MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2941
Informatīvais ziņojums "Valsts resora enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošanas rezultāti 2022.–2023. gada apkures sezonā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai un nozaru ministrijām savā resorā (ministrijas, padotības iestādes, kapitālsabiedrības) 2024. gadā samazināt kopējo enerģijas patēriņu (siltumenerģija, elektroenerģija, naftas produkti (degviela, kurināmais), dabasgāze) par 1,9 %, salīdzinot ar 2021. gadu.
3.
Valsts kancelejai un nozaru ministrijām par savu resoru (ministrijas, padotības iestādes, kapitālsabiedrības) līdz 2024. gada 30. jūlijam iesniegt Klimata un enerģētikas ministrijai:
3.1.
datus par 2023. gadā izmantotās siltumenerģijas, elektroenerģijas, transporta degvielas, kas izmantota transportā, un dabasgāzes apjomiem vai platību, par kuru ir veikti maksājumi par enerģiju, ja norēķini par enerģijas patēriņu netiek veikti par patērēto enerģijas apjomu, un izmantotās siltumenerģijas, elektroenerģijas, transporta degvielas un dabasgāzes izmaksām;
3.2.
apkopotu informāciju par veiktajiem siltumenerģijas, elektroenerģijas, transporta degvielas un dabasgāzes patēriņa samazināšanas pasākumiem.
4.
Klimata un enerģētikas ministrijai, ņemot vērā šā protokollēmuma 3. punktā minētos datus un informāciju, sagatavot izvērtējumu par šā protokollēmuma 2. punktā minētā mērķrādītāja izpildi un iekļaut to Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.–2030. gadam progresa ziņojumā Eiropas Komisijai.
5.
Ekonomikas ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Satiksmes ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. augustam izpildīt Energoefektivitātes likuma 5. panta trešās daļas prasības, ieviešot energopārvaldības sistēmas nozares ministrijas resora līmenī, lai efektīvi nodrošinātu enerģijas patēriņa uzraudzību un uzskaiti, energopārvaldības sistēmā iekļaujot arī nozaru ministriju padotības iestādes un kapitālsabiedrības.
6.
Visām nozaru ministrijām nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim veikt to nozaru ministriju resoru ēku energosertifikāciju, kuras ir ministriju, to padotības iestāžu un kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā, izņemot tās ēkas, uz kurām attiecas Ēku energoefektivitātes likuma 3. panta otrā daļa, lai varētu efektīvi izvērtēt, kurās ēkās ir lielākais enerģijas patēriņš, un konstatēt vismazāk energoefektīvās ēkas un telpas.
7.
Atzīt Ministru kabineta 2022. gada 6. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 44 53. §) "Informatīvais ziņojums "Valsts resora plānotie un veicamie enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi un mērķi enerģijas ietaupījumam 2022.–2023. gada apkures sezonā"" 5. punktu par aktualitāti zaudējušu.