noteikumu 225.3 punktā minētie pretendenti līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu un detalizētu izdevumu tāmi."
86.
Izteikt 225.6 punktu šādā redakcijā:
"225.6 Šo noteikumu 225.3 punktā minētie pretendenti līdz kārtējā gada 15. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šo noteikumu 225.4 punktā minētajai izdevumu tāmei."
87.
Izteikt 225.9 punktu šādā redakcijā:
"225.9 Atbalstu piešķir pretendentam, kas pilda kopējās lauksaimniecības politikas valsts tīkla sekretariāta un valsts zivsaimniecības sadarbības tīkla pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā, un kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, un visā Latvijas teritorijā sniedz konsultācijas lauku attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē."
88.
Izteikt 225.10 punktu šādā redakcijā:
"225.10 Atbalstu piešķir šādu pasākumu īstenošanai, tostarp administratīvajām izmaksām:
225.101. lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības pedagogu profesionālajai apmācībai un informēšanai par lauksaimniecības nozares aktualitātēm, kā arī vienotai izglītības standartu ieviešanai lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības programmās;
225.102. apmācības materiāliem tehniskās bāzes papildināšanai pedagogiem, kuru pamatuzdevums ir lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības programmu īstenošana;
225.103. lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības pedagogu teorētiskajai un praktiskajai apmācībai, tostarp darbam ar digitālajiem apmācības instrumentiem;
225.104. tādu lauksaimniecības profesionālo priekšmetu pedagogu un metodiķu mācību braucieniem, kuru pamatuzdevums ir lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības programmu īstenošana;
225.105. lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības programmu mācību un metodiskās literatūras izstrādei, izdošanai un publicēšanai tīmekļvietnē, kā arī digitālās bibliotēkas pilnveides un paplašinājumu programmēšanai, uzturēšanai un apkalpošanai;
225.106. lauksaimniecības profesiju popularizēšanai un skolu jauniešu informēšanai, tostarp konferenču un semināru organizēšanai."
89.
Izteikt 225.11 punktu šādā redakcijā:
"225.11 Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:
225.111. iesniegumu, kurā precīzi norāda īstenojamos pasākumus atbilstoši šo noteikumu 225.10 punktam;
225.112. detalizētu izdevumu tāmi, kurā norāda pasākumu izmaksas atbilstoši šo noteikumu 225.10 punktam."
90.
Izteikt 225.12 punktu šādā redakcijā:
"225.12 Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 225.11 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz:
225.121. priekšapmaksu 70 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra;
225.122. priekšapmaksu 20 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra pēc starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas;
225.123. galīgo norēķinu pēc gala pārskata un izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas;
225.124. attaisnotajos izdevumos iekļaut pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta."
91.
Papildināt ar 6.2 nodaļu šādā redakcijā:
"6.2 Atbalsts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību produkta reģistrācijai
225.14 Atbalstu piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013. Atbalsta mērķis ir veicināt pārtikas kvalitātes shēmu attīstību, lai nodrošinātu augstas kvalitātes produktu nonākšanu tirgū un aizsargātu kultūras un gastronomijas mantojumu.
225.15 Atbalstu 2500 euro apmērā par katru produktu piešķir pretendentam, kas:
225.151. atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2012. gada 14. decembris, Nr. L 343) (turpmāk – regula Nr. 1151/2012) 3. panta 2. punktā noteiktajām prasībām;
225.152. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības, uzraudzības un kontroles kārtību:
225.152.1. ir sagatavojis un iesniedzis Pārtikas un veterinārajā dienestā pieteikumu produkta reģistrācijai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā;
225.152.2. ir saņēmis Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu par reģistrācijas pieteikuma atbilstību regulas Nr. 1151/2012 prasībām un informāciju, ka pieteikuma dokumentācija ir nosūtīta Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai.
225.16 Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. oktobrim:
225.161. iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu;
225.162. sagatavo un apstiprina uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.
225.17 Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 225.16 punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 225.15 punktā minētajiem nosacījumiem un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu."
92.
Papildināt ar 256. punktu šādā redakcijā:
"256. 2023. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3.​​​​​​​, 2.4.​​​​​​​, 2.5.​​​​​​​, 2.6.​​​​​​​, 2.7.​​​​​​​, 2.8.​​​​​​​, 2.8.1​​​​​​​, 2.9.​​​​​​​, 2.12.​​​​​​​, 2.15.​​​​​​​, 3.1.​​​​, 3.2.​​​​​​​, 3.3. un 4.2. apakšnodaļā un 6.1 nodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 31. martam."
93.
Izteikt 35. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
94.
Izteikt 39. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
95.
Svītrot 40. pielikumu.
96.
Svītrot 42. pielikumu.
97.
Svītrot 43. pielikumu.
98.
Svītrot 43.1 pielikumu.
99.
Svītrot 43.2 pielikumu.
100.
Svītrot 44. pielikumu.
101.
Izteikt 45. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).
102.
Izteikt 46. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).
103.
Svītrot 47. pielikumu.
104.
Svītrot 48. pielikumu.
105.
Svītrot 56. pielikumu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs D. Šmits
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
107

"35. pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 17.decembra

noteikumiem Nr. 1524


Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas dzīvniekiem truškopībā ____. gadā


Lauku atbalsta dienestam

 

Iesniedzējs                                                                                                                                                 

                              (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

                                                                                                                                                       

                          (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                                                                                  

 

Nr. p. k. Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukums Dzīvnieku skaits Izcenojums (euro) Izmaksājamā summa (euro)
         
         
Kopējā atbalsta summa (euro)

  

                                                                                                                                                                      

                                             (vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

                                                                                                                                                                       

                       (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

Iesniegumam pievienots organizācijas vadītāja un vērtētāja apstiprināts saraksts ar dzīvnieku individuālo vai grupas numuru un vērtējumu (punktos).

 

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
107

"39. pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 17.decembra

noteikumiem Nr. 1524


Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu
______. gada ___________


Lauku atbalsta dienestam

 

Iesniedzējs                                                                                                                                                                                                         

                                     (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese)

 

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                                                                 

 

Dzīvnieku līķu pavaddokumenta aizpildīšanas datums Dzīvnieku līķu pavaddokumenta numurs Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs Datums, kad saņemts paziņojums par dzīvnieka nobeigšanos Dzīvnieka identifikācijas numurs Novietnes reģistrācijas numurs Kategorija* Skaits (gab.) Svars (kg) Vecums Naudas summa (euro) par transportēšanu Pārstrādes/
izmantošanas/
likvidēšanas veids

Naudas summa (euro) par pārstrādi

 dienas**  mēneši
                           
                           
Kopā

 

Z. v.***                                                                                                                                                                                                                    

                                        (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

                                                                         

                                                                   Saskaņots ar Lauksaimniecības datu centru

                                                                                                                                                                                                                 

 

Pieņēma                                                                                                                                                                                                                  

                                                      (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)****

 

Piezīmes.

1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9. panta prasībām.

2. ** Aizpilda tikai par dzīvniekiem, kas jaunāki par vienu mēnesi.

3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts", ''datums'' un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. **** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

3.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
107

"45. pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 17.decembra

noteikumiem Nr. 1524


Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšanas izcenojums


Nr.
p. k.
Kultūraugs Grupa Vienību skaits Izmaksas uz vienu vienību (euro)
I. Labība
1. Mieži saglabāšana 96 17,42
2. Ziemas kvieši saglabāšana 61 17,42
3. Vasaras kvieši saglabāšana 66 17,42
4. Auzas saglabāšana 67 17,42
5. Griķi saglabāšana 2 17,42
II. Bumbuļaugi
6. Kartupeļi saglabāšana 159 28,93
7. Kartupeļi in vitro 159 126,36
8. Kartupeļi karantīnas un nekarantīnas organismu klātbūtnes pārbaude 45 155,38
III. Pākšaugi
9. Zirņi, vīķi saglabāšana 71 17,42
10. Soja saglabāšana 2 17,42
IV. Šķiedraugi un eļļas augi
11. Šķiedras lini (repatriētās šķirnes) saglabāšana 25 44,30
12. Rapsis saglabāšana 1 44,30
V. Dārzeņi
13. Sīpoli saglabāšana 77 48,44
14. Ķiploki saglabāšana 104 48,44
15. Rabarberi saglabāšana 13 48,44
16. Mārrutki saglabāšana 9 48,44
VI. Aromātiskie un ārstniecības augi
17. Raudene saglabāšana 20 25,35
18. Mārsils saglabāšana 8 26,91
19. Piparmētra saglabāšana 12 27,92
20. Lupstājs saglabāšana 7 25,71
21. Citronmētra saglabāšana 6 26,73
22. Dievkociņš saglabāšana 2 26,73
23. Lakši saglabāšana 7 48,44
24. Krūzmētra saglabāšana 10 27,94
25. Kaķumētra saglabāšana 10 25,71
26. Izops saglabāšana 3 26,73
27. Estragons saglabāšana 3 26,73
28. Ķimenes saglabāšana 2 26,73
29. Lavanda saglabāšana 1 26,73
30. Pelašķis saglabāšana 5 26,73
31. Asinszāle saglabāšana 5 26,73
32. Lielā ceļteka saglabāšana 5 26,73
VII. Augļaugi un ogulāji
33. Ābeles saglabāšana 500 38,17
34. Bumbieres saglabāšana 187

38,17

35. Plūmes saglabāšana 110

38,17

36. Ķirši saglabāšana 140

38,17

37. Aprikozes saglabāšana 58

38,17

38. Persiki saglabāšana 5

38,17

39. Lazdas saglabāšana 29 39,52
40. Lamberta lazda saglabāšana 14 39,52
41. Ceriņi saglabāšana 49 39,52
42. Krūmcidonijas saglabāšana 48 39,52
43. Upenes saglabāšana 46 31,34
44. Avenes saglabāšana 26 31,34
45. Jāņogas saglabāšana 18 31,34
46. Ērkšķogas saglabāšana 41 31,34
47. Klona potcelmi saglabāšana 14 31,34
48. Vīnogas saglabāšana 122 39,52
49. Zemenes saglabāšana 47 31,34
50. Sausserži saglabāšana 9 38,17
51. Cidonijas saglabāšana 9

38,17

52. Pīlādži saglabāšana 21

38,17

53. Parastie smiltsērkšķi saglabāšana 11

38,17

54. Lielogu dzērvenes saglabāšana 8

38,17

55. Eša zilenes saglabāšana 2

38,17

56. Krūmmellenes saglabāšana 1

38,17

57. Krūmmelleņu starpsugu hibrīdi saglabāšana 2

38,17

58. Brūklenes saglabāšana 4

38,17

59. Brūkleņu-dzērveņu hibrīdi saglabāšana 1

38,17

60. Kazenes saglabāšana 2 31,34
61. Melnie plūškoki saglabāšana 28 38,17
62. Irbenes saglabāšana 20 38,17
63. Aktinīdijas saglabāšana 4 38,17
64. Zelta jāņogas saglabāšana 1 31,34
65. Augļu rozes saglabāšana 1 38,17
66. Bārbeles saglabāšana 6 38,17
67. Korintes saglabāšana 14 38,17
68. Klinšu sārtogas saglabāšana 2 38,17
69. Vīģes saglabāšana 1 38,17
70. Zīdkoki saglabāšana 3 38,17
71. Kizili saglabāšana 2 38,17
72. Riekstkoki saglabāšana 10 38,17
VIII. Bites
73. Latvijas bišu populācija saglabāšana 60 201,40
IX. Daudzgadīgie zālaugi
74. Timotiņš saglabāšana 6 23,62
75. Ganību airene saglabāšana 14 28,87
76. Dažādas stiebrzāles saglabāšana 20 28,21
77. Tetraploīdais sarkanais āboliņš saglabāšana 6 34,89
78. Dažādi tauriņzieži saglabāšana 6 34,89
79. Lucerna un lupīna saglabāšana 18 48,85
X. Šķirnes identitātes pārbaude
80. Labības, viengadīgo lopbarības augu, viengadīgo eļļas augu un šķiedraugu sugas 1700 11,17
81. Lopbarības augi – daudzgadīgo tauriņziežu sugas, ķimenes 250 22,37
82. Lopbarības augi – daudzgadīgo stiebrzāļu sugas 450 18,08
XI. Standartšķirnes novērtēšana
83. Lauksaimniecības kultūraugu standartšķirne:
83.1. sējas zirņi, lauku pupas, eļļas augi (izņemot sējas linus un sējas kaņepes), kartupeļi un labība (izņemot iesala grupas miežus) 83 282,00
83.2. iesala grupas mieži 6 332,00
83.3. sējas lini un sējas kaņepes (šķiedras grupa) 4 256,00
83.4. sējas lini un sējas kaņepes (eļļas grupa) 4 249,00
83.5. stiebrzāles (izņemot viengadīgo (daudzziedu) aireni) un tauriņzieži (izņemot šā pielikuma 83.6. apakšpunktā minētos tauriņziežus) par ciklu 2 520,00
83.6. baltā lupīna, šaurlapu lupīna, dzeltenā lupīna, sējas vīķi, smilts vīķi, eļļas rutki, facēlija, viengadīgā (daudzziedu) airene 2 249,00
XII. Sēklu pavairošana to paraugu nodošanai Svalbāras sēklu glabātavā
84. Mieži 1 17,42
85. Ziemas kvieši 3 17,42
86. Vasaras kvieši 1 17,42
87. Griķi 2 17,42
88. Rudzi 3 20,41
89. Zirņi, vīķi, lauku pupas 8 17,42
90. Soja 2 17,42
91. Lauka salāti 1 26,73
92. Dažādas stiebrzāles 2 28,21
93. Sarkanais, bastarda un baltais āboliņš 5 34,89
94. Lucerna un lupīna 1 48,85
"
4.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr.
107

"46. pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 17.decembra

noteikumiem Nr. 1524


Atbalstāmās lopbarības augu sugas


Nr. p. k.

Lopbarības augu suga

Stiebrzāles (Poaceae (Gramineae))

1.

Pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis L.)

2.

Timotiņš (Phleum pratense L.)

3.

Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.)

4.

Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth)

5.

Daudzziedu airene, viengadīgā (Lolium multiflorum Lam.)

6.

Sarkanā auzene (Festuca rubra L.)

7.

Ganību airene (Lolium perenne L.)

8.

Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.)

9.

Skarenes (Poa spp.)

10.

Kamolzāle (Dactylis glomerata L.)

11.

Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu) (x Festulolium Asch. & Graebn.)

Tauriņzieži (Fabaceae (Leguminosae))

12.

Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.)

13.

Baltais āboliņš (Trifolium repens L.)
13.1 Inkarnāta āboliņš (Trifolium incarnatum L.)

14.

Austrumu galega (Galega orientalis Lam.)

15.

Lucernas (Medicago spp)

16.

Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.)

17.

Lupīnas (Lupinus spp.)

18.

Sējas zirņi (Pisum sativum L.)

19.

Vīķi (Vicia spp.)

20.

Lauka pupas (Vicia faba L. (partim))

20.1

Ragainie vanagnadziņi (Lotus corniculatus L.)

Citas sugas

21.

Facēlija (Phacelia tanacetifolia Benth.)

22.

Eļļas rutki (Raphanus sativus L. Var. Oleiformis Pers.)
"