MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-3329
Konceptuālais ziņojums "Par veselības nozares Digitālo kompetenču centra izveidi"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta sēdē (prot. Nr. 40  38. § 3. punkts) dotais uzdevums ir izpildīts. 
4.
Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā tiesību aktus, kas saistīti ar Nacionālā veselības dienesta reorganizāciju un valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu veselības nozares Digitālo kompetenču centram:
4.1.
ne vēlāk kā triju mēnešu laikā – Ministru kabineta rīkojuma projektu par Nacionālā veselības dienesta reorganizāciju (tai skaitā Digitālo kompetenču centram pārdalāmo finansējumu), informāciju par indikatīvo finansējumu sadalījumā pa gadiem amata vietām, kas pārdalāmas no Veselības ministrijas padotības iestādēm, informāciju par iespējamo veselības nozares Digitālo kompetenču centra izveides ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci sadalījumā pa gadiem, informāciju par to, kad plānota Digitālo kompetenču centra darbības uzsākšana, un informāciju par ieteicamo telpu lielumu, noslodzi un atrašanās vietu;
4.2.
ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. decembrim – grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" un Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums".
5.
Pieņemt zināšanai, ka pēc funkcijas nodošanas kapitālsabiedrībai un šā protokollēmuma 4.2. apakšpunktā minēto noteikumu pieņemšanas Ministru kabinetā pakāpeniski četru mēnešu laikā Nacionālajā veselības dienestā tiek likvidētas 15 IT jomas amata vietas.