Noteikumu konsolidētā versija

22-TA-2951
Personu apliecinošu dokumentu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma
4.panta ceturto daļu, 5.panta ceturto un astoto daļu
un 6.panta septīto daļu
I.Vispārīgais jautājums
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pasu, kā arī bezvalstnieku, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentu paraugus, saturu, izsniegšanas kārtību un nosacījumus, kā arī derīguma termiņus;
1.2.
personas apliecību paraugus (izņemot akreditētu personu apliecības), saturu, izsniegšanas kārtību un nosacījumus, kā arī derīguma termiņus;
1.3.
personas apliecībā elektroniskā formā iekļaujamās informācijas apjomu un saturu, tās izveidošanas, aktivizēšanas, deaktivizēšanas un atjaunošanas kārtību, kā arī lietošanas ierobežojumus;
1.4.
papildu ziņas, kas iekļaujamas personu apliecinošā dokumentā.
II.Personu apliecinoša dokumenta saturs
2.
Personu apliecinošā dokumentā iekļauj šādas ziņas:
2.1.
Fizisko personu reģistra ziņas par personu:
2.1.1.
uzvārds – secīgi norāda personas uzvārda pilnas daļas, nodrošinot, ka ieraksts kopā ar atstarpēm nepārsniedz 32 zīmes;
2.1.2.
vārds (vārdi) – secīgi norāda pilnus personas vārdus, nodrošinot, ka ieraksts kopā ar atstarpēm nepārsniedz 36 zīmes;
2.1.3.
personas kods;
2.1.4.
pilsonība vai tiesiskais statuss Latvijas Republikā;
2.1.5.
dzimums;
2.1.6.
dzimšanas datums;
2.1.7.
dzimšanas vieta (pasē un uzturēšanās atļaujā);
2.2.
personas sejas attēls;
2.3.
personas paraksta attēls;
2.4.
personas augums centimetros (izņemot uzturēšanās atļauju);
2.5.
par personu apliecinošo dokumentu:
2.5.1.
dokumenta tips;
2.5.2.
izdevējvalsts Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā Nr.9303 "Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti" noteiktais triju burtu kods (turpmāk – ICAO kods);
2.5.3.
dokumenta numurs;
2.5.4.
izdošanas datums – datums, kurā personu apliecinoša dokumenta sagatavē tiek ierakstītas ziņas par personu un dokumentu;
2.5.5.
derīguma termiņš;
2.5.6.
izdevējiestāde vai izdošanas vieta;
2.6.
kartes piekļuves numurs (personas apliecībā).
(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398; MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 687)
3.
Citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa (turpmāk – Savienības pilsonis) personas apliecībā vai uzturēšanās atļaujā papildus šo noteikumu 2. punktā norādītajām ziņām iekļauj ziņas attiecīgi par Savienības pilsoņa vai trešās valsts pilsoņa uzturēšanās statusu Latvijas Republikā un tiesībām uz nodarbinātību. Ārzemnieka personas apliecībā, kas izdota patvēruma meklētājam, iekļauj atzīmi "Patvēruma meklētājs" un ziņas par tiesībām uz nodarbinātību. Ārzemnieka personas apliecībā (izņemot ārzemnieka personas apliecību, kas izdota patvēruma meklētājam) iekļauj atzīmi "Šis dokuments nav uzturēšanās atļauja/This document is not a residence permit".
4.
Personas pilsonību vai tiesisko statusu Latvijas Republikā personu apliecinošā dokumentā norāda šādi:
4.1.
Latvijas pilsoņa pasē un personas apliecībā, bēgļa ceļošanas dokumentā un tās personas ceļošanas dokumentā, kurai piešķirts alternatīvais statuss, – pilsonība;
4.2.
Savienības pilsoņa personas apliecībā, uzturēšanās atļaujā un ārzemnieka personas apliecībā – pilsonības valsts ICAO kods;
4.3.
Latvijas nepilsoņa personas apliecībā – personas tiesiskais statuss Latvijas Republikā;
4.4.
Latvijas nepilsoņa pasē un bezvalstnieka ceļošanas dokumentā – personas tiesiskā statusa ICAO kods.
(Grozīts ar MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 687)
5.
Personas dzimšanas vietu personu apliecinošā dokumentā norāda šādi:
5.1.
pasē:
5.1.1.
valstspilsētas, novada (ja novads nav teritoriāli sadalīts), novada pilsētas vai novada pagasta nosaukums, ja persona dzimusi Latvijā;
5.1.2.
dzimšanas valsts nosaukums un ICAO kods, ja persona dzimusi ārvalstī;
5.1.3.
ieraksts "LATVIJA", ja personas dzimšanas laikā tās dzimšanas vieta atradās Latvijas administratīvajā teritorijā, bet pases izsniegšanas laikā dzimšanas vieta atrodas ārpus Latvijas administratīvās teritorijas un persona to vēlas;
5.2.
uzturēšanās atļaujā – dzimšanas valsts ICAO kods.
(Grozīts ar MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 687)
6.
Izdevējiestādi vai izdošanas vietu personu apliecinošā dokumentā norāda šādi:
6.1.
saīsināts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) teritoriālās nodaļas nosaukums, kurā persona saņem personu apliecinošu dokumentu;
6.2.
"PMLP Rīgas 9.nodaļa", ja personu apliecinošu dokumentu persona saņem Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī (turpmāk – Latvijas pārstāvniecība).
7.
Personu apliecinoša dokumenta mašīnlasāmo zonu veido saskaņā ar Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā Nr.9303 "Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti" noteikto. Personvārdu mašīnlasāmajā zonā norāda, nelietojot diakritiskās zīmes.
7.1
Ja iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu Latvijas pilsonim, nepilsonim, personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka vai alternatīvais statuss, vai bēglim izceļot no Latvijas Republikas, personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas, kas izsniegta pēc lēmuma paziņošanas, mašīnlasāmajā zonā norāda šādu tekstu: "Šis dokuments nav derīgs ceļošanai/This document is not valid for travel".
(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 506 redakcijā)
7.2
Ārzemnieka personas apliecības mašīnlasāmajā zonā norāda šādu tekstu: "Šis dokuments nav derīgs ceļošanai/This document is not valid for travel".
8.
Ja Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis vēlas, personu apliecinošā dokumentā iekļauj personvārda citas valodas oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā vai dzimtas uzvārda vēsturisko formu, vai citas valodas personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturisko formu latīņalfabētiskajā transliterācijā. Personvārda citas valodas oriģinālformas ierakstu latīņalfabētiskajā transliterācijā, kā arī dzimtas uzvārda vēsturiskās formas ierakstu vai citas valodas personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskās formas ierakstu latīņalfabētiskajā transliterācijā veido, secīgi norādot pilnas personvārda vai dzimtas uzvārda daļas un nodrošinot, ka ieraksts personas apliecībā kopā ar atstarpēm nepārsniedz 75 zīmes. Personvārda vai dzimtas uzvārda latīņalfabētisko transliterāciju veic saskaņā ar Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) transliterācijas tabulu (1. pielikums).
(MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 687 redakcijā)
9.
Ja persona vēlas, pasē iekļauj šādas Fizisko personu reģistra ziņas:
9.1.
par personas tautību, ja persona ir pilsonis vai nepilsonis;
9.2.
par personas bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem:
9.2.1.
personvārds;
9.2.2.
dzimšanas datums;
9.2.3.
dzimums;
9.2.4.
personas kods, ja bērns ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā.
(MK 29.01.2013. noteikumu Nr. 72 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 687)
10.
Personu apliecinošā dokumentā ir iestrādāts datu nesējs – mikroshēma, kurā ir iekļauta šāda informācija:
10.1.
no mašīnlasāmās zonas par personu:
10.1.1.
personvārds bez diakritiskām zīmēm;
10.1.2.
pilsonības valsts vai tiesiskā statusa ICAO kods;
10.1.3.
dzimšanas datums;
10.1.4.
personas kods;
10.1.5.
dzimums;
10.2.
no mašīnlasāmās zonas par personu apliecinošo dokumentu:
10.2.1.
tips;
10.2.2.
izdevējvalsts ICAO kods;
10.2.3.
numurs;
10.2.4.
derīguma termiņš;
10.3.
personas sejas digitālais attēls;
10.4.
personas pirkstu nospiedumu digitālie attēli:
10.4.1.
pasē un personas apliecībā (izņemot uzturēšanās atļauju) personai no 12 gadu vecuma;
10.4.2.
uzturēšanās atļaujā personai no 6 gadu vecuma;
10.5.
dati iekļautās informācijas aizsardzībai un automatizētai apstrādei (metadati).
(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
11.
Personas apliecībā ir iestrādāts datu nesējs – mikroshēma, kura atbilst prasībām, kas tiesību aktos noteiktas drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem, un kurā personai no 14 gadu vecuma ir iekļauta šāda informācija:
11.1.
dati elektroniskā paraksta radīšanai un pārbaudei;
11.2.
kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts;
11.3.
dati elektroniskai identitātes apliecināšanai un pārbaudei, kas nepieciešama personas apliecības turētāja kvalificētai paaugstinātas drošības elektroniskai identifikācijai (turpmāk – elektroniskā identifikācija);
11.4.
elektroniskās identifikācijas sertifikāts;
11.5.
dati iekļautās informācijas aizsardzībai un automatizētai apstrādei (metadati).
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
12.
Ja persona vēlas, personas apliecības mikroshēmā iekļauto informāciju personas apliecības derīguma termiņa laikā var atjaunot, aktualizēt vai papildināt ar pārvaldes noteiktu papildu informāciju, kas nav pretrunā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem un fizisko personu datu aizsardzībai, izmantojot pārvaldes nodrošinātu elektronisku pakalpojumu. Elektroniskais pakalpojums ir pieejams, apliecinot identitāti ar personas apliecības mikroshēmā iekļautu derīgu un aktivizētu elektroniskās identifikācijas sertifikātu.
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
13.
Bēgļa ceļošanas dokumentā vai tās personas ceļošanas dokumentā, kurai piešķirts alternatīvais statuss, norāda tā dokumenta nosaukumu, numuru un izdošanas datumu, pamatojoties uz kuru izsniegts atbilstošais ceļošanas dokuments.
14.
Bēgļa ceļošanas dokumentā norāda tās valsts nosaukumu un ICAO kodu, kurā dokuments nav derīgs.
15.
Personu apliecinošu dokumentu paraugi ir noteikti šo noteikumu pielikumos:
15.1.
Latvijas pilsoņa pase (2.pielikums);
15.2.
Latvijas nepilsoņa pase (3.pielikums);
15.3.
bezvalstnieka ceļošanas dokuments (4.pielikums);
15.4.
bēgļa ceļošanas dokuments (5.pielikums);
15.5.
ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss (6.pielikums);
15.6.
Latvijas pilsoņa personas apliecība (7.pielikums);
15.7.
Latvijas nepilsoņa personas apliecība (8.pielikums);
15.8.
Savienības pilsoņa personas apliecība (9.pielikums);
15.9.
uzturēšanās atļauja (10.pielikums);
15.10.
ārzemnieka personas apliecība (13. pielikums).
(Grozīts ar MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 687)
15.1
Šo noteikumu 15.9. apakšpunktā minētās uzturēšanās atļaujas vienotu paraugu nosaka Padomes 2002. gada 13. jūnija Regulas (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem, pielikums.
(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 8 redakcijā)
III.Personu apliecinoša dokumenta izsniegšanas kārtība un nosacījumi
16.
Personu apliecinoša dokumenta izsniegšanas iemesli:
16.1.
personu apliecinoša dokumenta pirmreizēja izsniegšana;
16.2.
iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis;
16.3.
iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai nederīgs, jo:
16.3.1.
mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);
16.3.2.
mainījies personas tiesiskais statuss;
16.3.3.
personu apliecinošā dokumentā ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt personu apliecinošā dokumenta turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai personu apliecinošais dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;
16.3.4.
personu apliecinošā dokumentā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;
16.3.5.
mainījušās personu apliecinošā dokumentā norādītās ziņas par tā turētāju vai konstatētas neprecizitātes tā ierakstos;
16.3.6.
personu apliecinoša dokumenta turētājs rakstiski ir ziņojis par dokumenta zudumu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, bet dokuments ir atrasts;
16.3.7.
beidzies personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņš;
16.3.8.
personu apliecinoša dokumenta turētājam ir aizliegts izceļot no Latvijas Republikas;
16.4.
persona vēlas saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu, jo mainījies personas izskats;
16.5.
iepriekšējais personu apliecinošais dokuments nav derīgs ceļošanai;
16.6.
persona vēlas saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu (izņemot uzturēšanās atļauju) derīga iepriekšējā parauga personu apliecinoša dokumenta vietā;
16.7.
persona vēlas saņemt otru cita veida personu apliecinošu dokumentu;
16.8.
uzturēšanās atļaujas reģistrācija;
16.9.
uzturēšanās atļaujas atkārtota izsniegšana;
16.10.
Savienības pilsoņa personas apliecības atkārtota izsniegšana;
16.11.
ārzemnieka personas apliecības atkārtota izsniegšana.
(Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 506; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398; MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 687)
17.
Personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai nepieciešamos dokumentus persona iesniedz vai uzrāda un personu apliecinošu dokumentu saņem pārvaldes teritoriālajā nodaļā.
18.
Persona, kura uzturas ārvalstī, personu apliecinoša dokumenta (izņemot Savienības pilsoņa personas apliecību vai uzturēšanās atļauju, vai personas apliecību, ko izsniedz šo noteikumu 16.3.8. apakšpunktā minētā iemesla dēļ) izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz vai uzrāda Latvijas pārstāvniecībā un personu apliecinošu dokumentu saņem tajā pārstāvniecībā, kurā persona iesniedza vai uzrādīja dokumentus. Latvijas pārstāvniecība personai, kura uzturas ārvalstī un ir informējusi pārstāvniecību, ka objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, veselības stāvokļa vai dzīvesvietas attāluma dēļ) nevar ierasties pārstāvniecībā, pasi vai personas apliecību var nosūtīt ar ierakstītu pasta sūtījumu vai kurjerpastu (turpmāk – sūtījums). Ja personas apliecības mikroshēmā ir iekļauta šo noteikumu 11. punktā minētā informācija, PIN1, PIN2 un PUK kodus un personas apliecību nosūta atsevišķos sūtījumos. Sūtījuma izmaksas sedz attiecīgā persona.
(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 398 redakcijā)
18.1
Persona, kura uzturas ārvalstī, ārzemnieka personas apliecības izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz vai uzrāda Ārlietu ministrijas noteiktajā Latvijas pārstāvniecībā.
19.
Bēglis un persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz vai uzrāda un personu apliecinošu dokumentu saņem pārvaldes norādītajā teritoriālajā nodaļā.
20.
Persona, kura objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, veselības stāvokļa dēļ, persona atrodas brīvības atņemšanas iestādē) nevar ierasties šo noteikumu 17. vai 19.punktā minētajā iestādē un par to informē pārvaldi, personu apliecinoša dokumenta (pases vai Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa personas apliecības) izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz vai uzrāda un personu apliecinošu dokumentu saņem personas atrašanās vietā.
21.
Personai iesniedzot vai uzrādot dokumentus, amatpersona elektroniski sagatavo pārvaldes noteikta parauga iesniegumu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (turpmāk – iesniegums). Sagatavojot iesniegumu, amatpersona identificē personu un pārbauda iesniegto vai uzrādīto dokumentu autentiskumu, izmantojot personas iesniegtos vai uzrādītos dokumentus, kā arī valsts informācijas sistēmās un pārvaldes rīcībā esošo informāciju.
22.
Lai sagatavotu iesniegumu, persona iesniedz:
22.1.
iepriekšējo personu apliecinošo dokumentu, ja tāds personai ir bijis izsniegts un tas kļuvis lietošanai nederīgs;
22.2.
pārvaldes noteikta parauga paziņojumu par personu apliecinoša dokumenta zudumu ar paskaidrojumu par personu apliecinoša dokumenta nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem, ja minētais dokuments ir zudis;
22.3.
fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši šo noteikumu 11.pielikumā minētajām prasībām, šādos gadījumos:
22.3.1.
ja persona iesniedz vai uzrāda dokumentus šo noteikumu 20.punktā minētajā kārtībā un pārvaldes darbiniekiem tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams personu nofotografēt viņas atrašanās vietā;
22.3.2.
ja persona vai bērna līdz 15 gadu vecumam likumiskais pārstāvis vēlas iesniegt fotogrāfiju;
22.3.3.
ja, fotografējot bērnu līdz piecu gadu vecumam, nav iespējams iegūt kvalitatīvu digitālo attēlu;
22.3.4.
ja Latvijas pārstāvniecībā nav nodrošināta iespēja personu nofotografēt;
22.4.
ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos regulējošajos tiesību aktos noteiktos dokumentus Savienības pilsoņa personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja persona pieprasa Savienības pilsoņa personas apliecību vai uzturēšanās atļauju.
(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.20, kas piemērojami ar 28.01.2015.)
23.
Lai sagatavotu iesniegumu, persona uzrāda šādus dokumentus:
23.1.
dzimšanas apliecību vai dzimšanu apliecinošu dokumentu, ja persona ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai bezvalstnieks un personai nav bijis izsniegts personu apliecinošs dokuments, kā arī ja ziņas par dzimšanas apliecību vai dzimšanu apliecinošu dokumentu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā;
23.2.
personu apliecinošu dokumentu, ja personai ir bijis izsniegts personu apliecinošs dokuments un tas ir lietošanai derīgs;
23.3.
dokumentu, kas apliecina izmaiņas iepriekš izsniegta personu apliecinoša dokumenta ierakstos, ja ziņas par izmaiņām nav iekļautas Fizisko personu reģistrā (piemēram, laulības apliecība, dokuments, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu, tiesas nolēmums);
23.4.
patvēruma meklētāja personas dokumentu, ja persona ir bēglis vai tai ir piešķirts alternatīvais statuss un personai nav bijis izsniegts personu apliecinošs dokuments;
23.5.
citas valsts izsniegtu personu apliecinošu vai ceļošanas dokumentu, ja tāds ir vai ja persona vēlas saņemt ārzemnieka personas apliecību;
23.6.
ja persona vēlas, lai pasē vai personas apliecībā tiktu iekļauta personvārda citas valodas oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā, un minētā atšķirība nav norādīta Fizisko personu reģistrā vai iepriekšējā personu apliecinošā dokumentā, personvārda rakstības atšķirības apliecinošu dokumentu, kas izdots citā valodā, – dzimšanas apliecību, laulības apliecību, laulības šķiršanu apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas apliecina personvārda maiņu;
23.7.
ja persona vēlas, lai pasē vai personas apliecībā tiktu iekļauta personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma vai citas valodas personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma latīņalfabētiskajā transliterācijā, un minētā forma nav norādīta Fizisko personu reģistrā vai iepriekšējā personu apliecinošā dokumentā, – personvārda vai dzimtas uzvārda rakstības vēsturisko formu vai citas valodas personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturisko formu latīņalfabētiskajā transliterācijā apliecinošu dokumentu;
23.8.
patvēruma meklētāja personas dokumentu, ja ārzemnieka personas apliecību vēlas saņemt patvēruma meklētājs.
(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr. 20; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398; MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 687)
24.
Iesniedzot vai uzrādot dokumentus, kas nepieciešami personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, persona informē amatpersonu, vai viņa vēlas:
24.1.
lai personu apliecinošā dokumentā tiktu norādītas šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētās ziņas;
24.2.
lai tiktu informēta par personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņa beigu tuvošanos, un norāda savu kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru) paziņojuma saņemšanai no pārvaldes.
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 12.05.2015.)
25.
Lai iegūtu personu apliecinošā dokumentā iekļaujamo personas sejas digitālo attēlu:
25.1.
personu nofotografē šo noteikumu 17., 18. vai 19.punktā minētajā iestādē:
25.1.1.
ja persona neiesniedz fotogrāfiju šo noteikumu 22.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
25.1.2.
ja personas iesniegtā fotogrāfija neatbilst šo noteikumu 11.pielikumā minētajām prasībām;
25.1.3.
ja no iesniegtās fotogrāfijas nav iespējams iegūt kvalitatīvu digitālo attēlu;
25.1.4.
ja personu nav iespējams identificēt, izmantojot iesniegto fotogrāfiju;
25.2.
personu nofotografē viņas atrašanās vietā, ja pārvaldes darbiniekiem tehniski ir iespējams to veikt;
25.3.
ieskenē fotogrāfiju, ko persona iesniegusi atbilstoši šo noteikumu 22.3.apakšpunktam. Personas iesniegto fotogrāfiju pēc ieskenēšanas atdod personai.
26.
Iegūtajam personas sejas digitālajam attēlam jāatbilst šo noteikumu 11.pielikumā minētajām prasībām.
27.
Personu apliecinoša dokumenta mikroshēmā iekļaujamos personas pirkstu nospiedumu digitālos attēlus iegūst no roku rādītājpirkstiem. Ja personai nav rādītājpirksta vai tas ir bojāts tā, ka nav iespējams iegūt pirksta nospieduma digitālo attēlu, pirksta nospieduma digitālā attēla iegūšanai izmanto attiecīgās rokas vidējo pirkstu, zeltnesi, īkšķi vai, ja no attiecīgās rokas pirkstiem nav iespējams iegūt pirksta nospieduma digitālo attēlu, tad izmanto otras rokas pirkstu tādā pašā kārtībā. Ja personai vispār nav pirkstu vai tie ir bojāti tā, ka nav iespējams iegūt pirkstu nospiedumu digitālos attēlus, personu apliecinoša dokumenta mikroshēmā personas pirkstu nospiedumu digitālos attēlus neiekļauj. Personu apliecinoša dokumenta mikroshēmā iekļaujamos personas pirkstu nospiedumu digitālos attēlus iegūst šo noteikumu 17., 18. vai 19.punktā minētajā iestādē vai personas atrašanās vietā, ja persona iesniedz vai uzrāda dokumentus šo noteikumu 20.punktā minētajā kārtībā un tehniski ir iespējams iegūt pirkstu nospiedumu attēlus personas atrašanās vietā.
(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
28.
Personu apliecinošā dokumentā iekļaujamo personas paraksta attēlu iegūst, personai parakstot izdrukātu iesniegumu vai personai parakstoties uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora. Paraksts personu apliecinošā dokumentā ir personas pašrocīgi rakstīts personvārds pilnā vai saīsinātā veidā. Paraksts personu apliecinošā dokumentā var būt salasāms vai nesalasāms.
(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.20, kas piemērojami ar 28.01.2015.)
29.
Persona līdz 10 gadu vecumam vai persona, kas nespēj parakstīties fizisku trūkumu, veselības stāvokļa vai rakstītneprasmes dēļ, iesniegumā vai uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora neparakstās, un personu apliecinošā dokumentā personas paraksts netiek iekļauts vai tiek iekļauta atzīme par paraksta neesību.
(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.20 redakcijā, kas piemērojami ar 28.01.2015.)
30.
Persona, parakstot iesniegumu, piekrīt tajā iekļautajām ziņām un apliecina iesniegumā norādīto ziņu pareizību. Ja persona nespēj parakstīties fizisku trūkumu, veselības stāvokļa vai rakstītneprasmes dēļ, persona apliecina mutiski, ka piekrīt iesniegumā norādītajām ziņām un apliecina iesniegumā norādīto ziņu pareizību.
(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.20 redakcijā, kas piemērojami ar 28.01.2015.)
31.
Ja persona vienlaikus iesniedz vai uzrāda dokumentus gan pases, gan personas apliecības saņemšanai, tiek sagatavots viens iesniegums, ko persona paraksta.
32.
Ja personas apliecības mikroshēmā iekļaujama šo noteikumu 11.2. un 11.4. apakšpunktā minētā informācija (turpmāk – sertifikāti), parakstot iesniegumu, persona:
32.1.
piesakās uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja – valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – centrs) – sniegtajiem sertifikācijas pakalpojumiem (turpmāk – sertifikācijas pakalpojumi);
32.2.
apliecina, ka ir informēta par sertifikātu turētāja (subjekta) pienākumiem un atbildību, kas noteikta tiesību aktos par personu apliecinošiem dokumentiem un fizisko personu elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem;
32.3.
norāda kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru) paziņojumu saņemšanai no pārvaldes un centra vai attiecīgo informāciju norāda, saņemot personas apliecību;
32.4.
norāda slepeno jautājumu un atbildi uz slepeno jautājumu, kas izmantojama tikai un vienīgi personas identitātes pārbaudei, ja persona, zvanot centra palīdzības dienestam, vēlas apturēt sertifikātu darbību, vai attiecīgo informāciju norāda, saņemot personas apliecību;
32.5.
piekrīt, ka šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.5.3., 32.3. un 32.4. apakšpunktā minētās ziņas tiks nodotas centram tiesību aktos noteikto sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai, kā arī dod atļauju šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minēto ziņu iekļaušanai sertifikātos, kuru izmantošanas gadījumā tās kļūs pieejamas trešajām personām.
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
33.
Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu un kura rīcībā nav derīga personu apliecinoša dokumenta, šo noteikumu 22. un 23.punktā minētos dokumentus iesniedz vai uzrāda 30 dienu laikā:
33.1.
pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas;
33.2.
pēc šo noteikumu 16.2. un 16.3.apakšpunktā minētā nosacījuma iestāšanās vai konstatēšanas.
34.
Bezvalstnieks, bēglis, persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, Savienības pilsonis vai trešās valsts pilsonis šo noteikumu 22. un 23.punktā minētos dokumentus iesniedz vai uzrāda 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 16.2. vai 16.3.apakšpunktā minētā nosacījuma iestāšanās vai konstatēšanas.
35.
Ja personas apliecība ar mikroshēmā iekļautiem sertifikātiem ir pazudusi vai ir pamats uzskatīt, ka personas apliecības mikroshēmā iekļautā informācija izmantota bez personas ziņas, personai ir pienākums telefoniski centra palīdzības dienestā vai klātienē šo noteikumu 17. vai 18. punktā minētajā iestādē nekavējoties pieprasīt sertifikātu darbības apturēšanu.
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
36.
Persona iesniedz pasi šo noteikumu 17., 18. vai 19.punktā minētajā iestādē, ja persona vēlas to papildināt ar šo noteikumu 9.punktā minētajām ziņām.
37.
Persona iesniedz pasi, kas izdota pēc 2007.gada 20.novembra, šo noteikumu 17., 18. vai 19.punktā minētajā iestādē, ja persona vēlas to papildināt ar šo noteikumu 8.punktā minētajām ziņām.
38.
Pēc iesnieguma parakstīšanas personu apliecinošu dokumentu sagatavo izsniegšanai atbilstoši personas izteiktajai vēlmei šādos termiņos:
38.1.
10 darbdienu laikā;
38.2.
divu darbdienu laikā.
39.
Savienības pilsoņa personas apliecību vai uzturēšanās atļauju sagatavo izsniegšanai šo noteikumu 38.punktā minētajā termiņā, skaitot no dienas, kad pieņemts lēmums par Savienības pilsoņa personas apliecības vai uzturēšanās atļaujas piešķiršanu.
40.
Ja personu apliecinoša dokumenta (izņemot Savienības pilsoņa personas apliecību vai uzturēšanās atļauju) izsniegšanai nepieciešamos dokumentus persona iesniedz vai uzrāda Latvijas pārstāvniecībā un viņas iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis, personu apliecinošu dokumentu sagatavo izsniegšanai šo noteikumu 38.punktā minētajā termiņā pēc tam, kad nepieciešamie dokumenti saņemti pārvaldē.
(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.20, kas piemērojami ar 28.01.2015.)
41.
Izsniedzot personu apliecinošu dokumentu, amatpersona identificē personu un pārbauda iesniegto vai uzrādīto dokumentu autentiskumu, izmantojot personas iesniegtos vai uzrādītos dokumentus, kā arī valsts informācijas sistēmās un pārvaldes rīcībā esošo informāciju.
42.
Personai, kura saņem personas apliecību ar mikroshēmā iekļautiem sertifikātiem, aizklātā veidā izsniedz vai nogādā informāciju, kas atbilst personas apliecībā ietvertajai šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minētajai informācijai:
42.1.
elektroniskās identifikācijas personīgais identifikācijas numurs (turpmāk – PIN1);
42.2.
elektroniskas parakstīšanas personīgais identifikācijas numurs (turpmāk – PIN2);
42.3.
PIN1 un PIN2 atbloķēšanas kods (turpmāk – PUK).
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas  grozīta ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
42.1
Personai, kura saņem personas apliecību ar mikroshēmā iekļautiem sertifikātiem, centrs nodrošina elektronisko dokumentu iezīmēšanu ar laika zīmogu tiešsaistes režīmā un elektroniskās identitātes apliecināšanu bez maksas.
(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 398 redakcijā)
43.
Ja persona vēlas saņemt jaunu PIN1, PIN2 un PUK, tā šo noteikumu 17., 18. vai 19. punktā minētajā iestādē iesniedz personas apliecību ar mikroshēmā iekļautiem sertifikātiem. Jaunu PIN1, PIN2 un PUK sagatavošanas laikā pārvalde aptur sertifikātu darbību un to atjauno (aktivizē), izsniedzot personai personas apliecību un jaunus PIN1, PIN2 un PUK šo noteikumu 42. punktā minētajā veidā.
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
44.
Persona par personu apliecinoša dokumenta saņemšanu parakstās iesniegumā, izņemot gadījumu, ja pase vai personas apliecība personai nosūtīta ar sūtījumu, un iesniedz:
44.1.
personas rīcībā esošu lietošanai nederīgu personu apliecinošu dokumentu, ja tāds ir;
44.2.
patvēruma meklētāja personas dokumentu, ja persona pirmo reizi saņem bēgļa ceļošanas dokumentu vai tādas personas ceļošanas dokumentu, kurai piešķirts alternatīvais statuss.
(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr. 20; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
45.
Ja personas apliecības mikroshēmā iekļauti sertifikāti, persona ar atsevišķu parakstu iesniegumā lūdz sertifikātus aktivizēt un apliecina, ka ir iepazinusies ar sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstu, ar uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļautajiem sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un citiem drošības pasākumiem, kurus uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs veic, lai novērstu kvalificēta sertifikāta nelikumīgu lietošanu, kā arī kvalificētā sertifikātā iekļautajiem nosacījumiem un ierobežojumiem (turpmāk – sertifikācijas pakalpojumu noteikumi). Ja centrs veic izmaiņas sertifikācijas pakalpojumu noteikumos, tās stājas spēkā ne agrāk kā septiņas dienas pēc attiecīgā paziņojuma izvietošanas centra portālā www.eparaksts.lv.
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
46.
Personai ir tiesības atteikties no sertifikātu aktivizēšanas, neizpildot šo noteikumu 45. punktā minētās prasības, kā arī pieprasīt sertifikātu anulēšanu, darbības apturēšanu, pirmreizēju aktivizēšanu vai darbības atjaunošanu visā personas apliecības derīguma termiņa laikā. Sertifikātu darbības apturēšanu var pieprasīt telefoniski centra palīdzības dienestā vai klātienē pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas pārstāvniecībā. Sertifikātu pirmreizēju aktivizēšanu un darbības atjaunošanu var pieprasīt tikai klātienē pārvaldes teritoriālajā nodaļā, Latvijas pārstāvniecībā, centrā vai pie pakalpojumu sniedzēja, ar kuru pārvalde un centrs noslēdzis trīspusēju līgumu par sertifikātu pirmreizējas aktivizēšanas un darbības atjaunošanas pakalpojumu sniegšanu. Pirmreizējas sertifikātu aktivizācijas gadījumā persona izpilda tās šo noteikumu 32. un 45. punktā minētās prasības, kuras nav izpildītas, izsniedzot personas apliecību. Pirms pirmreizējas sertifikāta aktivizēšanas, anulēšanas, darbības apturēšanas un atjaunošanas pārbaudāma personas identitāte.
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 12.05.2015.)
47.
Personas apliecības mikroshēmā iekļautos sertifikātus anulē, ja personas apliecība kļūst lietošanai nederīga pirms sertifikātu derīguma termiņa beigām, kā arī citos tiesību aktos elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu jomā noteiktajos gadījumos.
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
48.
Saņemot personu apliecinošu dokumentu, personai ir tiesības iepazīties ar personu apliecinošā dokumenta mikroshēmā iekļauto informāciju par personu un dokumentu.
(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
49.
Pēc personu apliecinoša dokumenta saņemšanas personas nederīgo pasi, ja personai tāda ir, caurdur un atstāj personas rīcībā, ja pasē ir derīga vīza vai uzturēšanās atļauja vai pase nepieciešama vīzas vai uzturēšanās atļaujas saņemšanai vai ceļojumam uz ārvalstīm.
(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
50.
Neizsniegtu personu apliecinošu dokumentu un ar to saistīto šo noteikumu 42. punktā minēto informāciju pārvalde glabā divus gadus un pēc tam iznīcina. Latvijas pārstāvniecība tās rīcībā esošu neizsniegtu personu apliecinošu dokumentu un ar to saistīto šo noteikumu 42. punktā minēto informāciju glabā divus gadus un pēc tam nosūta pārvaldei.
(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.20 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.105, kas piemērojami ar 12.05.2015.)
51.
Pārvaldes rīcībā esošu nederīgu personu apliecinošu dokumentu pārvalde glabā sešus mēnešus un pēc tam iznīcina. Latvijas pārstāvniecība tās rīcībā esošu nederīgu personu apliecinošu dokumentu nosūta pārvaldei.
(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 12.05.2015.)
51.1
Pārvaldes rīcībā esošo Latvijas pilsoņa, nepilsoņa, personas, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka vai alternatīvais statuss, vai bēgļa personu apliecinošo dokumentu, kas nodots glabāšanai pārvaldē, jo pieņemts lēmums par aizliegumu personai izceļot no Latvijas Republikas, glabā iekšlietu ministra lēmumā norādīto termiņu. Pēc glabāšanas termiņa beigām pārvalde personai atdod tās personu apliecinošo dokumentu, ja tas nav kļuvis lietošanai nederīgs.
(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 506 redakcijā)
52.
Pārvalde un Latvijas pārstāvniecība tās rīcībā esošu personu apliecinošu dokumentu ar viltojuma pazīmēm, kā arī informāciju par šādu personu apliecinošu dokumentu nosūta Valsts policijai.
IV.Personu apliecinošu dokumentu derīguma termiņi
53.
Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa personu apliecinošu dokumentu izdod ar šādu derīguma termiņu:
53.1.
personai līdz piecu gadu vecumam – uz diviem gadiem vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;
53.2.
personai no piecu gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam – uz pieciem gadiem;
53.3.
personai no 20 gadu vecuma – uz 10 gadiem.
(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 398)
54.
Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa personas apliecību personai, attiecībā uz kuru iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas, izdod uz lēmumā norādīto termiņu.
(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 398 redakcijā)
55.
Bezvalstnieka ceļošanas dokumentu izdod uz diviem gadiem.
56.
Bēgļa ceļošanas dokumentu vai ceļošanas dokumentu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, izdod ar šādu derīguma termiņu:
56.1.
personai līdz piecu gadu vecumam – uz diviem gadiem vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;
56.2.
personai no piecu gadu vecuma – uz pieciem gadiem.
57.
Savienības pilsoņa personas apliecību vai uzturēšanās atļauju viņa ģimenes loceklim, kurš nav Savienības pilsonis, izdod ar derīguma termiņu pieci gadi, ja vien lēmumā par Savienības pilsoņa personas apliecības vai viņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas izsniegšanu nav norādīts cits termiņš.
58.
Uzturēšanās atļauju izdod uz lēmumā par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu norādīto termiņu, bet ne ilgāku par pieciem gadiem. Personai, attiecībā uz kuru iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas, uzturēšanās atļauju izdod uz lēmumā norādīto termiņu.
(Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 506)
58.1
Ārzemnieka personas apliecību izdod uz pieciem gadiem. Ārzemnieka personas apliecību patvēruma meklētājam izdod uz vienu gadu.
(MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 687 redakcijā)
V.Noslēguma jautājumi
59.
Pase, kas izdota laikposmā no 1992.gada 1.jūlija līdz 2015. gada 27. janvārim, ir derīga līdz tajā norādītā derīguma termiņa beigām, ja tā nav kļuvusi lietošanai nederīga cita iemesla dēļ.
(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.20, kas piemērojami ar 28.01.2015.)
60.
Latvijas pilsoņa pase, kas izdota laikposmā no 1992.gada 1.jūlija līdz 2002.gada 30.jūnijam, nav derīga ceļošanai.
61.
Latvijas pilsoņa pase, kas izdota laikposmā no 2002.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, un Latvijas nepilsoņa pase, kas izdota laikposmā no 1997.gada 10.aprīļa līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, nav derīga ceļošanai, izņemot ceļošanu līdz 2017.gada 19.novembrim uz valstīm, kas piemēro Šengenas aquis noteikumus par robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām.
62.
Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecība un uzturēšanās atļauja, kas izdota līdz 2012.gada 31.martam, ir derīga līdz tajā norādītā derīguma termiņa beigām, ja tā nav kļuvusi lietošanai nederīga cita iemesla dēļ.
63.
(Svītrots ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 506)
64.
Šo noteikumu 12.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
64.1
Personas apliecība, kas izdota laikposmā no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 1. septembrim, ir derīga līdz tajā norādītā derīguma termiņa beigām, ja tā nav kļuvusi lietošanai nederīga cita iemesla dēļ.
(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 398 redakcijā)
65.
Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Transliterācijas tabula
2.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Latvijas pilsoņa pases paraugs
(Pielikums MK 27.01.2015. noteikumu Nr.20 redakcijā, kas piemērojami ar 28.01.2015.)

I. Pases vāks (1. vāks) (1. attēls)

Krāsa: bordo sarkans–violets

EIROPAS SAVIENĪBA

LATVIJAS REPUBLIKA

Valsts simbolika: lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

PASE

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2. vāks) (2.a attēls)

III. 1. lappuse (datu lapas otra puse) (2.b attēls)

Eiropas Savienība

Европейски Съюз

Unión Europea

Evropská unie

Europæiske Union

Europäische Union

Euroopa Liit

Еυρωπαϊκή ‘Ενωση

European Union

Union Européenne

An tAontas Eorpach

Unione Europea

Europos Sąjunga

Európai Unió

Unjoni Ewropea

Europese Unie

Unia Europejska

União Europeia

Uniunea Europeană

Európska únia

Evropska unija

Euroopan unioni

Europeiska Unionen

Europska Unija

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Republika Latvija

Pase

Паспорт

Pasaporte

Cestovní pas

Pas

Reisepass

Pass

Διαβατήριο

Passport

Passeport

Pas

Passaporto

Pasas

Útlevél

Passaport

Paspoort

Paszport

Passaporte

Paşaport

Cestovný pas

Potni list

Passi

Pass

Putovnica

IV. 2. lappuse (datu lapa) (3.a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosaukumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

Pase/Passport/Passeport

Latvija/Latvia/Lettonie

Tips/Type/Type

P

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Pases Nr./Passport No./No de passeport

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(-s)/Prénom(-s)

3. Pilsonība/Nationality/Nationalité

4. Augums/Height/Taille

5. Dzimums/Sex/Sexe

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Personas kods/Personal No./Code d’identité

8. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

9. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

10. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

11. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

12. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

V. 3. lappuse (3.b attēls)

Tautība XXXXXXX

Pases turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this passport transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce passeport en translittération à l’alphabet latin est

PERSONVĀRDS

Pases turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this passport is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce passeport est

PERSONVĀRDS

(Ierakstus izdara personalizācijas procesā)

VI. 4. un 5. lappuse (4.a un 4.b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumu tulkojums Eiropas Savienības valstu valodās

BG

1. Фамилия 2. Имена 3. Гражданство 4. Ръст 5. Пол 6. Дата на раждане 7. Единен граждански номер 8. Издаден от 9. Място на раждане 10. Дата на издаване 11. Подпис на притежателя 12. Дата на валидност

ES

1. Apellido 2. Nombre (s) 3. Nacionalidad 4. Talla 5. Sexo 6. Fecha de nacimiento 7. Número de identidad 8. Autoridad 9. Lugar de nacimiento 10. Fecha de expedición 11. Firma del titular 12. Fecha de caducidad

CS

1. Přijmení 2. Jméno 3. Státní občanství 4. Výška 5. Pohlaví 6. Datum narození 7. Rodné číslo 8. Pas vydal 9. Místo narození 10. Datum vydání 11. Podpis držitele 12. Platnost do

DA

1. Efternavn 2. Fornavne 3. Nationalitet 4. Højde 5. Køn 6. Fødselsdato 7. Personnummer 8. Myndighed 9. Fødested 10. Udstedelsesdato 11. Indehaverens underskrift 12. Gyldigt indtil

DE

1. Name 2. Vornamen 3. Staatsangehörigkeit 4. Größe 5. Geschlecht 6. Geburtstag 7. Persoenliche Identifizierungsnummer 8. Ausstellende Behörde 9. Geburtsort 10. Ausstellungsdatum 11. Unterschrift der Inhaberin 12. Gültig bis

ET

1. Perekonnanimi 2. Eesnimed 3. Kodakondsus 4. Pikkus 5. Sugu 6. Sünniaeg 7. Isikukood 8. Väljaandja 9. Sünnikoht 10. Välja antud 11. Kasutaja allkiri 12. Kehtiv kuni

EL

1. Επώνυμο 2.‘Ονομα 3. Ιϑαγένεια 4. Υψος 5. Φύλο 6. Ημερομηνία γέννησης 7. Προσωπική ταυτοποίηση 8. Εκδούσα Αρχή 9. Τόπος γεννήσεως 10. Ημερομηνία έκδοσης 11. Υπογραφή κατόχου 12. Ημερομηνία λήξης

GA

1. Sloinne 2. Réamhainm (neacha) 3. Náisiúntacht 4. Airde 5. Gnéas 6. Dáta breithe 7. Uimhir aitheantais phearsanta 8. Údarás eisiúna 9. Áit bhreithe 10. Dáta eisiúna 11. Síniú an tsealbhóra 12. As feidhm

IT

1. Cognome 2. Nome 3. Cittadinanza 4. Statura 5. Sesso 6. Data di nascita 7. Codice fiscale 8. Autorità di rilascio 9. Luogo di nascita 10. Data di rilascio 11. Firma del titolare 12. Data di scadenza

LT

1. Pavardé 2. Vardas(-ai) 3. Pilietybé 4. Ūgis 5. Lytis 6. Gimimo data 7. Asmens kodas 8. Išdavusi institucija 9. Gimimo vieta 10. Išdavimo data 11. Asmens parašas 12. Galioja iki

HU

1. Családi név 2. Utónév(-ek) 3. Állampolgárság 4. Magasság 5. Nem 6. Születési idö 7. Személyi szám 8. Kiállitó hatóság 9. Születési hely 10. Kiállítási dátum 11. Aláírás 12. Érvényességi idő

MT

1. Kunjom 2. Ismijiet 3. Ċittadinanza 4. Tul 5. Sess 6. Data tat-twelid 7. Numru ta ' identifikazzjoni personali 8. Uffiċċju min fejn inħareġ 9. Post tat-twelid 10. Data tal-ħruġ 11. Firma tad-detentur 12. Data meta jiskadi

NL

1. Naam 2. Voornamen 3. Nationaliteit 4. Lengte 5. Geslacht 6. Geboortedatum 7. Persoonsnummer 8. Instantie 9. Geboorteplaats 10. Datum van afgifte 11. Handtekening van de houder 12. De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op

PL

1. Nazwisko 2. Imię 3. Obywatelstwo 4. Wzrost 5. Płeč 6. Data urodzenia 7. Numer identyfikacyjny 8. Organ wydający 9. Miejsce urodzenia 10. Data wydania 11. Podpis posiadacza 12. Data upływu waźnośçi

PT

1. Apelido 2. Nome(-s) próprio(-s) 3. Nacionalidade 4. Altura 5. Sexo 6. Data de nascimento 7. Número de identificação pessoal 8. Autoridade 9. Local de nascimento 10. Data da emissão 11. Assinatura do titular 12. Válido até

RO

1. Numele 2. Prenumele 3. Naţionalitatea 4. Înălţimea 5.Înălţimea 6. Data naşterii 7. Cod numeric personal 8. Organul emitent 9. Locul naşterii 10. Data eliberării 11. Semnătura titularului 12. Data expirării

SK

1. Priezvisko 2. Meno 3. Štátna príslušnost 4. Výška 5. Pohlavie 6. Dátum narodenia 7. Rodné čislo 8. Pas vydal 9. Miesto narodenia 10. Dátum vydania 11. Podpis držitel’a 12. Dátum platnosti

SL

1. Priimek 2. Ime 3. Državljanstvo 4. Višina 5. Spol 6. Rojstni datum 7. EMŠO 8. Pristojni organ 9. Rojstni kraj 10. Datum izdaje 11. Lastnoročni podpis 12. Velja do

FI

1. Sukunimi 2. Etunimet 3. Kansalaisuus 4. Pituus 5. Sukupuoli 6. Syntymäaika 7. Henkilötunnus 8. Myöntävä viranomainen 9. Syntymäkotikunta 10. Myönnetty 11. Haltijan nimikirjoitus 12. Viimeinen voimassaolopäivä

SV

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Nationalitet 4. Längd 5. Kön 6. Födelsedatum 7. Personnummer 8. Utfärdande myndighet 9. Födelseort 10. Utfärdat 11. Innehavarens namnteckning 12. Sista giltighetsdag

HR

1. Prezime 2. Ime(-na) 3. Nacionalnost 4. Visina 5. Spol 6. Datum rođenja 7. OIB 8. Izdana od 9. Mjesto rođenja 10. Datum izdavanja 11. Potpis vlasnika 12. Datum isteka valjanosti

VII. 6., 7. un 8. lappuse (paredzēta ierakstiem par personas bērniem)

(5.a, 5.b un 6.a attēls)

Bērni/Children/Enfants

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(-s)/Prénom(-s)

5. Dzimums/Sex/Sexe

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Personas kods/Personal No./Code d’identité

VIII. 9. lappuse (tukša, bez ierakstiem) (6.b attēls)

IX. 10. lappuse un nākamās lapas (7.a un 7.b attēls)

Vīzas/Visas/Visas

X. 34. lappuse (8.a attēls)

Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums. Šīs pases turētājs ir Latvijas Republikas aizsardzībā. Latvijas Republikas valdība lūdz visus, no kuriem tas atkarīgs, ļaut šīs pases turētājam brīvi pārvietoties, kā arī sniegt viņam tādu palīdzību un aizsardzību, kāda varētu būt nepieciešama. Šī pase ir derīga ceļošanai uz visām valstīm. Šīs pases turētājam ir tiesības izbraukt no Latvijas Republikas un atgriezties Latvijas Republikā.

This passport is the property of the Republic of Latvia. The holder of this passport is under the protection of the Republic of Latvia. The Government of the Republic of Latvia requests all those whom it may concern to allow the holder to pass freely without let or hindrance and to afford such assistance and protection as may be necessary. This passport is valid to travel to all countries. The holder of this passport is entitled to depart and enter the Republic of Latvia.

Ce passeport est la propriéte de la Republique de Lettonie. Le titulaire de ce passeport est sous la protection de la République de Lettonie. Le gouvernement de la République de Lettonie prie tous, de qui cela dépend, à permettre au titulaire de ce passeport se déplacer librement, ainsi que prêter à lui l’assistance et la protection nécessaire. Ce passeport est valable pour voyager dans tous les pays. Le titulaire de ce passeport a le droit à la sortie et l’entrée en République de Lettonie.

XI. 2. vāka iekšpuse (3. vāks) (8.b attēls)

Šajā pasē ir 34 lappuses

Този паспорт съдържа 34 страници

Este pasaporte contiene 34 páginas

Tento pas obsahuje 34 stran.

Dette pas består af 34 sider

Dieser Pass enthält 34 Seiten

Passis on 34 lehekülge

Αυτό το διαβατήριο περιέχει 34 σελίδες

This passport contains 34 pages

Ce passeport contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa phas seo.

Questo passaporto contiene 34 pagine

Šiame pase 34 numeruoti puslapiai

Az útlevél 34 oldalt tartalmaz

Dan il-passaport fih 34 paġna

Dit paspoort bevat 34 bladzijden

Ten paszport zawiera 34 stron

Este passaporte contém 34 páginas

Acest paşaport conţine 34 de pagini

Tento pas obsahuje 34 strán

Ta potni list vsebuje 34 strani

Tämä passi sisältää 34 sivua

Detta pass innehåller 34 sidor

Ova putovnica sadrži 34 stranice

1. attēls

2.a un 2.b attēls

3.a un 3.b attēls

4.a un 4.b attēls

5.a un 5.b attēls

6.a un 6.b attēls

7.a un 7.b attēls

8.a un 8.b attēls

3.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Latvijas nepilsoņa pases paraugs
(Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 12.05.2015.)

I. Pases vāks (1. vāks) (1. attēls)

Krāsa: violeta

LATVIJAS REPUBLIKA

Valsts simbolika: lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

NEPILSOŅA PASE

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II.  Pases pirmā vāka iekšpuse (2. vāks) (2. a attēls)

III.  1. lappuse (datu lapas otra puse) (2. b attēls)

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

Die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

La République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

De Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Republika Latvija
 

Nepilsoņa pase

Паспорт на чужденец

Pasaporte para extranjeros

Cizinecký pas

Fremmedpas

Fremdenpass

Välismaalase pass

Διαβατήριο αλλοδαπών

Aliens Passport

Passeport pour étrangers

Pas d'Eachtrannaigh

Passaporto per stranieri

Užsieniečio pasas

Útlevél külföldi részére

Passaport għall-barranin

Vreemdelingenpaspoort

Dokument Cudzoziemca

Passaporte para Estrangeiros

Paşaport pentru străini

Cudzinecký pas

Potni list za tujca

Muukalaispassi

Främlingspass

Putovnica državljanina treće zemlje

IV.  2. lappuse (datu lapa) (3. a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosaukumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

NEPILSOŅA PASE/ALIENS PASSPORT/PASSEPORT POUR ETRANGERS

LATVIJA/LATVIA/LETTONIE

Tips/Type/Type

PN

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Pases Nr./Passport No./Passeport No

(divi burti un septiņi cipari)

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

3. Pilsonība/Nationality/Nationalité

4. Augums/Height/Taille

5. Dzimums/Sex/Sexe

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Personas kods/Personal No./Code d’identité

8. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

9. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

10. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

11. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

12. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

V.  3. lappuse (3. b attēls)

Tautība XXXXXXX

Pases turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this passport transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce passeport en translittération à l’alphabet latin est

PERSONVĀRDS

Pases turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this passport is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce passeport est

PERSONVĀRDS

(Ierakstus izdara personalizācijas procesā)

VI.  4. un 5. lappuse (4. a un 4. b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumu tulkojums Eiropas Savienības valstu valodās

BG

1. Фамилия 2. Имена 3. Гражданство 4. Ръст 5. Пол 6. Дата на раждане 7. Единен граждански номер 8. Издаден от 9. Място на раждане 10. Дата на издаване 11. Подпис на притежателя 12. Дата на валидност

ES

1. Apellido 2. Nombre (s) 3. Nacionalidad 4. Talla 5. Sexo 6. Fecha de nacimiento 7. Número de identidad 8. Autoridad 9. Lugar de nacimiento 10. Fecha de expedición 11. Firma del titular 12. Fecha de caducidad

CS

1. Přijmení 2. Jméno 3. Státní občanství 4. Výška 5. Pohlaví 6. Datum narození 7. Rodné číslo 8. Pas vydal 9. Místo narození 10. Datum vydání 11. Podpis držitele 12. Platnost do

DA

1. Efternavn 2. Fornavne 3. Nationalitet 4. Højde 5. Køn 6. Fødselsdato 7. Personnummer 8. Myndighed 9. Fødested 10. Udstedelsesdato 11. Indehaverens underskrift 12. Gyldigt indtil

DE

1. Name 2. Vornamen 3. Staatsangehörigkeit 4. Ggröße 5. Geschlecht 6. Geburtstag 7. Persönliche Identifizierungsnummer 8. Ausstellende Behörde 9. Geburtsort 10. Ausstellungsdatum 11. Unterschrift der Inhaberin 12. Gültig bis

ET

1. Perekonnanimi 2. Eesnimed 3. Kodakondsus 4. Pikkus 5. Sugu 6. Sünniaeg 7. Isikukood 8. Väljaandja 9. Sünnikoht 10. Välja antud 11. Kasutaja allkiri 12. Kehtiv kuni

EL

1. Επώνυμο 2. ‘Ονομα 3. Ιϑαγένεια 4. Υψος 5. Φύλο 6. Ημερομηνία γέννησης 7. Προσωπική ταυτοποίηση 8. Εκδούσα Αρχή 9. Τόπος γεννήσεως 10. Ημερομηνία έκδοσης 11. Υπογραφή κατόχου 12. Ημερομηνία λήξης

GA

1. Sloinne 2. Réamhainm (neacha) 3. Náisiúntacht 4. Airde 5. Gnéas 6. Dáta breithe 7. Uimhir aitheantais phearsanta 8. Údarás eisiúna 9. Áit bhreithe 10. Dáta eisiúna 11. Síniú an tsealbhóra 12. As feidhm

IT

1. Cognome 2. Nome 3. Cittadinanza 4. Statura 5. Sesso 6. Data di nascita 7. Codice fiscale 8. Autorità di rilascio 9. Luogo di nascita 10. Data di rilascio 11. Firma del titolare 12. Data di scadenza

LT

1. Pavardé 2. Vardas(-ai) 3. Pilietybé 4. Ūgis 5. Lytis 6. Gimimo data 7. Asmens kodas 8. Išdavusi institucija 9. Gimimo vieta 10. Išdavimo data 11. Asmens parašas 12. Galioja iki

HU

1. Családi név 2. Utónév(-ek) 3. Állampolgárság 4. Magasság 5. Nem 6. Születési idö 7. Személyi szám 8. Kiállitó hatóság 9. Születési hely 10. Kiállítási dátum 11. Aláírás 12. Érvényességi idő

MT

1. Kunjom 2. Ismijiet 3. Ċittadinanza 4. Tul 5. Sess 6. Data tat-twelid 7. Numru ta' identifikazzjoni personali 8. Uffiċċju min fejn inħareġ 9. Post tat-twelid 10. Data tal-ħruġ 11. Firma tad-detentur 12. Data meta jiskadi

NL

1. Naam 2. Voornamen 3. Nationaliteit 4. Lengte 5. Geslacht 6. Geboortedatum 7. Persoonsnummer 8. Instantie 9. Geboorteplaats 10. Datum van afgifte 11. Handtekening van de houder 12. De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op

PL

1. Nazwisko 2. Imię 3. Obywatelstwo 4. Wzrost 5. Płeč 6. Data urodzenia 7. Numer identyfikacyjny 8. Organ wydający 9. Miejsce urodzenia 10. Data wydania 11. Podpis posiadacza 12. Data upływu waźnośçi

PT

1. Apelido 2. Nome(s) próprio(s) 3. Nacionalidade 4. Altura 5. Sexo 6. Data de nascimento 7. Número de identificação pessoal 8. Autoridade 9. Local de nascimento 10. Data da emissão 11. Assinatura do titular 12. Válido até

RO

1. Numele 2. Prenumele 3. Naţionalitatea 4. Înălţimea 5. Sex 6. Data naşterii 7. Cod numeric personal 8. Organul emitent 9. Locul naşterii 10. Data eliberării 11. Semnătura titularului 12. Data expirării

SK

1. Priezvisko 2. Meno 3. Štátna príslušnost 4. Výška 5. Pohlavie 6. Dátum narodenia 7. Rodné čislo 8. Pas vydal 9. Miesto narodenia 10. Dátum vydania 11. Podpis držitel’a 12. Dátum platnosti

SL

1. Priimek 2. Ime 3. Državljanstvo 4. Višina 5. Spol 6. Rojstni datum 7. EMŠO 8. Pristojni organ 9. Rojstni kraj 10. Datum izdaje 11. Lastnoročni podpis 12. Velja do

FI

1. Sukunimi 2. Etunimet 3. Kansalaisuus 4. Pituus 5. Sukupuoli 6. Syntymäaika 7. Henkilötunnus 8. Myöntävä viranomainen 9. Syntymäkotikunta 10. Myönnetty 11. Haltijan nimikirjoitus 12. Viimeinen voimassaolopäivä

SV

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Nationalitet 4. Längd 5. Kön 6. Födelsedatum 7. Personnummer 8. Utfärdande myndighet 9. Födelseort 10. Utfärdat 11. Innehavarens namnteckning 12. Sista giltighetsdag

HR

1. Prezime 2. Ime(na) 3. Nacionalnost 4. Visina 5. Spol 6. Datum rođenja 7. OIB 8. Izdana od 9. Mjesto rođenja 10. Datum izdavanja 11. Potpis vlasnika 12. Datumj isteka valjanosti

VII.  6., 7. un 8. lappuse (paredzēta ierakstiem par personas bērniem) (5. a, 5. b un 6. a attēls)

Bērni/Children/Enfants

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

5. Dzimums/Sex/Sexe

7. Personas kods/Personal No./Code d’identité

VIII.  9. lappuse (6. b attēls)

Tukša, bez ierakstiem

IX.  10. lappuse un nākamās lapas līdz 33. lappusei (7. a un 7. b attēls)

Paredzētas vīzām

VĪZAS/VISAS/VISAS

X.  34. lappuse (8. a attēls)

Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums. Šīs pases turētājs ir Latvijas Republikas aizsardzībā. Latvijas Republikas valdība lūdz visus, no kuriem tas atkarīgs, ļaut šīs pases turētājam brīvi pārvietoties, kā arī sniegt viņam tādu palīdzību un aizsardzību, kāda varētu būt nepieciešama. Šī pase ir derīga ceļošanai uz visām valstīm. Šīs pases turētājam ir tiesības izbraukt no Latvijas Republikas un atgriezties Latvijas Republikā.

This passport is the property of the Republic of Latvia. The holder of this passport is under the protection of the Republic of Latvia. The Government of the Republic of Latvia requests all those whom it may concern to allow the holder to pass freely without let or hindrance and to afford such assistance and protection as may be necessary. This passport is valid to travel to all countries. The holder of this passport is entitled to depart and enter the Republic of Latvia.

Ce passeport est la propriéte de la République de Lettonie. Le titulaire de ce passeport est sous la protection de la République de Lettonie. Le gouvernement de la République de Lettonie prie tous, de qui cela dépend, à permettre au titulaire de ce passeport se déplacer librement, ainsi que prêter à lui l’assistance et la protection nécessaire. Ce passeport est valable pour voyager dans tous les pays. Le titulaire de ce passeport a le droit à la sortie et l’entrée en République de Lettonie.

XI.  2. vāka iekšpuse (3. vāks) (8. b attēls)

Šajā pasē ir 34 lappuses

Този паспорт съдържа 34 страници

Este pasaporte contiene 34 páginas

Tento cestovni pas obsahuje 34 stran

Dette pas består af 34 sider

Dieser Pass enthält 34 Seiten

Passis on 34 lehekülge

Το διαβατήριο αυτό περιέχει 32 σελίδες

This passport contains 34 pages

Ce passeport contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa phas seo

Il presente passaporto contiene 34 pagine

Šiame pase 34 numeruoti puslapiai

Az útlevél 34 oldalt tartalmaz

Dan il-passaport fih 34 paġna

Dit paspoort bevat 34 bladzijden

Ten paszport zawiera 34 strony

Este passaporte contém 34 páginas

Acest paşaport conţine 34 de pagini

Tento cestovný pas obsahuje 32 strán

Ta potni list obsega 34 strani

Tämä passi sisältää 34 sivua

Detta pass innehåller 34 sidor

Ova putovnica sadrži 34 stranice

1. attēls

2. a un 2. b attēls

3. a un 3. b attēls

4. a un 4. b attēls

5. a un 5. b attēls

6. a un 6. b attēls

7. a un 7. b attēls

8. a un 8. b attēls

4.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Bezvalstnieka ceļošanas dokumenta paraugs
(Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 12.05.2015.)

I. Pases vāks (1. vāks) (1. attēls)

Krāsa: brūna

LATVIJAS REPUBLIKA

REPUBLIC OF LATVIA

Valsts simbolika: lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

TRAVEL DOCUMENT

(CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954)

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2. vāks) (2. a attēls)

III.  1. lappuse (2. b attēls)

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Republika Latvija


Bezvalstnieka ceļošanas dokuments

Документ за пътуване на лице без гражданство

Documento de viaje para apátridas

Cestovní doklad osoby bez státní příslušnosti

Rejsedokument til statsløs person

Reiseausweis für Staatenlose

Kodakondsuseta isiku reisidokument

Ταξιδιωτικό έγγραφο για απάτριδες

Stateless Person Travel Document

Titre de voyage pour apatride

Cáipéis Taistil Duine gan Stát

Documento di viaggio per apolidi

Asmens be pilietybės kelionės dokumentas

Utazási igazolvány hontalan személy részére

Dokument ta' l-ivvjaġġar għal-persuna mingħajr ċittadinanza

Reisdocument voor staatlozen

Dokument Podróży osoby bez obywatelstwa

Título de viagem para Apátridas

Paşaport pentru persoană fără cetăţenie

Cestovný doklad osoby bez štátnej príslušnosti

Potna listina za apatrida

Valtiottoman henkilön matkustusasiakirja

Resedokument för statslös person

Putna isprava osobe bez državljanstva

IV.  2. lappuse (3. a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosaukumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

BEZVALSTNIEKA CEĻOŠANAS DOKUMENTS

STATELESS PERSON TRAVEL DOCUMENT

TITRE DE VOYAGE POUR APATRIDE

LATVIJA/LATVIA/LETTONIE

Tips/Type/Type

PB

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Dokumenta Nr./Document No./No du Titre

(divi burti un septiņi cipari)

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

3. Augums/Height/Taille

4. Dzimums/Sex/Sexe

5. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

6. Personas kods/Personal No./Code d’identité

7. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

8. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

9. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

10. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

11. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

V.  3. lappuse (3. b attēls)

Pases turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this passport transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce passeport en translittération à l’alphabet latin est

PERSONVĀRDS

Pases turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this passport is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce passeport est

PERSONVĀRDS

Ierakstus pēc personas vēlēšanās iekļauj personalizācijas procesā

VI.  4. un 5. lappuse (4. a un 4. b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumu tulkojumi Eiropas Savienības valstu valodās

BG

1. Фамилия 2. Имена 3. Ръст 4. Пол 5. Дата на раждане 6. Единен граждански номер 7. Издаден от 8. Място на раждане 9. Дата на издаване 10. Подпис на притежателя 11. Дата на валидност

ES

1. Apellidos 2. Nombre(s) 3. Talla 4. Sexo 5. Fecha de nacimiento 6. Número de identificación personal 7. Autoridad 8. Lugar de nacimiento 9. Fecha de expedición 10. Firma del titular 11. Fecha de caducidad

CS

1. Přijmení 2. Jméno 3. Výška 4. Pohlaví 5. Datum narození 6. Rodné číslo 7. Pas vydal 8. Místo narození 9. Datum vydání 10. Podpis držitele 11. Platnost do

DA

1. Efternavn 2. Fornavne 3. Højde 4. Køn 5. Fødselsdato 6. Personnummer 7. Myndighed 8. Fødested 9. Udstedelsesdato 10. Indehaverens underskrift 11. Gyldigt indtil

DE

1. Name 2. Vornamen 3. Größe 4. Geschlecht 5. Geburtstag 6. Persönliche Identifizierungsnummer 7. Ausstellende Behörde 8. Geburtsort 9. Ausstellungsdatum 10. Unterschrift der Inhaberin 11. Gültig bis

ET

1. Perekonnanimi 2. Eesnimed 3. Pikkus 4. Sugu 5. Sünniaeg 6. Isikukood 7. Väljaandja 8. Sünnikoht 9. Välja antud 10. Kasutaja allkiri 11. Kehtiv kuni

EL

1. Επώνυμο 2. ‘Ονομα 3. Υψος 4. Φύλο 5. Ημερομηνία γέννησης 6. Προσωπικός αριθμός ταυτότητας 7. Εκδούσα Αρχή 8. Τόπος γεννήσεως 9. Ημερομηνία έκδοσης 10. Υπογραφή κατόχου 11. Ημερομηνία λήξης

GA

1. Sloinne 2. Réamhainm (neacha) 3. Airde 4. Gnéas 5. Dáta breithe 6. Uimhir aitheantais phearsanta 7. Údarás eisiúna 8. Áit bhreithe 9. Dáta eisiúna 10. Síniú an tsealbhóra 11. Ss feidhm

IT

1. Cognome 2. Nome 3. Statura 4. Sesso 5. Data di nascita 6. Codice fiscale 7. Autorità di rilascio 8. Luogo di nascita 9. Data di rilascio 10. Firma del titolare 11. Data di scadenza

LT

1. Pavardé 2. Vardas(-ai) 3. Ūgis 4. Lytis 5. Gimimo data 6. Asmens kodas 7. Išdavusi institucija 8. Gimimo vieta 9. Išdavimo data 10. Asmens parašas 11. Galioja iki

HU

1. Családi név 2. Utónév(-ek) 3. Magasság 4. Nem 5. Születési idö 6. Személyi azonosító 7. Kiállító hatóság 8. Születési hely 9. Kiállítási dátum 10. Aláírás 11. Érvényességi idő

MT

1. Kunjom 2. Ismijiet 3. Tul 4. Sess 5. Data tat-twelid 6. Numru ta' identifikazzjoni personali 7. Uffiċċju min fejn inħareġ 8. Post tat-twelid 9. Data tal-ħruġ 10. Firma tad-detentur 11. Data meta jiskadi

NL

1. Naam 2. Voornamen 3. Lengte 4. Geslacht 5. Geboortedatum 6. Persoonsnummer 7. Instantie 8. Geboorteplaats 9. Datum van afgifte 10. Handtekening van de houder 11. De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op

PL

1. Nazwisko 2. Imię 3. Wzrost 4. Płeć 5. Data urodzenia 6. Numer identyfikacyjny 7. Organ wydający 8. Miejsce urodzenia 9. Data wydania 10. Podpis posiadacza 11. Data upływu ważności

PT

1. Apelido 2. Nome(s) próprio(s) 3. Altura 4. Sexo 5. Data de nascimento 6. Número de identificação pessoal 7. Autoridade emissora 8. Local de nascimento 9. Data da emissão 10. Assinatura do titular 11. Válido até

RO

1. Numele 2. Prenumele 3. Înălţimea 4. Sex 5. Data naşterii 6. Cod numeric personal 7. Organul emitent 8. Locul naşterii 9. Data eliberării 10. Semnătura titularului 11. Data expirării

SK

1. Priezvisko 2. Meno 3. Výška 4. Pohlavie 5. Dátum narodenia 6. Rodné čislo 7. Pas vydal 8. Miesto narodenia 9. Dátum vydania 10. Podpis držitel’a 11. Dátum platnosti

SL

1. Priimek 2. Ime 3. Višina 4. Spol 5. Rojstni datum 6. EMŠO 7. Pristojni organ 8. Rojstni kraj 9. Datum izdaje 10. Lastnoročni podpis 11. Velja do

FI

1. Sukunimi 2. Etunimet 3. Pituus 4. Sukupuoli 5. Syntymäaika 6. Henkilötunnus 7. Myöntävä viranomainen 8. Syntymäkotikunta 9. Myönnetty 10. Haltijan nimikirjoitus 11. Viimeinen voimassaolopäivä

SV

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Längd 4. Kön 5. Födelsedatum 6. Personnummer 7. Utfärdande myndighet 8. Födelseort 9. Utfärdat 10. Innehavarens namnteckning 11. Sista giltighetsdag

HR

1. Prezime 2. Ime(na) 3. Visina 4. Spol 5. Datum rođenja 6. OIB 7. Izdana od 8. Mjesto rođenja 9. Datum izdavanja 10. Potpis vlasnika 11. Datumj isteka valjanosti

VII.  6., 7. un 8. lappuse (5. a, 5. b un 6. a attēls)

Lapas paredzētas ierakstiem par personas bērniem

BĒRNI/CHILDREN/ENFANTS

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

5. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

4. Dzimums/Sex/Sexe

6. Personas kods/Personal No./Code d’identité

Lapas apakšpusē

1954. GADA 28. SEPTEMBRA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954

VIII.  9. lappuse (6. b attēls)

Lapas apakšpusē

1954. GADA 28. SEPTEMBRA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954

IX.  10. lappuse un nākamās lapas līdz 33. lappusei (7. a un 7. b attēls)

Paredzētas vīzām

VĪZAS/VISAS/VISAS

Lapas apakšpusē

1954. GADA 28. SEPTEMBRA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954

X.  34. lappuse (8. a attēls)

Šis ceļošanas dokuments ir Latvijas Republikas īpašums.

Šis dokuments ir izdots, lai tā turētāju nodrošinātu ar ceļošanas dokumentu, kuru varētu lietot nacionālās pases vietā. Dokumenta izdošana nekādā veidā neiespaido un neietekmē tā turētāja statusu, it īpaši attiecībā uz pilsonību.

Ja šī dokumenta turētājs ir apmeties uz pastāvīgu dzīvi valstī, kas nav šī dokumenta izdevējvalsts, un vēlas ceļot, viņam jāgriežas pie mītnes zemes kompetentām iestādēm, lai saņemtu jaunu dokumentu. Iestāde, kas izsniedz jaunu dokumentu, iepriekšējo ceļošanas dokumentu izņem un nogādā izdevējvalstij.

Dokumenta turētājam atļauts atgriezties Latvijas Republikā dokumenta derīguma termiņa laikā.

This Travel Document is the property of the Republic of Latvia.

This document is issued in order to provide the holder with a travel document, which could serve instead of a national passport. The issue of document in no way affects the holder’s status, particularly as regards nationality.

In case when the holder has taken up residence in a country other than which issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to the competent authorities of the country of residence for a new document. The authority issuing a new document shall withdraw the old document and shall return it to the country of issue. 

The holder is authorized to return to the Republic of Latvia within the period of validity of the document.

Ce Titre de voyage est la propriéte de la République de Lettonie.

Ce document est délivré afin que de fournir au titulaire le document de voyage lequel pourrait servir au lieu d’un passeport national. La délivrance du document n’affecte d’aucune façon le statut du titulaire, particulièrement en ce qui concerne la nationalité.

En cas le titulaire de présent document a élu domicile dans un pays autre lequel a délivré le présent document, il, s’il veux voyager de nouveau, doit s'appliquer aux autorités compétentes du pays de résidence pour un nouveau document. L’autorité délivrant un nouveau document est obligé de reprendre le document ancien et le rendre au pays de la délivrance.

Le titulaire du document est autorisé de revenir à la République de la Lettonie en cours de validité du document.

XI.  2. vāka iekšpuse (3. vāks) (8. b attēls)

Šajā ceļošanas dokumentā ir 34 lappuses

Този документ за пътуване съдържа 34 страници

Documento de viaje contiene 34 páginas

Cestovní doklad obsahuje 34 stran

Rejsedokument består af 34 sider

Reiseausweis enthält 34 Seiten

Reisidokument on 34 lehekülge

Ταξιδιωτικό έγγραφο για περιέχει 34 σελίδες

This Travel Document contains 34 pages

Titre de voyage contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa Cáipéis Taistil

Il presente documento di viaggio contiene 34 pagine

Kelionės dokumentas 34 numeruoti puslapiai

Az úti okmánya 34 oldalt tartalmaz

Dan Dokument ta' l-ivvjaġġar fih 34 paġna

Dit Reisdocument bevat 34 bladzijden

Ten Dokument zawiera 34 strony

Este Título de viagem contém 34 páginas

Acest Document de călătorie conţine 34 de pagini

Tento cestovný doklad obsahuje 34 strán

Ta potna listina obsega 34 strani

Tämä matkustusasiakirja sisältää 34 sivua

Detta resedokument innehåller 34 sidor

Putna isprava sadrži 34 stranice

1. attēls

2. a un 2. b attēls

3. a un 3. b attēls

4. a un 4. b attēls

5. a un 5. b attēls

6. a un 6. b attēls

7. a un 7. b attēls

8. a un 8. b attēls

5.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Bēgļa ceļošanas dokumenta paraugs
(Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 12.05.2015.)

I. Pases vāks (1. vāks) (1. attēls)

Krāsa: zila

LATVIJAS REPUBLIKA

REPUBLIC OF LATVIA

Valsts simbolika: lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

TRAVEL DOCUMENT

(Convention of 28 July 1951)

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2. vāks) (2. a attēls)

III.  1. lappuse (2. b attēls)

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Republika Latvija


Bēgļa ceļošanas dokuments

Документ за пътуване на бежанец

Documento de viaje para refugiados

Cestovní doklad pro uprchíka

Rejsedokument for flygtning

Reiseausweis für Flüchtlinge

Pagulase reisidokument

Ταξιδιωτικό έγγραφο για πρόσφυγες

Refugee Travel Document

Titre de voyage pour réfugié

Cáipéis Taistil Dídeanaí

Documento di viaggio per rifugiati

Pabėgėlio kelionės dokumentas

Menekültek úti okmánya

Dokument ta' l-ivvjaġġar għal-refuġjat

Reisdocument voor vluchtelingen

Dokument uchodźcy

Título de viagem para Refugiados

Document de călătorie pentru refugiaţi

Cestovný doklad utecenca

Potna listina za begunca

Pakolaisen matkustusasiakirja

Resedokument för flykting

Izbjeglička putna isprava

IV.  2. lappuse (3. a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosaukumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

BĒGĻA CEĻOŠANAS DOKUMENTS/REFUGEE TRAVEL DOCUMENT/TITRE DE VOYAGE POUR REFUGIE

LATVIJA/LATVIA/LETTONIE

Tips/Type/Type

PP

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Dokumenta Nr./Document No./No du Titre

Divi burti un septiņi cipari

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

3. Pilsonība/Nationality/Nationalité

4. Augums/Height/Taille

5. Dzimums/Sex/Sexe

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Personas kods/Personal No./Code d’identité

8. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

9. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

10. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

11. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

12. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

V.  3. lappuse (3. b attēls)

Dokumenta turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this document transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce titre en translittération à l’alphabet latin est/

PERSONVĀRDS

Dokumenta turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this document is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce titre est/

PERSONVĀRDS

Informāciju par personvārdu pēc personas vēlēšanās iekļauj personalizācijas procesā

Šis ceļošanas dokuments ir derīgs visās valstīs, izņemot/This Travel Document is valid for all countries except/Ce titre de voyage est valable pour tous pays excepté:

VALSTS NOSAUKUMS

Dokuments, uz kura pamata izdots šis dokuments/Document on the basis of which the present document is issued/Document sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré:

DOKUMENTA NOSAUKUMS, NUMURS UN DATUMS

VI.  4. un 5. lappuse (4. a un 4. b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumi Eiropas Savienības valstu valodās

BG

1. Фамилия 2. Имена 3. Гражданство 4. Ръст 5. Пол 6. Дата на раждане 7. Единен граждански номер 8. Издаден от 9. Място на раждане 10. Дата на издаване 11. Подпис на притежателя 12. Дата на валидност

ES

1. Apellidos 2. Nombre(s) 3. Nacionalidad 4. Talla 5. Sexo 6. Fecha de nacimiento 7. Número de identificación personal 8. Autoridad 9. Lugar de nacimiento 10. Fecha de expedición 11. Firma del titular 12. Fecha de caducidad

CS

1. Přijmení 2. Jméno 3. Státní občanství 4. Výška 5. Pohlaví 6. Datum narození 7. Rodné číslo 8. Pas vydal 9. Místo narození 10. Datum vydání 11. Podpis držitele 12. Platnost do

DA

1. Efternavn 2. Fornavne 3. Nationalitet 4. Højde 5. Køn 6. Fødselsdato 7. Personnummer 8. Myndighed 9. Fødested 10. Udstedelsesdato 11. Indehaverens underskrift 12. Gyldigt indtil

DE

1. Name 2. Vornamen 3. Staatsangehörigkeit 4. Größe 5. Geschlecht 6. Geburtstag 7. Persönliche Identifizierungsnummer 8. Ausstellende Behörde 9. Geburtsort 10. Ausstellungsdatum 11. Unterschrift der Inhaberin 12. Gültig bis

ET

1. Perekonnanimi 2. Eesnimed 3. Kodakondsus 4. Pikkus 5. Sugu 6. Sünniaeg 7. Isikukood 8. Väljaandja 9. Sünnikoht 10. Välja antud 11. Kasutaja allkiri 12. Kehtiv kuni

EL

1. Επώνυμο 2. ‘Ονομα 3. Ιϑαγένεια 4. Υψος 5. Φύλο 6. Ημερομηνία γέννησης 7. Προσωπικός αριθμός ταυτότητας 8. Εκδούσα Αρχή 9. Τόπος γεννήσεως 10. Ημερομηνία έκδοσης 11. Υπογραφή κατόχου 12. Ημερομηνία λήξης

GA

1. Sloinne 2. Réamhainm (neacha) 3. Náisiúntacht 4. Airde 5. Gnéas 6. Dáta breithe 7. Uimhir aitheantais phearsanta 8. Údarás eisiúna 9. Áit bhreithe 10. Dáta eisiúna 11. Síniú an tsealbhóra 12. As feidhm

IT

1. Cognome 2. Nome 3. Cittadinanza 4. Statura 5. Sesso 6. Data di nascita 7. Codice fiscale 8. Autorità di rilascio 9. Luogo di nascita 10. Data di rilascio 11. Firma del titolare 12. Data di scadenza

LT

1. Pavardé 2. Vardas(-ai) 3. Pilietybé 4. Ūgis 5. Lytis 6. Gimimo data 7. Asmens kodas 8. Išdavusi institucija 9. Gimimo vieta 10. Išdavimo data 11. Asmens parašas 12. Galioja iki

HU

1. Családi név 2. Utónév(-ek) 3. Állampolgárság 4. Magasság 5. Nem 6. Születési idö 7. Személyi azonositó 8. Kiállító hatóság 9. Születési hely 10. Kiállítási dátum 11. Aláírás 12. Érvényességi idő

MT

1. Kunjom 2. Ismijiet 3. Ċittadinanza 4. Tul 5. Sess 6. Data tat-twelid 7. Numru ta' identifikazzjoni personali 8. Uffiċċju min fejn inħareġ 9. Post tat-twelid 10. Data tal-ħruġ 11. Firma tad-detentur 12. Data meta jiskadi

NL

1. Naam 2. Voornamen 3. Nationaliteit 4. Lengte 5. Geslacht 6. Geboortedatum 7. Persoonsnummer 8. Instantie 9. Geboorteplaats 10. Datum van afgifte 11. Handtekening van de houder 12. De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op

PL

1. Nazwisko 2. Imię 3. Obywatelstwo 4. Wzrost 5. Płeć 6. Data urodzenia 7. Numer identyfikacyjny 8. Organ wydający 9. Miejsce urodzenia 10. Data wydania 11. Podpis posiadacza 12. Data upływu ważności

PT

1. Apelido 2. Nome(s) próprio(s) 3. Nacionalidade 4. Altura 5. Sexo 6. Data de nascimento 7. Número de identificação pessoal 8. Autoridade emissora 9. Local de nascimento 10. Data da emissão 11. Assinatura do titular 12. Válido até

RO

1. Numele 2. Prenumele 3. Naţionalitatea 4. Înălţimea 5. Sex 6. Data naşterii 7. Cod numeric personal 8. Organul emitent 9. Locul naşterii 10. Data eliberării 11. Semnătura titularului 12. Data expirării

SK

1. Priezvisko 2. Meno 3. Štátna príslušnosť 4. Výška 5. Pohlavie 6. Dátum narodenia 7. Rodné čislo 8. Pas vydal 9. Miesto narodenia 10. Dátum vydania 11. Podpis držitel’a 12. Dátum platnosti

SL

1. Priimek 2. Ime 3. Državljanstvo 4. Višina 5. Spol 6. Rojstni datum 7. EMŠO 8. Pristojni organ 9. Rojstni kraj 10. Datum izdaje 11. Lastnoročni podpis 12. Velja do

FI

1. Sukunimi 2. Etunimet 3. Kansalaisuus 4. Pituus 5. Sukupuoli 6. Syntymäaika 7. Henkilötunnus 8. Myöntävä viranomainen 9. Syntymäkotikunta 10. Myönnetty 11. Haltijan nimikirjoitus 12. Viimeinen voimassaolopäivä

SV

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Nationalitet 4. Längd 5. Kön 6. Födelsedatum 7. Personnummer 8. Utfärdande myndighet 9. Födelseort 10. Utfärdat 11. Innehavarens namnteckning 12. Sista giltighetsdag

HR

1. Prezime 2. Ime(na) 3. Nacionalnost 4. Visina 5. Spol 6. Datum rođenja 7. OIB 8. Izdana od 9. Mjesto rođenja 10. Datum izdavanja 11. Potpis vlasnika 12. Datumj isteka valjanosti

VII.  6., 7. un 8. lappuse (5. a, 5. b un 6. a attēls)

Lappuses paredzētas ierakstiem par personas bērnu

BĒRNI/CHILDREN/ENFANTS

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

5. Dzimums/Sex/Sexe

7. Personas kods/Personal No./Code d’identité

Lappuses apakšpusē

1951. GADA 28. JŪLIJA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 JULY 1951

VIII.  9. lappuse (6. b attēls)

Lappuses apakšpusē

1951. GADA 28. JŪLIJA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 JULY 1951

IX.  10. un nākamās lapas līdz 33. lappusei (7. a un 7. b attēls)

Lappuses paredzētas vīzām

VĪZAS/VISAS/VISAS

Lappuses apakšpusē

1951. GADA 28. JŪLIJA KONVENCIJA

CONVENTION OF 28 JULY 1951

X.  34. lappuse (8. a attēls)

Šis ceļošanas dokuments ir Latvijas Republikas īpašums.

Dokuments tā turētājam izdots vienīgi ceļošanai; dokuments var aizstāt arī pilsonības valsts pasi, bet tas nekādā veidā neietekmē dokumenta turētāja pilsonību.

Ja dokumenta turētājs apmetas uz dzīvi valstī, kas nav izdevusi šo dokumentu, un vēlas ceļot atkārtoti, viņam šīs valsts attiecīgajās iestādēs jāsaņem jauns ceļošanas dokuments. (Jaunā dokumenta izdevējiestāde iepriekšējo ceļošanas dokumentu nodod atpakaļ izdevējiestādei iepriekšējā valstī – dzīvesvietā.)

Dokumenta turētājam atļauts atgriezties Latvijas Republikā dokumenta derīguma termiņa laikā.

This Travel Document is the property of the Republic of Latvia.

This document is issued solely with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder’s nationality.

Should the holder take up residence in a country other than that which issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to the competent authorities of his country of residence for a new document. (The old travel document shall be withdrawn by the authority issuing the new document and returned to the authority which issued it.)

The holder is authorized to return to the Republic of Latvia within the period of validity of the document.

Ce Titre de voyage est la propriéte de la République de Lettonie.

Ce titre est délivre uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans effet sur celle-ci.

En cas d’établissement dans un autre pays que celui ou le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s’il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d’un nouveau titre aux autorités compétentes du pays de sa résidence. (Lancien titre de voyage sera remis à l’autorité qui délivre le nouveau titre pour être renvoyé à l’autorité qui l’a délivré.)

Le titulaire du document est autorisé de revenir à la République de la Lettonie en cours de validité du document.

Le titulaire du document est autorisé de revenir à la République de la Lettonie en cours de validité du document.

XI.  2. vāka iekšpuse (3. vāks) (8. b attēls)

Šajā ceļošanas dokumentā ir 34 lappuses

Този документ за пътуване съдържа 34 страници

Documento de viaje contiene 34 páginas

Cestovní doklad obsahuje 34 stran

Rejsedokument består af 34 sider

Reiseausweis enthält 34 Seiten

Reisidokument on 34 lehekülge

Ταξιδιωτικό έγγραφο για περιέχει 34 σελίδες

This Travel Document contains 34 pages

Titre de voyage contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa Cáipéis Taistil

Il presente documento di viaggio contiene 34 pagine

Kelionės dokumentas 34 numeruoti puslapiai

Az úti okmánya 34 oldalt tartalmaz

Dan Dokument ta' l-ivvjaġġar fih 34 paġna

Dit Reisdocument bevat 34 bladzijden

Ten Dokument zawiera 34 strony

Este Título de viagem contém 34 páginas

Acest Document de călătorie conţine 34 de pagini

Tento cestovný doklad obsahuje 34 strán

Ta potna listina obsega 34 strani

Tämä matkustusasiakirja sisältää 34 sivua

Detta resedokument innehåller 34 sidor

Putna isprava sadrži 34 stranice

1. attēls

2. a un 2. b attēls

3. a un 3. b attēls

4. a un 4. b attēls

5. a un 5. b attēls

6. a un 6. b attēls

7. a un 7. b attēls

8. a un 8. b attēls

6.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumenta paraugs
(Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 12.05.2015.)

I.  Pases vāks (1. vāks) (1. attēls)

Krāsa: zila

LATVIJAS REPUBLIKA

REPUBLIC OF LATVIA

Valsts simbolika: lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

CEĻOŠANAS DOKUMENTS

TRAVEL DOCUMENT

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II.  Pases pirmā vāka iekšpuse (2. vāks) (2. a attēls)

III.  1. lappuse (2. b attēls)

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Republika Latvija


Ceļošanas dokuments

Документ за пътуване

Documento de viaje

Cestovní doklad

Rejsedokument

Reiseausweis

Reisidokument

Ταξιδιωτικό έγγραφο

Travel Document

Titre de voyage

Cáipéis Taistil

Documento di viaggio

Kelionės dokumentas

Utazási igazolvány hontalan személy részére

Dokument ta' l-ivvjaġġar

Reisdocument

Dokument Podróży

Título de viagem

Document de călătorie

Cestovný doklad

Potna listina

Matkustusasiakirja

Resedokument

Putna isprava

IV.  2. lappuse (3. a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosaukumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

CEĻOŠANAS DOKUMENTS (ALTERNATĪVAIS STATUSS)/TRAVEL DOCUMENT (SUBSIDIARY PROTECTION STATUS)/TITRE DE VOYAGE (LE STATUT DE PROTECTION SUBSIDIAIRE)

LATVIJA/LATVIA/LETTONIE

Tips/Type/Type

PA

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Dokumenta Nr./Document No./No du Titre

Divi burti un septiņi cipari

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

3. Pilsonība/Nationality/Nationalité

4. Augums/Height/Taille

5. Dzimums/Sex/Sexe

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Personas kods/Personal No./Code d’identité

8. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

9. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

10. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

11. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

12. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

V.  3. lappuse (3. b attēls)

Dokumenta turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this document transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce titre en translittération à l’alphabet latin est/

PERSONVĀRDS

Dokumenta turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this document is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce titre est/

PERSONVĀRDS

Ierakstus par personvārdu pēc personas vēlēšanās iekļauj personalizācijas procesā

Dokuments, uz kura pamata izdots šis dokuments/Document on the basis of which the present document is issued/Document sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré:

DOKUMENTA NOSAUKUMS, NUMURS UN DATUMS

VI.  4. un 5. lappuse (4. a un 4. b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumu indeksi un tulkojumi visās Eiropas Savienības valstu valodās

BG

1. Фамилия 2. Имена 3. Гражданство 4. Ръст 5. Пол 6. Дата на раждане 7. Единен граждански номер 8. Издаден от 9. Място на раждане 10. Дата на издаване 11. Подпис на притежателя 12. Дата на валидност

ES

1. Apellidos 2. Nombre(s) 3. Nacionalidad 4. Talla 5. Sexo 6. Fecha de nacimiento 7. Número de identificación personal 8. Autoridad 9. Lugar de nacimiento 10. Fecha de expedición 11. Firma del titular 12. Fecha de caducidad

CS

1. Přijmení 2. Jméno 3. Státní občanství 4. Výška 5. Pohlaví 6. Datum narození 7. Rodné číslo 8. Pas vydal 9. Místo narození 10. Datum vydání 11. Podpis držitele 12. Platnost do

DA

1. Efternavn 2. Fornavne 3. Nationalitet 4. Højde 5. Køn 6. Fødselsdato 7. Personnummer 8. Myndighed 9. Fødested 10. Udstedelsesdato 11. Indehaverens underskrift 12. Gyldigt indtil

DE

1. Name 2. Vornamen 3. Staatsangehörigkeit 4. Größe 5. Geschlecht 6. Geburtstag 7. Persönliche Identifizierungsnummer 8. Ausstellende Behörde 9. Geburtsort 10. Ausstellungsdatum 11. Unterschrift der Inhaberin 12. Gültig bis

ET

1. Perekonnanimi 2. Eesnimed 3. Kodakondsus 4. Pikkus 5. Sugu 6. Sünniaeg 7. Isikukood 8. Väljaandja 9. Sünnikoht 10. Välja antud 11. Kasutaja allkiri 12. Kehtiv kuni

EL

1. Επώνυμο 2. ‘Ονομα 3. Ιϑαγένεια 4. Υψος 5. Φύλο 6. Ημερομηνία γέννησης 7. Προσωπικός αριθμός ταυτότητας 8. Εκδούσα Αρχή 9. Τόπος γεννήσεως 10. Ημερομηνία έκδοσης 11. Υπογραφή κατόχου 12. Ημερομηνία λήξης

GA

1. Sloinne 2. Réamhainm (neacha) 3. Náisiúntacht 4. Airde 5. Gnéas 6. Dáta breithe 7. Uimhir aitheantais phearsanta 8. Údarás eisiúna 9. Áit bhreithe 10. Dáta eisiúna 11. Síniú an tsealbhóra 12. As feidhm

IT

1. Cognome 2. Nome 3. Cittadinanza 4. Statura 5. Sesso 6. Data di nascita 7. Codice fiscale 8. Autorità di rilascio 9. Luogo di nascita 10. Data di rilascio 11. Firma del titolare 12. Data di scadenza

LT

1. Pavardé 2. Vardas(-ai) 3. Pilietybé 4. Ūgis 5. Lytis 6. Gimimo data 7. Asmens kodas 8. Išdavusi institucija 9. Gimimo vieta 10. Išdavimo data 11. Asmens parašas 12. Galioja iki

HU

1. Családi név 2. Utónév(-ek) 3. Állampolgárság 4. Magasság 5. Nem 6. Születési idö 7. Személyi azonosító 8. Kiállító hatóság 9. Születési hely 10. Kiállítási dátum 11. Aláírás 12. Érvényességi idő

MT

1. Kunjom 2. Ismijiet 3. Ċittadinanza 4. Tul 5. Sess 6. Data tat-twelid 7. Numru ta' identifikazzjoni personali 8. Uffiċċju min fejn inħareġ 9. Post tat-twelid 10. Data tal-ħruġ 11. Firma tad-detentur 12. Data meta jiskadi

NL

1. Naam 2. Voornamen 3. Nationaliteit 4. Lengte 5. Geslacht 6. Geboortedatum 7. Persoonsnummer 8. Instantie 9. Geboorteplaats 10. Datum van afgifte 11. Handtekening van de houder 12. De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op

PL

1. Nazwisko 2. Imię 3. Obywatelstwo 4. Wzrost 5. Płeć 6. Data urodzenia 7. Numer identyfikacyjny 8. Organ wydający 9. Miejsce urodzenia 10. Data wydania 11. Podpis posiadacza 12. Data upływu ważności

PT

1. Apelido 2. Nome(s) próprio(s) 3. Nacionalidade 4. Altura 5. Sexo 6. Data de nascimento 7. Número de identificação pessoal 8. Autoridade emissora 9. Local de nascimento 10. Data da emissão 11. Assinatura do titular 12. Válido até

RO

1. Numele 2. Prenumele 3. Naţionalitatea 4. Înălţimea 5. Sex 6. Data naşterii 7. Cod numeric personal 8. Organul emitent 9. Locul naşterii 10. Data eliberării 11. Semnătura titularului 12. Data expirării

SK

1. Priezvisko 2. Meno 3. Štátna príslušnosť 4. Výška 5. Pohlavie 6. Dátum narodenia 7. Rodné čislo 8. Pas vydal 9. Miesto narodenia 10. Dátum vydania 11. Podpis držitel’a 12. Dátum platnosti

SL

1. Priimek 2. Ime 3. Državljanstvo 4. Višina 5. Spol 6. Rojstni datum 7. EMŠO 8. Pristojni organ 9. Rojstni kraj 10. Datum izdaje 11. Lastnoročni podpis 12. Velja do

FI

1. Sukunimi 2. Etunimet 3. Kansalaisuus 4. Pituus 5. Sukupuoli 6. Syntymäaika 7. Henkilötunnus 8. Myöntävä viranomainen 9. Syntymäkotikunta 10. Myönnetty 11. Haltijan nimikirjoitus 12. Viimeinen voimassaolopäivä

SV

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Nationalitet 4. Längd 5. Kön 6. Födelsedatum 7. Personnummer 8. Utfärdande myndighet 9. Födelseort 10. Utfärdat 11. Innehavarens namnteckning 12. Sista giltighetsdag

HR

1. Prezime 2. Ime(na) 3. Nacionalnost 4. Visina 5. Spol 6. Datum rođenja 7. OIB 8. Izdana od 9. Mjesto rođenja 10. Datum izdavanja 11. Potpis vlasnika 12. Datumj isteka valjanosti

VII.  6., 7. un 8. lappuse (5. a, 5. b un 6. a attēls)

Lappuses paredzētas ierakstiem par personas bērniem

BĒRNI/CHILDREN/ENFANTS

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

5. Dzimums/Sex/Sexe

7. Personas kods/Personal No./Code d’identité

VIII.  9. lappuse tukša (6. b attēls)

IX.  10. lappuse un nākamās lapas līdz 33. lappusei (7. a un 7. b attēls)

Lappuses paredzētas vīzām

VĪZAS/VISAS/VISAS

X.  34. lappuse (8. a attēls)

Šis ceļošanas dokuments ir Latvijas Republikas īpašums.

Dokumenta turētājam atļauts atgriezties Latvijas Republikā dokumenta derīguma termiņa laikā.

This Travel Document is the property of the Republic of Latvia.

The holder is authorized to return to the Republic of Latvia within the period of validity of the document.

Ce Titre de voyage est la propriéte de la République de Lettonie.

Le titulaire du document est autorisé de revenir à la République de la Lettonie en cours de validité du document.

XI.  2. vāka iekšpuse (3. vāks) (8. b attēls)

Šajā ceļošanas dokumentā ir 34 lappuses

Този документ за пътуване съдържа 34 страници

Documento de viaje contiene 34 páginas

Cestovní doklad obsahuje 34 stran

Rejsedokument består af 34 sider

Reiseausweis enthält 34 Seiten

Reisidokument on 34 lehekülge

Ταξιδιωτικό έγγραφο για περιέχει 34 σελίδες

This Travel Document contains 34 pages

Titre de voyage contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa Cáipéis Taistil

Il presente documento di viaggio contiene 34 pagine

Kelionės dokumentas 34 numeruoti puslapiai

Az úti okmánya 34 oldalt tartalmaz

Dan Dokument ta' l-ivvjaġġar fih 34 paġna

Dit Reisdocument bevat 34 bladzijden

Ten Dokument zawiera 34 strony

Este Título de viagem contém 34 páginas

Acest Document de călătorie conţine 34 de pagini

Tento cestovný doklad obsahuje 34 strán

Ta potna listina obsega 34 strani

Tämä matkustusasiakirja sisältää 34 sivua

Detta resedokument innehåller 34 sidor

Putna isprava sadrži 34 stranice

1. attēls

2. a un 2. b attēls

3. a un 3. b attēls

4. a un 4. b attēls

5. a un 5. b attēls

6. a un 6. b attēls

7. a un 7. b attēls

8. a un 8. b attēls

7.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Latvijas pilsoņa personas apliecības paraugs
(Pielikums MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 398 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 687)

I. Personas apliecības averss (1. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības aversā

LATVIJAS REPUBLIKA PERSONAS APLIECĪBA

REPUBLIC OF LATVIA IDENTITY CARD/
REPUBLIQUE DE LETTONIE CARTE D’IDENTITE

Personas apliecības numurs – divi burti, septiņi cipari
Uzvārds/Surname/Nom

Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

Pilsonība/Nationality/Nationalité

LATVIJAS

Personas kods/Personal No./Num. personnel

Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

Kartes piekļuves numurs – seši cipari

Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

II. Personas apliecības reverss (2. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības reversā

Augums/Height/Taille

Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

Dzimums/Sex/Sexe

Izdevējiestāde/Authority/Autorité

Ja persona vēlas:

Personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā/

The original person`s name transliterated to Latin
vai
Personvārda vēsturiskā forma/The historical form of the person’s name

Divdimensiju kods

Mašīnlasāmā zona

 

1. attēls

2. attēls

8.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Latvijas nepilsoņa personas apliecības paraugs
(Pielikums MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 398 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 687)

I. Personas apliecības averss (1. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības aversā

LATVIJAS REPUBLIKA PERSONAS APLIECĪBA

REPUBLIC OF LATVIA IDENTITY CARD/
REPUBLIQUE DE LETTONIE CARTE D’IDENTITE

Personas apliecības numurs – divi burti, septiņi cipari
Uzvārds/Surname/Nom

Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

Tiesiskais statuss/Legal status/Statut juridique

LATVIJAS NEPILSONIS

Personas kods/Personal No./Num. personnel

Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

Kartes piekļuves numurs – seši cipari

Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

II. Personas apliecības reverss (2. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības reversā

Augums/Height/Taille

Dzimums/Sex/Sexe

Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

Izdevējiestāde/Authority/Autorité

Ja persona vēlas:

Personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā/

The original person`s name transliterated to Latin
vai
Personvārda vēsturiskā forma/The historical form of the person’s name

Divdimensiju kods

Mašīnlasāmā zona

 

1. attēls

2. attēls

9.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Eiropas Savienības pilsoņa personas apliecības paraugs
(Pielikums MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 398 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.10.2021. noteikumiem Nr. 687)

I. Personas apliecības averss (1. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības aversā

LATVIJAS REPUBLIKA PERSONAS APLIECĪBA

REPUBLIC OF LATVIA IDENTITY CARD/
REPUBLIQUE DE LETTONIE CARTE D’IDENTITE

Personas apliecības numurs – divi burti, septiņi cipari
Uzvārds/Surname/Nom

Vārds(-i)/Given name(s)/Prénom(s)

Pilsonība/Nationality/Nationalité

Personas kods/Personal No./Num. personnel

Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

Kartes piekļuves numurs – seši cipari

Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

II. Personas apliecības reverss (2. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības reversā

Augums/Height/Taille

Dzimums/Sex/Sexe

Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

Izdevējiestāde/Authority/Autorité

Piezīmes/Remarks/Remarques

Divdimensiju kods

Mašīnlasāmā zona

 

1. attēls

2. attēls

10.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Uzturēšanās atļaujas paraugs
(Pielikums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

I. Personas apliecības averss (1. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības aversā

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

Personas apliecības numurs – divi burti, septiņi cipari

Uzvārds, vārds(-i)

Dzimums

Valstspiederība

Dzimšanas datums

Atļaujas veids

Derīga līdz

Piezīmes

Paraksts

Kartes piekļuves numurs – seši cipari

Uzturēšanās atļaujas nosaukums angļu valodā

II. Personas apliecības reverss (2. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības reversā

Piezīmes

Divdimensiju kods

Izdošanas datums

Izdošanas vieta

Dzimšanas vieta

Personas kods

Mašīnlasāmā zona

III. Personas apliecības averss (PASTĀVĪGĀS UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA) (3. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības aversā

PASTĀVĪGĀS UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

Personas apliecības numurs – divi burti, septiņi cipari

Uzvārds, vārds(-i)

Dzimums

Valstspiederība

Dzimšanas datums

Atļaujas veids

Derīga līdz

Piezīmes

Paraksts

Kartes piekļuves numurs – seši cipari

Uzturēšanās atļaujas nosaukums angļu valodā

IV. Personas apliecības reverss (PASTĀVĪGĀS UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA) (4. attēls)

Vizuāli redzamais teksts personas apliecības reversā

Piezīmes

Divdimensiju kods

Izdošanas datums

Izdošanas vieta

Dzimšanas vieta

Personas kods

Mašīnlasāmā zona

1. attēls

2. attēls

3. attēls

4. attēls

11.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Prasības personas attēlam personu apliecinošā dokumentā

Lai nodrošinātu kvalitatīva personu apliecinoša dokumenta izdošanu, personas iesniegtajām fotogrāfijām un personas izskatam tajās vai personas digitālajam attēlam jāatbilst šādām prasībām:

1. Personas izskats attēlā:

1.1. galvas pozīcija – pretskats;

1.2. acis atvērtas, nav aizsegtas ar matiem;

1.3. sejas izteiksme – dabiska, ikdienišķa, neitrāla;

1.4. acu skatiens – neitrāls, vērsts kamerā;

1.5. sejas abas puses vienādi apgaismotas un redzamas vienādi skaidri;

1.6. sejas un galvas apgleznojumi un rotājumi, kas apgrūtina personas atpazīstamību, nav atļauti;

1.7. uz personas sejas nav atspīduma;

1.8. uz sejas nav ēnas;

1.9. ja persona valkā brilles, tad pasē redzamajā attēlā:

1.9.1. personas acis redzamas skaidri, tās nav aizsegtas ar briļļu ietvariem;

1.9.2. briļļu ietvari nav smagnēji, biezi, tie nedrīkst aizsegt sejas daļu;

1.9.3. briļļu stiklos nav atspulga;

1.9.4. briļļu stikli nav tonēti;

1.9.5. brilles nav noslīdējušas uz deguna;

1.10. persona ir bez galvassegas, izņemot gadījumu, ja persona reliģisku apsvērumu dēļ galvassegu valkā ikdienā un galvassega neaizsedz seju vai tās daļu;

1.11. personas apģērbs neaizsedz seju vai tās daļu.

2. Attēla fiziskie rādītāji:

2.1. attēla fons ir gaišs;

2.2. iedomātā līnija caur acu viduspunktiem ir paralēla attēla horizontālajai malai;

2.3. personas sejas attēls ir attēla centrā;

2.4. personas sejas attēls no zoda līnijas līdz matu augšanas līnijai (arī iedomātajai, ja personai nav matu vai tie aizsedz matu augšanas līniju) aizņem 70–80 % no attēla vertikālā augstuma;

2.5. nav redzamas citas personas vai priekšmeti;

2.6. fonā nav redzamas ēnas.

3. Personas attēla kvalitāte:

3.1. attēls ir skaidrs;

3.2. attēls ir ar labu izšķirtspēju;

3.3. attēls ir kontrastains un spilgts.

4. Prasības fotogrāfijai:

4.1. izmantots augstas kvalitātes gluds, spožs vai pusmatēts fotopapīrs;

4.2. ja attēls ir krāsains, tajā redzamās personas ādas tonis ir dabīgs un acis nedrīkst būt sarkanas;

4.3. persona fotografēta ne senāk kā pirms trim mēnešiem;

4.4. fotogrāfija nav izmantota iepriekšējā personas apliecinoša dokumenta izgatavošanai;

4.5. fotogrāfijas izmērs ir 1–3 mm lielāks par 35 x 45 mm; fotogrāfija ir bez smērējumiem un bez baltā stūrīša;

4.6. fotogrāfijas otrā pusē ir fotodarbnīcas spiedogs, kurā norādīts fotogrāfijas izgatavošanas datums;

4.7. fotodarbnīcas spiedogs nav redzams caur fotogrāfiju;

4.8. fotogrāfija ir skaidri fokusēta, tīra, bez burzījumiem un locījumiem;

4.9. attēls nav retušēts.

12.
pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.
134
Līguma par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu paraugs
(Pielikums svītrots ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.213, kas piemērojami ar 12.05.2015.)
13.
pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 21. februāra
noteikumiem Nr.
134
Ārzemnieka personas apliecības paraugs