MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-747
Konceptuālais ziņojums "Konceptuālais ziņojums "Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas
finansēšanas modeļa pilnveidei""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai veikt turpmākās darbības atbilstoši konceptuālā ziņojuma 5. daļā minētajam, nodrošinot modeļa "Skolēns pašvaldībā” ieviešanu no 2022. gada 1. septembra.
3.
Pieņemt zināšanai, ka indikatīvais papildu nepieciešamais finansējums modeļa “Skolēns pašvaldībā” ieviešanai ir līdz 2 468 092 euro 2022.gadā un līdz 7 404 276 euro turpmāk ik gadus.

 
4.
Lai 2022.gadā nodrošinātu finansējumu modeļa “Skolēns pašvaldībā” ieviešanai, atbalstīt priekšlikumu 2022.gadā nepieciešamo finansējumu līdz 2 468 092 euro nodrošināt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022.gada 1.maijam precizēt modeļa “Skolēns pašvaldībā” nepieciešamā finansējuma aprēķinus un atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktā atbalstītajam priekšlikumam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 
6.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu līdz 7 404 276 euro apmērā 2023.gadā un turpmāk ik gadus piešķiršanu izskatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.”