Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
22-TA-1588
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 3.punktu, 13. panta trešo un ceturto daļu un 17. panta 2.1 daļu
1.
Papildināt 1.punktu ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.8. vīzu dokumentu un datu glabāšanas un iznīcināšanas kārtību.”;

 
2.
Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Ārzemnieks, kas uzturas Latvijas Republikā, uzturēšanās ilguma pagarināšanai nepieciešamos vīzas pieprasījuma dokumentus atsūta pārvaldei pa pastu. Ja ārzemnieks veselības stāvokļa dēļ uzturēšanās ilguma pagarināšanai nepieciešamos vīzas pieprasījuma dokumentus nevar atsūtīt personīgi, dokumentus nosūta:
11.1. ārzemnieka pilnvarotā persona, pievienojot ārsta izsniegtu izziņu un notariāli apliecinātu pilnvaru;
11.2. ārzemnieka radinieks, pievienojot ārsta izsniegtu izziņu un uzrādot radniecību apliecinošus dokumentus.”
 
3.
Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Attiecīgā vīzu izsniedzējiestāde vīzu pieteikuma anketas un citus vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas glabā vienu gadu un pēc šā termiņa beigām nodod glabāšanā pārvaldei. Ja saskaņā ar Vīzu kodeksa 25. panta 2. punktu izsniegta vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, kas ir derīga vairāk nekā vienas dalībvalsts teritorijā, pievieno dokumentus, kas apliecina katras šīs dalībvalsts piekrišanu. Vīzu pieteikuma anketas un citus vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas pārvalde glabā divus gadus, skaitot no galīgā lēmuma par vīzas izsniegšanu pieņemšanas dienas, un pēc tam iznīcina, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu.”;
 
4.
Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
Ilgtermiņa vīzas pieteikumu ārzemnieks iesniedz ne agrāk kā trīs mēnešus pirms plānotās ieceļošanas dienas. Ja ilgtermiņa vīzas pieteikumu iesniedz pārvaldē, vīzas pieprasīšanai iesniedzamos dokumentus atsūta pa pastu."
5.
Izteikt 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.1. derīgu ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz pieprasītās vīzas derīguma termiņu un kurā ir vismaz divas brīvas lappuses vīzu ielīmēšanai. Ja dokumentus iesniedz pārvaldē pa pastu, pieteikumam pievieno ceļošanas dokumenta kopiju;”.
6.
Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:
"42. Ja pieņemts lēmums pagarināt vīzu, vīzas pieteikuma anketu un citus vīzas pagarināšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas attiecīgi pārvalde un Konsulārais departaments glabā divus gadus, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas, bet pēc tam iznīcina, nesaistot ar dokumentu aprakstīšanu par konkrēto gadu.”;
7.
Aizstāt 51. un 58.punktā, 61.1.apakšpunktā, 61.1punktā, 61.21 un 61.22.apakšpunktā vārdus "Drošības policija" ar vārdiem "Valsts drošības dienests" attiecīgā locījumā.
8.
Svītrot 53.11.7. un 53.11.8.apakšpunktu;
9.
Papildināt noteikumus ar 53.11.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
“53.11.9. vīzas uzlīmes piezīmju laukā izdarītās atzīmes:
53.11.9.1. "R/[pārstāvētās dalībvalsts kods saskaņā ar Vīzu kodeksa VII pielikuma 1.1.apakšpunkta "b" apakšpunktā noteikto]" – ja vīza izsniegta citas Šengenas līguma dalībvalsts vārdā;
53.11.9.2. "LONG-STAY VISA" – ja izsniegta ilgtermiņa vīza;
53.11.9.3. "AIRPORT TRANSIT" – ja izsniegta lidostas tranzītvīza;
53.11.9.4. "TRANSIT" – ja vienotā vīza vai vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izsniegta tranzīta nolūkā;
53.11.9.5. "HUMANITARIAN REASONS" – ja izsniegta vīza, pamatojoties uz Vīzu kodeksa 25.panta 1., 2. vai 3.punktu vai Imigrācijas likuma 16.panta ceturto daļu;
53.11.9.6. "UKR-HUMANITARIAN REASONS" – ja izsniegta ilgtermiņa vīza saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma noteikumiem;
53.11.9.7. "BUSINESS" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta ārzemniekam, kurš ir komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants, valdes vai padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai pašnodarbināta persona;
53.11.9.8. "SEAMAN IN TRANSIT" – ja vienotā vīza vai vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izsniegta jūrniekam, kurš ceļo tranzītā;
53.11.9.9. "FOR RESIDENCE PERMIT" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, vai ar mērķi pieprasīt uzturēšanās atļauju pēc ieceļošanas Latvijā;
53.11.9.10. "DIPLOMATIC" – ja izsniegta diplomātiskā vīza;
53.11.9.11. "OFFICIAL" – ja izsniegta dienesta vīza;
53.11.9.12. "RAILROAD CARRIER" – ja vīza izsniegta ārzemniekam, kurš nodrošina starptautiskos pasažieru vai kravas pārvadājumus pa dzelzceļu;
53.11.9.13. "SEASONAL WORK" – ja ārzemniekam izsniegta vīza sezonas darba veikšanai;
53.11.9.14. "VOLUNTARY WORK" – ja ārzemniekam izsniegta vīza brīvprātīgā darba veikšanai;
53.11.9.15. "NO INSURANCE REQUIRED" – ja apdrošināšanas polise nav nepieciešama;
53.11.9.16. "INTERNATIONAL ROAD CARRIER" – ja vīza izsniegta ārzemniekam, kurš nodrošina starptautisko pasažieru vai kravas satiksmi;
53.11.9.17.  “STUDENTS MOBILITY PROGRAM” – ja vīza izsniegta studentam, kurš mācās apmaiņas programmā, vai ir zināms, ka [augstskolas vai koledžas] students mācību programmas ietvaros daļu programmas plāno apgūt citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
53.11.9.18. “RESEARCHER-MOBILITY” – ja vīza izsniegta pētniekam un ir zināms, ka pētniecības projekta daļa tiks veikta vēl citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
53.11.9.19. "THE RIGHT TO WORK WITH A SPECIFIC EMPLOYER" – ja ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā pie noteikta darba devēja;
53.11.9.20. "THE RIGHT TO WORK 20H PER WEEK" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta ārzemniekam sakarā ar pilna laika studijām Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē vai sakarā ar studentu apmaiņu;
53.11.9.21. “THE RIGHT TO WORK WITHOUT RESTRICTION” – ja vīza izsniegta ārzemniekam, kuram piešķirtas tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem;
53.11.9.21. "EU/EEA/CH FAMILY MEMBER" – ja vīza izsniegta Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes loceklim.”;
 
10.
Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:
„Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/36/ES par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā;
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvas 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā.”.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds