Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-2277
Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā
Izdarīt Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2017, 156. nr.; 2018, 249. nr.; 2019, 62., 118. nr.; 2020, 29. nr.; 2021, 65.A, 193., 200. nr.; 2022, 69. nr.; 2023, 87. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām", Grāmatvedības likumā, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, Kredītiestāžu likumā, Krājaizdevu sabiedrību likumā, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, Kooperatīvo sabiedrību likumā un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi."
2.
3. pantā:
papildināt ar 2.daļu šādā redakcijā:
"(21) Šā likuma 4.1 panta piemērošanai taksācijas periods ir taksācijas gads."; 
aizstāt trešajā daļā vārdus "likuma "Par grāmatvedību"" ar vārdiem "Grāmatvedības likuma".
3.
Papildināt ar 4.1 pantu šādā redakcijā:
"4.1 pants. Nodokļa piemaksa kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem
(1) Neatkarīgi no šā likuma 4. panta otrās daļas 1. punkta noteikumiem kredītiestādes vai patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri ir šā likuma 2. panta pirmās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā minētie iekšzemes uzņēmumi un 2. panta pirmās daļas 2. punktā minētās pastāvīgās pārstāvniecības, taksācijas gadā veic nodokļa piemaksu.
(2) Šā panta piemērošanai taksācijas gads ir pārskata gads, kurā šā panta pirmajā daļā minētie iekšzemes uzņēmumi Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz pirmstaksācijas gada uzņēmumu gada pārskatu vai šā panta pirmajā daļā minētās pastāvīgās pārstāvniecības iesniedz pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, kas sagatavots atbilstoši šā likuma 4. panta divpadsmitajai daļai.
(3) Šā panta pirmajā daļā minētais nodokļa maksātājs četru mēnešu laikā pēc pirmstaksācijas gada uzņēmumu gada pārskata iesniegšanas termiņa iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam taksācijas gada nodokļa piemaksas aprēķinu.
(4) Taksācijas gada nodokļa piemaksas aprēķinā iekļauj šādu informāciju:
1) taksācijas gads, par kuru tiek veikts nodokļa piemaksas aprēķins;
2) pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķina summa pēc nodokļiem;
3) pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādītā ienākuma daļa, par kuru nodokļa maksātājs turpmāk ir tiesīgs samazināt ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu vai dividendēm pielīdzināto izmaksu apmēru;
4) ar nodokli apliekamā summa, kas aprēķināta, no šīs daļas 2. punktā minētās summas atņemot šīs daļas 3. punktā minēto summu;
5) nodokļa piemaksas summa, kas aprēķināta, šīs daļas 4. punktā noteiktajai summai piemērojot 20 procentu likmi;
6) samaksātā nodokļa summa par taksācijas gadā aprēķināto šā likuma 4. panta otrās daļas 1. punktā minēto ar nodokli apliekamo objektu (izņemot ārkārtas dividendes); 
7) budžetā maksājamā nodokļa piemaksas summa, kas aprēķināta, no šīs daļas 5. punktā minētās aprēķinātās summas atņemot šīs daļas 6. punktā minēto aprēķināto summu.
(5) Šā panta ceturtās daļas 7. punktā minēto maksājamo nodokļa piemaksu iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša divdesmit trešajam datumam, kas seko mēnesim, kurā iesniegts taksācijas gada nodokļa piemaksas aprēķins.
(6) Piemērojot šā panta ceturto daļu, nodokļa piemaksas aprēķinā neietver nodokļa maksātāja ārvalsts pastāvīgās pārstāvniecības finanšu datus, ja tās ieņēmumi un izdevumi tiek uzskaitīti dalīti un pastāvīgā pārstāvniecība ārvalstī maksā nodokli par tās gūto ienākumu."
4.
8. pantā:
aizstāt piektās daļas 5. punktā vārdus "par transportlīdzekļa (izņemot reprezentatīvo automobili) degvielu" ar vārdiem "par transportlīdzekļa degvielu (izņemot degvielas izdevumus, kas radušies, izmantojot reprezentatīvo automobili 60 mēnešu periodā no dienas, kad automobilis reģistrēts nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā)";
izteikt  astoto daļu  šādā redakcijā: 
"(8) Piemērojot šā panta otrās daļas 8. punktu, izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīvu automobili, ir:
1) reprezentatīvā automobiļa iegādes izdevumi un nomas maksa;
2) reprezentatīvā automobiļa ekspluatācijas izdevumi, kas rodas 60 mēnešu periodā no brīža, kad automobilis reģistrēts nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā.
Ja atbilstoši automobiļa patiesajai vērtībai tas būtu kvalificējams kā reprezentatīvs automobilis, bet, lai izvairītos no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas, nomas līgumā norādīta automobiļa vērtība, kas neatbilst tā patiesajai vērtībai, tad nomas izdevumus kvalificē kā saistītus ar reprezentatīvu automobili."
5.
Papildināt 17. pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
"(71) Nodokļa maksātājs neierobežotu laika periodu ir tiesīgs samazināt šajā likumā noteiktajā kārtībā aprēķināto nodokli attiecībā uz šā likuma 4. panta otrās daļas 1. punktā (izņemot ārkārtas dividendes) minēto ar nodokli apliekamo objektu par šā likuma 4.1 pantā noteiktajā kārtībā iepriekš samaksāto nodokļa piemaksu."
6.
Aizstāt 19. panta pirmajā daļā vārdus "likumā "Par grāmatvedību"" ar vārdiem "Grāmatvedības likumā".
7.
Papildināt pārejas noteikumus ar 52. punktu šādā redakcijā:
"52. Piemērojot šā likuma 4.1 panta ceturtās daļas 2. punktu, peļņas apmērs, uz kura pamata tiek aprēķināta nodokļa piemaksa, netiek samazināts par ārkārtas dividendēm, kuras atbilstoši pārejas noteikumu 9. punktam nodokļa piemērošanai ir pielīdzinātas peļņas daļai, kura gūta līdz 2017. gada 31. decembrim."
Likums stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.
Finanšu ministrs A. Ašeradens