Noteikumu projekts

22-TA-2187
Noteikumi par algu subsīdijas atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos
Izdoti saskaņā ar ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 2. pantu un 15. panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem to darbinieku atlīdzības kompensēšanai, pašnodarbinātām personām – fiziskām personām, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas, vai mikrouzņēmumu īpašniekiem, vai individuālajiem komersantiem – to ienākumu kompensēšanai (turpmāk – pašnodarbinātās personas).
2.
Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu strādājošo darbinieku un pašnodarbināto personu atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem un pašnodarbinātām personām par laikposmu, kas noteikts līdz ar Ministra kabineta lēmumu par epidemioloģisko ierobežojumu noteikšanu un paredz saimnieciskās darbības ierobežojumus darba laikam, distances noteikšanu uz vienu personu iekštelpās un ārtelpās, aizliegumu noteiktai nozarei darboties vai citus līdzvērtīgus ierobežojumus (neskaitot masku  lietošanu) (turpmāk – saimnieciskās darbības ierobežojumi).
3.
Atbalstam algu subsīdijai ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas neveic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 1. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī autoratlīdzības saņēmēji, kas neveic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 1. pielikumā minētajās nozarēs. 
4.
Atbalstam algu subsīdijai ir tiesīgs pieteikties darba devējs un pašnodarbinātā persona, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
4.1.
tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem  trīs pilnus kalendāros mēnešus pirms Ministru kabineta lēmuma par saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanu, kad darba devējs vai pašnodarbinātais faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
4.2.
tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
5.
Atbalstu algu subsīdijai piešķir darba devēja darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kurām uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu (turpmāk – vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts), vai kuras, piesakoties uz atbalstu  par pirmo kalendāro atbalsta mēnesi ir uzsākušas vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par  turpmākiem mēnešiem ir pabeigušas vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju.
II.Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu darbinieku algu subsīdijai
6.
Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par kalendāro atbalsta mēnesi līdz nākamā kalendārā mēneša 15.datumam. Vienlaikus ar iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.
7.
Darba devējs šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
7.1.
darba devēja darbības veidi, tai skaitā pamatdarbība, atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam;
7.2.
šo noteikumu 4. punktā minēto ieņēmumu samazinājums un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
7.3.
informāciju par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, atbalsta mēnesis un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);
7.4.
apliecinājums, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, nav darba nespējas periodā;
7.5.
apliecinājums, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un, nesaņemot šajos noteikumos paredzēto kompensāciju, ar darbinieku, kura atlīdzības kompensēšanai tiek pieprasīts atbalsts, tiktu pārtrauktas darba attiecības;
7.6.
apliecinājums, ka  darba devējs konkrēto darbinieku, kuram tiek piešķirts atbalsts konkrētajā mēnesī,  neatlaidīs vienu mēnesi pēc atbalsta saņemšanas;
7.7.
apliecinājumu, ka darbiniekiem, par kuriem tiek pieprasīts atbalsts, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai tie, piesakoties uz atbalstu par  pirmo atbalsta mēnesi ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu  turpmākiem mēnešiem, ir pabeiguši vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju.
8.
Atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:
8.1.
darbiniekam – 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu, kas ir trīs pilni kalendārie mēneši pirms Ministru kabineta lēmuma par saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanas, bet ne vairāk kā 700 euro kalendāra mēnesī;
8.2.
par atbalsta mēnesi darbiniekam, kurš atbalsta periodā  atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra  par laika posmu, kas ir trīs pilni kalendārie mēneši pirms Ministru kabineta lēmuma par saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanas, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.
9.
Ja darbiniekam atbalsta periodā norādīta mazāka deklarētā bruto darba samaksa nekā deklarētā vidējā bruto darba samaksa par laikposmu, kas ir  trīs pilni kalendārie mēneši pirms Ministru kabineta lēmuma par saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanu, atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no aprēķinātās bruto darba samaksas atbalsta mēnesī, bet ne vairāk kā 700 euro
10.
Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus (darba devēja daļu), kā arī aprēķināt un iemaksāt budžetā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēja daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas. 
11.
Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 7.punktā minētajā iesniegumā norādīto darbinieka kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Darbinieku par atbalsta izmaksu informē darba devējs.
12.
Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai nepiešķir:
12.1.
ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms  atbalsta perioda;
12.2.
ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
12.3.
darba devēja padomes locekļiem;
12.4.
par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;
12.5.
darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
12.6.
darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;
12.7.
ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc  Ministru kabineta lēmuma par saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanu pieņemšanas;
12.8.
ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 7.2. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
12.9.
ja darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, un darba devējam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
12.10.
ja darba devējs neatbilst šo noteikumu  3. punkta nosacījumiem.
13.
Darba devējiem, kas iekļauti Padziļinātās sadarbības programmā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 748 "Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi",  Valsts ieņēmumu dienests nepiemēro šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētos nosacījumus.
III.Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu pašnodarbināto personu algu subsīdijai
14.
Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, pašnodarbinātā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par kalendāro atbalsta mēnesi līdz nākamā kalendārā mēneša 15.datumam.
15.
Pašnodarbinātā persona iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
15.1.
vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;
15.2.
informāciju par pašnodarbinātās personas darbības veidiem, tai skaitā par pamatdarbību, atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam. Autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesniegumā apliecina, ka viņa pamatdarbība neatbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām nozarēm;
15.3.
atbalsta mēnesi;
15.4.
apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona būtu izbeigusi  vai samazinājusi saimniecisko darbību, ja atbalsts netiktu saņemts, apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona nelikvidē saimniecisko darbību visā atbalsta periodā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī apliecinājumu, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir ierobežota pašnodarbinātās personas saimnieciskā darbība;
15.5.
informāciju par šo noteikumu  4. punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
15.6.
pašnodarbinātās personas kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;
15.7.
apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona nav darbnespējas periodā;
15.8.
apliecinājumu, ka pašnodarbinātai personai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai, piesakoties uz atbalstu par 2022. gada oktobri, ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par  turpmākiem mēnešiem, ir pabeigta vakcinācija. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju. 
16.
Atbalstu algu subsīdijai par atbalsta mēnesi pašnodarbinātai personai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka vienā no šādiem apmēriem:
16.1.
pašnodarbinātai personai 50 % apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu, kas ir trīs pilni kalendārie mēneši pirms Ministru kabineta lēmuma par saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanu vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības šo trīs mēnešu periodā, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;
16.2.
pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par ceturksni, kas ir pirms Ministru kabineta lēmuma par saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanas, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;
16.3.
pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par laika posmu, kas ir trīs pilni kalendārie mēneši pirms Ministru kabineta lēmuma par saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanas, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.
17.
Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu  15. punktā minētajā iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam.
18.
Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai nepiešķir:
18.1.
ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, pašnodarbinātai personai nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
18.2.
ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
18.3.
par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;
18.4.
pašnodarbinātai personai, kura par atbalsta mēnesi saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta programmas, mūža stipendiju programmas, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmas ietvaros;
18.5.
ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms  atbalsta perioda;
18.6.
ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc Ministru kabineta lēmuma par saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanas;
18.7.
ja pašnodarbinātā persona nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu  15.5. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot pašnodarbinātās personas iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
18.8.
ja pašnodarbinātā persona neatbilst šo noteikumu  3. punkta nosacījumiem.
IV.Atbalsta uzraudzības kārtība
19.
Ja tiek konstatēts, ka darba devējs vai pašnodarbinātā persona pārkāpusi Līguma par Eiropas Savienības darbību prasības un saņemtais atbalsts uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, darba devējam vai pašnodarbinātai personai ir pienākums atbilstoši šiem noteikumiem saņemto nelikumīgo valsts atbalstu atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem.
20.
Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.
21.
Darba devējs vai pašnodarbinātā persona nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu atbilstoši šiem noteikumiem.
22.
Atbilstoši šiem noteikumiem sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, izņemot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta  noteikumiem, kas nosaka atbalsta piešķiršanu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
23.
Par valsts atbalsta piešķiršanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Valsts ieņēmumu dienests pieņem šo noteikumu 11. un  17. punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu.
24.
Apvienojot atbalstu, kas piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem, un atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka atbalsta piešķiršanu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai algu subsidēšanai, to kopējais apmērs nepārsniedz attiecīgi konkrētā darbinieka bruto mēnešalgu, kāda tā bija pirms atbalsta perioda, vai ienākumu apjomu, kas pielīdzināms konkrētās pašnodarbinātās personas vai patentmaksas maksātājam algas atlīdzībai, kāda tā bija pirms atbalsta perioda.
V.Noslēguma jautājumi
25.
Atbalsta kopsumma, ko veido saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, kopā nedrīkst pārsniegt 700 euro par kalendāra mēnesi. Iesniegumus izskata, ievērojot to iesniegšanas secību.
26.
Nacionālais veselības dienests pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma informē Valsts ieņēmumu dienestu par darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuri ir uzsākuši vai pabeiguši vakcināciju vai kuri var neveikt vakcināciju, pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinumu vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdzienu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.
27.
Ja Nacionālā veselības dienesta rīcībā nav šo noteikumu 26. punktā minētās informācijas, pēc Valsts ieņēmumu dienesta  pieprasījuma pašnodarbinātās personas un darba devēji par darba ņēmējiem iesniedz citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas izdots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 14. jūnija Regulai (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā.
28.
Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.
29.
Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 11. un  17. punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-2187 Dt]
noteikumiem Nr.
[22-TA-2187 Nr]
Neatbalstāmo nozaru saraksts 
NACE 2 red. kodi  Nozare (nosaukums) 
01.11 - 03.22 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

05.10 - 09.90  Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde 
10.11 - 33.20  Apstrādes rūpniecība 
35.11 - 35.30 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 

36.00 - 39.00  Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 
41.10 - 43.99  Būvniecība 
61.10 - 61.90  Telekomunikācija 
62.01 - 62.09  Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības 
63.11 - 63.99  Informācijas pakalpojumi 
64.11 - 66.30  Finanšu un apdrošināšanas darbības 
78.10 - 78.30  Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu 
81.30 

Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības 

82.11 

Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi 

82.19  Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības 
82.20  Informācijas zvanu centru darbība 
84.11. - 84.30  Valsts pārvalde un aizsardzība 
94.11 - 94.99  Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība