MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1637
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma “Saulīšumājas” Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, daļu pirkšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma “Saulīšumājas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 004 0004 ) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0311) 0,09 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0314) 0,09 ha platībā – Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 476,00 euro.