Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 221
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 25. §)
23-TA-3085
Par Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P121A" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 42.1 un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu "Autoceļš P121A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6284 006 0609) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 006 0605) 0,02 ha platībā – Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
2.
2.1.
izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai;
2.2.
bez atlīdzības nodot Kuldīgas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības pilnvarojumu parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Kuldīgas novada pašvaldības vārda, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.
4.
Satiksmes ministrijai, ierakstot zemesgrāmatā nekustamo īpašumu:
4.1.
nostiprināt īpašuma tiesības uz Kuldīgas novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij Satiksmes ministrijas personā;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana;
4.3.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām bez Kuldīgas novada pašvaldības piekrišanas.
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens