Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 975
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 36. §)
21-TA-546
Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ķirši–Mežvidi" pārņemšanu valsts īpašumā
1.
 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Meža likuma 4. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā Jelgavas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Ķirši–Mežvidi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5456 002 0220) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5456 002 0220) 0,43 ha platībā – Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
2.
Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu:
2.1.
izmantot valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas īstenošanai;
2.2.
bez atlīdzības nodot Jelgavas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:
3.1.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;
3.2.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards