Noteikumu projekts

23-TA-1199
Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā
Izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11. panta piekto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka sabiedrības līdzdalības kārtību valsts un pašvaldību institūciju attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādes procesā (turpmāk – sabiedrības līdzdalības kārtība), ciktāl citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
2.
Noteikumu mērķis ir sekmēt jēgpilnu, efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādes procesā, tādējādi paaugstinot minētā procesa kvalitāti un rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm. Lai sekmīgāk sasniegtu sabiedrības līdzdalībai noteiktos mērķus, institūcija viena projekta ietvaros var izmantot vairākas šajos noteikumos minētās sabiedrības līdzdalības metodes.
3.
Sabiedrības līdzdalību īsteno formālās (piemēram, biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības un to apvienības) un neformālās (piemēram, nereģistrētas iniciatīvu vai iedzīvotāju grupas, interešu apvienības, kopienas) sabiedrības grupas, kā arī atsevišķas fiziskas personas (turpmāk – sabiedrības pārstāvji).
4.
Sabiedrības pārstāvjus par iespējām iesaistīties valsts tiešās pārvaldes iestāžu īstenotajā attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādes procesā informē Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (turpmāk – TAP portāls). Citas institūcijas sabiedrības pārstāvju informēšanu par līdzdalības iespējām nodrošina attiecīgās institūcijas oficiālās tīmekļvietnes sadaļā "Sabiedrības līdzdalība". Institūcijas var izmantot arī citus sabiedrībai pieejamus veidus, lai sabiedrības pārstāvjus informētu par līdzdalības iespējām.
5.
Institūcija sabiedrības līdzdalības kārtību piemēro attīstības plānošanas dokumentu projektu, likumprojektu un citu tiesību aktu projektu izstrādē. Sabiedrības līdzdalību nodrošina arī citās sabiedrībai nozīmīgās iniciatīvās un procesos, it īpaši reformu izstrādes un īstenošanas un valsts budžeta izstrādes procesos. Ja attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta projekta izstrādes procesā netiek nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, institūcija lēmumu neiesaistīt sabiedrības pārstāvjus pamato, sniedzot skaidrojumu attīstības plānošanas dokumentā vai tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (turpmāk – anotācija).
6.
Sabiedrības līdzdalības kārtību nepiemēro institūciju vadības dokumentu plānošanas procesā un gadījumā, ja izstrādājamais dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju vai valsts noslēpumu.
7.
Informāciju par īstenotajām sabiedrības līdzdalības iespējām un sasniegtajiem rezultātiem aktualizē katrā projekta virzības posmā un norāda attiecīgi:
7.1.
attīstības plānošanas dokumenta kopsavilkumā;
7.2.
anotācijā;
7.3.
priekšlikumu tabulā likumprojekta izskatīšanai;
7.4.
apkopojumā par sabiedrības pārstāvju izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem;
7.5.
izziņā par atzinumos izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem;
7.6.
citā dokumentā.
8.
Sabiedrības pārstāvji var vērsties institūcijā, aktualizējot nepieciešamību nodrošināt sabiedrības līdzdalības iespējas. Pamatots aicinājums nodrošināt sabiedrības līdzdalības iespējas iesniedzams rakstveidā. Institūcijai ir pienākums izvērtēt sabiedrības pārstāvju izteikto ierosinājumu un sniegt atbildi, ja institūcija noraida sabiedrības pārstāvju ierosinājumu nodrošināt sabiedrības līdzdalības iespējas.
II.Sabiedrības līdzdalības veidi
9.
Sabiedrības līdzdalības iespējas nodrošina šādos posmos:
9.1.
līdzdalības procesa vai tiesību akta ierosināšanā (tai skaitā problēmu un vajadzību konstatēšanā un potenciālo risinājumu noteikšanā);
9.2.
attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta projekta izstrādē;
9.3.
lēmuma pieņemšanas procesā lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā;
9.4.
attīstības plānošanas dokumenta ieviešanā;
9.5.
attīstības plānošanas dokumenta ieviešanas uzraudzībā un novērtēšanā;
9.6.
attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta aktualizācijā.
10.
Sabiedrības pārstāvji attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādes procesā var līdzdarboties šādos veidos:
10.1.
piedaloties darba grupās, konsultatīvajās padomēs, uzraudzības padomēs un domnīcās;
10.2.
piedaloties apspriedē;
10.3.
iesaistoties publiskajā apspriešanā;
10.4.
iesaistoties citās līdzdalības aktivitātēs (piemēram, diskusijās, konferencēs, fokusgrupās, projektu komandās, aptaujās);
10.5.
sagatavojot atzinumu attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta projektam pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā:
10.5.1.
valsts tiešās pārvaldes iestādēs – atbilstoši Ministru kabineta iekšējo kārtību un darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem saskaņošanā novirzītam attīstības plānošanas dokumenta un tiesību akta projektam;
10.5.2.
pašvaldībās un citās institūcijās – to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
10.6.
sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā:
10.6.1.
valsts tiešās pārvaldes iestādēs – Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdē atbilstoši Ministru kabineta iekšējo kārtību un darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
10.6.2.
pašvaldībās – domes sēdēs, komitejās un komisijās atbilstoši pašvaldības nolikumam;
10.6.3.
citās institūcijās – atbilstoši tajās noteiktajai iekšējai lēmumu pieņemšanas kārtībai;
10.7.
līdzdarbojoties politikas īstenošanā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.
11.
Institūcija sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai var izmantot citas inovatīvas līdzdalības metodes, ja tās ļauj nodrošināt efektīvāku sabiedrības pārstāvju iesaisti nekā citas šajos noteikumos minētās metodes.
12.
Institūcija, iesaistot sabiedrības pārstāvjus starpinstitūciju darba grupās, konsultatīvajās padomēs, uzraudzības padomēs vai domnīcās:
12.1.
sabiedrības pārstāvjus izvēlas ar atklātas procedūras palīdzību, laikus publicējot informāciju (1. pielikums) par darba grupas, konsultatīvās padomes, uzraudzības padomes vai domnīcas izveidi un iespējām tajā pieteikties:
12.1.1.
ja attiecīgo sabiedrības līdzdalības iespēju organizē valsts tiešās pārvaldes iestāde, informāciju publicē TAP portālā, kā arī izplata citos sabiedrībai pieejamos veidos. Sabiedrības pārstāvis dalības pieteikšanai darba grupā, konsultatīvajā padomē, uzraudzības padomē vai domnīcā izmanto TAP portālā šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu un autentificējas ar šajā elektroniskajā pakalpojumā pieejamiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem;
12.1.2.
ja attiecīgo sabiedrības līdzdalības iespēju organizē cita institūcija, informāciju publicē attiecīgās institūcijas oficiālās tīmekļvietnes sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", kā arī, ja iespējams, izplata citos sabiedrībai pieejamos veidos;
12.2.
var noteikt kritērijus (pamatojot to nepieciešamību), kādiem jāatbilst darba grupā, konsultatīvajā padomē, uzraudzības padomē vai domnīcā iesaistāmajiem sabiedrības pārstāvjiem;
12.3.
nodrošina, ka tiek uzklausīti arī tie sabiedrības pārstāvji, kuri izrādījuši interesi līdzdarboties darba grupā, konsultatīvajā padomē, uzraudzības padomē vai domnīcā, taču nav iekļauti tās sastāvā.
13.
Apspriede ir sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz sabiedrības pārstāvji. Institūcija, organizējot apspriedi:
13.1.
paziņojumā par apspriedi norāda sanāksmes norises vietu, laiku, veidu un atbildīgo amatpersonu;
13.2.
nodrošina, ka ne mazāk kā 14 dienas pirms apspriedes visa ar sanāksmi saistītā informācija ir pieejama TAP portālā vai institūcijas oficiālās tīmekļvietnes sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" (informāciju par apspriedes norisi var izplatīt arī citos sabiedrībai pieejamos veidos) atkarībā no tā, kāda institūcija organizē apspriedi un ka pieteikšanās dalībai notiek:
13.2.1.
ja apspriedi organizē valsts tiešās pārvaldes iestāde, – izmantojot TAP portālā šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu un autentificējoties, izmantojot lietotāja elektroniskās identifikācijas līdzekļus;
13.2.2.
ja apspriedi organizē cita institūcija, – attiecīgās institūcijas oficiālās tīmekļvietnes sadaļā "Sabiedrības līdzdalība";
13.3.
pēc tiešās mērķgrupas pieprasījuma vai pēc institūcijas iniciatīvas, ja iespējams, nodrošina sanāksmes un ar to saistīto dokumentu pieejamību un saprotamību tiešajai mērķgrupai nepieciešamajā formātā.
14.
Publiskā apspriešana ir ārējā normatīvajā aktā vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji pauž viedokli, sniedzot savus iebildumus un priekšlikumus rakstveidā. Institūcija, organizējot publisko apspriešanu:
14.1.
nosaka konkrētu publiskās apspriešanas laiku. Publiskās apspriešanas ilgums attīstības plānošanas dokumentu projektiem ir 30 dienas un tiesību aktu projektiem – 14 dienas. Institūcija var noteikt arī ilgāku publiskās apspriešanas norises laiku;
14.2.
paziņojumā par publisko apspriešanu norāda atbildīgo amatpersonu un veidu, kādā iesniedzami viedokļi par publiskajai apspriešanai nodoto attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta projektu. Ja publiskā apspriešana tiek organizēta TAP portālā, sabiedrības pārstāvis viedokļa sniegšanai izmanto TAP portālā šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu un autentificējas ar šajā elektroniskajā pakalpojumā pieejamiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem;
14.3.
nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību TAP portālā (ja publisko apspriešanu organizē valsts tiešās pārvaldes iestāde) vai attiecīgās institūcijas oficiālās tīmekļvietnes sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" (ja publisko apspriešanu organizē cita institūcija) visu publiskās apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos;
14.4.
pēc tiešās mērķgrupas pieprasījuma vai pēc institūcijas iniciatīvas, ja iespējams, nodrošina ar publisko apspriešanu saistītās informācijas pieejamību un saprotamību tiešajai mērķgrupai nepieciešamajā formātā.
15.
Virzot attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta projektu nākamajā virzības posmā, publicējams apkopojums (2. pielikums), kurā norādīti visi sabiedrības pārstāvji, kuri piedalījās apspriedē vai publiskajā apspriešanā (pārstāvētā organizācija, viedokļa sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir norādīts, sniedzot viedokli) vai norāde "fiziska persona" vai "juridiska persona" (ja viedokļa sniedzējs ir vēlējies neatklāt savu identitāti atbilstoši TAP portāla piedāvātajai funkcionalitātei)). Valsts tiešās pārvaldes iestāde apkopojumu publicē TAP portālā un nosūta apspriedes vai publiskās apspriešanas dalībniekiem, kā arī var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos. Cita institūcija apkopojumu publicē attiecīgās institūcijas oficiālās tīmekļvietnes sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" un nosūta apspriedes vai publiskās apspriešanas dalībniekiem, kā arī var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos.
III.Sabiedrības līdzdalības organizēšana
16.
Institūcijas vadītājs, lemjot par attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta projekta izstrādes uzsākšanu politikas jomā, nozarē vai teritorijā, nosaka amatpersonu, kas ir atbildīga par sabiedrības līdzdalības iespēju nodrošināšanu.
17.
Atbildīgā amatpersona plāno sabiedrības līdzdalību:
17.1.
iesaista sabiedrības mērķgrupas, kuras tieši skars attiecīgais attīstības plānošanas dokuments vai tiesību akts, un nodrošina komunikāciju ar sabiedrības pārstāvjiem tā projekta virzības laikā;
17.2.
izvēlas piemērotākos sabiedrības līdzdalības veidus, veicinot jēgpilnu, efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos attiecīgā projekta izstrādes procesā;
17.3.
aktualizē informāciju par sabiedrības līdzdalības iespēju nodrošināšanu katrā attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta projekta virzības posmā;
17.4.
pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēguma sabiedrības pārstāvjiem (neatkarīgi no to līdzdalības veida) nodrošina atgriezenisko saiti (piemēram, atbilde sabiedrības pārstāvim, apkopojums par saņemtajiem priekšlikumiem un turpmāko rīcību ar tiem, protokols).
18.
Atbildīgā amatpersona sagatavo paziņojumu par līdzdalības iespējām (1. pielikums) atbilstoši šo noteikumu 13.2. un 14.1. apakšpunktā minētajiem attiecīgajai līdzdalības iespējai noteiktajiem termiņiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš. Valsts tiešās pārvaldes iestāde paziņojumu par līdzdalības iespējām publicē TAP portāla publiskajā vidē, izmantojot TAP portālā pieejamo elektronisko paziņojuma veidlapu. Cita institūcija atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, paziņojumu par līdzdalības iespējām publicē attiecīgās institūcijas oficiālās tīmekļvietnes sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", kā arī, ja nepieciešams, izplata citos sabiedrībai pieejamos veidos, lai iespējami labāk sasniegtu mērķauditoriju.
19.
Sabiedrības pārstāvja pienākums ir institūcijas paziņojumā noteiktajos termiņos un veidā informēt institūciju par savu interesi iesaistīties attīstības plānošanas vai tiesību akta projekta izstrādes procesā, norādot paziņojumā pieprasīto informāciju, kā arī turpmākajā līdzdalības procesā ievērot institūcijas noteiktos termiņus.
IV.Noslēguma jautājumi
20.
Atzīt par spēku zaudējušiem 2009. gada 25. augusta noteikumus Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 141. nr.; 2013, 91. nr.).
21.
Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
1.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-1199 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-1199 Nr]
Paziņojums par līdzdalības iespējām
Dokumenta vai iniciatīvas veids, nosaukums, identifikācijas numurs (ja attiecināms)

Norāda dokumenta veidu – attīstības plānošanas dokuments (politikas plānošanas dokuments vai teritorijas plānošanas dokuments) vai tiesību akts – vai to, ka tā ir cita veida iniciatīva. 

Norāda esošo vai iespējamo dokumenta nosaukumu. 

Ja attiecināms, norāda identifikācijas numuru. 

Ja attiecināms, norāda arī plānoto dokumenta darbības termiņu vai tādas iniciatīvas būtību, kurā nepieciešama sabiedrības iesaiste. 

Ja attiecināms, pievieno datnes elektroniskā formā, ja tādas ir sagatavotas (attīstības plānošanas dokuments, tiesību akts un tā anotācija, citi dokumenti, kas sniedz papildu informāciju (piemēram, pētījumi))

Līdzdalības veids Norāda sabiedrības līdzdalības veidus, kurus plānots izmantot dokumenta izstrādē, atbilstoši šo noteikumu 10. punktam
Norises laiks Norāda attiecīgās līdzdalības iespējas norises laiku
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts Norāda sākotnēji identificētās problēmas un pamato dokumenta izstrādes nepieciešamību
Mērķa apraksts Norāda dokumenta izstrādes mērķi
Politikas joma Norāda, kādā politikas jomā dokuments tiek izstrādāts
Teritorija Norāda, kādā teritorijā dokuments tiek izstrādāts
Dokumenta vai iniciatīvas mērķgrupas, skaidrojums un ietekme uz tām Norāda visas sabiedrības mērķgrupas, kuru intereses skar dokumenta vai iniciatīvas izstrāde un kuru viedokli institūcija vēlētos saņemt, un skaidro ietekmi uz katru identificēto grupu
Informācija Institūcija var norādīt, ka tā lūdz sabiedrības pārstāvjus pieteikties noteiktā formātā un termiņā, kā arī jebkādu citu informāciju, kas ir institūcijas rīcībā un varētu būt noderīga sabiedrības pārstāvjiem to līdzdalības plānošanā
Atbildīgā amatpersona Norāda par līdzdalības iespējām atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi

 

2.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-1199 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-1199 Nr]
Apkopojums par [izmantotais līdzdalības veids un tā norises laiks] laikā saņemtajiem sabiedrības pārstāvju iebildumiem un priekšlikumiem par [dokumenta nosaukums]
Nr.
p. k.
Viedokļa/iebilduma/
priekšlikuma iesniedzējs

Iesniegtā viedokļa/ iebilduma/priekšlikuma būtība

Ņemts vērā/
nav ņemts vērā
Skaidrojums, kādā veidā iebildums/priekšlikums ir ņemts vērā, vai pamatojums, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā
         
         

 

Datums* _______________________________________
  (dd/mm/gggg)

 

Atbildīgā amatpersona _____________________________________
  (vārds, uzvārds, paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.