Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 309
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 17. §)
24-TA-457
Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 6, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 082 0722) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0722) 0,12 ha platībā un uz tās esošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 001) un saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 008) – Gaviezes ielā 6, Rīgā, kas nepieciešams projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2015. gada 24. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas ''Rail Baltica'' projekta attīstībai.
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens