Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-950
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda Plus programmas
materiālās nenodrošinātības mazināšanai
2021.–2027. gada plānošanas perioda
vadības likuma 9. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno Eiropas Sociālā fonda Plus programmu materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam (turpmāk – programma), tai skaitā nosaka:
1.1.
kritērijus mājsaimniecībām, kurām ir tiesības saņemt programmas finansētu pārtiku un pamata materiālās palīdzības preces un piedalīties papildpasākumos (turpmāk – atbalsts);
1.2.
programmas finansētas pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču satura, kvalitātes, piegādes, uzglabāšanas un izdalīšanas prasības;
1.3.
partnerorganizāciju atlases kritērijus, kārtību, kādā organizē partnerorganizāciju atlasi, un kārtību, kādā izvērtē partnerorganizācijas pretendenta iesnieguma noraidīšanas nosacījumus;
1.4.
līguma vai vienošanās par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanu, izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu saturu, to noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.5.
izmaksu attiecināmības un vienotās likmes maksājumu piemērošanas nosacījumus un kārtību;
1.6.
kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus programmas ieviešanai.
2.
Programmas kopējais pieejamais finansējums ir 38 280 000 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums 32 538 000 euro apmērā, kas veido 90 % no programmas finansējuma, un valsts budžeta finansējums 5 742 000 euro apmērā, no tiem obligātais valsts budžeta līdzfinansējums 3 615 334 euro apmērā, kas veido 10 % no programmas finansējuma, un papildu valsts budžeta finansējums 2 126 666 euro apmērā.
3.
Tiesības saņemt programmas finansējumu programmas atbalstāmo darbību īstenošanai ir:
3.1.
finansējuma saņēmējam – pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādei un transportēšanai;
3.2.
partnerorganizācijai, ar kuru sadarbības iestāde ir noslēgusi līgumu vai vienošanos saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļā noteikto kārtību:
3.2.1.
ar pārtikas palīdzības sniegšanu saistītā procesa administrēšanai, tai skaitā pārtikas preču un gatavās maltītes (turpmāk – maltīte) pagatavošanai paredzēto preču uzglabāšanai un izdalīšanai;
3.2.2.
ar pamata materiālās palīdzības sniegšanu saistītā procesa administrēšanai, tai skaitā higiēnas un saimniecības preču un individuālo mācību piederumu uzglabāšanai un izdalīšanai;
3.2.3.
šo noteikumu V nodaļā minēto papildpasākumu īstenošanai;
3.3.
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 4. pantā minētajām programmas vadībā iesaistītajām institūcijām programmas vadības nodrošināšanai – šādu atbalstāmo darbību īstenošanai:
3.3.1.
sagatavošanās programmas ieviešanai;
3.3.2.
programmas pārvaldības nodrošināšana;
3.3.3.
programmas uzraudzība un finanšu pārvaldība;
3.3.4.
programmas novērtēšana;
3.3.5.
sabiedrības informēšana.
3.1
Ja partnerorganizācija sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē (turpmāk – Ukrainas civiliedzīvotājs), kuri saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu rakstisku izziņu par atbilstību vienam no šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajiem statusiem, partnerorganizācija minētajā likumā noteiktā atbalsta sniegšanas laikā:
3.11.
nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājam šo noteikumu 9. punktā minēto komplektu izsniegšanu atbilstoši šo noteikumu 30.  punktā minētajai kārtībai;
3.12.
piedāvā Ukrainas civiliedzīvotājam iespēju brīvprātīgi piedalīties šo noteikumu 37. punktā minētajos papildpasākumos;
3.13.
nodrošina atsevišķu Ukrainas civiliedzīvotājam sniegtā atbalsta uzskaiti šo noteikumu 33. punktā minētajā kārtībā.
3.2
Par šo noteikumu 3.11. un 3.12. apakšpunktā minētā atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājam sadarbības iestāde veic partnerorganizācijai šo noteikumu 59.2.1.1. un 59.2.1.2. apakšpunktā minēto netiešo attiecināmo izmaksu maksājumu atbilstoši šo noteikumu 62. punktam.
II.Mājsaimniecības, kurām ir tiesības saņemt atbalstu
4.
Tiesības saņemt šo noteikumu 9. punktā minēto komplektu un piedalīties papildpasākumos ir mājsaimniecībai, kura atbilst šādiem kritērijiem:
4.1.
vienam no vispārīgajiem kritērijiem mājsaimniecībai, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis izziņu, kas apliecina, ka mājsaimniecība:
4.1.1.
atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
4.1.2.
ir nonākusi krīzes situācijā;
4.1.3.
atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem maznodrošinātai mājsaimniecībai un ka tās rīcībā esošie ienākumi uz vienu ekvivalento patērētāju mājsaimniecībā mēnesī nepārsniedz:
4.1.3.1.
376 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 264 euro;
4.1.3.2.
pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, ja tas ir noteikts mazāks par šo noteikumu 4.1.3.1. apakšpunktā minēto apmēru;
4.1.3.3.
šo noteikumu 4.1.3.1. apakšpunktā minēto apmēru, ja pašvaldība saistošajos noteikumos noteikusi labvēlīgākus nosacījumus atbalsta saņemšanai nekā 4.1.3.2. apakšpunktā minētais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis;
4.2.
vismaz vienam no specifiskajiem kritērijiem mājsaimniecībai, kura pretendē:
4.2.1.
uz šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3. apakšpunktā minētā pārtikas preču komplekta saņemšanu;
4.2.2.
uz šo noteikumu 9.2.1. un 9.2.2. apakšpunktā minētā individuālā mācību piederumu komplekta saņemšanu;
4.2.3.
uz šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā higiēnas un saimniecības preču komplekta saņemšanu;
4.2.4.
uz šo noteikumu 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3. un 9.4.4. apakšpunktā minētā higiēnas preču komplekta saņemšanu.
5.
Pašvaldības sociālais dienests izsniedz:
5.1.
šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minēto izziņu, – pamatojoties uz sociālā dienesta veiktu mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par minimālo ienākumu slieksni un tā pārskatīšanu;
5.2.
šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minēto izziņu, ja nav izsniegta šo noteikumu 4.1.1. vai 4.1.3. apakšpunktā minētā izziņa, – pamatojoties uz sociālā dienesta atzinumu, kurā novērtēta mājsaimniecības sociālā situācija, izņemot ienākumus, ja mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā tādu apstākļu dēļ, kurus tā nespēja paredzēt vai novērst un kuri izraisa pilnīgu vai daļēju materiālo vai citu resursu zudumu un padziļina tās nenodrošinātību ar pārtiku, higiēnas un saimniecības precēm vai individuāliem mācību piederumiem, un tai nepieciešama tūlītēja palīdzība.
6.
Pašvaldības sociālais dienests šo noteikumu 4.1.3. apakšpunktā minētajā izziņā norāda, ka mājsaimniecība atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
7.
Šo noteikumu 4. punktā minētajai mājsaimniecībai ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā un partnerorganizācijā saņemt informāciju par atbalsta veidiem un izdales vietām.
III.Satura un kvalitātes prasības pārtikas un pamata materiālās palīdzības precēm un to nodrošināšanas kārtība
8.
Finansējuma saņēmējs nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādi, ne retāk kā reizi trijos gados veicot pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādātāju (turpmāk – piegādātājs) atlasi atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā, ievērojot Publisko iepirkumu likumu, kā arī citus publiskos iepirkumus reglamentējošos normatīvos aktus, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.
9.
Pārtikas un pamata materiālās palīdzības preces individuālai izdalei iedala šādos komplektos:
9.1.
pārtikas preces:
9.1.1.
mājsaimniecības loceklim bez vecuma ierobežojuma;
9.1.2.
mājsaimniecības loceklim vecumā no sešiem līdz 12 mēnešiem (ieskaitot);
9.1.3.
mājsaimniecības loceklim vecumā no 13 līdz 24 mēnešiem (ieskaitot);
9.2.
individuālie mācību piederumi:
9.2.1.
mājsaimniecības loceklim vecumā no pieciem līdz 10 gadiem (ieskaitot);
9.2.2.
mājsaimniecības loceklim vecumā no 11 līdz 16 gadiem (ieskaitot);
9.3.
higiēnas un saimniecības preces mājsaimniecības loceklim bez vecuma ierobežojuma;
9.4.
higiēnas preces:
9.4.1.
mājsaimniecības loceklim vecumā līdz sešiem mēnešiem (ieskaitot);
9.4.2.
mājsaimniecības loceklim vecumā no septiņiem līdz 12 mēnešiem (ieskaitot);
9.4.3.
mājsaimniecības loceklim vecumā no 13 līdz 18 mēnešiem (ieskaitot);
9.4.4.
mājsaimniecības loceklim vecumā no 19 līdz 24 mēnešiem (ieskaitot).
10.
Sadarbības iestāde nosaka šo noteikumu 9. punktā minēto komplektu saturu un preču daudzumu atbilstoši vadošās iestādes veiktajam sociāli ekonomiskās situācijas izvērtējumam, ņemot vērā, ka:
10.1.
katram komplektam var būt atšķirīgs saturs;
10.2.
šo noteikumu 9.1.1. apakšpunktā minētajā komplektā:
10.2.1.
iekļauj vismaz šādas pārtikas preces un produktu grupas:
10.2.1.1.
graudaugi un citi cieti saturoši produkti, tai skaitā milti, makaroni, putraimi un to izstrādājumi, – kopā ne mazāk par 3,3 kg;
10.2.1.2.
gaļas produkti – kopā ne mazāk par 0,25 kg;
10.2.1.3.
eļļa – ne mazāk par 0,5 l;
10.2.1.4.
cukurs – ne mazāk par 0,25 kg;
10.2.1.5.
zivju produkti – ne mazāk par 0,25 kg;
10.2.2.
papildus var iekļaut citas pārtikas preces vai produktu grupas;
10.3.
šo noteikumu 9.1.1. apakšpunktā minētā komplekta saturu un preču daudzumu var veidot atšķirīgi, piemērojot individuālai izdalei vai maltītes nodrošināšanai;
10.4.
šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minētais maltītes nodrošināšanai paredzētais komplekts neatkarīgi no tā satura un preču daudzuma ir līdzvērtīgs četru individuālai izdalei paredzēto komplektu cenai;
10.5.
šo noteikumu 9.1.2. un 9.1.3. apakšpunktā minētajā komplektā iekļauj vismaz šādus pārtikas produktus un produktu grupas:
10.5.1.
apstrādāta graudaugu pārtika vai ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem – ne mazāk par 0,3 kg;
10.5.2.
pārtika bērniem, piemēram, augļu, ogu, dārzeņu, gaļas produkti, – ne mazāk par 3,6 kg;
10.6.
šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētajā komplektā iekļauj preces, kas norādītas attiecīgi šo noteikumu 1., 2. un 3. ​pielikumā.
11.
Ja sadarbības iestāde ir mainījusi komplekta saturu un preču daudzumu, tā pārtrauc iepriekšējā komplekta izdali vai nosaka ar vadošo iestādi saskaņotu pārejas periodu komplektu izdalei.
12.
Finansējuma saņēmējs piegādātājam izvirza šādas vispārīgās prasības:
12.1.
nodrošināt iepirkuma nolikumā noteiktā satura, kvalitātes un daudzuma pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču (turpmāk šajā punktā – preces) ražošanu vai iepirkšanu, iepakošanu, komplektēšanu un piegādi visā Latvijā;
12.2.
nodrošināt preču atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām preču drošuma, kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām;
12.3.
nodrošināt, ka izdalīšanai paredzētās preces tiek iepakotas komplektā atbilstoši šo noteikumu 10. punktam;
12.4.
nodrošināt preču marķēšanu valsts valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču marķēšanu un Patērētāju tiesību aizsardzības likumam;
12.5.
uz katras preču komplekta vienības iepakojuma, izņemot individuālos mācību piederumus, nodrošināt skaidri salasāmu uzrakstu "Bezmaksas. Nav paredzēts pārdošanai" un Eiropas Savienības fondu vizuālās identitātes elementus;
12.6.
nodrošināt preču un preču komplekta vienības iepakojuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par preču iepakojuma materiālu, tai skaitā atbilstību videi draudzīgam iepakojumam vai iepakojumam, kura lielākā daļa ir otrreiz pārstrādājama;
12.7.
atbilstoši ar finansējuma saņēmēju saskaņotam piegādes grafikam ne retāk kā reizi divos mēnešos nodrošināt preču transportēšanu uz partnerorganizāciju komplektu uzglabāšanas vai izdales vietu faktiskajām adresēm;
12.8.
izmantot videi draudzīgu preču piegādes veidu, lai piegādes laikā nodrošinātu samazinātu vides piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzēm un veicinātu ceļa infrastruktūras slodzes samazināšanu.
13.
Finansējuma saņēmējs pārtikas preču piegādātājam izvirza šādas papildu specifiskās prasības:
13.1.
nodrošināt pārtikas preču kvalitāti atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem kritērijiem;
13.2.
nodrošināt, ka pēc piegādes izdales vietā šo noteikumu 9.1.1. apakšpunktā minētajā komplektā iekļauto pārtikas produktu realizācijas termiņš ir vismaz:
13.2.1.
pieci mēneši – graudaugiem un citiem cieti saturošiem produktiem;
13.2.2.
12 mēneši – gaļas produktiem;
13.2.3.
12 mēneši – olu pulverim;
13.2.4.
trīs mēneši – piena produktiem;
13.2.5.
deviņi mēneši – eļļai;
13.2.6.
12 mēneši – zivju produktiem;
13.3.
nodrošināt, ka pēc piegādes izdales vietā šo noteikumu 9.1.2. un 9.1.3. apakšpunktā minētajā komplektā iekļauto pārtikas produktu realizācijas termiņš ir ne mazāks kā 66 % no īsākā derīguma termiņa, ko ražotājs noteicis attiecīgajam produktam;
13.4.
atbilstoši iespējām un pieejamībai izmantot pārtikas produktus, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmu prasībām;
13.5.
nodrošināt, ka pārtikas produkti nesatur ģenētiski modificētos organismus, nesastāv no tiem un nav ražoti no šādiem organismiem;
13.6.
nodrošināt, ka pārtikas produkti pirms un pēc to iesaiņošanas komplektos tiek uzglabāti telpās, kas atbilst normatīvo aktu prasībām pārtikas aprites jomā, saskaņā ar pārtikas produktu marķējumā norādītajiem uzglabāšanas nosacījumiem.
14.
Finansējuma saņēmējs individuālo mācību piederumu piegādātājam izvirza šādas papildu specifiskās prasības:
14.1.
nodrošināt preču drošumu un kvalitāti atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kritērijiem;
14.2.
nodrošināt, ka šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētie individuālie mācību piederumi, kuri atbilstoši Izglītības likumam jāsagādā izglītojamo vecākiem, atbilst Izglītības likumā noteiktajām prasībām.
15.
Finansējuma saņēmējs higiēnas un saimniecības preču piegādātājam izvirza šādas papildu specifiskās prasības:
15.1.
nodrošināt atbilstību preču lietošanai mājas apstākļos;
15.2.
nodrošināt preču drošumu un kvalitāti atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām un kritērijiem.
16.
Pārtikas un veterinārais dienests veic pārtikas produktu kvalitātes un nekaitīguma kontroli, paņemot partiju reprezentējošu paraugu un nosūtot to laboratoriskai pārbaudei valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts).
17.
Izdevumus, kas saistīti ar pārtikas produktu kontroli un paraugu ņemšanu, sedz piegādātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
18.
Izdevumus, kas saistīti ar laboratorisko pārbaudi un testēšanas pārskata sagatavošanu, sedz piegādātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi.
19.
Ja partiju reprezentējošais paraugs neatbilst normatīvo aktu prasībām pārtikas aprites jomā, Pārtikas un veterinārais dienests, ņemot nākamo partiju reprezentējošu paraugu nosūtīšanai uz laboratorisko pārbaudi, attiecīgo pārtikas produktu partiju aiztur piegādātāja noliktavā līdz laboratoriskās pārbaudes un testēšanas pārskata saņemšanai.
20.
Ja partiju reprezentējošā parauga laboratoriskās testēšanas rezultāti, par kuriem institūts ir informējis Pārtikas un veterināro dienestu, liecina, ka pārtika rada vai var radīt tiešu vai netiešu apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai:
20.1.
piegādātājs nekavējoties novērš pārtikas radīto apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulas (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (turpmāk – regula Nr.  178/2002), 19. pantam;
20.2.
Pārtikas un veterinārais dienests informē sabiedrību atbilstoši regulas Nr. 178/2002 50. pantam.
21.
Finansējuma saņēmējam reizi gadā, par to divus mēnešus iepriekš informējot piegādātāju, atbilstoši šo noteikumu 10. punktā minētajam situācijas izvērtējumam ir tiesības veikt izmaiņas līgumā noteiktajā preču klāstā:
21.1.
papildināt vai aizstāt pārtikas preces, ievērojot šo noteikumu 1. pielikumā minētos kritērijus;
21.2.
papildināt vai aizstāt individuālos mācību piederumus, ievērojot šo noteikumu 2. pielikumā minētos kritērijus​;
21.3.
papildināt vai aizstāt higiēnas un saimniecības preces, ievērojot šo noteikumu 3. pielikumā minētos kritērijus​;
21.4.
samazināt vai palielināt izdalāmo pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu skaitu atbilstoši atbalsta saņēmēju skaita izmaiņām.
IV.Prasības pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanai un izdalīšanai
22.
Partnerorganizācija izdala pārtiku un pamata materiālās palīdzības preču komplektus:
22.1.
pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu uzglabāšanas vai izdales vietā;
22.2.
partnerorganizācijas juridiskajā vai faktiskajā adresē;
22.3.
citā telpā, par kuras izmantošanu noslēgts nomas vai patapinājuma līgums;
22.4.
personas dzīvesvietā.
22.1
Partnerorganizācija īsteno papildpasākumus telpās vai teritorijā, kas atbilst attiecīgā papildpasākuma saturam un veidam.
23.
Ja partnerorganizācija saskaņā ar līgumu vai vienošanos, kas noslēgta ar sadarbības iestādi, nodrošina maltīti kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvi teritoriālajā vienībā, valstspilsētā, izņemot Rīgu, vai novadā (turpmāk kopā – izdales teritorija), par maltīti uzskatāma viena ēdienreize, piedāvājot ēdināšanu uz vietas vai ēdienu līdzņemšanai.
24.
Partnerorganizācija nodrošina netraucētu piegādes autotransporta piebraukšanu pie pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu uzglabāšanas vai izdales vietas jebkurā gadalaikā. Ja komplektu uzglabāšanas vai izdales vietai ir apgrūtināta piegādes autotransporta piekļuve un komplektu novietošana telpās, partnerorganizācija laikus nodrošina efektīvus risinājumus komplektu piegādei un novietošanai telpās.
25.
Partnerorganizācija nodrošina, ka pārtikas preces un maltītes uzglabā un izdala vietā, kas ir iekļauta Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā, vai vietā, kurā ir nodrošināta higiēnas prasību ievērošana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – regula Nr. 852/2004) II pielikuma III nodaļas 1. punktam un VIII nodaļai, izņemot šo noteikumu 22.4. apakšpunktā minēto gadījumu. Minēto prasību ievērošanu izvērtē Pārtikas un veterinārais dienests.
26.
Partnerorganizācija izdalei paredzētos pamata materiālās palīdzības preču komplektus uzglabā telpās, kurās:
26.1.
saskaņā ar preču un pakalpojumu drošumu regulējošo normatīvo aktu prasībām ir ievērota laba higiēnas prakse un aizsardzība pret ārēju piesārņojuma avotu, piemēram, kaitēkļiem, kā arī aizsardzība pret piesārņojuma tālāku izplatību;
26.2.
komplekti ir novietoti tā, lai izvairītos no to piesārņojuma riska.
27.
Partnerorganizācija ir materiāli atbildīga par tās telpās esošo pārtikas un pamata materiālo preču drošību un tādu pasākumu veikšanu, lai nepieļautu mantisku zaudējumu rašanos. Ja ir radušies zaudējumi, izņemot zaudējumus, kas radušies nepārvaramas varas dēļ, partnerorganizācija tos atlīdzina sadarbības iestādei saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos.
28.
Partnerorganizācija nodrošina pārtikas preču komplektu fizisku nodalīšanu no pamata materiālās palīdzības preču komplektiem, kā arī higiēnas un saimniecības preču komplektu fizisku nodalīšanu no individuālo mācību piederumu komplektiem.
29.
Partnerorganizācija nodrošina, ka pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplekti līdz izdalīšanai netiek bojāti, izjaukti vai sadalīti pa daļām. Pieļaujama tikai šo noteikumu 23. punktā minētās maltītes nodrošināšanai paredzēto komplektu izjaukšana vai sadalīšana.
30.
Partnerorganizācija nodrošina, ka šo noteikumu 9. punktā minētie komplekti tiek izsniegti vienai no šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2. vai 4.1.3. apakšpunktā minētajā izziņā norādītajām pilngadīgajām personām, mājsaimniecības norādītajam pārstāvim vai pašvaldības sociālā dienesta pārstāvim atbilstoši šādiem nosacījumiem:
30.1.
ja mājsaimniecībā ir šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3. apakšpunktā minētais mājsaimniecības loceklis, izsniedz attiecīgo šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto pārtikas preču komplektu – kopumā ne vairāk kā:
30.1.1.
vienu attiecīgo šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto komplektu šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz vienu mēnesi;
30.1.2.
divus attiecīgos šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētos komplektus šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz trim mēnešiem;
30.1.3.
četrus attiecīgos šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētos komplektus šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz sešiem mēnešiem;
30.1.4.
divus attiecīgos šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētos komplektus triju mēnešu laikā no šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētās izziņas izsniegšanas dienas;
30.2.
ja mājsaimniecībā ir šo noteikumu 9.2.1. un 9.2.2. apakšpunktā minētais mājsaimniecības loceklis, izsniedz vienu attiecīgo šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto individuālo mācību piederumu komplektu kalendāra gada laikā, ja ir izsniegta viena no šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2. vai 4.1.3. apakšpunktā minētām izziņām;
30.3.
ja mājsaimniecība pretendē uz šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto higiēnas un saimniecības preču komplektu, katram mājsaimniecības loceklim izsniedz šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto komplektu – kopumā ne vairāk kā:
30.3.1.
vienu šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto komplektu šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz vienu mēnesi vai trim mēnešiem;
30.3.2.
divus šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētos komplektus šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz sešiem mēnešiem;
30.3.3.
vienu šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto komplektu triju mēnešu laikā no šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētās izziņas izsniegšanas dienas;
30.4.
ja mājsaimniecībā ir šo noteikumu 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3. un 9.4.4. apakšpunktā minētais mājsaimniecības loceklis, izsniedz attiecīgo šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto higiēnas un saimniecības preču komplektu – kopumā ne vairāk kā:
30.4.1.
vienu attiecīgo šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto komplektu šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz vienu mēnesi vai trim mēnešiem;
30.4.2.
divus attiecīgos šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minētos komplektus šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz sešiem mēnešiem;
30.4.3.
vienu attiecīgo šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto komplektu triju mēnešu laikā no šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētās izziņas izsniegšanas dienas;
30.5.
ja mājsaimniecībā ir mājsaimniecības loceklis vecumā līdz 12 mēnešiem (ieskaitot), izņēmuma gadījumā pēc mājsaimniecības izvēles izsniedz vienu no šo noteikumu 9.4.1. vai 9.4.2. apakšpunktā minētajiem higiēnas preču komplektiem;
30.6.
ja mājsaimniecībā ir mājsaimniecības loceklis vecumā no pieciem līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai vecumā no 11 līdz 16 gadiem (ieskaitot), izņēmuma gadījumā pēc mājsaimniecības izvēles izsniedz vienu no šo noteikumu 9.2.1. vai 9.2.2. apakšpunktā minētajiem individuālo mācību piederumu komplektiem atbilstoši klasei (sākumskolā vai pamatskolā), kuru skolēns apmeklē.
31.
Izņēmuma gadījumā partnerorganizācija šo noteikumu 9. punktā minētos komplektus drīkst izsniegt mēneša laikā pēc pašvaldības izziņas derīguma termiņa beigām, nepārsniedzot šo noteikumu 30. punktā attiecīgajam komplektam norādīto kopējo skaitu noteiktajam periodam.
32.
Ja partnerorganizācijai rodas šaubas par personu, kura saņem komplektu šo noteikumu 30. punktā minētajā kārtībā, tai ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
33.
Izsniedzot pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektus, partnerorganizācija:
33.1.
izdara atzīmi uz šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās izziņas, norādot:
33.1.1.
izsniegto komplektu veidu un skaitu;
33.1.2.
izsniegšanas datumu;
33.1.3.
tā partnerorganizācijas pārstāvja vārdu un uzvārdu, kurš komplektu izsniedzis un apliecinājis to ar parakstu;
33.2.
veic izdalīto pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu uzskaiti atbilstoši ar sadarbības iestādi noslēgtā līguma vai vienošanās nosacījumiem;
33.3.
pēc programmas elektroniskās datu uzskaites sistēmas ieviešanas šo noteikumu 33.2. apakšpunktā minēto uzskaiti veic elektroniski:
33.3.1.
komplektu izsniegšanas laikā, ja izdales vietā kalendāra mēnesī vidēji tiek izsniegti vairāk nekā 300 komplekti;
33.3.2.
vismaz reizi mēnesī, ja izdales vietā kalendāra mēnesī vidēji tiek izsniegti līdz 300 komplektiem.
34.
Izsniedzot personai šo noteikumu 23. punktā minētās maltītes, partnerorganizācija nodrošina:
34.1.
maltīšu izdali vismaz tādā apjomā, ko nosaka, izmantojot šādu formulu:

Qm = 12 x Qp1 + 48 x Qp2, kur:

Qm – izdalāmo maltīšu skaits;

Qp1 – maltītes pagatavošanai piegādāto šo noteikumu 35. punktā minēto individuālai izdalei paredzēto pārtikas preču komplektu skaits;

Qp2 – maltītes pagatavošanai piegādāto šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minēto maltītes nodrošināšanai paredzēto pārtikas preču komplektu skaits;

"12", "48" – no viena attiecīgā pārtikas preču komplekta pagatavojamo maltīšu skaits;
34.2.
maltīšu uzskaiti atbilstoši ar sadarbības iestādi noslēgtā līguma vai vienošanās nosacījumiem.
35.
Ja partnerorganizācijas komplektu uzglabāšanas vai izdales vietā izdalei paredzētā pārtikas preču komplekta derīguma termiņš ir mazāks par 30 dienām vai sadarbības iestāde ir pārtraukusi šā komplekta izdali saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu, to var piegādāt partnerorganizācijai, kas nodrošina šo noteikumu 23. punktā minēto maltīti, šādā kārtībā:
35.1.
elektroniski saskaņojot ar sadarbības iestādi, ja maltīti nodrošina pati partnerorganizācija;
35.2.
rakstiski vienojoties ar partnerorganizāciju, kas nodrošina maltīti, un sadarbības iestādi, ja maltīti nodrošina cita partnerorganizācija.
V.Papildpasākumu īstenošanas kārtība
36.
Partnerorganizācija nodrošina, ka papildpasākumi mazina personu sociālo atstumtību, sniedz ieguldījumu nabadzības izskaušanā, kā arī veicina šo personu patstāvību savu sociālo problēmu vai krīzes situācijas rezultātā radušos problēmu risināšanā ilgtermiņā.
37.
Izsniedzot pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu vai maltīti, partnerorganizācija izvērtē mājsaimniecības vajadzības un piedāvā tai iespēju brīvprātīgi piedalīties šādos papildpasākumos:
37.1.
informatīvi pasākumi par papildu iespējām saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai vai krīzes situācijā, par nodarbinātības iespējām, izglītības iespējām, sabiedrības veselības veicināšanu, sportu, brīvā laika pavadīšanu, par Eiropas Sociālā fonda Plus vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu ietvaros pieejamiem pakalpojumiem un citiem līdzīgiem pasākumiem;
37.2.
individuāls un grupu darbs ar personu vai personu grupām, nodrošinot starpinstitucionālu sadarbību, atsevišķu speciālistu profesionālās konsultācijas un atbalsta grupas vai pašpalīdzības grupas sociālo problēmu risināšanā;
37.3.
neformāli izglītojoši pasākumi praktisku sadzīves iemaņu attīstībai, tai skaitā ēst gatavošanā, veļas mazgāšanā, mājas uzkopšanā, mājsaimniecības budžeta plānošanā, bērnu audzināšanā un darba meklēšanā;
37.4.
socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras un tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.
38.
Ja partnerorganizācija ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde, tā nesaņem programmas finansējumu par tādu papildpasākumu īstenošanu, kuri tai jānodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek finansēti no publiskā finansējuma līdzekļiem, tai skaitā no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.
39.
Partnerorganizācija nodrošina papildpasākumu un tajos iesaistīto atbalstu saņēmušo personu uzskaiti atbilstoši ar sadarbības iestādi noslēgtā līguma vai vienošanās nosacījumiem.
VI.Partnerorganizāciju atlase
40.
Partnerorganizāciju atlasi veic sadarbības iestāde saskaņā ar partnerorganizāciju atlases nolikumu (turpmāk – atlases nolikums) un šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem kritērijiem.
41.
Atlases nolikumu katrai partnerorganizāciju atlases reizei izstrādā un pēc saskaņošanas ar vadošo iestādi apstiprina sadarbības iestāde.
42.
Sadarbības iestāde līdz 2023. gada 31. decembrim izsludina sākotnējo partnerorganizāciju atlasi, lai nodrošinātu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanu visā Latvijas teritorijā. Partnerorganizāciju atlases organizē ne retāk kā reizi trijos gados. Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana ietver:
42.1.
pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu uzglabāšanu un izdalīšanu, kā arī papildpasākumu īstenošanu;
42.2.
maltītes nodrošināšanu, tai skaitā pārtikas preču komplektu uzglabāšanu un izlietošanu, maltīšu izdalīšanu, kā arī papildpasākumu īstenošanu.
43.
Sadarbības iestāde ir tiesīga organizēt partnerorganizāciju atlasi pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai atsevišķā izdales teritorijā, ja:
43.1.
partnerorganizācijas pretendents (turpmāk – pretendents) attiecīgajā izdales teritorijā nenodrošina šo noteikumu 42. punktā minētās pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanu vai daļu no tās atbilstoši partnerorganizāciju atlases iesniegumam (turpmāk – iesniegums);
43.2.
kāda partnerorganizācija pārtrauc dalību vai tiek izslēgta no dalības programmas īstenošanā, jo nav pildījusi līguma vai vienošanās nosacījumus.
44.
Sadarbības iestāde tās oficiālajā tīmekļvietnē (www.sif.gov.lv) publicē:
44.1.
paziņojumu par partnerorganizāciju atlases izsludināšanu, atlases nolikumu un iesniegumu pieņemšanas termiņu – ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms pretendentu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;
44.2.
paziņojumu par partnerorganizāciju atlases termiņa pagarināšanu, tās pārtraukšanu vai izbeigšanu.
45.
Sadarbības iestāde rīko bezmaksas informatīvos seminārus un konsultācijas pretendentiem par atlases nolikumā tiem izvirzītajiem nosacījumiem.
46.
Pretendents var uzdot jautājumus par partnerorganizāciju atlasi un iesnieguma sagatavošanu, nosūtot tos sadarbības iestādei uz partnerorganizāciju atlases paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot atsauci uz izsludināto partnerorganizāciju atlasi.
47.
Sadarbības iestāde atbildi uz jautājumu sniedz triju darbdienu laikā pēc jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Sadarbības iestāde biežāk uzdotos jautājumus un atbildes publicē tās oficiālajā tīmekļvietnē (www.sif.gov.lv).
48.
Lai iegūtu tiesības būt par partnerorganizāciju, pretendents iesniedz sadarbības iestādē iesniegumu atbilstoši tās oficiālajā tīmekļvietnē (www.sif.gov.lv) ievietotajam iesnieguma veidlapas paraugam un pievieno atlases nolikumā noteiktos dokumentus, ja tas spēj nodrošināt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un (vai) maltīšu nodrošināšanu un papildpasākumu īstenošanu pilnībā vai daļēji vismaz vienā izdales teritorijā.
49.
Partnerorganizāciju atlasē ir tiesības piedalīties arī pretendentu apvienībai, ja tā atbilst šādām prasībām:
49.1.
katrs pretendentu apvienības dalībnieks atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem kopīgajiem atbilstības kritērijiem;
49.2.
visi pretendentu apvienības dalībnieki kopā nodrošina atbilstību šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem kritērijiem;
49.3.
pretendentu apvienības dalībnieki noslēdz vienošanos par sadarbību, kurā tiek iekļauta vismaz šāda informācija:
49.3.1.
pretendentu apvienības paraksttiesīgā persona;
49.3.2.
pretendentu apvienības dalībnieku tiesības, pienākumi, atbildība, tai skaitā administratīvā un finansiālā, un sadarbības principi;
49.3.3.
atbalsta nodrošināšanas sadalījums pa veidiem teritoriālā griezumā atbilstoši pretendentu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumam;
49.3.4.
pretendentu apvienības dalībnieku sadarbības principi, kas ietver atbalsta plānošanu, nodrošināšanu un uzskaiti, finansējuma sadalījumu starp pretendentu apvienības dalībniekiem, piedāvājumu par nepieciešamo pārskatu sagatavošanas kārtību un iesniegšanu sadarbības iestādē.
50.
Lai veiktu partnerorganizāciju atlasi, sadarbības iestāde izveido un vada partnerorganizāciju atlases komisiju (turpmāk – komisija).
51.
Ja vairāku vērtēšanas kritērijiem atbilstošu pretendentu piedāvājums nodrošināt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izsniegšanu, tai skaitā arī maltīšu izsniegšanu, un papildpasākumu īstenošanu sasniedz vai pārsniedz kādā izdales teritorijā nepieciešamo atbalsta intensitāti:
51.1.
tiesības kļūt par partnerorganizāciju iegūst lielāko punktu skaitu saņēmušais pretendents;
51.2.
sadarbības iestāde aicina pretendentus, kuri saņēmuši vienādu lielāko punktu skaitu, attiecīgajā izdales teritorijā sniegt daļēju atbalstu.
52.
10 darbdienu laikā pēc tam, kad sadarbības iestāde pretendentam paziņojusi lēmumu piešķirt tam tiesības būt par partnerorganizāciju, pretendents:
52.1.
sniedz sadarbības iestādei informāciju un apliecinošos dokumentus par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanas un izdales vietu adresēm un maltīšu nodrošināšanas vietu adresēm, ja attiecināms. Ja norādītajās adresēs esošās telpas nav pretendenta īpašumā, tad vienlaikus ar informācijas sniegšanu par adresēm pretendents iesniedz arī ar telpu īpašnieku noslēgtā līguma vai nodomu protokola apliecinātu kopiju;
52.2.
iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta apliecinājumu, ka pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanas un izdales vietas telpās un palīgtelpās ir nodrošināta vispārīgo higiēnas prasību ievērošana atbilstoši Regulas Nr. 852/2004 II pielikuma III nodaļas 1. punktam un VIII nodaļai, ja pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanas un izdales vieta nav reģistrēta Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā.
53.
Sadarbības iestāde līgumu vai vienošanos ar partnerorganizāciju slēdz, ja pretendents šo noteikumu 52. punktā minētajā termiņā ir iesniedzis sadarbības iestādei visu šo noteikumu 52.1. apakšpunktā minēto informāciju un šo noteikumu 52.2. apakšpunktā minēto Pārtikas un veterinārā dienesta apliecinājumu.
VII.Sadarbības iestādes un partnerorganizācijas līgums vai vienošanās
54.
Līgums vai vienošanās par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu (turpmāk – līgums vai vienošanās) nosaka tiesiskās attiecības starp sadarbības iestādi un partnerorganizāciju vai to apvienību.
55.
Līgumu vai vienošanos slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem.
56.
Līgumā vai vienošanās dokumentā sadarbības iestāde iekļauj vismaz šādu informāciju:
56.1.
informācija par līdzējiem;
56.2.
līguma vai vienošanās preambula, priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības;
56.3.
finansējuma saņemšanas un izmaksas kārtība;
56.4.
maksājumu atlikšanas, to apmēra samazināšanas vai maksājumu apturēšanas noteikumi;
56.5.
līguma vai vienošanās izpildes termiņš, vieta un nosacījumi;
56.6.
līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumi;
56.7.
pretendentu apvienības dalībnieku savstarpējās sadarbības principi, ja līgumu vai vienošanos slēdz pretendentu apvienība;
56.8.
partnerorganizācijas pārskatu iesniegšanas kārtība;
56.9.
līgumslēdzēju pušu konfidencialitātes saistības un publicitātes noteikumi;
56.10.
līgumslēdzēju pušu sadarbības kārtība un kontaktpersonas;
56.11.
partnerorganizācijas atbalstāmo darbību īstenošanas uzraudzības kārtība;
56.12.
līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma vai vienošanās neizpildi, tai skaitā tiesiskās aizsardzības līdzekļi;
56.13.
noteikumi attiecībā uz nepārvaramu varu;
56.14.
kārtība, kādā izdarāmi grozījumi līgumā vai vienošanās dokumentā, kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma vai vienošanās, un līguma vai vienošanās atcelšanas vai izbeigšanas kārtība;
56.15.
pretenziju izteikšanas un strīdu izskatīšanas kārtība.
57.
Sadarbības iestāde un partnerorganizācija var vienoties par grozījumiem noslēgtā līguma vai vienošanās tekstā, ja:
57.1.
ir saņemts partnerorganizācijas iesniegums par tās vēlmi sniegt atbalstu papildu izdales teritorijā, kurā šā iesnieguma iesniegšanas dienā attiecīgā partnerorganizācija nesniedz atbalstu vai nodrošina to daļēji;
57.2.
sadarbības iestādei ir iesniegta visa šo noteikumu 52.1. apakšpunktā minētā informācija un šo noteikumu 52.2. apakšpunktā minētais Pārtikas un veterinārā dienesta apliecinājums.
58.
Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma vai vienošanās šādā gadījumā:
58.1.
partnerorganizācija nepilda līguma vai vienošanās nosacījumus;
58.2.
partnerorganizācijai vai personai, kura ir partnerorganizācijas valdes loceklis, patiesais labuma guvējs vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt partnerorganizāciju darbībās, kas saistītas ar tās filiāli vai struktūrvienību, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajos gadījumos;
58.3.
citos gadījumos, kurus nosaka līgums vai vienošanās par programmas īstenošanu.
VIII.Izmaksu attiecināmības un vienotās likmes piemērošanas nosacījumi un kārtība
59.
Atbalsta īstenošanai ir šādas izmaksas:
59.1.
tiešās attiecināmās izmaksas:
59.1.1.
finansējuma saņēmēja norēķini ar piegādātāju atbilstoši noslēgtā piegādes līguma nosacījumiem;
59.1.2.
pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;
59.2.
netiešās attiecināmās izmaksas:
59.2.1.
sadarbības iestādes veiktie vienotas likmes maksājumi partnerorganizācijām:
59.2.1.1.
septiņu procentu apmērā no personām izdalīto pārtikas un (vai) pamata materiālās palīdzības preču vērtības par to uzglabāšanas un izdalīšanas administrēšanu;
59.2.1.2.
septiņu procentu apmērā no personām izdalītās pārtikas un (vai) pamata materiālās palīdzības preču vērtības par šo noteikumu 37. punktā minēto papildpasākumu īstenošanu;
59.2.2.
tehniskās palīdzības vienotas likmes finansējums, nepārsniedzot piecus procentus no šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību izmaksām. Programmas tehniskās palīdzības finansējuma saņēmējs nodrošina netiešo attiecināmo izmaksu uzskaiti šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros.
60.
Neattiecināmās izmaksas ir finansējuma saņēmēja programmas ietvaros organizēto iepirkumu administrēšanas izmaksas 85 498 euro apmērā, un tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem.
61.
Izmaksas, kuras vienlaikus tiek segtas no diviem vai vairākiem publiskā finansējuma avotiem, tai skaitā no Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, ir neatbilstošas un netiek segtas no programmas finansējuma.
62.
Sadarbības iestāde līgumā vai vienošanās dokumentā nosaka netiešo attiecināmo izmaksu piemērošanas kārtību, paredzot, ka:
62.1.
reizi ceturksnī pēc tam, kad partnerorganizācija sniegusi pārskatu par izdalītās pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu skaitu, veic šo noteikumu 59.2.1.1. apakšpunktā minēto maksājumu. Tā apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

NI = 7 % x (pn x Pn + mn x M+ hn x Hn), kur

NI – partnerorganizācijai izmaksājamā summa;

p – izdalīto vai maltītēm izmantoto pārtikas preču komplektu skaits;

P – pārtikas preču komplekta vērtība;

m – izdalīto individuālo mācību piederumu komplektu skaits;

M – individuālo mācību piederumu komplekta vērtība;

h – izdalīto higiēnas un saimniecības preču komplektu skaits;

H – higiēnas un saimniecības preču komplekta vērtība;

n – attiecīgais šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. vai 9.4. apakšpunktā minēto komplektu veids;
62.2.
ne retāk kā reizi ceturksnī pēc šo noteikumu 62.3. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes veic šo noteikumu 59.2.1.2. apakšpunktā minēto maksājumu. Tā apmēru nosaka, izmantojot šo noteikumu 62.1. apakšpunktā minēto formulu;
62.3.
partnerorganizācija katrā izdales teritorijā atbilstoši izdales vietu skaitam nodrošina vismaz šādu papildpasākumu skaitu un atbalsta saņēmēju iesaisti papildpasākumos:
62.3.1.
viena izdales vieta – īstenots viens papildpasākums un iesaistīti kopā vismaz pieci atbalsta saņēmēji;
62.3.2.
no divām līdz 10 izdales vietām – īstenoti divi papildpasākumi un iesaistīti kopā vismaz 10 atbalsta saņēmēji;
62.3.3.
no 11 līdz 24 izdales vietām – īstenoti trīs papildpasākumi un iesaistīti kopā vismaz 15 atbalsta saņēmēji;
62.3.4.
vairāk par 24 izdales vietām – īstenoti četri papildpasākumi un iesaistīti kopā vismaz 20 atbalsta saņēmēji.
IX.Valsts budžeta līdzekļu plānošana un pieprasījuma sagatavošana
63.
Finanšu līdzekļus, kas paredzēti atbalsta īstenošanai, valsts budžetā plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši šo noteikumu 2. un 60. punktā minētajam programmas finansējumam un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummai.
64.
Valsts budžeta līdzekļus atbalsta īstenošanai plāno, un valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavo šo noteikumu 65. punktā minētās atbildīgās institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem.
65.
Par valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma iesniegšanu Finanšu ministrijā ir atbildīgi:
65.1.
Sabiedrības integrācijas fonds kā sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs – par nepieciešamo finansējumu:
65.1.1.
iepirkumu administrēšanai;
65.1.2.
preču piegādei;
65.1.3.
vienotās likmes piemērošanai partnerorganizācijām;
65.1.4.
funkciju nodrošināšanai;
65.2.
Labklājības ministrija kā vadošā iestāde – par vadošās iestādes funkciju nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu;
65.3.
Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde – par revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.
66.
Ja kārtējā gadā nav pietiekams finansējums atbalsta īstenošanai, programmas vadībā iesaistītās institūcijas priekšlikumus apropriācijas pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) sagatavo un iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.
67.
Sadarbības iestāde, finansējuma saņēmējs un revīzijas iestāde pirms valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma iesniegšanas Finanšu ministrijā to saskaņo ar vadošo iestādi, pievienojot pieprasījumam rakstisku saskaņojumu.
68.
Sadarbības iestāde pēc pieprasījuma sniedz vadošajai iestādei prognozes par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem, ņemot vērā kārtējā gada budžeta sagatavošanas laika grafiku.
X.Noslēguma jautājums
69.
Mājsaimniecība, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanu ir tiesības saņemt atbalstu un kurai pašvaldības sociālā dienesta izsniegtā izziņa par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu ir spēkā līdz 2023. gada 30. aprīlim, 31. maijam vai 30. jūnijam, var saņemt atbalstu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc minētās izziņas derīguma termiņa beigām, nepārsniedzot šo noteikumu 30. punktā minēto izziņas termiņam atbilstošo komplektu skaitu.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr.
381
Programmas īstenošanai paredzēto pārtikas preču ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

1. Auzu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 13,0 %
Skābums grādos Ne vairāk kā 5,0
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

2. Četrgraudu pārslu* ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,30 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Piezīme. * Auzu, kviešu, miežu un rudzu pārslas ar minimālo rudzu pārslu procentuālo sastāvu produktā 50 %.

 

3. Makaronu ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

3.1. Makaronu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji:

3.1.1. makaronu ražošanā izmantotie milti atbilst Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2. sadaļā noteiktajai mikotoksīnu maksimāli pieļaujamai koncentrācijai;

3.1.2. citas ražošanā izmantotās sastāvdaļas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

 

3.2. Makaronu ražošanas procesa kritērijs – makaroni tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprināto receptūru un tehnoloģisko instrukciju.

 

3.3. No kviešu miltiem izgatavoto makaronu izstrādājumu organoleptiskie rādītāji:

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

Krāsa Atbilst miltu šķirai un citām pievienotajām izejvielām, bez neizmīcītu miltu paliekām
Virsma Gluda, var būt nedaudz raupja
Lūzuma vieta Stiklveida
Forma Īsformas
Garša Raksturīga izstrādājumam, bez citas piegaršas
Smarža Raksturīga izstrādājumam, bez citas smaržas
Stāvoklis pēc izvārīšanas Nesalipuši

 

3.4. Makaronu izstrādājumu fizikāli ķīmiskie rādītāji:

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

Mitrums Ne vairāk kā 12,5 %
Skābums grādos Ne vairāk kā 4
Pelni, nešķīstoši 10 % HCl Ne vairāk kā 0,6 %
Sausnes daudzums, kas pārgājis ūdenī vārīšanas procesā Ne vairāk kā 9 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu klātbūtne Nav pieļaujama

 

4. Pankūku miltu sausā maisījuma** ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Birstoša, viendabīga
Mitrums Ne vairāk kā 13,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Piezīme. ** Sausā maisījuma sastāvā ietilpst galvenokārt kviešu milti un vēl vismaz trīs komponenti (sausais vājpiena pulveris, olu pulveris, sāls (ne vairāk kā 1,25 g uz 100 g), cukurs (ne vairāk kā 20 g uz 100 g) un citas sastāvdaļas nelielā daudzumā), un tas ir gatavs pankūku izgatavošanai bez papildu sastāvdaļu pievienošanas, izņemot ūdeni vai pienu, kas nepieciešams mīklas iegūšanai.

 

5. Vājpiena pulvera ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Maksimālais ūdens saturs 4,0 %
Tauku saturs Ne vairāk kā 1,5 %
Minimālais olbaltumvielu saturs 32,0 %
Minimālais laktozes saturs 50,0 %
Maksimālais skābums Tērnera grādos 20
Maksimālais šķīdības indekss 1,0 ml

 

6. Pilnpiena pulvera ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Gaiši dzeltena, dzeltena. Smalka, sausa pulverveida viela bez mehāniskiem vai cita veida piemaisījumiem. Pieļaujamas pulvera piciņas, kuras mehāniskas darbības rezultātā viegli sabirst
Smarža un garša Raksturīga pasterizētam pienam
Maksimālais ūdens saturs 5,0 %
Tauku saturs Ne mazāk kā 26 %
Minimālais olbaltumvielu saturs 24,0 %
Minimālais laktozes saturs 37,0 %
Maksimālais skābums Tērnera grādos 19
Maksimālais šķīdības indekss 1,0 ml

 

7. Iebiezināta piena ar cukuru ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

7.1. Iebiezināts piens ar cukuru atbilst prasībām, kas noteiktas:

a) Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos,

b) Eiropas Komisijas 2005. gada 15. novembra Regulā (ES) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem,

c) Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 529 "Dehidrēto piena produktu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības".

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats

Krāsa – no baltas ar iedzeltenu nokrāsu līdz krēmkrāsai, vienmērīga visā masā.

Viendabīga, viskoza, vijīga konsistence, pieļaujamas nelielas nogulsnes

Smarža un garša Tīra, salda garša, raksturīga iebiezinātam pienam ar cukuru, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Piena tauki (%) Ne mazāk par 8
Kopējā piena sausna (%) Ne mazāk par 28

 

8. Ātri vārāmo auzu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 13 %
Skābums grādos Ne vairāk kā 5,0
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Bojātas pārslas Ne vairāk kā 0,05 %

 

9. Griķu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14 %
Skābums grādos
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

10. Putraimu ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

10.1. Putraimu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji:

10.1.1. putraimu ražošanā tiek izmantoti mieži vai kvieši;

10.1.2. putraimu ražošanā izmantotā labība atbilst Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2. sadaļā noteiktajām maksimāli pieļaujamām mikotoksīnu normām.

 

10.2. Putraimu ražošanas procesa kritērijs – putraimi tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un tehnoloģisko instrukciju.

 

10.3. Miežu putraimu kvalitātes kritēriji:

Rādītāja nosaukums

Norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Kvalitatīvs kodols Ne mazāk kā 99,0 %

tostarp nepilnīgi apstrādāti graudi

Ne vairāk kā 2 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Miltveida piemaisījumi Ne vairāk kā 0,8 %
Veseli graudi Ne vairāk kā 1,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

10.4. Kviešu putraimu kvalitātes kritēriji:

Rādītāja nosaukums

Norma

Krāsa Dzeltena
Garša Raksturīga normāliem kviešu putraimiem, bez piegaršas, nav skāba vai rūgta
Smarža Raksturīga normāliem kviešu putraimiem, bez sasmakuma, pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas
Mitrums Ne vairāk kā 13,5 %
Kvalitatīvs kodols Ne mazāk kā 99,2 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %

tostarp minerālie piemaisījumi

Ne vairāk kā 0,05 %
Bojātie kodoli Ne vairāk kā 0,2 %
Apstrādāti rudzu un miežu graudi Ne vairāk kā 2,0 %
Miltveida piemaisījumi Ne vairāk kā 0,5 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3,0 mg/kg
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

11. Augstākā labuma kviešu miltu ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 15,0 %
Lipeklis Ne mazāk kā 26 %
Pelnainība Ne vairāk kā 0,58 %
Krišanas skaitlis Ne mazāk kā 250 s
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

12. Auzu pārslu biezputras ar ogām vai augļiem ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Cukurs Ne vairāk kā 20 g
Kaltētas ogas vai augļi 12–16 g
Sāls Ne vairāk kā 1,25 g
Ogu vai augļu aromatizētājs 0,24–0,36 g

 

13. Kartupeļu biezputras ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 7,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Sāls Ne vairāk kā 1,25 g

 

14. Mannas ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

14.1. Manna atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2. sadaļā.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 15,0 %
Pelni, nešķīstoši 10 % HCl Ne vairāk kā 0,6 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

15. Griķu ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

15.1. Griķi atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2. sadaļā.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Brūna ar dažādu nokrāsu
Smarža un garša Raksturīga griķu putraimiem, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Birstoša, viendabīga
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Kvalitatīvā kodola saturs Ne mazāk kā 99,2 %

tai skaitā šķelti graudi

Ne vairāk kā 4 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,4 %
Nelobīti graudi Ne vairāk kā 0,4 %
Miltiņu saturs Ne vairāk kā 0,02 %
Bojāti kodoli Ne vairāk kā 0,3 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

16. Sautētas cūkgaļas vai liellopu gaļas ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

16.1. Sautētas cūkgaļas vai liellopu gaļas (turpmāk – sautēta gaļa) ražošanas kritēriji:

16.1.1. gaļa atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 3. un 5. sadaļā;

16.1.2. produkta sastāvā ietilpstošās pārtikas piedevas atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (ES) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām;

16.1.3. sautētas gaļas termiskā apstrāde atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (ES) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu XI nodaļā.

 

16.2. Sautētas gaļas ražošanas procesa kritērijs – sautēta gaļa ražota saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprināto receptūru un tehnoloģisko instrukciju, iepakojuma veids – divdaļīga metāla kārba, ar viegli atveramu vāku, uzglabāšanas režīms no 0 līdz +25 °C.

 

16.3. Sautētas gaļas ražošanas un kvalitātes kritēriji:

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam. Gaļa rupja maluma
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Gaļas saturs Ne mazāk kā 65 % (gaļa, ko izmanto sautētas gaļas ražošanai, atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 1924/2006 un (ES) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 608/2004 atcelšanu VII pielikuma B daļas 17. punktā
Cits

Dzīvnieku izcelsmes tauki – ne vairāk kā 33 %.

Sāls – ne vairāk kā 2 %.

Ražošanas procesā nav pieļaujams izmantot soju, mehāniski atdalītu gaļu un dzīvnieku izcelsmes subproduktus

 

17. Tvaicētu rīsu kvalitātes kritēriji

 

17.1. Rīsi atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2. sadaļā.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez pelējuma un citām produktam neraksturīgām blakus smaržām un piegaršām
Mitrums Ne vairāk kā 15,0 %
Konsistence Birstoša, viendabīga
Kvalitatīvā kodola saturs Ne mazāk kā 99,2 %

tai skaitā šķelti graudi

Ne vairāk kā 10 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,4 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

18. Auksti spiestas nerafinētas rapšu eļļas kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Caurspīdīgs zaļgans vai dzintara dzeltens šķidrums, var būt nelieli nosēdumi
Smarža un garša Raksturīga produktam, bez nevēlamas citas smaržas un piegaršas
Blīvums Ne mazāk kā 0,914 (20 °C temperatūrā)
Konsistence Viendabīga
Peroksīdu skaitlis, mekv. aktīvā O2/kg Ne vairāk kā 15
Skābes skaitlis, mg KOH/g Ne vairāk kā 4,0
Mitruma un gaistošo vielu masas daļa, % Ne vairāk kā 0,2
Nešķīstošie piemaisījumi, % Ne vairāk kā 0,05

 

19. Rafinētas rapšu eļļas kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Caurspīdīgs dzintara dzeltens šķidrums
Smarža un garša Raksturīga produktam, bez nevēlamas citas smaržas un piegaršas
Blīvums Ne mazāk kā 0,914 (20 °C temperatūrā)
Konsistence Viendabīga
Peroksīdu skaitlis, mekv. aktīvā O2/kg Ne vairāk kā 10
Skābes skaitlis, mg KOH/g Ne vairāk kā 4,0
Mitruma un gaistošo vielu masas daļa, % Ne vairāk kā 0,2
Nešķīstošie piemaisījumi, % Ne vairāk kā 0,05
Piesātināto taukskābju daudzums, % 6–10 %
Dūmošanas punkts, °C 226 ± 10°C

 

20. Olu pulvera kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Birstoša, viendabīga, bez kunkuļiem
Mitrums Ne vairāk kā 13,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

21. Cukura ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

21.1. Cukurs ir attīrīta un kristalizēta saharoze, kura atbilst kritērijiem, kas noteikti Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 735 "Dažādu veidu cukura kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības".

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Ne vairāk kā deviņi punkti 0,5 krāsas tipa vienībām, ko aprēķina atbilstoši Brunsvikas Zemkopības un cukura rūpniecības tehnoloģijas institūta metodei
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Birstoša, viendabīga, bez kunkuļiem
Polarizācija Ne mazāk kā 99,7 °Z
Invertcukura saturs Ne vairāk kā 0,1 % no masas
Zudumi žāvējot Ne vairāk kā 0,1 % no masas
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

22. Šķelto zirņu kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Kaltēti, sausi, birstoši
Mitrums Ne vairāk kā 15 %
Veseli graudi Ne vairāk kā 1 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,40 %

tostarp minerālie piemaisījumi

Nav pieļaujami
Bojātas sēklas Ne vairāk kā 0,40 %
Saēstas sēklas Ne vairāk kā 0,50 %
Nelobītas sēklas Ne vairāk kā 0,80 %
Drupinātas sēklas (izbirst caur sietu Ø 2,5 mm un paliek uz sieta Ø 1,5 mm) Ne vairāk kā 1 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

23. Zivju konservu ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

23.1. Sterilizētu konservu "Makrele savā sulā" (turpmāk – konservi) nekaitīguma kritēriji:

23.1.1. konservi atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 3. un 5. sadaļā un Eiropas Komisijas 2005. gada 15. novembra Regulas (ES) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem 1. pielikuma 1. nodaļas 1.26. sadaļā, kā arī prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (ES) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, III pielikuma VIII sadaļas V nodaļā;

23.1.2. ražošanas tehnoloģiskais process notiek atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (ES) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu IX, X un XI nodaļā, kā arī Starptautiskajā higiēnas prakses kodeksā maza skābes satura un paskābinātiem konserviem Nr. CAC/RCP 23-1979 un Starptautiskajā higiēnas prakses kodeksā zivīm un zvejas produktiem Nr. CAC/RCP 52/2003;

23.1.3. aromatizētāji tiek lietoti saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK;

23.1.4. konservi tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprinātu receptūru un produkta un procesa aprakstiem. Konservu izgatavošanai izmanto saldētas makreles Scomber scombrus, iepakojuma veids – hermētiski noslēgta kārba ar atveramu vāku, uzglabāšanas režīms no 0 līdz +25 °C. Konservi ir rūpnieciski sterili.

 

23.2. Konservu ražošanas un kvalitātes kritēriji:

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un ārējais izskats, konsistence Atbilst attiecīgajam produktam, pieļaujami ādas plīsumi. Zivju liemeņi vai gabaliņi līdzeni, bez zvīņām, var būt nenogrieztas spuras, izņemot astes. Zivju gaļas krāsa atbilst vārītas makreles krāsai. Dabīgā sulā – buljonā, kas izdalījies sterilizācijas procesā, pieļaujamas olbaltumvielu nogulsnes un nelielas zivs daļas
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas, zivju gaļas konsistence sulīga, var būt nedaudz sausa, asakas mīkstas, bez rūgtas piegaršas
Minimālā zivju liemeņu vai to gabalu masa kārbā pēc sterilizācijas Ne mazāk kā 70 % no kārbas neto daudzuma
Pārtikas ražošanas sāls saturs 1–2,5 %
Cits

Ražošanas procesā nav pieļaujams izmantot:

- pārtikas piedevas garšas, smaržas un ārējā izskata uzlabošanai;

- stabilizatorus, antioksidantus un aromatizētājus.

Var būt pievienotas garšvielas, garšaugi

 

24. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtikas produktu komplekta ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

24.1. Zīdaiņiem paredzētu maisījumu un papildu ēdināšanas maisījumu un maziem bērniem paredzētas pārtikas ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

24.1.1. Zīdaiņiem paredzētu maisījumu un papildu ēdināšanas maisījumu un maziem bērniem paredzētu pārtikas produktu ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009,

b) Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos,

c) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (ES) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām,

d) Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētajā regulā (ES) 2016/127, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Olbaltumvielas Atbilst Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētajā regulā (ES) 2016/127, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013, minētajām prasībām
Tauki
Ogļhidrāti
Minerālvielas
Vitamīni
Kaitēkļu invāzija*** Nav pieļaujama
Cits Mātes piens ir ieteicamākā pārtika veseliem zīdaiņiem. Produkts ir paredzēts, lai apmierinātu zīdaiņu uztura vajadzības
Piezīme. *** Attiecināms uz sausajiem papildu ēdināšanas maisījumiem.

 

24.2. Apstrādātas graudaugu pārtikas un zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētas pārtikas ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

24.2.1. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētas graudaugu pārtikas produktu, dārzeņu un augļu produktu, kā arī gaļas produktu ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 41/2009 un (ES) Nr. 953/2009,

b) Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos,

c) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (ES) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām,

d) Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 269 "Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam".

 

24.2.1.1. Putras (putras sausais maisījums, lietošanai gatava putra)

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Olbaltumvielas Atbilst Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 269 "Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam" minētajām prasībām
Tauki
Minerālvielas
Vitamīni

 

24.2.1.2. Sausiņi

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Olbaltumvielas Atbilst Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 269 "Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam" minētajām prasībām
Tauki
Minerālvielas
Vitamīni

 

24.2.1.3. Augļu biezeņi

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Augļu saturs Ne mazāk kā 70 % no produkta masas
Cits Nesatur glutēnu, piena olbaltumvielas, cukuru. Pārtikas piedevu izmantošana zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajā pārtikā ir noteikta normatīvajos aktos par pārtikas piedevu lietošanu

 

24.2.1.4. Dārzeņu biezeņi

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Dārzeņu saturs Ne mazāk kā 75 % no produkta masas
Cits Nesatur glutēnu, piena olbaltumvielas, cukuru. Pārtikas piedevu izmantošana zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajā pārtikā ir noteikta normatīvajos aktos par pārtikas piedevu lietošanu

 

24.2.1.5. Dārzeņu biezeņi ar gaļu

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Dārzeņu saturs Ne mazāk kā 50 % no produkta masas
Gaļas saturs Ne mazāk kā 8 % no produkta masas
Cits Nesatur glutēnu, piena olbaltumvielas, cukuru. Pārtikas piedevu izmantošana zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajā pārtikā ir noteikta normatīvajos aktos par pārtikas piedevu lietošanu

 

24.2.1.6. Gaļas biezeņi

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Gaļas saturs Ne mazāk kā 40 % no produkta masas
Cits Nesatur glutēnu, piena olbaltumvielas, cukuru. Pārtikas piedevu izmantošana zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajā pārtikā ir noteikta normatīvajos aktos par pārtikas piedevu lietošanu
2.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr.
381
Programmas īstenošanai paredzēto individuālo mācību piederumu kvalitātes kritēriji

I. Kvalitātes kritēriji brošēta papīra produkcijai

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Klades, burtnīcas, cits brošēts papīrs atbilstoši nepieciešamībai
Krāsa un izskats Bez reklāmām, vāka krāsa nav noteikta, iekšlapas – baltas ar rūtiņām vai līnijām (atbilstoši vecumposmam), vai nošu līnijām; iesieta mīkstos vai cietos vākos

 

II. Kvalitātes kritēriji zīmēšanas un aplikāciju papīram

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzēts zīmēšanas papīrs, akvareļu papīrs, aplikāciju papīrs, kartons, cits papīrs atbilstoši nepieciešamībai
Krāsa un izskats Bez reklāmām, vāka krāsa nav noteikta, iekšlapas – baltas

 

III. Kvalitātes kritēriji rakstāmpiederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzētas pildspalvas, parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, citi rakstāmpiederumi atbilstoši nepieciešamībai
Krāsa un izskats Bez reklāmām, bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu

 

IV. Kvalitātes kritēriji zīmuļu asināmajam un dzēšgumijai

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzēts zīmuļu asināmais, dzēšgumija
Krāsa un izskats Bez reklāmām, bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu

 

V. Kvalitātes kritēriji zīmēšanas piederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Skolai paredzētas otas, tai skaitā komplektā vismaz trīs otas akvareļu zīmēšanai un divas otas zīmēšanai ar guaša krāsām – apaļas un plakanas, dažādu izmēru; palete krāsu sajaukšanai
Krāsa un izskats

Otas – bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu.

Palete – plastikāta, ar vismaz sešiem padziļinājumiem un speciālu caurumu ērtākai satveršanai

 

VI. Kvalitātes kritēriji griešanas piederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzētas šķēres ar noapaļotiem galiem, kuras izmantojamas gan labročiem, gan kreiļiem, citi griešanas instrumenti atbilstoši nepieciešamībai
Krāsa un izskats Bez reklāmām, bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu

 

VII. Kvalitātes kritēriji mērīšanas piederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzēts trīsstūra un taisnstūra lineāls 30 cm, transportieris, citi mērīšanas piederumi atbilstoši nepieciešamībai
Krāsa un izskats Bez reklāmām, bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu

 

VIII. Kvalitātes kritēriji līmēšanas piederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzēts toksiskas vielas nesaturošs līmes zīmulis, PVA līme, citi līmēšanai paredzēti piederumi
Krāsa un izskats Krāsa atbilstoša produktam, iepakojums bez reklāmām

 

IX. Kvalitātes kritēriji vāciņiem un mapēm

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Vāciņi burtnīcām un kladēm, mapes
Krāsa un izskats Bez reklāmām, bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu

 

X. Kvalitātes kritēriji krāsām zīmēšanai

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Akvareļu un guaša krāsas, toksiskas vielas nesaturošas, komplektos no 6 līdz 12 krāsu toņiem
Krāsa un izskats Derīguma termiņš – vismaz 12 mēneši no piegādes dienas

 

XI. Kvalitātes kritēriji mugursomai*

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Skolas soma pārnēsāšanai uz abiem pleciem
Masa Tukšai somai līdz 1 kg
Izmērs Vismaz 25 cm x 17 cm x 40 cm
Piezīme. * Jānodrošina ārējā izskata daudzveidība.

 

XII. Kvalitātes kritēriji rasēšanas piederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Skolai paredzēta rasetne
Krāsa un izskats Vismaz četru piederumu komplekts, cirkuļa materiāls no metāla, komplektā iekļauti vismaz rezerves grafīti, maināmā adata un velce

 

XIII. Kvalitātes kritēriji penāļiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Skolas piederumu uzglabāšanai paredzēts penālis
Krāsa un izskats

Penālis skolēniem vecumā no pieciem līdz 10 gadiem – ciets, poliestera, viens nodalījums, ar rāvējslēdzēju, garums – vismaz 200 mm, platums – vismaz 130 mm, biezums – vismaz 30 mm, bez piederumiem. Jānodrošina ārējā izskata dažādība (piemēram, krāsa, veids), bez reklāmām, paredzēts abu dzimumu skolēniem.

Penālis skolēniem vecumā no 11 līdz 16 gadiem – mīksts, poliestera, viens nodalījums, ar rāvējslēdzēju, garums – vismaz 200 mm, platums – vismaz 100 mm, bez piederumiem. Jānodrošina ārējā izskata dažādība (piemēram, krāsa, veids), bez reklāmām, paredzēts abu dzimumu skolēniem

 

XIV. Citu individuālo mācību piederumu kvalitātes kritēriji

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi" 21. punktu atbilstoši veiktajam situācijas izvērtējumam ir pieļaujama citu individuālo mācību piederumu iekļaušana komplektā, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām.

3.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr.
381
Programmas īstenošanai paredzēto higiēnas un saimniecības preču drošuma prasības un kvalitātes kritēriji

1. Ziepes, matu šampūns un krēms

 

1.1. Ziepes un matu šampūns visām vecuma grupām

 

1.1.1. Ziepju un matu šampūna ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem,

b) Latvijas normatīvajos aktos kosmētikas līdzekļu jomā.

 

1.2. Ziepes, matu šampūns un krēms zīdaiņiem un maziem bērniem

 

1.2.1. Ziepju, matu šampūna (tai skaitā visām vecuma grupām, zīdaiņiem un maziem bērniem) un bērnu krēma ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem,

b) Latvijas normatīvajos aktos kosmētikas līdzekļu jomā.

 

1.2.1.1. Ziepes zīdaiņiem un maziem bērniem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Lietojamība Piemērotas arī sausai un jutīgai ādai
Citi kritēriji Nesatur smaržvielas, krāsvielas un konservantus, nekairina acis

 

1.2.1.2. Matu šampūns zīdaiņiem un maziem bērniem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Lietojamība Šampūns zīdaiņu un bērnu galvas ādas un matu kopšanai ar barojošu un mitrinošu iedarbību
Citi kritēriji Nesatur smaržvielas, krāsvielas un konservantus, nekairina acis

 

1.2.1.3. Krēms zīdaiņiem un maziem bērniem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Lietojamība Krēms zīdaiņu un mazu bērnu ādas kopšanai un profilaktiskai aizsardzībai pret mitrumu, apsārtumu, iekaisumu
Citi kritēriji Bez krāsvielām un konservantiem, satur antioksidantu, nesatur smaržvielas

 

2. Zobu pasta

 

2.1. Zobu pasta visām vecuma grupām

 

2.1.1. Zobu pastas ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem,

b) Latvijas normatīvajos aktos kosmētikas līdzekļu jomā.

 

2.2. Zobu pasta maziem bērniem

 

2.2.1. Zobu pastas izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem III pielikumā.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Piedevas Ar fluoru, ne mazāk kā 1000 ppm
Citi kritēriji

Vismaz 50 % dabīgu sastāvdaļu.

Nesatur triklozānu, nātrija laurilsulfātu un saharīnu.

Jebkurai zobu pastai, kas satur no 0,1 % līdz 0,15 % fluora, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piemēram, "tikai pieaugušajiem"), jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus produktus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu"

 

3. Zobu suka

 

3.1. Zobu suka visām vecuma grupām

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Lietojamība Manuālai lietošanai (nav elektriska)
Cietība Mīksti vai vidēji cieti sariņi

 

3.2. Zobu suka maziem bērniem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Lietojamība Manuālai lietošanai (nav elektriska)
Izmērs Atbilstošs vecuma grupai
Cietība Mīksti sariņi

 

4. Veļas mazgāšanas un trauku mazgāšanas līdzekļi

 

4.1. Veļas mazgāšanas un trauku mazgāšanas līdzekļu ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem,

b) Latvijas normatīvajos aktos mazgāšanas līdzekļu jomā.

 

5. Autiņbiksītes zīdaiņiem un maziem bērniem

 

5.1. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēto autiņbiksīšu ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas Eiropas Komisijas 2014. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 2014/763/ES, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai absorbējošiem higiēnas produktiem.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Materiāls Hipoalerģisks, bez hlora, virskārta 100 % bioloģiski sadalās, izgatavotas no atjaunojamiem resursiem
Lietojamība Ar klipšu aizdari, vairākkārtēja (vismaz 3 reizes) klipšu fiksācija, ar elastīgu jostiņu priekšpusē un mugurpusē, īpašām elastīgām aizsargbarjerām papildu aizsardzībai pret noplūdēm, uzsūcošo slāni, kas nodrošina sausu kontaktvirsmu

 

6. Autiņi zīdaiņiem un maziem bērniem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Materiāls Marle, 100 % kokvilna
Lietojamība Daudzreiz lietojams

 

7. Mitrās salvetes zīdaiņu un mazu bērnu ādas kopšanai

 

7.1. Zīdaiņu un mazu bērnu ādas kopšanai paredzēto mitro salvešu ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Smarža un garša Bez aromāta
Lietojamība Vienreizējai lietošanai
Citi kritēriji Nesatur alkoholu un parabēnus

 

8. Citu higiēnas vai saimniecības preču drošuma un kvalitātes kritēriji

 

8.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi" 21. punktu atbilstoši veiktajam situācijas izvērtējumam ir pieļaujama citu higiēnas un saimniecības preču iekļaušana komplektā, ja tās atbilst šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.

 

9. Medicīnisko sejas masku kvalitātes kritēriji

 

9.1. Medicīnisko sejas masku ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (ES) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK,

b) standartā LVS EN 14683:2019 "Medicīniskās sejas maskas. Prasības un testēšanas metodes", vai tām ekvivalentas prasības.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Vienreizējas lietošanas
Materiāla filtrācijas efektivitāte Baktēriju filtrācijas efektivitāte 95 %
Marķējums un lietošanas instrukcija

Marķējumā norādīts: CE marķējums, ražotāja nosaukums vai preču zīme, modeļa numurs vai nosaukums, maskas veids (kategorija), piemērotā standarta numurs un gads.

Pievienota lietošanas instrukcija vai norāde uz iepakojuma: ražotāja norādījumi par preces pareizu lietošanu un uzglabāšanas apstākļiem

 

10. Roku dezinfekcijas līdzekļa kvalitātes kritēriji

 

10.1. Roku dezinfekcijas līdzeklis atbilst prasībām, kas noteiktas:

a) normatīvajos aktos par preču drošuma, kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām,

b) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (ES) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (ES) Nr. 1907/2006,

c) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu,

d) Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem".

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai kritērijs

Veids
Gatavs lietošanai
Aktīvā viela, koncentrācija*
Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām
Smarža
Raksturīga, atbilstoša produktam (var būt ar alkohola smaku)
Aktivitāte
Aktīvs pret vīrusiem, baktērijām, sēnītēm un mikroorganismiem
Glabāšana
Saskaņā ar marķējumā norādīto
Piezīme. * Attiecībā uz aktīvo vielu(-ām) un koncentrāciju jānodrošina pierādījumi par efektivitāti – attiecīgajā produktu veidā.
 

11. Virsmu dezinfekcijas līdzekļa kvalitātes kritēriji

 

11.1. Virsmu dezinfekcijas līdzeklis atbilst prasībām, kas noteiktas:

a) normatīvajos aktos par preču drošuma, kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām,

b) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (ES) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (ES) Nr. 1907/2006,

c) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu,

d) Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem".

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai kritērijs

Veids Gatavs lietošanai
Aktīvā viela, koncentrācija** Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām
Aktivitāte Aktīvs pret vīrusiem, baktērijām, sēnītēm un mikroorganismiem
Glabāšana Saskaņā ar marķējumā norādīto

Piezīme. ** Attiecībā uz aktīvo vielu(-ām) un koncentrāciju jānodrošina pierādījumi par efektivitāti – attiecīgajā produktu veidā.

4.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr.
381
Partnerorganizāciju atlases vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas nosaukums Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam
Darbības veids Pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšana vistrūcīgākajām personām un papildpasākumu īstenošana
Atlases veids Atklāta partnerorganizācijas atlase
Sadarbības iestāde Sabiedrības integrācijas fonds

Izmantotie saīsinājumi

Programma

Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam
PO

partnerorganizācijas pretendents (tai skaitā pretendentu apvienība)
Likums

Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam plānošanas perioda vadības likums
Iesniegums

PO iesniegums un tam pievienotie dokumenti
Noteikumi

Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi"
Pilns atbalsts

PO prognozētais atbalstāmo personu skaits vidēji mēnesī, kas ir vienāds ar vai lielāks par to personu skaitu, kurām attiecīgajā izdales teritorijā pašvaldības sociālais dienests iepriekšējā kalendāra gadā izsniedzis noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minēto izziņu
Daļējs atbalsts

PO prognozētais atbalstāmo personu skaits vidēji mēnesī, kas ir mazāks par to personu skaitu, kurām attiecīgajā izdales teritorijā pašvaldības sociālais dienests iepriekšējā kalendāra gadā izsniedzis noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minēto izziņu
P

precizējamais kritērijs. Ja konstatēta kritērija neatbilstība, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ka PO lēmumā noteiktajā laikā un kārtībā nodrošinās pilnīgu atbilstību kritērijam
N

neprecizējamais kritērijs. Ja konstatēta kritērija neatbilstība, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par iesnieguma noraidīšanu
     
1. Kopīgie atbilstības kritēriji1

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P, N)

1.1. PO ir:

N

1.1.1. Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums vai Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēta reliģiska organizācija (turpmāk abas kopā – nevalstiskā organizācija). Nevalstiskās organizācijas darbības veids iepriekšējos 12 mēnešus no iesnieguma iesniegšanas dienas ir bijis labdarība vai sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana
1.1.2. pašvaldība vai tās iestāde  
1.2. personai, kura pārstāv PO, vai PO nav iestājušies likuma 14. panta 1., 2. vai 4. punktā minētie noraidīšanas nosacījumi

N

1.3. PO nav iestājušies likuma 14. panta 3. punktā minētie noraidīšanas nosacījumi

N

1.4. PO nav iestājies likuma 17. pantā minētais aizliegums uz laiku piedalīties PO atlasē

N

1.5. PO iesniegumā paredz nodrošināt vienu vai abus noteikumu 36. punktā minētos atbalsta veidus Latvijas teritorijā

P

1.6. PO iesniegumā paredz nepieprasīt no atbalsta saņēmējiem maksu par noteikumu 42. punktā minētajiem atbalsta veidiem

P

1.7. PO iesniegumā apliecina, ka nepieprasīs programmas finansējumu par tādu noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu, kuras tiek finansētas no citiem Eiropas Savienības vai publiskā finansējuma līdzekļiem

P

1.8. PO iesniegumā apliecina, ka noteikumu 42. punktā minēto atbalsta veidu nodrošināšanā veicinās vienlīdzīgu iespēju ievērošanu neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

P

1.9. PO iesniegums ir:

P

1.9.1. sagatavots datorrakstā (ja attiecināms)
1.9.2. pilnībā aizpildīts valsts valodā atbilstoši atlases nolikumam
1.9.3. ar pievienotiem papildus iesniedzamiem dokumentiem valsts valodā vai ar PO atbildīgās amatpersonas apliecinātu tulkojumu
     
2. Specifiskie atbilstības kritēriji2

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P, N)

2.1. PO iesniegumā pamatota pietiekama administratīva, finansiāla un darbības spēja, lai nodrošinātu pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču drošu uzglabāšanu un izdalīšanu personām, kuras ir tiesīgas attiecīgo palīdzību saņemt3, to uzskaitot EIKT sistēmā

P

2.2. PO iesniegumā pamatota pietiekama administratīva, finansiāla un darbības spēja maltītes nodrošināšanai, tajā skaitā pārtikas preču komplektu drošai uzglabāšanai un maltīšu izdalīšanai4

P

2.3. PO iesniegumā pamatota pietiekama administratīva, finansiāla un darbības spēja, lai tieši vai netieši nodrošinātu papildpasākumus

P

2.4. PO iesniegumā pamatota pietiekama administratīva, finansiāla un darbības spēja, lai nodrošinātu pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanu un izdalīšanu personām, tajā skaitā arī maltīšu nodrošināšanu (ja attiecināms), kā arī ar papildpasākumu īstenošanu saistītās informācijas publicitātes, uzraudzības un novērtēšanas prasību ievērošanu

P

     
3. Kvalitātes kritēriji5

Apakškritēriji/punktu skaits

Maksimālais iegūstamais punktu skaits un punktu piešķiršanas kārtība

Minimālais nepieciešamais punktu skaits

3.1. PO pieredzes ilgums pēdējo septiņu gadu laikā līdz atlases izsludināšanas dienai sociāli mazaizsargāto personu sociālās labklājības celšanā un labdarībā

3.1.1. PO pieredze labdarības vai sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu nodrošināšanā ir3:

3.1.1.1. ilgāka par trim gadiem – 30

3.1.1.2. no viena gada līdz trim gadiem – 20

3.1.1.3. viens gads – 10

3.1.1.4. mazāka par vienu gadu – 0

30

0

3.1.2. PO pieredze maltītes vai zupas virtuves un sociālās iekļaušanas pasākumu nodrošināšanā ir4:

3.1.2.1. ilgāka par trim gadiem – 30

3.1.2.2. no viena gada līdz trim gadiem – 20

3.1.2.3. viens gads – 10

3.1.2.4. mazāka par vienu gadu – 0

3.1.3. PO pieredze labdarības vai sociālo pakalpojumu, maltītes vai zupas virtuves un sociālās iekļaušanas pasākumu nodrošināšanā ir6:

3.1.3.1. ilgāka par trim gadiem – 30

3.1.3.2. no viena gada līdz trim gadiem – 20

3.1.3.3. viens gads – 10

3.1.3.4. mazāka par vienu gadu – 0

3.2. PO pieredzes ilgums pēdējo septiņu gadu laikā līdz atlases izsludināšanas dienai publiskā finansējuma (ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības, valsts vai pašvaldību) piesaistīšanā un apsaimniekošanā

3.2.1. PO pieredze ES vai citas ārvalstu finanšu palīdzības piesaistīšanā un apsaimniekošanā ir:

3.2.1.1. četri gadi un ilgāk – 15

3.2.1.2. no diviem līdz trim gadiem – 10

3.2.1.3. viens gads – 5

3.2.1.4. mazāk par vienu gadu – 0

3.2.2. PO pieredze valsts vai pašvaldību publiskā finansējuma piesaistīšanā un apsaimniekošanā ir:

3.2.2.1. četri gadi un ilgāk – 15

3.2.2.2. no diviem līdz trim gadiem – 10

3.2.2.3. viens gads – 5

3.2.2.4. mazāk par vienu gadu – 0

30S

0

3.3. PO ir tieša vai netieša pieredze pēdējo septiņu gadu laikā līdz atlases izsludināšanas dienai personu sociālās iekļaušanas, informatīvu, konsultējošu vai neformāli izglītojošu papildpasākumu nodrošināšanā 3.3.1. PO ir tieša pieredze plānoto papildpasākumu plānošanā, administrēšanā, īstenošanā un uzraudzībā – 30

30V

0

3.3.2. PO ir netieša pieredze papildpasākumu plānošanā, administrēšanā, īstenošanā vai uzraudzībā – 10
3.3.3. PO nav pieredzes plānoto papildpasākumu nodrošināšanā – 0
3.4. PO teritoriālais pārklājums7

3.4.1. pilna atbalsta nodrošināšanai katrā izdales teritorijā PO plāno vismaz vienu izdales vietu (ja PO plāno vairāk nekā vienu izdales vietu, tad kritērija piemērošanai punktus aprēķina, ņemot vērā prognozēto atbalstāmo personu skaitu vidēji uz vienu izdales vietu):

3.4.1.1. uz 0–500 prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir valstspilsēta, vai uz 0–200 prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir novads, – 50

3.4.1.2. uz 501–900 prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir valstspilsēta, vai uz 201–500 prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir novads, – 20

3.4.1.3. uz 901 un vairāk prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir valstspilsēta, vai uz 501 un vairāk prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir novads, – 0

70S

0

3.4.2. atbalsta nodrošināšanai katrā izdales teritorijā PO ir izveidojusi apvienību vai ir noslēgusi nodomu protokolu par sadarbību starp vismaz vienu pašvaldību vai tās iestādi un vismaz vienu nevalstisko organizāciju – 10
3.4.3. atbalsta nodrošināšanai katrā izdales teritorijā, kas ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvi teritoriālā vienība, valstspilsēta, novads vai novada pilsēta, PO plāno maltītes nodrošināšanu – 10

Piezīmes.

1. 1 Ja PO ir apvienība, pēc kopīgiem kritērijiem vērtē katru apvienības dalībnieku.

2. 2 Ja PO ir apvienība, pēc specifiskajiem atbilstības kritērijiem vērtē visus apvienības dalībniekus kopā.

3. 3 Kritēriju attiecina, ja PO iesniegumā paredz nodrošināt noteikumu 42.1. apakšpunktā minēto atbalsta veidu.

4. 4 Kritēriju attiecina, ja PO iesniegumā paredz nodrošināt noteikumu 42.2. apakšpunktā minēto atbalsta veidu.

5. 5 Ja PO ir apvienība, pēc kvalitātes kritērijiem vērtē visu apvienības dalībnieku kopējo pieredzi un teritoriālo pārklājumu, punktus nesummējot.

6. S Piemēro visus atbilstošos kritērijus, summējot tiem piemērojamo punktu skaitu.

7. V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

8. 6 Kritēriju attiecina, ja PO iesniegumā paredz nodrošināt noteikumu 42.1. un 42.2. apakšpunktā minēto atbalsta veidu.

9. 7 Kritēriju "valstspilsēta" attiecina, ja valstspilsēta ir atsevišķa teritoriālā vienība, kas neietilpst novada administratīvajā teritorijā.