Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-1484
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai"
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Energoefektivitātes likuma 7. panta sesto daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 33. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:
"Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Energoefektivitātes likuma 7. panta sesto daļu";
1.2.
izteikt 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.10. grants – vienreizējs maksājums atbalsta saņēmējam par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu, ja pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas:
2.10.1. tiek sasniegts ēkas apkures patēriņa līmenis, kas atbilst vismaz C ēku energoefektivitātes klasei, saskaņā ar ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumiem;
2.10.2. samazināts dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20 % apmērā.";
1.3.
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Atbalsta piešķiršanai un sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai izmanto: 
4.1. slēgtās Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" atmaksu publiskā finansējuma daļu 2 373 521 euro apmērā:
4.1.1. 501 521 euro apmērā garantiju risku segumam;
4.1.2. 260 000 euro apmērā tehniskās palīdzības sniegšanai;
4.1.3. 1 200 000 euro apmērā grantiem par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu;
4.1.4. 412 000 euro sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai.
4.2. valsts budžeta finansējumu 3 269 229 euro apmērā:
4.2.1. 450 000 euro apmērā tehniskās palīdzības sniegšanai;
4.2.2. 2 250 000 euro apmērā grantiem par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu;
4.2.3. 569 000 euro sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai.";
1.4.
izteikt 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.5. atbalsta saņēmējs apņemas piesaistīt vai izmantot savu finansējumu šādu pasākumu īstenošanai:
5.5.1. būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās;
5.5.2. inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
5.5.3. jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai;
5.5.4. mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi;
5.5.5. citiem pasākumiem, ja tie nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar šo noteikumu 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3. vai 5.5.4. apakšpunktā minētajiem pasākumiem.";
1.5.
svītrot 6. punktu;
1.6.
papildināt ar 8.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.2.1 sākotnējo ēkas energoefektivitātes novērtējumu.";
1.7.
svītrot 8.3. apakšpunktu;
1.8.
svītrot 8.4. apakšpunktu;
1.9.
svītrot 8.5. apakšpunktu;
1.10.
svītrot 8.6. apakšpunktu;
1.11.
svītrot 8.7. apakšpunktu;
1.12.
izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"15.2. būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādes izmaksas, ja, veicot šo noteikumu 8.2.1 apakšpunktā minēto novērtējumu, tiek secināts, ka īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, iespējams panākt ēkas apkures patēriņa līmeni, kas atbilst vismaz C ēku energoefektivitātes klasei un sasniegt vismaz 20 % siltumenerģijas ietaupījumu;"
1.13.
izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Ja pēc šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase ēkas apkures patēriņa līmenim un tā pēc pasākumu īstenošanas nav zemāka par C klasi, kā arī tiek samazināts dzīvojamās siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz par 20 %, sabiedrība "Altum" vienam atbalsta saņēmējam par vienu īpašumu:
16.1. sedz šo noteikumu 15.2. un 15.3. apakšpunktā minētās izmaksas 1 000 euro apmērā;
16.2. izmaksā grantu līdz 5 000 euro, nepārsniedzot aizdevuma sākotnējo pamatsummu.";
1.14.
izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.1. šo noteikumu 8.2.1 apakšpunktā minētais novērtējums, kas tiek sagatavots pirms pasākumu īstenošanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā;".
2.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds