Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 112
Rīgā 2024. gada 20. februārī (prot. Nr. 8 46. §)
23-TA-1921
Paliatīvās aprūpes noteikumi
1.
Šie noteikumi nosaka:
1.1.
paliatīvās aprūpes organizēšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību;
1.2.
kārtību, kādā  organizē, saņem un finansē mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā (turpmāk – paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojums), ietverot sociālo aprūpi, tehniskos palīglīdzekļus un psihosociālo rehabilitāciju, kā arī psihosociālo rehabilitāciju ar šīm personām vienā mājsaimniecībā dzīvojušām vai dzīvojošām personām un personām, starp kurām pastāv radniecības vai svainības attiecības, vai citām aprūpē iesaistītām personām (turpmāk – tuvinieki), kā arī paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma apjomu un saturu.
2.
Paliatīvā aprūpe ietver veselības aprūpes pakalpojumus un sociālos pakalpojumus.
3.
Veselības aprūpes pakalpojumus paliatīvās aprūpes ietvaros organizē, saņem un finansē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību.
4.
Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību paliatīvās aprūpes ietvaros organizē, saņem un finansē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. 
5.
Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojums ietver:
5.1.
pakalpojuma organizēšanas koordinatora diennakts atbalstu, tai skaitā informēšanu par saistīto dokumentu apriti;
5.2.
personas spēju un vajadzību izvērtēšanu un sociālās aprūpes plāna (turpmāk – aprūpes plāns), kā arī atbilstoši normatīvajos aktos par medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību noteiktā terapijas plāna sastādīšanu, īstenošanu un aktualizēšanu;
5.3.
ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus darba dienās, brīvdienās un arī svētku dienās, kā arī konsultācijas personai un tuviniekiem diennakts režīmā;
5.4.
personas transportēšanu no personas dzīvesvietas uz ārstniecības iestādi veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai un no ārstniecības iestādes uz personas dzīvesvietu;
5.5.
tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu personai atbilstoši šo noteikumu pielikumam, tostarp tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības izvērtēšanu, piegādi un lietošanas apmācību, kā arī to nomaiņu atbilstoši nepieciešamībai;
5.6.
psihosociālo rehabilitāciju;
5.7.
sociālo aprūpi.
6.
Šo noteikumu 5. punktā minētos pakalpojumus sniedz ārstniecības iestāde (turpmāk – paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējs), organizējot un nodrošinot šo noteikumu 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu patstāvīgi vai piesaistot atbilstošu pakalpojuma sniedzēju.
7.
Šo noteikumu 5. punktā minētos pakalpojumus var saņemt pilngadīga persona, kurai ir IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmums par nozīmētu paliatīvo aprūpi dzīvesvietā un norādi par prognozētu dzīvildzi līdz sešiem mēnešiem, bet šo noteikumu 5.6. apakšpunktā minēto pakalpojumu var saņemt arī šīs personas tuvinieki. Šo noteikumu 5. punktā minētos pakalpojumus nevar saņemt persona līdz 24 gadu vecumam, kura saņem psihosociālo rehabilitāciju paliatīvā aprūpē esošiem bērniem.
8.
Šo noteikumu 5. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai attiecīgā IV vai V līmeņa stacionārā ārstniecības iestāde pēc šo noteikumu 7. punktā minētā konsīlija lēmuma pieņemšanas sazinās ar paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzēju un piesaka pacientu attiecīgo pakalpojumu saņemšanai. Pacientu šo noteikumu 5. punktā minētajiem pakalpojumiem stacionārā ārstniecības iestāde piesaka pēc vienošanās ar pacientu. Ja persona sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pati nespēj pieņemt šādu lēmumu, par pakalpojuma pieteikšanu stacionārā ārstniecības iestāde vienojas ar personas pilnvaroto personu vai, ja tādas nav, – personas laulāto, vai, ja tāda nav, – pilngadīgo un rīcībspējīgo tuvāko radinieku šādā secībā: personas bērnu, personas vecāku, personas brāli vai māsu, personas vecvecāku, personas mazbērnu.
9.
Šo noteikumu 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu saņemšanai persona iesniedz paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējam iesniegumu par vēlamo pakalpojumu saņemšanu. Ja persona sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pati nespēj iesniegumu iesniegt, to var veikt personas pilnvarotā persona vai, ja tādas nav, – personas laulātais, vai, ja tāda nav, – pilngadīgais un rīcībspējīgais tuvākais radinieks šādā secībā: personas bērns, personas vecāks, personas brālis vai māsa, personas vecvecāks, personas mazbērns.
10.
Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējs uzsāk sniegt pakalpojumu ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža vai 24 stundu laikā pēc pacienta izrakstīšanas no stacionāra, ja pieteikšanas brīdī pacients atrodas stacionārā. Lai uzsāktu sniegt šo noteikumu 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā minētos pakalpojumus, pakalpojuma sniedzējs papildus:
10.1.
izvērtē personas vajadzību saņemt šo noteikumu 5.5., 5.6. vai 5.7. apakšpunktā minētos pakalpojumus, ja saņemts šo noteikumu 9. punktā minētais iesniegums;
10.2.
sagatavo aprūpes plānu, kurā ir iekļauta vismaz šāda informācija:
10.2.1.
risināmās problēmas definējums;
10.2.2.
ilgtermiņa un īstermiņa mērķi;
10.2.3.
uzdevumi, veicamie pasākumi, termiņi, sagaidāmo rezultātu un atbildīgo personu uzskaitījums;
10.2.4.
aprūpes plāna īstenošanas un aktualizēšanas kārtība;
10.3.
noslēdz vienošanos par aprūpes plāna īstenošanu ar personu vai, ja persona sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pati nespēj iesniegumu iesniegt, – ar personas pilnvaroto personu, vai, ja tādas nav, – ar personas laulāto, vai, ja tāda nav, – ar pilngadīgo un rīcībspējīgo tuvāko radinieku šādā secībā: personas bērnu, personas vecāku, personas brāli vai māsu, personas vecvecāku, personas mazbērnu.
11.
Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējs, nodrošinot personu ar šo noteikumu pielikumā minētajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanu personas individuālajām vajadzībām un to lietošanas apmācību, ievēro šādus nosacījumus:
11.1.
personai var nodrošināt tādus tehniskos palīglīdzekļus, kas jau atrodas personas īpašumā, patapinājumā vai nomā;
11.2.
personai var pārtraukt nodrošināt tādus tehniskos palīglīdzekļus, kurus tā mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanas laikā saņem īpašumā, patapinājumā vai nomā no citiem valsts finansēta tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzējiem;
11.3.
tehnisko palīglīdzekļu piegādi un nomaiņu veic atbilstoši personas funkcionēšanas ierobežojumu izmaiņām;
11.4.
šo noteikumu 13.3. vai 13.5. apakšpunktā minētajā gadījumā personai nepiegādā jaunus un izvērtē nepieciešamību saglabāt tās lietošanā piegādātos tehniskos palīglīdzekļus.
12.
Šo noteikumu 5.6. apakšpunktā minēto psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējs sniedz personai un personas tuviniekam, ievērojot šādus nosacījumus:
12.1.
sociālais darbinieks un psihologs sniedz pakalpojumus atbilstoši aprūpes plānam;
12.2.
kapelāna atbalstu personai un personas tuviniekiem nodrošina atbilstoši aprūpes plānam, ja persona vai viņas tuvinieks vēlas šādu atbalstu saņemt. Kapelāns, novērtējot personas stāvokli un empātiski ieklausoties personā, sniedz atbilstošu garīgo aprūpi. Sniedzot pakalpojumu, kapelāns ievēro Satversmē, Reliģisko organizāciju likumā un starptautiskajos līgumos par cilvēktiesībām reliģijas jomā noteiktās normas par indivīda tiesībām uz reliģijas brīvību;
12.3.
tuviniekiem pakalpojumu sniedz arī sērošanas periodā pēc personas nāves, nodrošinot ne vairāk kā piecas individuālās konsultācijas viena gada laikā pēc personas nāves.
13.
Šo noteikumu 5. punktā minēto pakalpojumu sniegšanu pārtrauc šādos gadījumos:
13.1.
sakarā ar personas nāvi, izņemot pakalpojuma sniegšanu šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētajā gadījumā;
13.2.
ja persona atsakās no pakalpojuma. Ja persona veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pati nespēj atteikties no pakalpojuma saņemšanas, to var veikt personas pilnvarotā persona vai, ja tādas nav, – personas laulātais, vai, ja tāda nav, – pilngadīgais un rīcībspējīgais tuvākais radinieks šādā secībā: personas bērns, personas vecāks, personas brālis vai māsa, personas vecvecāks, personas mazbērns;
13.3.
ja persona uzturas stacionārā ārstniecības iestādē, šo noteikumu 5.1., 5.2.​​​​​, 5.3., 5.4. ​​​​​​un 5.7. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu pārtrauc uz laiku, kamēr persona uzturas stacionārā;
13.4.
ja persona 30 dienas nesadarbojas ar paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzēju vai kādu citu iemeslu dēļ 30 dienas nav iespējama aprūpes vai terapijas plānā minēto pasākumu īstenošana;
13.5.
šo noteikumu 5.5. un 5.7. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu pārtrauc uz laiku, ja persona uz laiku līdz 30 dienām ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai saņem pakalpojumu institūcijā ar diennakts izmitināšanu;
13.6.
šo noteikumu 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu pārtrauc uz laiku, ja persona uz laiku, ilgāku par 30 dienām, ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai saņem pakalpojumu institūcijā ar diennakts izmitināšanu.
14.
Personai vai, ja persona veselības stāvokļa vai vecuma dēļ persona pati nespēj pieņemt lēmumus, personas pilnvarotajai personai, vai, ja tādas nav, – personas laulātajam, vai, ja tāda nav, – pilngadīgajam un rīcībspējīgajam tuvākajam radiniekam šādā secībā: personas bērnam, personas vecākam, personas brālim vai māsai, personas vecvecākam, personas mazbērnam ir tiesības:
14.1.
atkārtoti pieteikties paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma saņemšanai, ja zuduši šo noteikumu 13.2. un 13.4. apakšpunktā minētie iemesli pakalpojuma pārtraukšanai;
14.2.
mainīt paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzēju, par to vismaz piecas darbdienas iepriekš informējot pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina personai šo noteikumu 5. punktā minētos pakalpojumus. Šādā gadījumā par šo noteikumu 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem persona izvēlētajam paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējam iesniedz šo noteikumu 9. punktā minēto iesniegumu un noslēdz šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minēto vienošanos, pamatojoties uz šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minēto izvērtējumu.
15.
Pārskatu iesniegšanas un norēķinu kārtību par šo noteikumu 5. punktā minētā pakalpojuma sniegšanu nosaka pakalpojuma sniegšanas līgumā, ko paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzējs slēdz ar Nacionālo veselības dienestu un Labklājības ministriju.
16.
Valsts nodrošinātais finansējuma apmērs par šo noteikumu 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu vienam klientam dienā nepārsniedz 52,20 euro. Šo noteikumu  13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētajā gadījumā valsts nodrošinātais finansējuma apmērs par pirmajām 30 dienām vienam klientam dienā nepārsniedz 39,15 euro.
17.
Labklājības ministrija analizē valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu šo noteikumu 5.5., 5.6. ​​​​​​un 5.7. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem. Ja, apkopojot šo noteikumu 5.5.​​​​​, 5.6. un 5.7. apakšpunktā minēto pakalpojumu finanšu un statistikas pārskatus, konstatē, ka finansējums pārsniedz kārtējā gada valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, Labklājības ministrija par to informē attiecīgo līgumpartneri (paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma sniedzēju).
Ministru prezidente E. Siliņa
Veselības ministrs H. Abu Meri
Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 20. februāra
noteikumiem Nr.
112
Tehniskie palīglīdzekļi
I. 04.33. Palīglīdzekļi audu integritātes aizsardzībai – izstrādājumi, kas novērš iekaisumu un izgulējumu rašanos

Nr.

p. k.

Apakšgrupa Nosaukums Piezīmes

1.

04.33.03

Spilveni izgulējumu profilaksei un paliktņi audu integritātes aizsardzībai

Ierīces audu integritātes aizsardzībai, izlīdzinot slodzi uz sēžamvietu
2.

04.33.06

Palīglīdzekļi gulošu pacientu audu integritātes aizsardzībai (matrači, matraču pārvalki) Izstrādājumi, kas paredzēti gulošiem pacientiem, lai izlīdzinātu slodzi uz visvairāk noslogotajām ķermeņa daļām un novērstu iekaisumus un izgulējumus
3. 

04.33.09

Pretizgulējumu uzlikas

Specializēts aprīkojums audu integritātes aizsardzībai, kas novērš pārlieku spiedienu uz ķermeņa daļām (piemēram, elkoni, papēdi)
II. 09.12. Palīglīdzekļi dabisko vajadzību kārtošanai

1.

09.12.03 Tualetes krēsli Krēsli ar riteņiem vai bez tiem, ko var izmantot arī dušā
2. 09.12.12 Rāmim piemontēti tualetes poda paaugstinājumi Paaugstināti tualetes sēdekļi, kas novietoti uz grīdas vai ko var viegli noņemt no tualetes poda (tai skaitā tualetes podam uzliekami rāmji)
3. 09.12.18 Tualetes podam piestiprināti tualetes poda paaugstinājumi Ierīces, kas ir pastāvīgi piestiprinātas tualetes podam, lai paaugstinātu sēdekli un atvieglotu apsēšanos uz poda un piecelšanos no tā (tai skaitā paaugstinājumi)
4.

09.12.33;

09.27.09
Padubes, nevalkājami pisuāri un urīna pudeles Trauki urīna un fēču savākšanai, kas ļauj personai nokārtot dabiskās vajadzības, piemēram, guļot gultā

III. 09.33. Mazgāšanās palīglīdzekļi, lai mazgātos, ietu vannā un dušā

1.

09.33.04;

09.33.05

Vannas dēļi, vannas krēsli  
2. 09.33.07 Dušas krēsli ar riteņiem vai bez tiem Ierīces, kas nodrošina atbalstu, mazgājoties dušā sēdus (tai skaitā dušas ķeblīši)
IV. 12.03. Pārvietošanās palīglīdzekļi, kurus lieto ar vienu plaukstu, – ierīces, kas balsta lietotāju iešanas laikā un var tikt izmantotas atsevišķi vai pārī, katru kontrolējot ar vienu  plaukstu
1.

12.03.06;

12.03.12
Elkoņa atbalsta kruķi, paduses atbalsta kruķi Rokās turamas ierīces, kas iešanas laikā nodrošina atbalstu un līdzsvaru
2. 12.03.16 Nūjas un spieķi ar vairākiem atbalsta punktiem apakšdaļā Ierīces, kas iešanas laikā nodrošina atbalstu un līdzsvaru un sastāv no roktura, kāta un trim vai vairāk atbalsta punktiem apakšdaļā
V. 12.06. Pārvietošanās palīglīdzekļi, kurus lieto ar abām rokām, – ierīces, kas balsta lietotāju iešanas laikā un kuras vada vai nu ar abām rokām, vai ķermeņa augšdaļu
1.

12.06.03

Staigāšanas rāmji

Rāmji, ko persona cilā, lai pārvietotos, un kas ļauj saglabāt stabilitāti un līdzsvaru, kā arī balsta ķermeņa svaru iešanas vai stāvēšanas laikā. Tiem ir rokturi bez apakšdelmu balsta un apakšdaļā vai nu četras kājas, vai divas kājas un divi ritenīši (piemēram, staigāšanas rāmji ar fiksētiem vai kustīgiem savienojumiem, pārvietošanās palīglīdzekļi, kuros divi ritenīši ir apvienoti ar divām kājām/atbalsta punktiem ar gumijas uzgaļiem)
2.

12.06.06

Rollatori

Ierīces iešanai, ko var vilkt vai stumt un kas ļauj saglabāt stabilitāti un līdzsvaru iešanas laikā, tiem ir rokturi un trīs vai vairāk riteņi (piemēram, rollatori ar sēdekli atpūtai, staigāšanas ratiņi ar ceļa atbalstu, atsprākleniskie rollatori ar atvērumu priekšpusē, kurus var vilkt aiz sevis, staigāšanas ratiņi)
3.

12.06.12

Pārvietošanās galdi

Ierīces ar riteņiem un kājām, un atbalsta galdiņu vai apakšdelmu atbalstu, kuras stumj uz priekšu ar abām rokām, iespējams, apvienojumā ar ķermeņa augšdaļu
VI. 12.22. Manuālās piedziņas riteņkrēsli – ierīces, kas ir aprīkotas ar riteņiem un sēdekļa atbalstu sistēmu, lai nodrošinātu mobilitāti personai ar ierobežotu mobilitāti, un kuras tiek darbinātas ar tajās sēdošās personas vai asistenta spēku
1.

12.22.03

Bimanuālie riteņkrēsli ar riteņu stīpu vadību

Riteņkrēsli, kas paredzēti, lai tos darbinātu un vadītu riteņkrēslā sēdošā persona, ar abām rokām stumjot riteņus vai riteņu stīpas (piemēram, riteņkrēsli ar priekšējo piedziņu, riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu)
2.

12.22.18

Manuālie pavadoņa vadāmie riteņkrēsli

Manuālie riteņkrēsli, kas paredzēti, lai tos stumtu un vadītu asistents, ar abām rokām stumjot riteņkrēslu aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem
VII. 12.36. Palīglīdzekļi personu pārvietošanai, slidināšanai vai pagriešanai – aprīkojums personas pārvietošanai, to paceļot un pozicionējot stāvoklī, kas ļauj veikt iecerēto darbību, vai šim nolūkam koriģējot esošo stāvokli
1.

12.36.03

Mobilie pacēlāji sēdošas personas pārvietošanai ar piekaramu sēdekli Aprīkojums, lai pārvietotu personu sēdus, pussēdus vai pusguļus stāvoklī, to paceļot un brīvi pārvietojot. Ķermeņa atbalsta sistēmu veido piekarami elementi
2. 12.36.06 Mobilie pacēlāji sēdošas personas pārvietošanai ar stingru sēdekli Aprīkojums sēdošas personas pacelšanai un brīvai pārvietošanai. Ķermeņa atbalsta sistēmu veido stingrs sēdeklis, sēdeklis ar ieliekumu un tamlīdzīgi sēdekļi
3.

12.31.03;

12.31.06

Palīglīdzekļi slidināšanai un pagriešanai

 

 

Pagriešanas diski

Ierīces, kas palīdz pagriezties personai, kura griešanas brīdī stāv uz platformas, paredzētas personas ķermeņa stāvokļa vai virziena mainīšanai, izmantojot slidināšanas un pagriešanas metodes (tai skaitā slīddēļi, slīdošie paliktņi, pagriešanas pārklāji, pagriešanas spilveni.

 

Ierīce, ko noliek uz grīdas pie gultas un uz kuras pacients nostājas, lai viņu varētu uz šī diska rotēt un tādējādi iesēdināt sēdratos

VIII. 18.03. Galdi. 18.12. Gultas un gultu aprīkojums (tai skaitā gultas ar iespēju regulēt ķermeņa stāvokli vai bez tās, noņemamas gultas malas/matrača pamatnes)

1. 18.03.15 Gultas galdiņi  
2. 18.12.04 Gultas un noņemamas gultas malas/matrača pamatnes, neregulējamas Gultas ar īpašām funkcijām, piemēram, ar piestiprinātu rokturi vai atbalstiem
3. 18.12.07 Gultas un noņemamas gultas malas/matrača pamatnes, regulējamas manuāli Gultas ar matraču pamatnēm, kurām ir vismaz viena daļa, kuras augstumu vai leņķi var regulēt. Regulēšanu veic manuāli gultā gulošā persona vai asistents
4.

18.12.10

Gultas un noņemamas gultas malas/matrača pamatnes, regulējamas elektriski Gultas ar matraču pamatnēm, kurām ir vismaz viena daļa, kuras augstumu vai leņķi var regulēt. Regulēšanu veic elektrisks mehānisms, ko vada gultā gulošā persona vai asistents
5.

18.12.24

Atsevišķi regulējami muguras atbalsti un kāju atbalsti izmantošanai gultās Ierīces, kas balsta konkrētas ķermeņa daļas laikā, kad persona guļ gultā