Likumprojekts

22-TA-2524
Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par smagajiem metāliem
1.pants.Ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos (turpmāk – Konvencija)  pieņemtie grozījumi 1998. gada 24. jūnija Protokolā par smagajiem metāliem (turpmāk – Protokola grozījumi), kas apstiprināti ar Konvencijas izpildinstitūcijas trīsdesmit pirmās sanāksmes lēmumu Nr. 2012/5.
2.pants.Protokola grozījumos paredzēto saistību izpildi koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
3.pants.Protokola grozījumi stājas spēkā Konvencijas izpildinstitūcijas trīsdesmit pirmās sanāksmes lēmuma Nr. 2012/5 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4.pants.Līdz ar likumu izsludināmi Protokola grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs M. Sprindžuks