MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-953
Informatīvais ziņojums "Par papildu gultu izvēršanu un resursiem Covid-19 pacientu ārstēšanai"
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu papildu gultu izvēršanu Covid-19 pacientu ārstēšanai ārstniecības iestādēs, papildus nepieciešams finansējums  6 424 959 euro apmērā.
3. Lai nodrošinātu papildu gultu izvēršanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu 2021. un 2022. gadā, piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 6 261 090 euro, jaunu gultu izveidei, skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanai, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei par periodu no 2021.gada oktobra līdz 2022.gada martam.
4. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021. gadā 6 261 090 euro (informācija par 2021. gadā jau izvērstām gultām ir iekļauta informatīvā ziņojuma 1. pielikumā), tai skaitā:
4.1. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”, kas nepārsniedz 570 200 euro;
4.2. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, kas nepārsniedz 1 042 192 euro;
4.3. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca”, kas nepārsniedz kā 1 415 821 euro;
4.4. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes slimnīca”, kas nepārsniedz 485 888 euro;
4.5. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, kas nepārsniedz 242 652 euro;
4.6. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Priekules slimnīca”, kas nepārsniedz 13 830 euro;
4.7. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dobeles un apkārtnes slimnīca”, kas nepārsniedz 175 870 euro;
4.8. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”, kas nepārsniedz 83 976 euro;
4.9. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca”, kas nepārsniedz 251 039 euro;
4.10. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika”, kas nepārsniedz 112 650 euro;
4.11. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca”, kas nepārsniedz 208 400 euro;
4.12. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Krāslavas slimnīca”, kas nepārsniedz 90 000 euro;
4.13. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”, kas nepārsniedz 108 900 euro;
4.14. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas slimnīca”, kas nepārsniedz 233 500 euro;
4.15. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca”, kas nepārsniedz 79 500 euro;
4.16. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles medicīnas centrs”, kas nepārsniedz 2 100 euro;
4.17. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca", kas nepārsniedz 302 731 euro;
4.18. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA „Sanare – KRC Jaunķemeri”, kas nepārsniedz 247 203 euro;
4.19. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā krusta slimnīca”, kas nepārsniedz 11 374 euro;
4.20. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jelgavas pilsētas slimnīca”, kas nepārsniedz 138 446 euro;
4.21. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca”, kas nepārsniedz 444 818 euro;
5. Atbalstīt, ja 4.punktā minētais finansējuma sadalījums netiek izlietots atbilstoši noteiktajam mērķim, tad piešķirtais vai neizlietotais finansējums ārstniecības iestādei ir jāatgriež valsts budžetā.
6. Atbalstīt, ka skābekļa sistēmas pievades izbūves un pielāgošanas darbiem ārstniecības iestādēm tiek atlīdzināti faktiskie izdevumi, kas radušies laika periodā no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada decembrim.
7. Atbalstīt 2021. gadā VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 19 200 euro apmērā (20 jaunu Covid gultu izveide) - gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 143 469 euro apmērā (20 Covid gultu pārprofilēšanai) - gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 1 200 euro apmērā (22 pārprofilēto Covid gultu uzlabošanai) - medicīnisko iekārtu iegādei.
8. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 7. punkta izpildi, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas palielināšanu 163 869 euro apmērā Veselības ministrijai, tajā skaitā paredzot VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 19 200  euro apmērā, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 143 469 euro apmērā, VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 1 200 euro.
9. Lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests papildus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” noteiktajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu profiliem un to sastāviem, pieejamo personāla resursu ietvaros var veidot papildus neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes pacientu, kuriem transportēšanas laikā nepieciešams ārstniecības personu atbalsts, pārvešanai no daudzprofilu klīniskās universitātes slimnīcas VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” uz  to sadarbības iestādēm 2021. un 2022. gadā, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (2021.  gadā 86 569 euro apmērā par periodu no 2021. gada novembra līdz 2021. gada decembrim, 2022. gadā, kas nepārsniedz 43 284 euro par periodu 2022. gada janvāri).
10. Slimnīcu kapacitātes celšanai paredzētās iekārtas, kas minētas 4.punktā, tiek iegādātas valsts īpašumā un nodotas slimnīcām bezatlīdzības lietošanā. Veselības ministrijai divu gadu periodā izvērtēt faktisko iekārtu noslodzi, atbilstību slimnīcas līmenim un lemt par iekārtu nodošanu citām slimnīcām atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.