Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 260
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 41. §)
23-TA-3200
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 116 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma
22. panta 1., 2., 3., 6. un 7. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 116 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 61. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.2. būves atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbībās, lai šajos noteikumos noteiktajos gadījumos Kadastra informācijas sistēmā:
4.2.1. aktualizētu tikai atsevišķus datus par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu ēku vai telpu grupu ar objekta apsekošanu apvidū vai bez tās;
4.2.2. reģistrētu vai aktualizētu datus par ēkas jaunbūvi vai inženierbūvi bez to apsekošanas apvidū."
2.
Papildināt ar 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.4. viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar vienu telpu grupu vai pie šādas ēkas uzbūvētas palīgēkas (ja tās ir iekļautas vienā būvniecības iecerē) jaunbūves (turpmāk – viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas jaunbūve) reģistrācija vai datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā līdz minētās jaunbūves pieņemšanai ekspluatācijā un Būvniecības informācijas sistēmā pieejami vai Valsts zemes dienestā iesniegti šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētie dokumenti."
3.
Papildināt ar 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.6. par viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas jaunbūvi šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā:
7.6.1. faktiskajai situācijai apvidū atbilstošu un būvprojekta izstrādātāja parakstītu visas ēkas stāva plānu un telpu eksplikāciju DGN vai DWG datņu formātā;
7.6.2. faktiskajai situācijai apvidū atbilstošu izpildmērījuma plānu DGN vai DWG datņu formātā (turpmāk – ēkas izpildmērījuma plāns);
7.6.3. ēkas fotoattēlus (piemēram, JPG un tamlīdzīgos datņu formātos), nodrošinot, ja tas tehniski iespējams, lai attēlos būtu redzamas visas ēkas fasādes;
7.6.4. ierosinātāja parakstītu dokumentu ar informāciju par ēkas labiekārtojumiem un konstruktīvo elementu materiāliem, ja šāda informācija nav pieejama vai atšķiras no būvniecības informācijas sistēmā norādītās informācijas."
4.
Papildināt ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
"7.1 Iesniedzot šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētos dokumentus Būvniecības informācijas sistēmā vai Valsts zemes dienestā, uzskatāms, ka ierosinātājs apliecina, ka norādītā informācija atbilst faktiskajai situācijai apvidū."
5.
Papildināt ar 26.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"26.8. šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētie dokumenti nesatur pasūtījuma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentos norādītā informācija ir pretrunīga, būvprojekta stāva plāns neatbilst iesniegtajos fotoattēlos redzamajai informācijai vai stāva plānā norādītais ēkas apbūves laukums neatbilst ēkas izpildmērījuma plānā norādītajam ēkas apbūves laukumam par vairāk nekā 2 %."
6.
Papildināt ar 30.1 punktu šādā redakcijā:
"30.1 Ja šo noteikumu 26.8. apakšpunktā minētajā gadījumā būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas paziņojumā noteiktajā termiņā nav novērsti tajā norādītie būves kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas iemesli, ēkai uzsāk kadastrālo uzmērīšanu apvidū atbilstoši šajos noteikumos minētajai kārtībai."
7.
Papildināt ar 54.1 punktu šādā redakcijā:
"54.1 Šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā ēkas galvenos apjoma rādītājus nosaka, izmantojot šo noteikumu 7.6. ​​​​​​​apakšpunktā minētos dokumentus."
8.
Izteikt 69.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"69.2. ēkas augstumu šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā vai ja to tehniski nav iespējams izmērīt;".
9.
Papildināt ar 69.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"69.12. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – galvenos ēkas apjoma rādītājus, apbūves plānu, ēkas stāva plānu, labiekārtojumus, ēkas konstruktīvo elementu materiālus, ēkas fotoattēlus."
10.
Izteikt 3.4. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"3.4. Ēkas nolietojuma noteikšana".
11.
Papildināt ar 79.1 punktu šādā redakcijā:
"79.1 Šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā ēkas konstruktīvo elementu tehnisko stāvokli novērtē kā "Teicams"."
12.
Izteikt 80. punktu šādā redakcijā:
"80. Ēkas konstruktīvo elementu īpatsvaru (4. pielikums) nosaka atbilstoši apvidū konstatētajam ēkas konstruktīvajam risinājumam un stāvu skaitam, bet šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – atbilstoši šo noteikumu 7.6. ​​​​​​​apakšpunktā norādītajiem dokumentiem."
13.
Izteikt 87. punktu šādā redakcijā:
"87. Ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas datus, izņemot šo noteikumu 5.2. un 5.4. apakšpunktā minēto gadījumu, Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, apsekojot ēku vai telpu grupu apvidū, ja mainījies vismaz viens no šādiem raksturojošajiem rādītājiem:
87.1. telpu logu vai durvju aiļu izvietojums;
87.2. telpu norobežojošo konstrukciju savstarpējais izvietojums;
87.3. telpu vai telpu grupu savstarpējais sadalījums vai skaits;
87.4. telpu vai telpu grupu platība vai augstums;
87.5. apjoma rādītāji (piemēram, apbūves laukums, kopējā platība, būvtilpums)."
14.
Izteikt 129. punktu šādā redakcijā:
"129. Apbūves plānu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai ēkai sagatavo atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā apvidū iegūtajai informācijai par ēku savstarpējo izvietojumu zemes vienībā, bet šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – atbilstoši informācijai, kas norādīta ēkas izpildmērījuma plānā un būvprojekta izstrādātāja parakstītajā stāva plānā."
15.
Papildināt ar 131.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"131.4. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – pazīmi, ka apbūves plāns sagatavots, pamatojoties uz būvniecības dokumentiem, bez apsekošanas apvidū."
16.
Izteikt 132. punktu šādā redakcijā:
"132. Ēkas stāva plānu sagatavo, attēlojot ēku vai telpu grupu grīdas līmenī un projicējot šo noteikumu 124. punktā minētajā apzīmējumu specifikācijā paredzētos elementu attēlus un apzīmējumus atbilstoši ēkas kadastrālajā uzmērīšanā apvidū iegūtajai informācijai, bet šo noteikumu 5.4. ​​​​​​​apakšpunktā minētajā gadījumā – atbilstoši šo noteikumu 7.6. ​​​​​​​apakšpunktā norādītajiem dokumentiem."
17.
Papildināt ar 134.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"134.7. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – pazīmi, ka stāva plāns sagatavots, pamatojoties uz būvniecības dokumentiem, bez apsekošanas apvidū."
Ministru prezidente E. Siliņa
Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere