MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1545
Informatīvais ziņojums "“Par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027.gadam ”"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā 2023.–2027. gadam noteikto atbalsta pieejamību, Zemkopības ministrijai:
2.1.
sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Eiropas Komisijā Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.–2027. gadam;
2.2.
pēc Eiropas Savienības regulējuma, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem, un attiecīgo nacionālo normatīvo aktu spēkā stāšanās normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumus no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedzot Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā 2023.–2027. gadam noteikto maksimālo finansējumu un informatīvajā ziņojumā noteikto tehniskās palīdzības un pievienotās vērtības nodokļa finansējuma apmēru maksājumiem pasākumā "Tehniskā palīdzība".
2.3.
veikt atbalsta intervenču ietvaros datu uzkrāšanu un snieguma izsekošanu nacionālo mērķvērtību sasniegšanas progresa novērtēšanai un līdz 2025.gada 30.oktobrim iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par mērķvērtību sasniegšanas progresu ((CO2 emisijas un piesaiste, amonjaka emisijas, ķīmisko  augu aizsardzības līdzekļu lietojumu, antimikrobiālo līdzekļu pārdevums (mg/pcu), piekļuve ātram platjoslas internetam lauku teritorijās, bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantotās zemes īpatsvars, slāpekļa un fosfora savienojumu ieplūde virszemes saldūdens objektos (tonnas gadā)). Pēc normatīvos aktos noteiktās Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam un Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030.gadam pārskatīšanas, konstatējot riskus tajos noteikto mērķu neizpildei Zemkopības ministrijas atbildības jomās, veikt nepieciešamās izmaiņas Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencēs, lai sekmētu noteikto mērķu īstenošanu pieejamā finansējuma ietvaros.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta pasākumu īstenošanai Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā 2023.–2027. gadam ir nepieciešams papildu  valsts budžeta līdzfinansējumu 157 247 266 euro apmērā, no kura 21 000 000 euro nepieciešami  mežsaimnieciskās darbības kompensācijai Natura 2000 teritorijā,   atbilstoši informatīvā ziņojuma 61.punktā minētajam sadalījumam no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", kas rada ietekmi uz valsts budžetu.
4.

Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par efektīvāko piedāvājumu šī protokollēmuma 3.punktā minētā papildu valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai attiecīgajā gadā.