Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-1321
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likuma
2. pantu un
15. panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem (turpmāk – uzņēmumi) apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
2.
Par grantu (turpmāk – atbalsts) šo noteikumu izpratnē uzskata valsts atbalstu, ko piešķir uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai mazinātu Covid-19 krīzes izraisītās sekas un pēkšņas likviditātes trūkumu. Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam un par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim (turpmāk – atbalsta periods).
3.
Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 817 200 000 euro.
4.
Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt tāds uzņēmums:
4.1.
kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai, kura noteikta Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikuma 2. pantā, vai lielā uzņēmuma definīcijai, kura noteikta Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā;
4.2.
kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
4.2.1.
atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī;
4.2.2.
uzņēmums reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;
4.2.3.
uzņēmums uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1. janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;
4.2.4.
atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma.
(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 71 redakcijā)
4.1
Aprēķinot apgrozījuma kritumu, neņem vērā šajos noteikumos noteikto iepriekš saņemtā atbalsta apmēru.
(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 123 redakcijā)
4.2
Aprēķinot apgrozījuma kritumu, ņem vērā apgrozījumu no saimnieciskās darbības.
(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 276 redakcijā)
4.3
Nosakot apgrozījuma kritumu, Valsts ieņēmumu dienests ņem vērā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā norādīto taksācijas perioda kopējo darījumu vērtību bez pievienotās vērtības nodokļa. Uzņēmumiem, kas nav reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, apgrozījuma kritumu vērtē, ņemot vērā ieņēmumus no saimnieciskās darbības.
(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 334 redakcijā)
4.4
Atbalstam par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgi pieteikties uzņēmēji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs.
5.
Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.
II.Atbalsta piešķiršanas kritēriji un pieprasīšanas kārtība
6.
Atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 250 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums), nepārsniedz 2 300 000 euro saistītu personu grupai.";
7.
Uzņēmumiem, kuru darbības veids atbilst NACE 2. red. C sadaļas grupai 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana", atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai. Atbalsts uzņēmumiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, neattiecas ne uz vienu no atbalsta kategorijām, kas minētas Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j" vai "k" apakšpunktā.
(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 27 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 31; MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 71; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 334)
7.1
Pirms 2021. gada 30. novembra atbalsta saņēmēja atmaksātais ierobežota apjoma valsts atbalsts netiek ņemts vērā šo noteikumu 6. un 7. punktā minētajā ierobežota apjoma valsts atbalsta apmērā.
(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 276 redakcijā)
7.2
Atbalsts, kas minēts šo noteikumu 6. un 7. punktā, 2021. gada maijā vai jūnijā kopā ar uzņēmuma attiecīgā mēneša apgrozījumu nepārsniedz:
7.21.
apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī 4.2.1. vai 4.2.4. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem;
7.22.
vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 4.2.2. vai 4.2.3. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem.
(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 334 redakcijā)
8.
Uzņēmums līdz 2021. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri,  līdz 2022. gada 15. janvārim, – lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada decembri, un līdz 2022. gada 15. februārim – lai pieteiktos atbalstam par 2022. gada janvāri.
8.1
Lai pieteiktos atbalstam par 2020. gadu un 2021. gada janvāri, februāri, martu, aprīli un maiju, uzņēmums līdz 2021. gada 15. jūnijam elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 334 redakcijā)
9.
Iesniegumā norāda šādu informāciju:
9.1.
uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētais konts, uz kuru pārskaitāms atbalsts, un NACE 2. red. klasifikācijas kods;
9.2.
atbalstam pieprasītā summa un uzņēmuma bruto darba algas kopsumma (ietverot arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas), par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī;
9.3.
atbalsta perioda mēnesis, par kuru tiek pieprasīts atbalsts;
9.4.
norāde par atbilstību  šo noteikumu 4.2.1. vai 4.2.2. apakšpunktam;
9.5.
tie 2021. gada trīs mēneši, kuros apgrozījums pārsniedzis vismaz 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, ja pieprasa atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktu;
9.6.
norāde par to, vai uzņēmums ir iesniedzis iesniegumu, lai pieteiktos uz algu subsīdiju atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" par attiecīgo atbalsta mēnesi – 2021. gada oktobri, novembri, decembri un 2022. gada janvāri;
9.7.
apliecinājums, ka uzņēmumam atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums atbilstoši šo noteikumu 4.2.1. vai 4.2.2. apakšpunktam un atbalsts tiks izlietots ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas brīža, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes radītajām sekām;
9.8.
viens no šādiem apliecinājumiem:
9.8.1.
uzņēmums atbilst sīkā (mikro) vai mazā uzņēmuma definīcijai Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. un 3. punkta izpratnē. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. un 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 17. punktā minētajām prasībām;
9.8.2.
uzņēmums ir vidējs uzņēmums, kas nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktos kritērijus. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr.651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām prasībām;
9.8.3.
uzņēmums ir liels uzņēmums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktu. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām prasībām;
9.9.
iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem saskaņā atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments un, ja attiecināms, atmaksātā valsts atbalsta apmērs, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārliecināties, ka atbalsts saistītu personu grupai nepārsniedz 2 300 000 euro atbilstoši šo noteikumu 6., 22., 28. un 33. punktam;
9.10.
aizpildīta deklarācija par uzņēmuma atbilstību mazā (sīkā) vai vidējā uzņēmuma statusam;
9.11.
apliecinājums, ka uzņēmums iepriekš nav saņēmis atbalstu, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, izņemot  atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos", kā arī nav saņēmis nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, kas piešķirts kā valsts atbalsts saskaņā ar  Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, un atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām;
9.12.
ņemot vērā šo noteikumu 9.11. apakšpunktā minēto kumulācijas nosacījumu, – apliecinājums, ka uzņēmums ir informēts, ka, ja tas pieteiksies valsts atbalstam tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad šo noteikumu ietvaros saņemtais atbalsts tiks atskaitīts no valsts atbalsta summas, kas var tikt saņemta par valsts atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām;
9.13.
apliecinājums, ka lauksaimniecības produktu tirdzniecības nozares uzņēmums atbilst Pagaidu regulējuma 22. punkta "e" apakšpunktā minētajiem kritērijiem – uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību un saņemto atbalstu daļēji vai pilnībā nenodos primārajiem ražotājiem, un minētais atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kurus attiecīgais uzņēmums laidis tirgū vai kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem, izņemot gadījumu, ja attiecīgais uzņēmums produktus nav laidis tirgū vai ir izmantojis nepārtikas mērķiem, piemēram, destilācijai, metanizācijai vai kompostēšanai;
9.14.
informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta perioda mēnesī pret 2021. gada vidējo apgrozījumu jūlijā, augustā un septembrī kopā un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai;
9.15.
informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta perioda mēnesī pret 2019. gada attiecīgo mēnesi un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai;
9.16.
informācija par konkrētiem trim 2021. gada mēnešiem, kuros apgrozījums pārsniedzis 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī vai vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā;
9.17.
ja uzņēmums atbilst šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētajam kritērijam, – apliecinājums, ka tā darbības raksturs nav sezonāls.
III.Atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība
10.
Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz uzņēmuma iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā uzņēmuma kontā. Valsts ieņēmumu dienests minēto lēmumu paziņo, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
11.
Valsts ieņēmumu dienests atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ievērojot uzņēmumu iesniegumu iesniegšanas secību.
12.
(Svītrots ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 276)
13.
Ja mēneša laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā lēmuma pieņemšanas uzņēmums, pamatojoties uz iesniegumu, labprātīgi atmaksā Valsts ieņēmumu dienestam visu uzņēmumam piešķirto atbalstu, informējot par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā atbalsta pilnīgai atmaksai, Valsts ieņēmumu dienests soda sankcijas nepiemēro.
IV.Ierobežojumi atbalsta saņemšanai
14.
Atbalstu nepiešķir lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarei atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 9. punktam. Atbalstu lauksaimniecības produktu pārstrādes vai tirdzniecības nozares uzņēmumiem piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nenodod primārajiem ražotājiem un atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem vai kurus attiecīgie uzņēmumi laiduši tirgū.
15.
Ja uzņēmums darbojas vairākās nozarēs, kurām saskaņā ar šo noteikumu 6. un 7. punktu piemēro dažādas maksimālās atbalsta summas, tas grāmatvedības uzskaitē nodala minētās nozares un nodrošina, ka katrai tiek ievēroti maksimālie apjomi. Šo noteikumu 6. punktā minētajiem atbalsta saņēmējiem maksimālā kopējā atbalsta summa nepārsniedz 1 800 000 euro saistītu personu grupai Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Ja uzņēmums darbojas nozarēs, uz kurām attiecas šo noteikumu 7. punkts, maksimālā kopējā atbalsta summa nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē.
(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 725 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 87)
16.
Atbalstu nepiešķir:
16.1.
uzņēmumam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;
16.2.
vidējam vai lielam saimnieciskās darbības veicējam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī un atbalsta piešķiršanas brīdī uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;
16.3.
ja uzņēmums ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas vai ir izpildījis Valsts ieņēmumu dienesta prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrā reģistrēts, jo uz to nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasības par obligātu reģistrāciju) un nav tajā atjaunots vai pēdējo divu gadu laikā tam ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
16.4.
ja uzņēmums atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
16.4.1.
iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2020. gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;
16.4.2.
šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētais uzņēmums 2020. gada brīvi izvēlētu trīs mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;
16.5.
ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro;
16.6.
publiskas personas kapitālsabiedrībai, publiskas personas kontrolētai kapitālsabiedrībai, publiski privātai kapitālsabiedrībai, privātai kapitālsabiedrībai, meitas sabiedrībai, atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē;
16.7.
kredītiestādēm un finanšu iestādēm;
16.8.
uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību šo noteikumu 2. pielikumā minētajās nozarēs, pamatojoties uz šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu par 2021. gada maiju un jūniju.
16.9.
uzņēmumiem, kas neatbilst šo noteikumu 4.4 punkta nosacījumiem.
(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 725 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2020. noteikumiem Nr. 753; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 27; MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 276; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 334)
16.1
Uzņēmums var atkārtoti pieteikties atbalstam par tiem 2021. gada mēnešiem, par kuriem tika saņemts atteikums, ja:
16.11.
uzņēmums, kurš pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, minētajā reģistrā ir atjaunots;
16.12.
uzņēmums, kurš ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ir izpildījis Valsts ieņēmumu dienesta prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrēts minētajā reģistrā, jo uz to nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasības par obligātu reģistrāciju;
16.13.
uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2020. gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis ne mazāk kā 200 euro apmērā;
16.14.
šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētais uzņēmums 2020. gada brīvi izvēlētu trīs mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis ne mazāk kā 200 euro apmērā;
16.15.
uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts ar naudas sodu, kas lielāks par 150 euro, par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā vai darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja gada laikā sodu kopsumma pārsniedz 500 euro.
(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 276 redakcijā)
17.
Atbalstu nepiešķir sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:
17.1.
tas 2019. gada 31. decembrī jau bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam;
17.2.
tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.
(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 753 redakcijā)
18.
Ja tiek konstatēts šajos noteikumos noteikto valsts atbalsta prasību pārkāpums, uzņēmumam ir pienākums atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts uzņēmumam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.
19.
Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.
20.
Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.
21.
Uzņēmums nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros tam piešķirts atbalsts.
22.
Šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, tai skaitā ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar citiem Pagaidu regulējumā ietvertajiem atbalsta mērķiem.
(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 27 redakcijā)
23.
Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu.
23.1
Ja atbalsts netiek izlietots līdz 2021. gada 31. jūlijam vai divu mēnešu laikā no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas, neizlietoto atbalsta daļu uzņēmums atmaksā Valsts ieņēmumu dienestam.
(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 276 redakcijā)
V.Noslēguma jautājumi
24.
Lēmumu pieņem līdz 2022. gada 30. jūnijam saskaņā ar Pagaidu regulējumu.
25.
Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.
26.
Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un izmaksā atbalstu tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
27.
Uzņēmums, kas saņēmis atbalstu par atbalsta periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim, var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembri vai decembri atsevišķi un saņemt atbalsta starpību (ja tāda konstatēta), kas atbalsta perioda mēnesī kopā ar jau saņemto atbalstu nepārsniedz šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto apmēru.
(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 27 redakcijā)
28.
Uzņēmums, kas atkārtoti pieteicies atbalstam, nodrošina, ka par 2020. gada novembri un decembri netiek atkārtoti pieprasīts atbalsts par tām pašām izmaksām (vai to daļu), par kurām atbalsts jau sniegts iepriekš par 2020. gada novembri un decembri kopā.
(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 27 redakcijā)
29.
Uzņēmumiem, kas šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu iesnieguši par atbalsta perioda mēnešiem 2020. gadā, piemēro:
29.1.
šo noteikumu 6. punktā minēto atbalstu 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 800 000 euro saistītu personu grupai;
29.2.
šo noteikumu 7. punktā minēto atbalstu 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai.
(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 71)
30.
Iesniegumiem par 2020. gada atbalsta perioda mēnešiem piemēro uzņēmuma apgrozījuma krituma kritērijus, kas noteikti Ministru kabineta 2021. gada 12. janvāra noteikumu Nr. 27 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"" 1.2. apakšpunktā, savukārt iesniegumiem par 2021. gada atbalsta perioda mēnešiem – uzņēmuma apgrozījuma kritērijus, kas noteikti šo noteikumu 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. vai 4.2.4. apakšpunktā.
(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 71 redakcijā)
31.
Uzņēmumiem, kas šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu iesnieguši par 2021. gada atbalsta perioda janvāri, februāri, martu, aprīli un maiju, piemēro:
31.1.
šo noteikumu 6. punktā minēto atbalstu 60 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 1 800 000 euro saistītu personu grupai;
31.2.
šo noteikumu 7. punktā minēto atbalstu 60 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai.
(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 334 redakcijā)
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr.
676
Atbalstāmās nozares
(Pielikums svītrots ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 725)
2.
pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr.
676
Ierobežoto nozaru saraksts
(Pielikums MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

Nr.
p.k.

NACE 2 red. kodi

Nozare (nosaukums)

1.

08.12

Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve

2.

08.92

Kūdras ieguve

3.

35.11

Elektroenerģijas ražošana

4.

35.14

Elektroenerģijas tirdzniecība

5.

36.00

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

6.

37.00

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

7.

38.11

Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)

8.

38.32

Šķirotu materiālu pārstrāde

9.

39.00

Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

10.

41.20

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

11.

42.11

Ceļu un maģistrāļu būvniecība

12.

42.12

Dzelzceļu un metro būvniecība

13.

42.21

Ūdensapgādes sistēmu būvniecība

14.

42.22

Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība

15.

42.91

Hidrotehnisko objektu būvniecība

16.

42.99

Citur neklasificēta inženierbūvniecība

17.

43.11

Ēku nojaukšana

18.

43.12

Būvlaukuma sagatavošana

19.

43.13

Pētniecisko urbumu veikšana

20.

43.21

Elektroinstalācijas ierīkošana

21.

43.22

Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana

22.

43.29

Citu inženiersistēmu montāža

23.

43.31

Apmetēju darbi

24.

43.32

Galdnieku darbi

25.

43.33

Grīdas un sienu apdare

26.

43.34

Krāsotāju un stiklinieku darbi

27.

43.39

Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas

28.

43.91

Jumta seguma uzklāšana

29.

43.99

Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

30.

61.10

Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi

31.

61.20

Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi

32.

61.30

Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi

33.

61.90

Citi telekomunikācijas pakalpojumi

34.

62.01

Datorprogrammēšana

35.

62.02

Konsultēšana datoru pielietojuma jautājumos

36.

62.03

Datoriekārtu darbības pārvaldīšana

37.

62.09

Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi

38.

63.11

Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības

39.

63.12

Interneta portālu darbība

40.

63.99

Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi

41.

78.10

Nodarbinātības aģentūru darbība

42.

78.20

Nodrošināšana ar personālu uz laiku

43.

78.30

Pārējo cilvēkresursu nodrošināšana

44.

81.30

Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības

45.

82.11

Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi

46.

82.19

Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības

47.

82.20

Informācijas zvanu centru darbība

48.

95.11

Datoru un perifēro iekārtu remonts

49.

95.12

Sakaru iekārtu remonts

50.

95.21

Sadzīves elektronisko iekārtu remonts

51.

95.22

Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts

52.

95.23

Apavu un ādas izstrādājumu remonts

53.

95.25

Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts

54.

95.29

Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
3.
pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr.
676
Atbalstāmo nozaru saraksts
NACE 2 red. kodi Nozare (nosaukums)
56.30 Bāru darbība
92.00

Azartspēles un derības

93.21

Atrakciju un atpūtas parku darbība

93.29

Cita izklaides un atpūtas darbība