Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 597
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 36. §)
23-TA-1702
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1 pantu un 43. pantu un 45. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā šā rīkojuma ​pielikumā minētos valstij piekrītošos nekustamos īpašumus, lai saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktu tos izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem mājokļa jautājumu risināšanā.
2.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai šā rīkojuma pielikumā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Pilnvarot Rīgas valstspilsētas pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij uz nekustamajiem īpašumiem un veikt citas nepieciešamās darbības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
4.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:
4.1.
nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā vienlaikus ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;
4.3.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.
5.
Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs M. Sprindžuks
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 13. septembra
rīkojumam Nr.
597
Rīgas pilsētas pašvaldībai nododamie valstij piekrītošie nekustamie īpašumi

Nr.

p. k.

Adrese Īpašuma sastāvs
1. Salnas iela 21–39 Dzīvokļa īpašums Nr. 39 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 927 0857, telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 121 2630 001 039) un 459/332817 domājamās daļas no kopīpašumā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 2630) un 459/332817 domājamās daļas no kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2630 001)
2. Salnas iela 21–52 Dzīvokļa īpašums Nr. 52 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 927 0870, telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 121 2630 001 052) un 462/332817 domājamās daļas no kopīpašumā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 2630) un 462/332817 domājamās daļas no kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2630 001)
3. Salnas iela 21–108 Dzīvokļa īpašums Nr. 108 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 927 0926, telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 121 2630 001 108) un 463/332817 domājamās daļas no kopīpašumā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 2630) un 463/332817 domājamās daļas no kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2630 001)