Likumprojekts

22-TA-3289
Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu
1.pants.2017. gada 22. novembra Protokols, ar kuru groza 1983. gada 21. marta Eiropas padomes konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai 1997. gada 18. decembra Papildu protokolu (turpmāk – Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants.Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.
3.pants.Saskaņā ar Protokola 5. pantu Latvijas Republika piemēro Protokola noteikumus pagaidu kārtībā, un Ārlietu ministrija par to informē Eiropas Padomes ģenerālsekretāru.
4.pants.Protokols stājas spēkā tā 4. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un publicējams tā tulkojums latviešu valodā.
Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere