MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-926
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās"
1.
Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2.
Konceptuāli vienoties, ka valsts kapitālsabiedrībām, kā arī valsts kapitāla daļu turētājiem, īstenojot valsts interešu pārstāvniecību kapitālsabiedrībās ar būtisku valsts kapitāla daļu, ir jāizvirza pētniecības un attīstības mērķi un tie jāīsteno, nodrošinot valstij svarīgo inovatīvo un eksportspējīgo preču un pakalpojumu pieaugumu un nodrošinot, ka valsts kapitāls saglabā un palielina savu vērtību globālās konkurences iespaidā un tiek izmantots, lai paaugstinātu sabiedrībai piedāvāto labumu ar valsts kapitālsabiedrību precēm un pakalpojumiem, kas tostarp veicinātu konkurenci tirgū.
3.
Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma 3.4.1. un 3.4.2. nodaļā aprakstīto Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta, Konkurences likuma 14.1 panta interpretācijas problemātiku pētniecības un attīstības un inovāciju īstenošanas kontekstā, konstatējot, ka normatīvie akti attiecībā uz valsts kapitālu pēc iespējas interpretējami atbilstoši valsts kapitāla pārvaldības mērķiem.
4.
Lai novērstu atšķirīgu skatījumu uz valsts kapitālsabiedrību lomu un iesaisti komercdarbībā, Pārresoru koordinācijas centram uzsākt pētniecības un attīstības atbalstošas valsts īpašumtiesību politikas izstrādi, izvērtējot grozījumus normatīvajos aktos, ja nepieciešams.
5.
Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram turpināt pilnveidot priekšlikumus pētniecībā un attīstībā veikto ieguldījumu uzskaitei valsts kapitālsabiedrībās, un Pārresoru koordinācijas centram apkopot informāciju par valsts kapitālsabiedrībās veiktajiem ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, publicējot to Pārresoru koordinācijas centra sagatavotajā ikgadējā publiskajā pārskatā par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām iepriekšējā gadā.
6.
Pārresoru koordinācijas centram 6 mēnešu laikā pēc informatīvā ziņojuma izskatīšanas Ministru kabineta sēdē iestrādāt vadlīnijās “Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas” norādījumus par gaidu vēstules sagatavošanu.
7.
Valsts kapitāla daļu turētājiem (ar nozares ministrijām) pēc norādījumu par gaidu vēstules sagatavošanu iestrādāšanas vadlīnijās “Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas”, pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšanas (tai skaitā grozījumu) precizēt valsts kapitālsabiedrībām sasniedzamos mērķus un izmantojamos instrumentus akcionāra (valsts kapitāla daļu turētāja) gaidu vēstulē, t.sk. iesaistīšanos pētniecībā un attīstībā.
8.
Valsts kapitāla daļu turētājiem nodrošināt, ka divu gadu laikā no ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā lielo kapitālsabiedrību stratēģijās ir iekļauti atbilstoši pētniecības un attīstības vai inovatīvu risinājumu ieviešanas mērķi (ieguldījumu apjomi, prioritārie virzieni, sasniedzamie rādītāji).