Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-554
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma
9.panta trešo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 108. nr.; 2011, 30. nr.; 2020, 36., 248. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
"29. Ja zemes vienībai, kurai nosakāms vai maināms apbūves zemei atbilstošs lietošanas mērķis, vietējās pašvaldības teritorijas plānojums pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, pašvaldība atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma funkcionālajā zonā atļautajam galvenajam teritorijas izmantošanas veidam nosaka vienu piemērotāko lietošanas mērķi."
2.
Svītrot 29.1 punktu.
3.
Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:
"47. Grozījumi, kas izdarīti ar Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumiem Nr. 105 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 36. nr.) un kuru spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī, stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds