Rīkojuma konsolidētā versija

21-TA-744
Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalību Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) organizētajās kopīgajās operācijās, kā arī īstenotu projektus un pasākumus
1.
Atļaut Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) uzņemties ilgtermiņa saistības un slēgt līgumus, lai nodrošinātu:
1.1.
dalību Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (turpmāk – FRONTEX aģentūra) organizētajās kopīgajās operācijās un īstenotu tās apstiprinātos projektus un pasākumus dotāciju līgumos (Grant agreement) vai citos līgumos noteiktajā apmērā (ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos);
1.2.
Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa attīstību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. novembra Regulas (ES) 2019/1896 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/1624 (turpmāk – Regula Nr. 2019/1896), 61. pantu, Komisijas 2020. gada 26. oktobra Īstenošanas lēmuma (ES) Nr. 2020/1567 par finanšu atbalstu Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa attīstībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1896 61. pantu (turpmāk – Lēmums Nr. 2020/1567) 3. panta 1. punktu un Valsts robežsardzes likuma 8. panta trešās daļas 5. punktu (ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos).
2.
Ja nepieciešams, finanšu līdzekļus neattiecināmo izmaksu segšanai (pievienotās vērtības nodokļa samaksai), kā arī priekšfinansējumam pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesa pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 67.14.00 "FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana".
3.
Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei):
3.1.
pēc FRONTEX aģentūras atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas ieskaitīt to valsts pamatbudžeta ieņēmumos no apakšprogrammas 67.02.00 ''Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu'';
3.2.
atbilstoši Lēmuma Nr. 2020/1567 3. panta 2. punkta "d" apakšpunktam veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1.2. apakšpunktu saņemtā finanšu atbalsta pārdali valsts pārvaldes iestādēm proporcionāli to personāla ieguldījumam pastāvīgajā korpusā, ievērojot Regulas Nr. 2019/1896 61. panta nosacījumus.
4.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2016. gada 6. oktobra rīkojumu Nr. 580 "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) organizētajās starptautiskajās operācijās" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 196. nr.).