Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 925
Rīgā 2023. gada 19. decembrī (prot. Nr. 62 108. §)
23-TA-2730
Par nekustamo īpašumu Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Aizsardzības ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus, kas nepieciešami militārā poligona "Sēlija" izveidei:
1.1.
nekustamo īpašumu "Rostnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5635 003 0011) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5635 003 0011) 15,4 ha platībā – Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā;
1.2.
nekustamo īpašumu "Rostnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5635 503 0001) – divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 5635 003 0011 001 un 5635 003 0011 003) – Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu pirkšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2024. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
Ministru prezidente E. Siliņa
Aizsardzības ministrs A. Sprūds