Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 323
Rīgā 2023. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 29 21. §)
22-TA-2980
Par valstij piederošās inženierbūves ''Blakusceļš–Mētru iela'''Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, nodošanu  Ropažu novada pašvaldības īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā valstij piederošo inženierbūvi ''Blakusceļš–Mētru iela'' (būves kadastra apzīmējums 8060 003 0418 001) 0,365 km garumā Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (turpmāk – inženierbūve), lai saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.
2.
Ropažu novada pašvaldībai inženierbūvi bez atlīdzības nodot valstij, ja tā vairs netiek izmantota šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.
3.
Pilnvarot Ropažu novada pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par inženierbūves ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības attiecīgās inženierbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā.
4.
Ropažu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz inženierbūvi:
4.1.
ierakstīt inženierbūvi zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā vienlaikus ar Ropažu novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Ropažu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;
4.3.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt inženierbūvi un apgrūtināt to ar hipotēku.
5.
Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt inženierbūvi ar hipotēku – nepiemēro, ja inženierbūve tiek ieķīlāta valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs