Noteikumu projekts

23-TA-1151
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19.panta 13.punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1. Prioritātes “Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām” 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – pasākuma otrā kārta);
1.2.
pasākuma otrās kārtas īstenošanas mērķi;
1.3.
pasākuma otrās kārtas pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam pasākuma otrās kārtas ietvaros;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.
2.
Pasākuma otrās kārtas mērķis ir veicināt tehniskās kapacitātes celšanu un uzlabot kopējo reaģētspēju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, nodrošinot transportlīdzekļus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam prevencijas darbu un administratīvām vajadzībām, ar iespēju negadījumā iesaistīties, nogādājot uz notikuma vietu pēc nepieciešamības cilvēkus un aprīkojumu.
3.
Pasākuma otrās kārtas mērķa grupa ir Latvijas iedzīvotāji, Iekšlietu ministrija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
4.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu pasākuma ietvaros piešķir granta veidā.
5.
Pasākuma otro kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
6.
Pasākuma otrās kārtas ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Iekšlietu ministrija.
7.
Pasākuma otro kārtu īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim, sasniedzot šādus rādītājus: 
7.1.
iznākuma rādītājs, kas jāsasniedz līdz 2025. gada 31. decembrim:  investīcijas jaunās vai jauninātās katastrofu monitoringa, gatavības, brīdinājuma un reaģēšanas sistēmās attiecībā uz dabas katastrofām sasniedz 2 250 000 euro.
7.2.
rezultāta rādītājs, kas jāsasniedz līdz 2029. gada 31. decembrim: aplēstās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinās no 1521 CO2 tonnām, saskaņā ar 2020. gada datiem, līdz 1395 CO2 tonnām 2029. gadā. Aplēstās siltumnīcefekta gāzu emisijas rādītājs tiek sasniegts summējot pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” kārtu vērtības.  
8.
Pasākuma otrās kārtas pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 250 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 1 912 500 euro un valsts budžeta līdzfinansējums –   337 500 euro.
9.
Finansējuma intensitāte projekta iesniegumā norādītajai attiecināmajai izmaksu pozīcijai nepārsniedz 85 procentus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 15 procentus valsts budžeta atbalsta no attiecīgās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām.
II.Prasības projektu iesniedzējam
10.
Projekta iesniedzējs ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kurš pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir finansējuma saņēmējs
11.
Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno apliecinājumu, ar ko apliecina projektu lietderību, uzņemas atbildību par projektos sasniedzamajiem mērķiem, rezultātiem un rādītājiem un projektu sekmīgu īstenošanu.
12.
Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā nodrošina mērķu sasniegšanu atbilstoši šo noteikumu 7. punktā noteiktajām vērtībām.
13.
Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.
14.
Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.
15.
Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu.
16.
Projekta iesniedzējs veic izmaksu un ieguvumu analīzi – finanšu analīzi un ekonomisko analīzi – un pievieno to projekta iesniegumam. Veicot izmaksu un ieguvumu analīzi, projekta iesniedzējs nodrošina, ka projekta kopējie ieguvumi un ietaupījumi ir lielāki par projekta investīciju un darbības izmaksām visā projekta pārskata periodā.
III.Projektu atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
17.
Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
17.1.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības nodrošināšanai nepieciešamo 30 jaunu M1 klases transportlīdzekļu ar emisijām, kas nepārsniedz 50 CO2 g/km, iegāde, kura tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES)2019/1161 ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu 4. pantu.
17.2.
komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 47. un 50. pantu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.
18.
Projekta attiecināmās izmaksas ietver:
18.1.
līdz 30 vieglo transportlīdzekļu iegādes un to aprīkošanas izmaksas;
18.2.
ar projekta darbībām tieši saistīto komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.
19.
Šo noteikumu 17. un 18. punktā minētās darbības tiek veiktas, finansējuma saņēmējam izvēloties preču piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums), sociāli atbildīgi un inovatīvi iepirkumi.
20.
Pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, uzskatāms par attiecināmām izmaksām saskaņā ar regulas 2021/1060 64. panta 1. punkta “c” apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem.
IV.Projekta īstenošanas nosacījumi
21.
Pasākuma otrās kārtas projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.
22.
Projekta izmaksu attiecināmības termiņš iestājas līdz ar šo MK noteikumu stāšanos spēkā.
23.
Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai pasākuma ietvaros plānotās izmaksas nepārklātos ar citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem un dubultā finansējuma neiestāšanos.
24.
Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi realizē saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).
25.
Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta ietvaros piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem, tai skaitā par atbilstošu un savlaicīgu mērķu sasniegšanu, datu ticamību un izsekojamību, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina piekļuvi ar projekta īstenošanu saistītajai informācijai. 
26.
Finansējuma saņēmējam ir pienākums pirms pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas izstrādāt nosacījumus, kas paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta interešu konflikta neesamība, identificēti apstākļi, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu vai kas rada jebkāda veida apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanai, noteikti veicamie pasākumi un izstrādāti darbības plāni preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts, krāpšana,  korupcija vai apdraudējums ir atklāts.
27.
Finansējuma saņēmējs  paraksta interešu konflikta neesamības apliecinājumu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. panta un normatīvo aktu publisko iepirkumu jomā prasībām.
28.
Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta īstenošanas pabeigšanas brīdī projekta ietvaros iegādātie vieglie transportlīdzekļi ir ieviesti produktīvajā darbībā atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.
29.
Finansējuma saņēmējs uzkrāj datus par:
29.1.
faktiski sasniegtajiem šo noteikumu 7. punktā minētajiem rādītājiem;
29.2.
horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" rādītāju "Objektu skaits, kuros ERAF/KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība";
29.3.
horizontālo principu “Klimatdrošināšana”, aprakstot aktivitātes, kas nodrošina klimata pārmaiņu mazināšanu, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu vai oglekļa dioksīda piesaisti;
29.4.
horizontālo principu "Energoefektivitāte pirmajā vietā" un darbībām, kas paredz enerģijas ietaupījumu;
29.5.
horizontālā principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" darbībām, kas nodrošina atbilstību pielāgošanās klimata pārmaiņām aspektiem.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds