Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 977
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 46. §)
21-TA-242
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 442 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai"
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 442 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai" šādus grozījumus:
1.
Izteikt rīkojuma nosaukumu šādā redakcijā:
"Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai un par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta infrastruktūrai".
2.
Izteikt 1. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
"1. Lai īstenotu valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projektu (turpmāk – Ķekavas apvedceļa projekts), atļaut Satiksmes ministrijai laikposmā no 2021. līdz 2043. gadam uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, kas nepārsniedz 250 132 500 euro, un valsts budžeta ilgtermiņa saistības pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 38 227 515 euro apmērā, paredzot valsts budžeta finansējumu Ķekavas apvedceļa projekta īstenošanai (Ķekavas apvedceļa projektēšanai, būvniecībai, finansēšanai un uzturēšanai) šādā apmērā:".
3.
Aizstāt  1.1. apakšpunktā skaitli "8 293 608" ar skaitli "2 055 471".
4.
Aizstāt  1.2. apakšpunktā skaitli "12 578 040" ar skaitli "17 469 482".
5.
Aizstāt  1.3. apakšpunktā skaitli "4 777 871" ar skaitli "6 124 566".
6.
Izteikt 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.4.  2023. gadā – 2 443 492 euro un pievienotās vērtības nodoklis 114 415  euro bruto pieejamības maksājuma segšanai;".
7.
Izteikt 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.5. sākot ar 2024. gadu līdz 2042. gadam – 12 541 216 euro un pievienotās vērtības nodoklis 597 915 euro gadā bruto pieejamības maksājuma segšanai;".
8.
Izteikt 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.6.  2043. gada pirmajā un otrajā ceturksnī kopā – 9 405 904 euro un pievienotās vērtības nodoklis 1 103 196 euro bruto pieejamības maksājuma segšanai."
9.
Aizstāt  2.1. apakšpunktā skaitli "8 293 608" ar skaitli "2 055 471".
10.
Aizstāt  2.2. apakšpunktā skaitli "12 578 040" ar skaitli "17 469 482".
11.
Aizstāt  2.3. apakšpunktā skaitli "12 030 465" ar skaitli "8 682 473".
12.
Aizstāt  2.4. apakšpunktā skaitli "13 947 233" ar skaitli "13 139 131".
13.
Aizstāt  2.5. apakšpunktā skaitli "6 034 720" ar skaitli "10 509 100".
14.
Svītrot 4. punktu.
15.
Papildināt rīkojumu ar 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"5. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7. panta pirmās daļas 11. punktu un 17. panta pirmo un otro daļu, kā arī Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.–2027. gadam un Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam, noteikt nacionālo interešu objekta statusu Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta infrastruktūrai atbilstoši šā rīkojuma 7. punktam un pielikumam.

6. Satiksmes ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumu Nr. 392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" 31.1 punktu divu mēnešu laikā pēc šā rīkojuma spēkā stāšanās nodrošina, ka informācija par Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta infrastruktūras funkcionēšanai nepieciešamo teritoriju tiek iekļauta un aktualizēta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tīmekļvietnē www.tapis.gov.lv.

7. Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta infrastruktūrai aizsargjoslu nosaka atbilstoši Aizsargjoslu likumam."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits