Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-2756
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu biškopībai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu biškopībai (turpmāk – atbalsta finansējums) plānošanas periodā 2023.–2027. gadam.
2.
Noteikumi tiek īstenoti atbilstoši:
2.1.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulai (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (turpmāk – regula 2021/2115);
2.2.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulai (ES) Nr. 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 (turpmāk – regula 2021/2116);
2.3.
Komisijas 2021. gada 7. decembra Deleģētajai regulai (ES) 2022/126, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2115 papildina ar prasībām, kuras piemērojamas konkrētu veidu intervences pasākumiem, ko dalībvalstis savos KLP stratēģiskajos plānos 2023.–2027. gadam noteikušas atbilstīgi minētajai regulai, kā arī ar noteikumiem par īpatsvaru, ko piemēro laba lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa (LLVS) 1. standarta vajadzībām (turpmāk – regula 2022/126);
2.4.
Komisijas 2022. gada 7. decembra Deleģētajai regulai (ES) 2022/127, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 papildina ar noteikumiem par maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumiem un euro izmantošanu (turpmāk – regula 2022/127);
2.5.
Komisijas 2022. gada 6. septembra Īstenošanas regulai (ES) 2022/1475, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2115 īsteno attiecībā uz KLP stratēģisko plānu izvērtēšanu un uzraudzībai un izvērtēšanai vajadzīgās informācijas sniegšanu (turpmāk – regula 2022/1475);
2.6.
Komisijas 2022. gada 16. jūnija Deleģētajai regulai (ES) 2022/1408, ar kuru attiecībā uz avansa maksājumiem par noteiktām intervencēm un atbalsta pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) 2021/2115 un (ES) Nr. 1308/2013, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 (turpmāk – regula  2022/1408);
2.7.
Komisijas 2022. gada 31. oktobra Deleģētajai regulai (ES) 2023/57, ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2022/127, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 (turpmāk – regula 2023/57).
3.
Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests) piešķir, administrē un uzrauga atbalsta finansējuma izlietošanu, kā arī veic pārbaudes atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā, un regulas 2021/2116 59. pantam.
4.
Atbalsta finansējumu piešķir par katru gadu laikposmā no kārtējā gada 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam (turpmāk – biškopības gads) īstenotajiem regulas 2021/2115 55. panta 1. punktā minētajiem šādiem intervenču veidiem (turpmāk – intervences):
4.1.
konsultāciju pakalpojumi, tehniskā palīdzība, apmācība, informācijas un paraugprakses apmaiņa, tostarp ar tīklošanas palīdzību, biškopjiem un biškopju organizācijām;
4.2.
investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos un citi pasākumi, kas vērsti arī uz bišu parazītu un slimību, īpaši varrozes, apkarošanu;
4.3.
investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos un citi pasākumi, kas vērsti arī uz nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarīta kaitējuma novēršanu un mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotu apsaimniekošanas prakšu izstrādes un izmantošanas veicināšanu;
4.4.
investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos un citi pasākumi, kas vērsti arī uz bišu skaita atjaunināšanu stropos Eiropas Savienībā, tostarp bišu audzēšanu;
4.5.
sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu pētniecības programmas biškopības un biškopības produktu jomā;
4.6.
noieta veicināšanas, saziņas un mārketinga, tostarp tirgus uzraudzības, pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot patērētāju informētību par biškopības produktu kvalitāti;
4.7.
produktu kvalitāti uzlabojoši pasākumi.
4.1
Dienests atbalsta finansējumu izmaksā katru gadu laikposmā no kārtējā gada 16. oktobra līdz nākamā gada 15. oktobrim (turpmāk – finanšu gads) par šo noteikumu 4. punktā minēto intervenču īstenošanu.
5.
Dienests katru gadu līdz 10. jūnijam iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par kopējiem publiskiem izdevumiem (euro), kas radušies finanšu gadā, sadalījumā pa šo noteikumu 4. punktā minētajām intervencēm. Pārskatu sagatavo saskaņā ar regulas 2022/1475 V pielikuma 9. punkta  B.2 veidlapu.
6.
Zemkopības ministrija pilda regulas 2022/1475 15. panta 3. punktā noteiktās dalībvalsts funkcijas.
7.
Pieteikšanās atbalsta finansējumam, atbalsta iesnieguma, starpposma atbalsta maksājuma pieprasījuma un gala atbalsta maksājuma pieprasījuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana un lēmuma paziņošana atbalsta saņēmējam notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.
II.Atbalsta finansējuma saņemšanas nosacījumi
8.
Atbalsta finansējuma saņemšanas pretendents ir biedrība vai nodibinājums (turpmāk – atbalsta pretendents), kas reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par biedrību un nodibinājumu reģistrēšanu un atbilst šādiem kritērijiem:
8.1.
vismaz trīs gadus darbojas biškopības nozarē;
8.2.
intervences īstenošanai ir piesaistīts biškopības speciālists ar augstāko izglītību lauksaimniecībā (laukkopības, dārzkopības, lopkopības vai veterinārmedicīnas speciālists), kurš apguvis studiju kursu biškopībā, vai biškopības speciālists, kurš ieguvis vidējo profesionālo izglītību biškopībā, vai persona, kura augstākajā mācību iestādē ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības (mūžizglītības) programmu "Biškopība";
8.3.
iepriekšēja darbības pieredze biškopībā – teorētiskās un praktiskās apmācības pakalpojumu sniegšanā, profesionāli izglītojošo un informatīvo drukāto materiālu izdošanā, starptautiskajā sadarbībā ar profesionālajām biškopības organizācijām;
8.4.
pārstāv biškopības nozari un tās vajadzības, īstenojot intervences biškopju labā. Biškopības nozare ir pārstāvēta, ja atbalsta pretendenta biedru biškopju reģistrētais bišu saimju (stropu) skaits ir vismaz 10 procenti no kopējā valstī reģistrētā bišu saimju skaita atbilstoši Lauksaimniecības datu centra datiem pēc stāvokļa iepriekšējā gada 1. novembrī;
8.5.
ir iesaistīts ģenētisko resursu saglabāšanā, ilgtspējīgā izmantošanā un attīstībā biškopībā un ir izstrādājis atbilstošu ģenētisko resursu plānu.
9.
Lai pieteiktos atbalsta finansējumam, atbalsta pretendents, izmantojot dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu, kurā notiek arī informācijas apmaiņa par atbalsta finansējumu, iesniedz atbalsta iesniegumu (turpmāk – atbalsta iesniegums):
9.1.
līdz 2023. gada 20. aprīlim – par vienu vai vairākām šo noteikumu 4. punktā minētajām intervencēm, kuras plānots īstenot 2023. gada finanšu gadā laikposmā no 1. janvāra līdz 15. oktobrim;
9.2.
turpmāk katru gadu no 15. jūnija līdz 15. jūlijam – par vienu vai vairākām šo noteikumu 4. punktā minētajām intervencēm, kuras plānots īstenot nākamajā biškopības gadā.
10.
Šo noteikumu 9. punktā minētajā atbalsta iesniegumā ietver šādu informāciju:
10.1.
atbalsta pretendenta nosaukumu, darbības veidu, biedrības reģistrācijas numuru un klienta reģistrācijas numuru;
10.2.
atbalsta pretendenta kontaktinformāciju – juridisko adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
10.3.
atbalsta pretendenta bankas rekvizītus;
10.4.
kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
10.5.
ziņas par šo noteikumu 4. punktā minētajām intervencēm, par kurām atbalsta pretendents iesniedz atbalsta iesniegumu:
10.5.1.
atbalsta iesnieguma mērķi un vajadzības atbilstoši šo noteikumu 4. punktā minētajām intervencēm;
10.5.2.
darbības, ar kurām plānots sasniegt šo noteikumu 10.5.1. apakšpunktā paredzēto mērķi un apmierināt vajadzības;
10.5.3.
plānotos sasniedzamos rezultatīvos rādītājus šo noteikumu 10.5.2. apakšpunktā paredzētajām darbībām;
10.5.4.
šo noteikumu 4. punktā minēto intervenču kopīgo iznākuma rādītāju;
10.6.
intervences īstenošanas laika grafiku;
10.7.
izmaksu tāmi – attiecināmās izmaksas euro atbilstoši katrai šo noteikumu 4. punktā minētajai intervencei;
10.8.
kopējo summu un atbalsta finansējuma sadalījumu pa finanšu avotiem – Eiropas Savienības līdzfinansējums (euro) un Latvijas valsts līdzfinansējums (euro) atbilstoši šo noteikumu 4. punktā minētajām intervencēm;
10.9.
ziņas par citiem iesniegtajiem pieteikumiem vai projektiem finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem, valsts vai pašvaldības, norādot, vai iesniegums ir saistīts ar attiecīgajiem pieteikumiem vai projektiem;
10.10.
atbalsta iesnieguma īstenošanas riska faktorus;
10.11.
pavaddokumentus – intervences īstenošanā iesaistītās personas izglītību apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju vai tā oriģinālu (uzrādīšanai), pārskatu, kurā ir apkopota iepriekšējās darbības pieredze, kas saistīta ar teorētisko un praktisko apmācības pakalpojumu sniegšanu biškopības jomā, to biškopju sarakstu, kas ir biškopības biedrību vai nodibinājumu biedri, un medusbišu ģenētisko resursu plāna kopiju, kā arī citus saistošos dokumentus.
11.
Atbalsta pretendents kopā ar atbalsta iesniegumu iesniedz atbalsta pretendenta deklarāciju (1. pielikums), ar kuru apliecina minēto nosacījumu ievērošanu, informāciju par īstenotajām darbībām un darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, ja attiecināmie izdevumi, īstenojot šo noteikumu ​4. punktā minētās intervences, ir radušies, sākot no 2023. gada 1. janvāra.
12.
Dienests pēc šo noteikumu 9. punktā minētā atbalsta iesnieguma saņemšanas izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām prasībām.
13.
Saistībā ar šo noteikumu 4. punktā paredzēto intervenču sagatavošanu, īstenošanu vai uzraudzību tiek segtas personāla izmaksas saskaņā ar regulas 2022/126 23. panta 1. punktu. 
14.
Saistībā ar šo noteikumu 4. punktā paredzēto intervenču sagatavošanu, īstenošanu vai uzraudzību tiek segtas administratīvās izmaksas saskaņā ar regulas 2022/126 23. panta 2. punktu.
15.
Atbalsttiesīgi jeb attiecināmi ir izdevumi, kas faktiski radušies atbalsta saņēmējam, saskaņā ar šo noteikumu 9. punktā iesniegto un dienesta apstiprināto atbalsta iesniegumu un noslēgto līgumu, īstenojot šo noteikumu 4. punktā minētās intervences atbilstoši regulas 2022/126 22. panta 3. punktam.
16.
Atbalsta saņēmējs, īstenojot šo noteikumu 4.2.4.3. un 4.4. apakšpunktā minētās intervences, iegādātos materiālos vai nemateriālos aktīvus izmanto atbilstoši regulas 2022/126 11. panta 1. punkta "a" apakšpunktam, un tie paliek tā īpašumā piecus gadus pēc pēdējā atbalsta maksājuma saņemšanas. 
17.
Regulas 2022/126 11. panta 9. punkta pirmajā daļā minētajos gadījumos atbalsta saņēmējs atmaksā saņemto Eiropas Savienības atbalsta finansējumu.
18.
Atbalsta saņēmējs intervences īstenošanas laikā nekavējoties informē dienestu:
18.1.
par tādu darbību nepieciešamību, kas nav paredzētas atbalsta iesniegumā, bet ir saistītas ar intervenču īstenošanu, kā arī par apstākļiem, kuru dēļ intervences nav iespējams īstenot. Neparedzētās darbības, īstenojot intervences, var uzsākt tikai pēc tam, kad saņemts dienesta saskaņojums;
18.2.
ja ir mainījusies atbalsta saņēmēja atbilstība atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
III.Atbalsta finansējuma piešķiršana, administrēšana un uzraudzība
19.
Ja dienests ir pieņēmis lēmumu par atbalsta finansējuma piešķiršanu, atbalsta pretendents slēdz līgumu ar dienestu par atbalsta finansējuma saņemšanu šo noteikumu 4. punktā minētās attiecīgās intervences īstenošanai. 
20.
Līgumā paredz priekšapmaksas izmaksu šādā kārtībā:
20.1.
pēc līguma noslēgšanas – līdz 50 procentu apmērā no līgumā paredzētās summas;
20.2.
gala norēķinu, kad dienestā ir iesniegts un apstiprināts atbalsta finansējuma maksājuma pieprasījums par šo noteikumu 4. punktā minētajām īstenotajām intervencēm.
21.
Atbalsta saņēmējs finanšu gada laikā atbalsta finansējumu par katru šo noteikumu 4. punktā minēto īstenoto intervenci var saņemt pa daļām kā starpposma atbalsta maksājumu, ja katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam, izmantojot dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu, viņš iesniedz starpposma atbalsta maksājuma pieprasījumu. Starpposma atbalsta maksājuma pieprasījumu var iesniegt pēc atsevišķas līgumā paredzētās intervences darbības vai tās posma pabeigšanas, ja ir radusies auditējama vērtība – fiziski izmērāms darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem. Darbības posmu nedrīkst noteikt īsāku par vienu kalendāra mēnesi.
22.
Lai saņemtu atbalsta finansējumu par kādu no šo noteikumu 4. punktā minētajām īstenotajām intervencēm, atbalsta saņēmējs līdz kārtējā gada 1. septembrim, izmantojot dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu, iesniedz gala atbalsta maksājuma pieprasījumu.
23.
Šo noteikumu 21. un 22. punktā minētajos atbalsta maksājuma pieprasījumos ietver:
23.1.
faktiskās izmaksas atbilstoši līguma izmaksu tāmei un maksājuma pieprasījuma apliecinājumu (2. pielikums);
23.2.
darījumu apliecinošu dokumentu kopijas un kredītiestādes konta izrakstu. Dienests, ja nepieciešams, ir tiesīgs pieprasīt iesniegt konta izrakstu arī par laikposmu, kas sākas ar atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienu. Dienests ir tiesīgs pieprasīt konta izrakstu par ilgāku laikposmu;
23.3.
iepirkuma procedūras dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu, ja tāda procedūra ir organizēta saistībā ar attiecīgo līgumu, vai aprakstu par cenas izvēli;
23.4.
pārskatu par īstenotajām darbībām un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem. 
24.
Atbalsta saņēmējs par šo noteikumu 4. punktā minētajām intervencēm var saņemt avansa maksājumu atbilstoši regulas 2022/1408 1. panta 3.a apakšpunktam, regulas 2023/57 1. panta 1., 2. un 3. apakšpunktam un regulas 2022/127 IV nodaļai.
25.
Lai saņemtu avansu, atbalsta saņēmējs, izmantojot dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu, iesniedz avansa iesniegumu, kurā norāda avansa apmēru atbilstoši līguma izmaksu tāmei. Avansa iesniegumu var iesniegt jebkurā laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi finanšu gadā. Dienests gala norēķinu veic pēc tam, kad dienestā iesniegts un apstiprināts atbalsta maksājuma pieprasījums par šo noteikumu 4. punktā minētajām īstenotajām intervencēm.
26.
Atbalsta pretendents šo noteikumu 4. punktā minētās intervences var īstenot saskaņā ar faktiskajām izmaksām, ievērojot šajos noteikumos un regulas 2022/126 21. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktās prasības.
27.
Katram finanšu gadam pieejamais kopējais atbalsta finansējums šo noteikumu 4. punktā minētajām īstenotajām intervencēm atbilst regulas 2021/2115 88. panta 2. punktā noteiktajam Eiropas Savienības līdzfinansējumam un valsts līdzfinansējumam, kas piešķirts atbilstoši regulas 2021/2115 55. panta 4. punktam.
28.
Izmaksājamais atbalsta finansējuma apmērs nepārsniedz atbalsta saņēmējam līgumā noteikto apmēru finanšu gadam katrā no šo noteikumu 4. punktā minētajām intervencēm.  
29.
Ja kopējā atbalsta finansējuma pieprasījuma summa katrai šo noteikumu 4. punktā minētajai intervencei pārsniedz piešķirto atbalsta finansējuma apmēru attiecīgajā finanšu gadā, dienests samazina piešķirto atbalsta finansējuma apmēru proporcionāli biedrības biškopju bišu saimju skaitam, kas reģistrēts valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā pēc stāvokļa iepriekšējā gada 1. novembrī.
30.
Šo noteikumu 4. punktā minētajās intervencēs pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams attiecināmajām izmaksām, kas radušās atbalsta saņēmējam, izņemot gadījumus, ja nodoklis nav atgūstams saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli. Valsts ieņēmumu dienests pēc dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par atbalsta saņēmēja darījumu atbilstību minētajām prasībām.
31.
Atbalsta saņēmējs nodrošina dienestam iespēju veikt pārbaudi vai apmeklēt to klātienē vai attālināti (neklātienē), izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un pēc dienesta amatpersonu pieprasījuma uzrāda pārbaudei nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar šo noteikumu 4. punktā minēto intervenču īstenošanu.
32.
Atbalsta saņēmējs ir tiesīgs piedalīties pārbaudē vai dienesta apmeklējumā un iepazīties ar pārbaudes rezultātiem.
33.
Dienests savā tīmekļvietnē publicē informāciju par katrai šo noteikumu 4. punktā minētajai intervencei piešķirto atbalsta finansējumu un atbalsta finansējuma atlikumu, ja tāds ir, un ne retāk kā reizi mēnesī atjauno informāciju.
IV.Noslēguma jautājumi
35.
Dienests laikposmā no 2022. gada 1. augusta līdz 31. decembrim radušos izdevumus attiecina un maksājumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
36.
Lai saņemtu atbalstu par pasākumiem, kas īstenoti laikposmā no 2022. gada 1. augusta līdz 31. decembrim, atbalsta saņēmējs līdz 2023. gada 20. aprīlim  dienestā iesniedz pārskatu atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 448 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību".
37.
Šo noteikumu 22. punktā minēto gala atbalsta maksājuma pieprasījumu par biškopības gadu laikposmā no 2024. gada 1. augusta līdz 2025. gada 31. jūlijam atbalsta saņēmējs iesniedz līdz 2025. gada 1. septembrim.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 18. aprīļa
noteikumiem Nr.
196
Atbalsta pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka: 

1) atbalsta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa;
2)

šā atbalsta iesnieguma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

3) par konkrēto intervenci neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām;
4) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu un visa publisko fondu finansējuma daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no atbalsta iesnieguma publiskā finansējuma summas;
5) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar intervenci, to īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms atbalsta iesnieguma apstiprināšanas, intervenču īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;
6) intervences tiks īstenotas atbalsta iesniegumā paredzētajā termiņā;
7)

īstenojot intervences, neko nemainīšu, to iepriekš nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

8)

iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvo aktu par iepirkuma procedūras piemērošanu;

9) iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikts;
10) es un iepirkuma procedūras dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām", kā arī normatīvo aktu par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem izpratnē;
11) neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
12) nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
13)

manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

14) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienā nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi nav lielāki par 1000 euro, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām";
15) neesmu pārkāpis prasības ar atbalsta īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu un par mani kā atbalsta pretendentu nav pieņemts lēmums par izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;
16) neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;
17)

manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi atbalsta iesniegumā paredzēto intervenču pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

18) piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar regulas 2021/2116 98. pantu;
19) intervenču īstenošanas laikā ievērošu atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi noteiktos vides aizsardzības noteikumus;
20) intervenču īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar atbalsta iesnieguma aprakstu un noslēgto līgumu;
21) intervenču īstenošanā nodrošināšu pamattiesību ievērošanu un atbilstību Eiropas Savienības Pamattiesību hartai – ņemšu vērā un veicināšu vīriešu un sieviešu līdztiesību, dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu un dzimumperspektīvas integrēšanu, novēršot jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, kā arī nodrošināšu piekļūstamību personām ar invaliditāti;
22) man kā atbalsta pretendentam, tā patiesajam labuma guvējam vai piesaistītajam atbalsta finansētājam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
23) es neiepērku intervenču ietvaros paredzētās piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus no juridiskās vai fiziskās personas, kurai ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Es neiegādājos intervences ietvaros paredzēto tehniku un aprīkojumu, ja tas tiek ražots Baltkrievijas Republikā vai Krievijas Federācijā

 

2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 18. aprīļa
noteikumiem Nr.
196
Maksājuma pieprasījuma apliecinājums

1. Saskaņā ar maksājuma pieprasījumā attiecināmajām izmaksām apliecinu, ka:

1.1. intervences attiecināmās izmaksas atbilst apstiprinātajam atbalsta iesniegumam, maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas ir samaksātas un attaisnojuma dokumenti ir pieejami;

1.2. izmaksas veiktas attiecīgajā izmaksu periodā, kas noteikts apstiprinātajā atbalsta iesniegumā;

1.3. ir ievēroti nosacījumi par publisko iepirkumu veikšanu, vides aizsardzību un dzimumu vienlīdzību (ciktāl tas attiecas uz atbalstāmajām darbībām);

1.4. ir ievērotas regulas 2021/2115 123. panta 2. punkta "j" un "k" apakšpunktā un normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vispārējo lauku un zivsaimniecības attīstību noteiktās publicitātes un atpazīstamības prasības;

1.5. visu ar intervenču saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods un nodrošināta audita izsekojamība, ja izmaksas atlīdzināmas saskaņā ar regulas 2021/21151 83. panta 1. punkta "a" apakšpunktu;

1.6. ir izpildīti nosacījumi, ja izmaksas ir atlīdzināmas saskaņā ar regulas 2021/21151 83. panta 1. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktu;

1.7. ar intervencēm saistītos izdevumus pamatojošie dokumenti tiks uzglabāti intervenču īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

1.8. maksājuma pieprasījumā iekļautie pamatlīdzekļi ir manā īpašumā vai valdījumā, ja par to iegādi ir noslēgts finanšu līzinga līgums;

1.9. maksājuma pieprasījumā nav iekļautas izmaksas, kas pieteiktas citos Eiropas Savienības vai valsts atbalsta finansētos pasākumos vai projektos;

1.10. visi nepieciešamie maksājumi ir samaksāti pilnībā un īstenotas visas intervences ietvaros plānotās darbības;

1.11. maksājuma pieprasījumā norādītais finansējums atbilst atbalsta iesniegumā paredzētajam finansējumam;

1.12. bez Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma neesmu būtiski mainījis maksājuma pieprasījumu.

2. Apzinos, ka kompetentās iestādes, ja nepieciešams, veiks finanšu kontroles.

3. Apņemos atmaksāt saņemtos Eiropas Savienības un valsts budžeta (ja atbilstoši lēmumam par atbalsta iesnieguma apstiprināšanu ir saņemti valsts budžeta līdzekļi) līdzekļus, ja attiecībā uz veikto intervenci tiek konstatēta krāpšana, notikusi pārmaksa vai intervences netiek īstenotas atbilstoši apstiprinātajam atbalsta iesniegumam un (vai) Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

 

Piezīme.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013.