23-TA-3145
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ozolkalni" Zalves pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ozolkalni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3296 002 0019) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3296 002 0019) 35,6 ha platībā – Zalves pagastā, Aizkraukles pagastā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 134 954,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība 79 422,00 euro un atlīdzība par zaudējumiem (meža audzes izmantošanas iespēju zudums un  jaunaudžu stādīšanas aizvietošanas izmaksas) 55 532,00 euro.