Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 370
Rīgā 2023. gada 4. jūlijā (prot. Nr. 35 20. §)
22-TA-2269
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
35. panta trešo daļu un 38. panta trešo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 66. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.3. nosacījumus un kārtību, kādā izvērtē, aprēķina, piešķir un saņem zaudējumu kompensāciju par dzīvniekiem, kas nobeigušies, nokauti un nogalināti (turpmāk – dzīvnieks), iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, reproduktīvajiem produktiem, noteiktu veidu dzīvnieku barību un inventāru, kā arī par dzīvnieku novietnes noslēguma dezinfekciju (turpmāk – noslēguma dezinfekcija);".
2.
Izteikt 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.4. konkrētas epizootijas un valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības uzliesmojuma gadījumā – nosacījumus, ar kādiem tiek piešķirta zaudējumu kompensācija par dzīvniekiem, iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, reproduktīvajiem produktiem, noteiktu veidu dzīvnieku barību un inventāru, noslēguma dezinfekciju, kā arī kompensācijas apmēru;".
3.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcināto dzīvnieku izcelsmes produktu (izņemot pārtikas olas, kas iegūtas un tiek uzglabātas novietnē) ir 80 procentu no normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju minētajā attaisnojuma dokumentā (turpmāk – grāmatvedības attaisnojuma dokuments) norādītās cenas."
4.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Zaudējumu kompensācijas apmērs par iznīcinātajām pārtikas un inkubējamām olām, kas iegūtas un tiek uzglabātas novietnē, ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā."
5.
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Zaudējumus par noslēguma dezinfekciju kompensē 80 procentu apmērā no šo noteikumu 10.1 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 4,27 euro uz vienu kvadrātmetru no dzīvnieku novietnes grīdas vai akvakultūras audzētavas baseina platības."
6.
Papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
"10.1 Uz noslēguma dezinfekciju attiecināmās izmaksas ir par:
10.11. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, kas nepieciešami tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbībām;
10.12. personālam izmaksāto darba samaksu par laikposmu, kas saistīts tikai ar tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbībām;
10.13. materiāliem, kas nepieciešami tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbībām;
10.14. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbībām patērētajiem energoresursiem;
10.15. tāda aprīkojuma (iekārtu) nomu vai iegādi, kas nepieciešams tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbībām, nepārsniedzot 10 procentu no šo noteikumu 10.11., 10.12., 10.13. un 10.14. apakšpunktā ​noteikto izmaksu kopējās summas;
10.16. līgumā minēto summu, ja noslēguma dezinfekciju īsteno Veselības inspekcijas dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas komersantu sarakstā iekļauts pakalpojuma sniedzējs."
7.
Papildināt ar 10.2 punktu šādā redakcijā:
"10.2 Zaudējumu kompensāciju par noslēguma dezinfekciju izmaksā, ja periods no visu dzīvnieku savākšanas un transportēšanas beigu datuma līdz noslēguma dezinfekcijas pabeigšanas datumam nepārsniedz 90 dienas, izņemot gadījumu, ja Pārtikas un veterinārais dienests ir pagarinājis noslēguma dezinfekcijas pasākumu termiņu nepārvaramas varas, ārkārtējas situācijas vai tādu dabas apstākļu (apkārtējās vides, meteoroloģisko apstākļu) dēļ, kuri ietekmē noslēguma dezinfekcijas pasākumu īstenošanu."
8.
Izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"12.2. noslēguma dezinfekciju saskaņā ar šo noteikumu 10. un 10.2 punkta nosacījumiem, ja ganāmpulks vai epidemioloģiskā vienība ir pilnībā likvidēta (dzīvnieku depopulācija)."
9.
Izteikt 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.4. noslēguma dezinfekciju saskaņā ar šo noteikumu 10. un 10.2 punkta nosacījumiem, ja saime ir pilnībā likvidēta (dzīvnieku depopulācija)."
10.
Izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"15.3. noslēguma dezinfekciju saskaņā ar šo noteikumu 10. un 10.2 punkta nosacījumiem."
11.
Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Persona 10 darbdienu laikā pēc noslēguma dezinfekcijas pabeigšanas vai sākotnējās dezinfekcijas pabeigšanas, ja noslēguma dezinfekciju neveic, iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par zaudējumu kompensāciju."
12.
Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
"17. Plašas epizootijas gadījumā, ja novietnē dzīvnieku skaits pārsniedz 1000 liellopu vienību, persona zaudējumu kompensāciju var pieprasīt divās daļās 10 darbdienu laikā pēc:
17.1. sākotnējās dezinfekcijas – par dzīvniekiem, iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un reproduktīvajiem produktiem, ja ir pabeigta sākotnējā dezinfekcija;
17.2. noslēguma dezinfekcijas – par iznīcināto dzīvnieku barību, inventāru un noslēguma dezinfekciju."
13.
Izteikt 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.4. Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulas (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai, VIII pielikuma III nodaļā minētais tirdzniecības dokuments "Tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu pārvadāšanai Eiropas Savienībā, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009";".
14.
Izteikt 20.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.8. par noslēguma dezinfekciju, ja to īsteno dzīvnieka īpašnieks, – grāmatvedības dokumenti, kas apliecina šo noteikumu 10.1 punktā minētās attiecināmās izmaksas;".
15.
Izteikt 20.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.9. līgums, kurā ir iekļauta informācija par līguma izpildes laikā īstenojamajām darbībām un dzīvnieka īpašniekam piederošu energoresursu (elektrības, degvielas vai gāzes) izmantošanu, rēķins un tā samaksu apliecinoši dokumenti, ja noslēguma dezinfekciju īsteno Veselības inspekcijas dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas komersantu sarakstā iekļauts dezinfekcijas pakalpojuma sniedzējs;".
16.
Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
"23. Lauku atbalsta dienests personas iesniegumu par zaudējumu kompensācijas piešķiršanu nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam atzinuma sniegšanai."
17.
Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Pārtikas un veterinārais dienests pēc šo noteikumu 23. punktā minētā iesnieguma saņemšanas sniedz atzinumu Lauku atbalsta dienestam un norāda tajā šādu informāciju par infekcijas slimības uzliesmojuma gadījumu:
24.1. datumu, kad tiek ziņots par aizdomām, ka ir saslimuši dzīvnieki;
24.2. infekcijas slimības apstiprināšanas datumu, tostarp testēšanas pārskata numuru un datumu;
24.3. galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojuma numuru un datumu;
24.4. par ganāmpulka, epidemioloģiskās vienības vai saimes pilnīgu likvidēšanu (dzīvnieku depopulāciju);
24.5. datumu, kad pabeigta visu dzīvnieku savākšana un transportēšana;
24.6. sākotnējās dezinfekcijas pabeigšanas datumu, kā arī noslēguma dezinfekcijas beigu datumu, tostarp kvalitātes testēšanas pārskata numuru un datumu;
24.7. par personas iesniegumā minētās informācijas (par dzīvniekiem, dzīvnieku izcelsmes un reproduktīvajiem produktiem, dzīvnieku barību, inventāru un noslēguma dezinfekciju) atbilstību Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudē konstatētajai faktiskajai situācijai dzīvnieku novietnē."
18.
Papildināt ar 24.1 punktu šādā redakcijā:
"24.1 Ja Pārtikas un veterinārais dienests konstatējis dzīvnieku veselības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu, kas varēja ietekmēt iesniegumā minētās infekcijas slimības rašanos vai tālāku izplatību, tad, sniedzot atzinumu Lauku atbalsta dienestam, atzinumā neietver šo noteikumu 24. punktā minēto informāciju par infekcijas slimības uzliesmojuma gadījumu, bet sniedz ziņas par konstatēto pārkāpumu, norādot konkrētā normatīvā akta nosaukumu, numuru un attiecīgo pantu, tā daļu vai punktu un tā apakšpunktu."
19.
Svītrot 25. punktu.
20.
Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Lauku atbalsta dienests izvērtē personas iesniegumu par zaudējumu kompensāciju, aprēķina kompensācijas apmēru saskaņā ar šo noteikumu III, IV un ​VI nodaļu un pieņem lēmumu par zaudējumu kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī izmaksā personai zaudējumu kompensāciju."
21.
Izteikt 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.1. summu, kas saņemta no pārtikas uzņēmuma par šo noteikumu 11., 12., 13. un 15. punktā minēto nokauto dzīvnieku;".
22.
Papildināt ar 27.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.3. summu, kas aprēķināta, pamatojoties uz atšķirīgo informāciju starp personas iesniegumā minēto informāciju un Pārtikas un veterinārā dienesta konstatētajiem faktiem saskaņā ar šo noteikumu 24.7. apakšpunktu."
23.
Papildināt ar 27.1 punktu šādā redakcijā:
"27.1 Lauku atbalsta dienests atsaka piešķirt zaudējumu kompensāciju, pamatojoties uz šo noteikumu 24.1 punktā minēto atzinumu."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ iekšlietu ministrs M. Kučinskis