Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 66
Rīgā 2023. gada 10. februārī (prot. Nr. 6 11. §)
22-TA-3800
Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 42.1 un 43. pantu, Dzelzceļa likuma 15. panta pirmo daļu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā Bauskas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1" (nekustamā īpašuma kadastra numurs 4064 010 3809) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3806) 0,1682 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3807) 0,1464 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3811) 0,4752 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3812) 2,3839 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3813) 0,6939 ha platībā – Iecavas pagastā, Bauskas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
2.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu nekustamo īpašumu:
2.1.
atbilstoši Dzelzceļa likuma 6. panta pirmajai daļai un likuma "Par autoceļiem" 7. panta pirmajai daļai izmantot publiskās lietošanas transporta infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, īstenojot projektu "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu";
2.2.
bez atlīdzības nodot Bauskas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības pilnvarojumu parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Bauskas novada pašvaldības vārda, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības attiecīgā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.
4.
Satiksmes ministrijai, ierakstot zemesgrāmatā nekustamo īpašumu:
4.1.
nostiprināt īpašuma tiesības uz Bauskas novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij Satiksmes ministrijas personā;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs