Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 292
Rīgā 2023. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 30 34. §)
22-TA-3540
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā"  4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.7. pasākumu "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" (turpmāk – pasākums);
1.2.
pasākuma mērķi;
1.3.
pasākumam plānoto un pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un finansējuma saņēmējam;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.
2.
Pasākumu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.
3.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu pasākuma ietvaros piešķir granta veidā.
4.
Pasākuma atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde).
5.
Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.
II.Pasākuma mērķis
6.
Pasākuma mērķis ir attīstīt pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru jaunu vietu izveidei pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai, lai atbilstoši vienlīdzīgas pieejas principam veicinātu pašvaldību pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, tai skaitā sociāli un ekonomiski mazaizsargāto personu grupām.
7.
Pirmsskolas vecuma bērni šo noteikumu izpratnē ir bērni no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
8.
Pasākuma mērķa grupa ir ģimenes, kuras audzina pirmsskolas vecuma bērnus un kurām pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā ir deklarēta šo bērnu dzīvesvieta, nevar nodrošināt vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, tai skaitā sociāli un ekonomiski mazaizsargāto personu grupas.
9.
Pasākumu īsteno līdz 2029. gada 31. decembrim, sasniedzot šādus rādītājus:
9.1.
programmas iznākuma rādītāju – jaunu vai modernizētu bērnu aprūpes (pirmsskolas) iestāžu mācību telpu ietilpība – vismaz 1070 personas, tai skaitā par šo noteikumu 13. punktā minēto finansējumu  – vismaz 901 persona; 
9.2.
programmas rezultāta rādītāju – jauno vai modernizēto bērnu aprūpes (pirmsskolas) iestāžu lietotāju skaits gadā – 1016 personas, tai skaitā par šo noteikumu 13. punktā minēto finansējumu – 856 personas.
10.
Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā noteiktais iznākuma rādītājs ir sasniegts, kad tiek pabeigti projektā paredzētie būvdarbi (attīstīta pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūra) un iesniegti būvdarbu pabeigšanu apliecinoši dokumenti saskaņā ar būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.
11.
Šo noteikumu 9.2. apakšpunktā noteiktais rezultāta rādītājs ir sasniegts, kad finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē un sadarbības iestāde apstiprina noslēguma maksājuma pieprasījumu, kurā pamatota rādītāja sasniegšana. Rezultāta rādītāja vērtība ir attiecināma, ja tā radusies viena kalendāra gada laikā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot šo noteikumu 39. punktā minēto termiņu. Ja finansējuma saņēmējs sasniedz rezultāta rādītāja vērtību, sadarbības iestāde turpmāko projekta rezultāta rādītāja izpildes kontroli neveic.
III.Pasākumam pieejamais finansējums
12.
Pasākuma ietvaros plānotais kopējais finansējums ir ne mazāks kā 30 450 000 euro (tai skaitā elastības finansējuma apjoms – 4 802 736 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 25 882 500 euro (tai skaitā elastības finansējuma apjoms – 4 082 326 euro) un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums) – ne mazāks kā 4 567 500 euro (tai skaitā elastības finansējuma apjoms 720 410 euro).
13.
Projektu iesniegumos pasākuma īstenošanai kopējo pasākumam pieejamo finansējumu plāno ne mazāk kā 25 647 264 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 21 800 174 euro apmērā un pašvaldību finansējumu ne mazāk kā 3 847 090 euro apmērā.
14.
Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt palielināt pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 12. punktā minētajam plānotajam maksimālajam apmēram.
15.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektā nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja šo noteikumu 19. punktā minētais projekta iesniedzējs ir Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība vai tās izveidota iestāde, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektā nepārsniedz 75 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
16.
Projekta iesniedzēja finansējums ir ne mazāks kā 15 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un ne mazāks kā 25 procenti, ja projekta iesniedzējs ir Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība vai tās izveidota iestāde.
17.
Projekta minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 200 000 euro (ieskaitot).
18.
Šo noteikumu 19. punktā minētās vienas pašvaldības viens vai vairāki projektu iesniedzēji īsteno projektus, kuru kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 5 000 000 euro.
IV.Prasības projekta iesniedzējam
19.
Projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai tās izveidota iestāde. Projekta iesniedzējs pēc projekta apstiprināšanas uzskatāms par finansējuma saņēmēju.
20.
Projekta iesniedzējs vienā projekta iesniegumā var iekļaut investīcijas vienā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
21.
Pašvaldība, kuras teritorijā plānots īstenot projektu, informāciju par projekta īstenošanu iekļauj pašvaldības attīstības programmā, tai skaitā:
21.1.
projektam plānoto finansējumu un projektā sasniedzamo iznākuma rādītāju;
21.2.
prognozi par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu pašvaldībā turpmākajos piecos gados novada teritoriālo vienību vai valstspilsētu noteikto teritoriālo iedalījumu griezumā (ja tas ir iespējams no datu pieejamības viedokļa), kas pamato projekta ilgtspēju, tai skaitā izvērtējot un analizējot citus risinājumus pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības veicināšanai.
22.
Pasākuma ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt par ēkām vai telpu grupām, kas pēc projekta īstenošanas (jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana) atbilst pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvju klasifikāciju to lietošanas veida kods ir 1263.
23.
Projekta iesniegumu un papildu dokumentus projekta iesniedzējs iesniedz saskaņā ar sadarbības iestādes projektu iesniegumu atlases nolikumu, tai skaitā:
23.1.
informāciju par esošas būves enerģijas patēriņu (megavatstundās) pirms projekta īstenošanas, ja projektā paredzētas šo noteikumu 26.2. un 26.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības;
23.2.
aizpildītu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē pieejamo publisko iepirkumu dokumentācijas atbilstības pārbaudes lapu un iepirkuma norises atbilstības pārbaudes lapu  (ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem).
V.Atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi
24.
Pasākuma ietvaros atbalstu var saņemt pašvaldības, kurās uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi – attiecīgā mācību gada 1. oktobri – pirmsskolas vecuma bērnu skaits rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm ir lielāks par 100 (tai skaitā, ja projektu plāno īstenot novada pašvaldība, kuru 2029. gadā ir plānots apvienot ar citu pašvaldību saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, abās apvienojamajās pašvaldībās kopā uz attiecīgā mācību gada 1. oktobri pirmsskolas vecuma bērnu skaits rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm ir lielāks par 100), un attiecīgās novada pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā ir plānots īstenot projektu, pirmsskolas vecuma bērnu skaits rindā uz vietu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs (atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē vai citā tīmekļvietnē norādītajiem datiem, kas publicēti saskaņā ar aktuālo normatīvo regulējumu par informācijas publicēšanu par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu pašvaldībās):
24.1.
ir lielāks par 50, ja projektā plānota šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība;
24.2.
ir lielāks par 25, ja projektā plānota šo noteikumu 26.2. vai 26.3. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība.
25.
Pasākuma ietvaros atbalstu var saņemt pašvaldības, kuras 2029. gadā ir plānots apvienot saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, un projektu plānots īstenot novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, kas robežojas ar valstspilsētas pašvaldību, projekta iesniegumā pamatojot pirmsskolas izglītības iestādes nepieciešamību konkrētajā teritoriālajā vienībā. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno abu apvienojamo pašvaldību domes lēmumus, ar ko tiek saskaņota projekta īstenošana.
26.
Projektā iekļauj šādas atbalstāmās darbības, kas sekmē šo noteikumu 9. punktā minēto rādītāju sasniegšanu un ietver investīcijas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstībai saskaņā ar pašvaldības attīstības programmu:
26.1.
jaunas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība;
26.2.
tādas pirmsskolas izglītības iestādes pārbūve, kas ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izglītības iestāžu reģistrēšanu un kurai ir tiesības īstenot pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību;
26.3.
esošas ēkas atjaunošana vai pārbūve, pielāgojot to pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai;
26.4.
projektā attīstāmās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana;
26.5.
publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
26.6.
projekta vadības nodrošināšana.
27.
Pasākuma ietvaros atbalstāmas šādas izmaksas:
27.1.
tiešās attiecināmās izmaksas;
27.2.
netiešās attiecināmās izmaksas.
28.
Šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas, kas sekmē šo noteikumu 6. punktā minētā mērķa un šo noteikumu 9. punktā noteikto rādītāju sasniegšanu, ietver šādas izmaksu pozīcijas:
28.1.
projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 55. panta 1. punktu plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot vienoto izmaksu likmi divu procentu apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot tiešās personāla izmaksas;
28.2.
projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas), nepārsniedzot 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:
28.2.1.
būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā sastāva, paskaidrojuma raksta izstrāde visām projektā paredzētajām darbībām;
28.2.2.
autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas;
28.2.3.
vides pieejamības ekspertu konsultācijas;
28.2.4.
energosertifikācijas, ekspertīzes un izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums, lai izstrādātu būvprojektu, būvdarbu ieceres dokumentāciju vai būvprojektu minimālā sastāvā;
28.3.
jaunas ēkas būvniecības izmaksas, īstenojot šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību:
28.3.1.
ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, tai skaitā iekārtu un tāda aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, kas paredzēts būvprojektā un nepieciešams būves vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā vai kas nepieciešams ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un veido ēkas kopējo neatdalāmo infrastruktūru. Atbalstāma ir ''zaļās'' infrastruktūras risinājumu izmantošana, tai skaitā telpu dzesēšanas un ventilācijas risinājumi, kuri nodrošina tādu iekštelpu gaisa apmaiņu un ventilāciju, kas mazina kaitējumu veselībai un novērš ekstremālas gaisa temperatūras maiņas ietekmi uz cilvēku;
28.3.2.
ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu būvniecība:
28.3.2.1.
ūdenssaimniecības infrastruktūras, tai skaitā dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas un piegādes infrastruktūra, sadzīves notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas infrastruktūra, lietus notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas būvniecība;
28.3.2.2.
siltumapgādes infrastruktūras būvniecība;
28.3.2.3.
elektroenerģijas infrastruktūras būvniecība;
28.4.
izmaksas, kas saistītas ar būvdarbiem esošā ēkā, īstenojot šo noteikumu 26.2. un 26.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības:
28.4.1.
būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās, tai skaitā darbības, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un ir paredzētas ēkas energosertifikātā;
28.4.2.
ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu būvniecība, pārbūve vai atjaunošana:
28.4.2.1.
ūdenssaimniecības infrastruktūras, tai skaitā dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas un piegādes infrastruktūra, sadzīves notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas infrastruktūra, lietus notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas būvniecība, pārbūve vai atjaunošana;
28.4.2.2.
siltumapgādes infrastruktūras būvniecība, pārbūve vai atjaunošana;
28.4.2.3.
elektroenerģijas infrastruktūras būvniecība, pārbūve vai atjaunošana;
28.4.3.
citu ēkas inženiertehnisko (ārējo un iekšējo) sistēmu pārbūve, atjaunošana vai izveide, ja tā nepieciešama projekta rezultātu sasniegšanai vai nodrošina enerģijas patēriņa samazinājumu, tai skaitā ventilācijas un apgaismojuma inženiertehnisko sistēmu pārbūve, atjaunošana vai izveide, ēkas enerģijas patēriņa vadības viedo tehnoloģiju iegāde, piegāde, uzstādīšana, noregulēšana un programmatūru licences vai programmatūras lietošanas pakalpojuma iegāde vai noma, kā arī viedo tehnoloģiju darbības nodrošināšanai nepieciešamo mākoņservisu izmantošana;
28.4.4.
gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu, tai skaitā elektrostatisko filtru iegāde un uzstādīšana, ja tā tiek veikta vienlaikus ar cietās biomasas kurināmā siltumenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukciju, iegādi, atjaunošanu vai nomaiņu;
28.4.5.
telpu pārbūve vai atjaunošana;
28.5.
teritorijas labiekārtošana, tai skaitā teritorijas apzaļumošana, koku stādīšana, labiekārtojuma elementu iegāde un uzstādīšana (piemēram, soliņi, celiņi, apgaismojums, atkritumu tvertnes, žogi, vaļējas terases, nojumes), rotaļlaukuma, sporta laukuma, cietā seguma un stāvlaukuma būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas izmaksas, kas nepārsniedz 30 procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;
28.6.
būvju nojaukšana un būvlaukuma sagatavošanas darbi;
28.7.
virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot projektā plānotās ēku attīstības vai teritorijas labiekārtošanas darbības saskaņā ar sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves;
28.8.
atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu avotu iegāde un uzstādīšana, ievērojot, ka saražotā enerģija 100 procentu apmērā tiek izmantota pašpatēriņam;
28.9.
izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā;
28.10.
ar projekta darbībām tieši saistīto informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas.
29.
Pasākuma ietvaros netiek atbalstīta esošu vai jaunu fosilo energoresursu iekārtu modernizācija vai iegāde.
30.
Maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vienas jaunas vietas izveidei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ir:
30.1.
24 200 euro – ja projekta ietvaros tiek veikta jaunas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība;
30.2.
17 424 euro – ja projekta ietvaros tiek veikta esošas pirmsskolas izglītības iestādes pārbūve vai esošas ēkas atjaunošana vai pārbūve, pielāgojot to pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā energoefektivitātes paaugstināšana.
31.
Šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas ir finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla administratīvās izmaksas, kuras plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 28.1. apakšpunktā ​​​​​​​ minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām.
32.
Neparedzētie izdevumi nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, un tos veic, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.
33.
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, uzskatāmi par attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta ''c'' apakšpunktu.  
34.
Šo noteikumu 28., 31., 32. un 33. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās tiek veiktas ar saimniecisko darbību nesaistītā infrastruktūrā.
35.
Izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, un būvdarbu līgumu slēdz un ar ieguldījumiem saistītus būvdarbus uzsāk pēc projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2021. gada 1. janvāra.
36.
Izmaksas, kas saskaņā ar šiem noteikumiem nav iekļaujamas kā attiecināmās izmaksas, ir finansējamas ārpus projekta.
37.
Projekta īstenošanas gaitā radušās sadārdzinājuma izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.
38.
Projekta iesniedzējs izpilda nepieciešamās prasības un nodrošina, ka projekts atbilst principa ''nenodarīt būtisku kaitējumu'' ievērošanai un atbilst Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam noteiktajiem Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem vides jomā, tai skaitā prioritāri atbalstot esošas ēkas atjaunošanu vai pārbūvi, pielāgojot to pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai.
VI.Pasākuma īstenošanas nosacījumi
39.
Finansējuma saņēmējs projektu īsteno termiņā, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.
40.
Finansējuma saņēmējs:
40.1.
uzkrāj datus par projektā plānotajiem un sasniegtajiem šo noteikumu 9. punktā minētajiem rādītājiem, tai skaitā par jaunu vai modernizētu bērnu aprūpes (pirmsskolas) izglītības iestāžu mācību telpu ietilpību (personu skaitu) un jaunu vai modernizētu bērnu aprūpes (pirmsskolas) izglītības iestāžu lietotāju skaitu gadā;
40.2.
ievēro horizontālo principu ''Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana'' un uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu rādītājie­m, tai skaitā par:
40.2.1.
objektu skaitu, kuros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumiem ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;
40.2.2.
veiktā vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma rezultātu atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajai metodikai un pašnovērtējumā iegūto punktu skaitu;
40.2.3.
konsultatīva rakstura pasākumiem par būvētās vides piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (piemēram, vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas būvprojekta izstrādes un pabeigšanas posmā) (skaits);
40.3.
uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu īstenošanu un ievēro šādus principus:
40.3.1.
klimatdrošināšana;
40.3.2.
energoefektivitāte pirmajā vietā;
40.3.3.
nenodarīt būtisku kaitējumu;
40.4.
sniedz sadarbības iestādei informāciju par šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minētajiem horizontālo principu rādītājiem vienlaikus ar informāciju par šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā rezultāta rādītāja vērtības sasniegšanu;
40.5.
ja tiek īstenotas šo noteikumu 26.1. un 26.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, nodrošina, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde līdz noslēguma maksājuma saņemšanai ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izglītības iestāžu reģistrēšanu un tai ir tiesības īstenot pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību;
40.6.
informē sadarbības iestādi par jaunas vai esošas būves ikgadējo enerģijas patēriņu (megavatstundās) trīs gadus pēc projekta īstenošanas;
40.7.
nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām;
40.8.
nodrošina interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. panta prasībām, kā arī paraksta interešu konflikta neesības apliecinājumu.
41.
Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai projektā paredzētās atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas nepārklājas ar darbībām, kas paredzētas citos valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentos.
42.
Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi sešos mēnešos savā tīmekļvietnē ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu.
43.
Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu un izvērtējot plānotā avansa apmēru un tā pamatojumu, var piešķirt finansējuma saņēmējam avansu pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. Finansējuma saņēmējs avansa pieprasījumu sagatavo un sadarbības iestāde apstiprina, ievērojot nosacījumu, ka plānotā avansa apmērs un tā pamatojums atbilst spējai to izlietot deviņu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros (piemēram, projekta iesniedzējam ir pabeigts būvdarbu iepirkums vai noslēgts būvdarbu līgums). Finansējuma saņēmējam avansu var piešķirt līdz 50 procentiem no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, ievērojot, ka avansu var izmaksāt vairākos maksājumos un avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.
44.
Pasākuma ietvaros ieguldījumus infrastruktūrā finansējuma saņēmējs var veikt projekta iesniedzēja īpašumā.
45.
Projekta iesniedzēja tiesībām veikt ieguldījumus zemes īpašumā jābūt nostiprinātām valsts vienotajā zemesgrāmatā, līdz tiek noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.
46.
Projekta ietvaros atbalstītajā infrastruktūrā ir pieļaujama parasto papildpakalpojumu sniegšana. Šo noteikumu izpratnē par parastajiem papildpakalpojumiem uzskata ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūrā nodarbinātajiem (piemēram, darbiniekiem un audzēkņiem).
47.
Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo būvdarbu un pakalpojumu iepirkumu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros nodrošina vides prasību integrāciju preču un pakalpojumu iepirkumos – zaļais publiskais iepirkums – un vides un informācijas pieejamību – sociāli atbildīgs publiskais iepirkums.
48.
Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzekļus projekta ietvaros attīstītās infrastruktūras uzturēšanai vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam. Finansējuma saņēmējs izvērtē alternatīvas iespējas uzturēšanas izmaksu samazināšanai vai kompensēšanai.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs M. Sprindžuks