Noteikumu konsolidētā versija

22-TA-2882
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi
(Noteikumu nosaukums MK 02.11.2021. noteikumu Nr. 732 redakcijā)
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. un 14. punktu
(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 426 redakcijā)
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2. ieguldījumu prioritātes "Atbalstīt energoefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu sabiedriskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājokļu sektorā" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" (turpmāk – 4.2.1.1. pasākums) un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. pasākumu "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" (turpmāk – 13.1.1.2. pasākums) (turpmāk abi kopā – pasākums)  ierobežotas atlases un finanšu instrumenta veidā;
1.2.
pasākuma mērķi;
1.3.
pasākumam, t. sk. finanšu instrumentam pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam;
1.5.
atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;
1.7.
atbalstāmās izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu un viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanas pasākumu īstenošanai, kā arī izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.8.
finanšu instrumenta īstenošanas kārtību.
(Grozīts ar MK 02.11.2021. noteikumiem Nr. 732)
2.
Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1.
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – šo noteikumu izpratnē ēka, kas kā dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ja tajā ir vismaz trīs dzīvojamo telpu grupas;
2.2.
dzīvokļu īpašnieki – šo noteikumu izpratnē dzīvokļa īpašumos sadalītu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un dzīvokļa īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju kopīpašnieki;
2.2.1
dzīvokļu īpašnieku finansējums – dzīvokļu īpašnieku uzkrājumi, kuri saskaņā ar noslēgto līgumu ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") par atbalsta piešķiršanu, kā arī saskaņā ar cita finansētāja noslēgto finansējuma līgumu (ja attiecināms) tiek izmantoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksu segšanai;
2.3.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – pasākumu kopums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai un viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kuru ietvaros veic būvniecību, iekārtu iegādi, būvuzraudzību, autoruzraudzību un šo pasākumu vadību;
2.4.
atbalsts – grants, aizdevums, garantija un konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai;
2.5.
sabiedrība "Altum" – projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs, finanšu instrumenta īstenotājs;
2.6.
"Altum" projekts – projekts, kura ietvaros sabiedrība "Altum" piešķir grantu, slēdzot civiltiesiskus līgumus, un sniedz konsultatīvo atbalstu dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, kā arī finansē "Altum" projekta vadības un īstenošanas izmaksas;
2.7.
finanšu instruments – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), IV pielikumu sabiedrības "Altum" īstenots finanšu instruments, kura ietvaros sabiedrība "Altum" izsniedz aizdevumus un garantijas dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, kā arī finansē finanšu instrumenta vadības maksu;
2.8.
finanšu instrumenta vadības maksa – sabiedrības "Altum" kā finanšu instrumenta īstenotāja finanšu instrumenta vadības maksa, kura noteikta saskaņā ar Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), 13. pantu;
2.9.
citi finansētāji – privātā sektora finansētāji (tajā skaitā pašvaldību kapitālsabiedrības), kas finansējumu sniedz tikai no saviem saimnieciskajā darbībā gūtajiem ienākumiem, kā arī no piesaistītā finansējuma un kas ir noslēguši sadarbības līgumu ar sabiedrību "Altum" un šī sadarbības līguma ietvaros izsniedz finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai;
2.10.
cita finansētāja finansējums – cita finansētāja aizdevums vai finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai;
2.11.
pilnvarotā persona – juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par finanšu instrumentu un grantu saņemšanu un izpildīt šos līgumus. Pilnvarotā persona var būt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadītājs vai cits finansētājs, ja tas ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks (turpmāk – pārvaldnieks);
2.12.
augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas novērtējums – skaidrojošs apraksts, kas sagatavots saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 5. pantu un iekļauts būvprojektā saskaņā ar ēku būvnoteikumiem vai inženierbūvju apliecinājuma kartē – saskaņā ar atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem;
2.13.
iekšējās atdeves rādītājs – rādītājs, kas parāda energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansiālo atdevi dzīvokļu īpašnieku ieguldījuma daļai;
2.14.
energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs – komersants, kas dzīvokļu īpašniekiem sniedz energoefektivitātes pakalpojumus saskaņā ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu atbilstoši šo noteikumu X1 nodaļai un kas noslēdzis sadarbības līgumu ar sabiedrību "Altum" un šī sadarbības līguma ietvaros izsniedz finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai;
2.15.
cita finansētāja apliecinājums – kredītiestādes apliecinājums, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai sabiedrībā "Altum".
(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 710; MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410; MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 161; MK 05.02.2019. noteikumiem Nr. 60; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 397; MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 703; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 580)
3.
Pasākuma mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
4.
Pasākuma mērķa grupa un gala labuma guvēji ir dzīvokļu īpašnieki.
5.
Pasākuma ietvaros sasniedzami:
5.1.
uzraudzības rādītāji un to sasniedzamās vērtības:
5.1.1.
līdz 2023. gada 31. decembrim – 19 589 mājsaimniecības ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju, tai skaitā:
5.1.1.1.
4.2.1.1. pasākumā – 16 186 mājsaimniecības;
5.1.1.2.
13.1.1.2. pasākumā –  3 403 mājsaimniecības (2021. gadā – 2 627 mājsaimniecības, 2022. gadā – 776  mājsaimniecības);
5.1.2.
vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas kalendāra gada griezumā nepārsniedz 90 kWh/m2;
5.1.3.
no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda – 0,86 MW;
5.1.4.
aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 15 227 CO2 ekvivalenta tonnas;
5.1.5.
vismaz 49 aizdevumi, ko sabiedrība "Altum" izsniegusi ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai;
5.1.6.
vismaz 423 garantijas, ko sabiedrība "Altum" izsniegusi, lai piesaistītu cita finansētāja finansējumu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai;
5.1.7.
līdz 2018. gadam 31. decembrim – 70 noslēgti līgumi par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu;
5.2.
rezultāta rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ēkās ir 120 kWh/m2/gadā;
5.3.
finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 30 007 856 euro apmērā.
(Grozīts ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410; MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 161; MK 05.02.2019. noteikumiem Nr. 60; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 397; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 426; MK 02.11.2021. noteikumiem Nr. 732)
6.
Par pasākuma īstenošanu atbildīgās iestādes funkcijas pilda Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).
7.
Pasākuma īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase un finanšu instruments. Pasākuma ietvaros piemērojamie atbalsta veidi – finanšu instruments un grants.
8.
Sadarbības iestāde lēmumu par "Altum" projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.
9.
Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līgumam par projekta īstenošanu un finansēšanas nolīgumam ir 201 462 727 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 170 976 311 euro (4.2.1.1. pasākumam – 141 493 317 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 29 482 994 euro) un valsts budžeta finansējumu – 30 486 416 euro (4.2.1.1. pasākumam – 24 969 409 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 5 517 007 euro). Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 % no pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma, tai skaitā:
9.1.
grantu un sabiedrības "Altum" projekta vadības un īstenošanas, kā arī konsultatīvā atbalsta izmaksām plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 164 597 630 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 139 753 874 euro (4.2.1.1. pasākumam – 122 736 903 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 17 016 971 euro) un valsts budžeta finansējumu – 24 843 756 euro (4.2.1.1. pasākumam – 21 659 454 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 3 184 302 euro);
9.2.
finanšu instrumentam, tai skaitā aizdevumu, garantiju un finanšu instrumenta vadības maksai, plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 865 097 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 31 222 437 euro (4.2.1.1. pasākumam – 18 756 414 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 12 466 023 euro) un valsts budžeta līdzfinansējumu – 5 642 660 euro (4.2.1.1. pasākumam – 3 309 955 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 2 332 705 euro). Finanšu instrumenta papildu finansēšanai sabiedrība "Altum" var izmantot šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finansējumu, kas tiek atbrīvots, jo dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, ar kuru noslēgts līgums par granta saņemšanu, nevar nodrošināt energoefektivitātes pasākumu īstenošanu.
9.1
(Svītrots)
10.
(Svītrots ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645)
11.
No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 9. punktā minētajam apmēram.
11.1
Īstenojot "Altum" projektu, sabiedrība "Altum" veic deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu. Sabiedrība "Altum" atrodas Ekonomikas ministrijas funkcionālā pārraudzībā attiecībā uz deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi.
(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 710 redakcijā)
II.Prasības projekta iesniedzējam un sabiedrības "Altum" finanšu instrumenta ieviešanai
12.
Sabiedrība "Altum" sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām un iesniedz sadarbības iestādē. Projekta iesniegumā sniedz aprakstu par:
12.1.
"Altum" projekta īstenošanai paredzētajiem cilvēkresursiem, to kvalifikāciju, nepieciešamajiem ārpakalpojumiem "Altum" projekta īstenošanai, konsultāciju nodrošināšanu un kapacitāti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu plānošanas un īstenošanas jomā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
12.2.
finanšu plūsmu nodalīšanas principiem "Altum" projekta ietvaros, nodrošinot grantu un "Altum" projekta vadības un īstenošanas izmaksu nodalīšanu, un "Altum" projekta finanšu plūsmu nodalīšanu no citām finanšu plūsmām;
12.3.
grantu izskatīšanas procesu un grantu piešķiršanas nosacījumiem un kārtību;
12.4.
valsts atbalsta piešķiršanas mehānismu un uzskaites kārtību;
12.5.
nosacījumiem drošas finanšu vadības principa ievērošanai atbalsta pieteikumu izvērtēšanā un atbalsta piešķiršanā;
12.6.
publicitātes pasākumiem un to izmaksām;
12.7.
sadarbības procesu ar citiem finansētājiem;
12.8.
"Altum" projekta vadības un īstenošanas izmaksu aprēķināšanas kārtību un plānoto izmaksu apjomu.
13.
Finanšu instrumenta ieviesējs ir sabiedrība "Altum" saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta "b" "ii" apakšpunktu, un finansēšanas nolīguma noslēgšanas brīdī tā atbilstību regulas Nr. 480/2014 7. pantam ir apliecinājusi Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde un Finanšu ministrija kā vadošā iestāde. Sabiedrība "Altum" ievieš finanšu instrumentu saskaņā ar šajos noteikumos norādītajiem valsts atbalsta nosacījumiem un finansēšanas nolīgumu.
14.
Finanšu instrumentu ievieš saskaņā ar daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas finanšu pieejamības ex-ante izvērtējumu, ko izstrādājusi Ekonomikas ministrija atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 37. panta 2. un 3. punktam. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas finanšu pieejamības ex-ante izvērtējuma sākotnējo un turpmākās versijas Ekonomikas ministrija iesniedz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejā (turpmāk – Uzraudzības komiteja) informācijai.
15.
Sabiedrība "Altum" izstrādā finanšu instrumenta investīciju stratēģiju un ieviešanas plānu (turpmāk – biznesa plāns) atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 IV pielikuma 1. punkta "a" un "b" apakšpunktam un Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, iekļaujot informāciju par finanšu instrumentu ietekmi, riskiem un sagaidāmiem zaudējumiem, finanšu rezultātiem un programmas īstenošanas izmaksām, kā arī atmaksu apjomu.
16.
Sabiedrība "Altum" 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā iesniedz Ekonomikas ministrijā biznesa plānu.
17.
Ekonomikas ministrija 20 darbdienu laikā izskata sabiedrības "Altum" iesniegto biznesa plānu un atbilstoši Ekonomikas ministrijas iekšējam normatīvajam aktam izvērtē, vai iesniegtais biznesa plāns nodrošina finanšu pieejamību pasākuma ietvaros. Ja biznesa plānu nepieciešams precizēt vai papildināt, Ekonomikas ministrija sagatavo un nosūta sabiedrībai "Altum" aicinājumu to veikt 10 darbdienu laikā no aicinājuma izsūtīšanas dienas.
18.
Ekonomikas ministrija 10 darbdienu laikā pēc precizētā biznesa plāna saņemšanas to izskata un, ja tas atbilst šo noteikumu 17. punktā minētajam, pieņem lēmumu par biznesa plāna apstiprināšanu un lēmumu kopā ar biznesa plānu nosūta sadarbības iestādei.
19.
Sadarbības iestāde un sabiedrība "Altum" 25 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17. vai 18. punktā minētā Ekonomikas ministrijas lēmuma saņemšanas slēdz finansēšanas nolīgumu atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 IV pielikumam, ievērojot šo noteikumu 9.2. apakšpunktu.
(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645)
III."Altum" projekta un finanšu instrumenta atbalstāmās un neatbalstāmās darbības
20.
Finansējumu "Altum" projekta ietvaros piešķir:
20.1.
atbalsta nodrošināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai grantu veidā saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem;
20.2.
"Altum" projekta vadības un īstenošanas un konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai:
20.2.1.
konsultāciju sniegšanai dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību;
20.2.2.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas izvērtēšanai;
20.2.3.
sabiedrības informēšanai;
20.2.4.
datu un informācijas iegūšanai un uzkrāšanai, dokumentācijas iegūšanai un uzglabāšanai;
20.2.5.
granta pieteikumu pieņemšanai, vērtēšanai un grantu piešķiršanai, izsniegšanai, uzskaitei un piešķirtā atbalsta uzraudzībai, kā arī ar grantu administrēšanu saistītajām darbībām.
(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 710)
21.
Finansējumu "Altum" projekta ietvaros nepiešķir ar finanšu instrumenta īstenošanu saistītām darbībām, kā arī grantiem un "Altum" projekta vadības un īstenošanas, un konsultatīvā atbalsta izmaksām, kas nav piešķirtas atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.
22.
Finanšu instrumenta ietvaros atbalstāmās darbības ir finanšu instrumenta īstenošana un pārvaldīšana.
IV."Altum" projekta un finanšu instrumenta attiecināmās izmaksas
23.
"Altum" projekta ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas izmaksas:
23.1.
tiešās attiecināmās izmaksas:
23.1.1.
sabiedrības "Altum" granti, kas izsniegti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem;
23.1.2.
projekta vadības izmaksas, tai skaitā projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas nepārsniedz 56 580 euro gadā. Personāla iesaiste projektā nodrošināma saskaņā ar pilna laika vai daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;
23.1.3.
projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas. Personāla iesaiste projektā nodrošināma saskaņā ar pilna laika vai daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;
23.1.4.
šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētajām darbībām – šādas projekta īstenošanas izmaksas, kas kopā nepārsniedz 6 % no šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma:
23.1.4.1.
personāla izmaksas, tai skaitā normatīvajos aktos un sabiedrības "Altum" koplīgumā paredzēto darba devēju obligāto pienākumu izpildes izmaksas, kā arī veselības apdrošināšanas izmaksas;
23.1.4.2.
pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas;
23.1.4.3.
mācību izmaksas, darba un dienesta komandējumu un dienesta braucienu izmaksas;
23.1.4.4.
transporta, transporta ekspluatācijas un pakalpojumu izmaksas, tai skaitā samaksa par līzinga (operatīvā noma) izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, kā arī procentu maksājumi;
23.1.4.5.
arhīva izmaksas;
23.1.4.6.
darba vietas aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) izmaksas, nepārsniedzot 3 000 euro vienai darba vietai visā "Altum" projekta īstenošanas laikā;
23.1.4.7.
maksa par informācijas saņemšanu no datubāzēm un tās uzkrāšana;
23.1.4.8.
piedziņas un ar piedziņas procesa organizēšanu un nodrošināšanu saistītās izmaksas;
23.1.4.9.
finanšu audita izmaksas;
23.1.4.10.
informatīvo un publicitātes pasākumu un materiālu izmaksas (informatīvie semināri, konferences, diskusijas, konkursi u. tml.), drukātie un elektroniskie informatīvie materiāli (plakāti, bukleti, brošūras, infografiki, interneta un vides baneri, aplikācijas u. tml.), audiovizuālie materiāli (video un audio sižeti, intervijas u. tml.), reklāmas izgatavošana un izplatīšana, reprezentatīvie materiāli, sabiedrisko attiecību aktivitātes (mediju attiecības, komunikācija sociālajās platformās, darbs ar viedokļu līderiem, izglītojošas spēles u. tml.), interneta meklētājvārdu optimizācija;
23.1.4.11.
neparedzētās izmaksas, kas kopā nepārsniedz 5 % no šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas izmaksu apmēra;
23.1.4.12.
citu projekta īstenošanai nepieciešamo preču izmaksas;
23.1.5.
(svītrots ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 710);
23.2.
netiešās attiecināmās projekta īstenošanas izmaksas šo noteikumu 20. punktā minēto darbību veikšanai;
23.3.
pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 710; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645)
24.
Šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas sabiedrība "Altum" plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 23.1.2. un 23.1.4. apakšpunktā minētajām izmaksām, izņemot gadījumu, ja personāls strādā uz uzņēmuma līguma pamata.
25.
"Altum" projekta ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:
25.1.
granti, kas nav izsniegti atbilstoši šo noteikumu prasībām;
25.2.
izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas vai pārsniedz šajos noteikumos minētos ierobežojumus.
25.1
Sabiedrībai "Altum" ir pieejams finansējums šo noteikumu 25.2. apakšpunktā noteikto izmaksu segšanai no šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā atmaksātā finansējuma, kas kopā nepārsniedz 0,65 % no kopējā sadarbības iestādes attiecinātā grantu izmaksu apmēra.
(MK 05.02.2019. noteikumu Nr. 60 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645)
26.
Finanšu instrumenta ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:
26.1.
finanšu instrumenta maksājumi aizdevumu veidā par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu;
26.2.
līdzekļi, kas paredzēti garantiju veidā atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta "b" apakšpunktam un regulas Nr. 480/2014 8. pantam;
26.3.
sabiedrības "Altum" finanšu instrumenta pārvaldības izmaksas no 2015. gada 30. aprīļa līdz 2020. gada 31. decembrim un vadības maksa no 2021. gada 1. janvāra, kas nepārsniedz regulas Nr. 480/2014 13. panta 2. un 3. punktā minētos ierobežojumus.
(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 580)
27.
Finanšu instrumentu vadības maksu:
27.1.
sedz šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā finansējuma apmērā, kas tiek aprēķināts atbilstoši regulas Nr. 480/2014 13. pantā noteiktajai kārtībai un kura apmērs nepārsniedz regulas Nr. 480/2014 13. panta 3. punktā noteiktās robežvērtības;
27.2.
atmaksā no šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā finansējuma līdz 4 % no kopējās izsniegto finanšu instrumentu summas un finanšu instrumentos atmaksātā finansējuma summas.
(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 580 redakcijā; sk. 89. punktu)
27.1
Finanšu instrumenta vadības maksu, kura netiek ietverta šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minētajās attiecināmajās izmaksās, var segt no atmaksātā finansējuma atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 44. un 45. pantam. Nosacījumus sabiedrības "Altum" finanšu instrumenta vadības maksas segšanai no atmaksātā finansējuma nosaka līgumā, kuru slēdz Ekonomikas ministrija un sabiedrība "Altum", ievērojot Eiropas Komisijas 2015. gada 9. jūnija lēmumu Nr. SA. 36904 (2014/N) "Par valsts atbalstu un Latvijas Attīstības finanšu institūcijas izveidi" attiecībā uz vadības maksas kompensēšanu.
(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 580 redakcijā)
28.
No 2016. gada 14. septembra līdz 2020. gada 31. decembrim sabiedrības "Altum" finanšu instrumentu ieviešanas vadības izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:
28.1.
personāla izmaksas, tai skaitā normatīvajos aktos un sabiedrības "Altum" koplīgumā paredzēto darba devēju obligāto pienākumu izpildes izmaksas;
28.2.
konsultantu, ekspertu un speciālistu atlīdzība;
28.3.
pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas;
28.4.
mācību izmaksas, darba un dienesta komandējumu un dienesta braucienu izmaksas;
28.5.
transporta, transporta ekspluatācijas un pakalpojumu izmaksas, tai skaitā samaksa par līzinga (operatīvā noma) izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, kā arī procentu maksājumi;
28.6.
materiāltehniskā nodrošinājuma iegādes un uzturēšanas izmaksas;
28.7.
darba vietas aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izmaksas;
28.8.
telpu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas maksa;
28.9.
telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas;
28.10.
informācijas datubāzu un sistēmu izveides, apsaimniekošanas un pilnveidošanas izmaksas;
28.11.
programmatūru izmantošanas licences un datu un informācijas iegūšanas un uzkrāšanas izmaksas;
28.12.
biroja, kancelejas preču, iekārtu un inventāra izmaksas;
28.13.
sakaru pakalpojumu izmaksas, tai skaitā pasta, interneta un telekomunikāciju izmaksas;
28.14.
informatīvo un publicitātes pasākumu un materiālu izmaksas;
28.15.
reprezentācijas izdevumi un dalības maksas apvienībās;
28.16.
veselības apdrošināšanas izmaksas;
28.17.
transportlīdzekļu, īpašumu un iekārtu apdrošināšanas izmaksas;
28.18.
vadības civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksas;
28.19.
piedziņas un ar piedziņas procesa organizēšanu un nodrošināšanu saistītie izdevumi;
28.20.
finanšu audita izdevumi;
28.21.
sabiedrības "Altum" īpašumā esošo pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu amortizācijas izdevumi;
28.22.
pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;
28.23.
citas izmaksas atbilstoši sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksu aprēķināšanas metodikai.
(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 710; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 580)
29.
Finanšu instrumentu vadības maksu aprēķina atbilstoši sabiedrības "Altum" metodikai vai programmas rādītāju izvērtējumam, kuru saskaņo ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju.
(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 580 redakcijā)
30.
Finanšu instrumentu zaudējumus no neatgūtajiem sabiedrības "Altum" aizdevumiem un izmaksātajām garantiju kompensācijām sedz šādi:
30.1.
sākotnējos sabiedrības "Altum" zaudējumus sedz no šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā finansējuma līdz apjomam, kas noteikts procentuāli no kopējās izsniegto finanšu instrumentu summas, balstoties uz sagaidāmo zaudējumu riska novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai;
30.2.
turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētos zaudējumus, sedz sabiedrība "Altum".
(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 710 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.02.2019. noteikumiem Nr. 60; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645)
30.1
Sabiedrības "Altum" kapitāla atdeves segšanai izmanto atmaksāto šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto finansējumu 10 % apmērā gadā no sabiedrības "Altum" kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu kredītrisku, operacionālo risku un citu risku segšanai.
(MK 05.02.2019. noteikumu Nr. 60 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645)
V.Nosacījumi dzīvokļu īpašniekiem atbalsta saņemšanai
31.
Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var pretendēt uz atbalstu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:
31.1.
sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā ir vismaz piecas dzīvojamo telpu grupas, vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita vai nesadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 20 % domājamo daļu no kopīpašuma. Ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem;
31.1.1
sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā ir trīs vai četras dzīvojamo telpu grupas, vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā viens dzīvokļa īpašums vai nesadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ne vairāk kā 49 % domājamo daļu no kopīpašuma. Ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem;
31.2.
(svītrots ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410);
31.3.
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā.
(Grozīts ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410; MK 05.02.2019. noteikumiem Nr. 60)
31.1
(Svītrots ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410)
31.2
Šo noteikumu 31.1. un 31.1.1 apakšpunktā minētie ierobežojumi neattiecas uz sociālajām mājām, kuras ir biedrības vai nodibinājuma īpašumā un kuru statuss noteikts saskaņā ar likumu "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām".
(MK 05.02.2019. noteikumu Nr. 60 redakcijā)
32.
Šo noteikumu 31.3. apakšpunktā ir norādīts sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš apkurei Liepājā. Sasniedzamais siltumenerģijas patēriņa līmenis apkurei pārējā Latvijas teritorijā nosakāms atkarībā no mājas atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem rādītājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 338 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 "Būvklimatoloģija"".
33.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu attiecināmās izmaksas ir:
33.1.
būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās;
33.2.
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide;
33.3.
atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana;
33.4.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu autoruzraudzība un būvuzraudzība;
33.5.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanas izmaksas, nepārsniedzot 3 % no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopējām attiecināmajām izmaksām. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanas attiecināmās izmaksas pilnvarotajai personai ir darba samaksa pilnvarotās personas darbiniekiem vai pakalpojuma samaksa par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanu, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par sadalījumu starp pamatdarbu un konkrēto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanu, vai uzņēmuma līgumu, vai pakalpojuma līgumu;
33.6.
pievienotās vērtības nodoklis. Grantu gadījumā pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;
33.7.
šo noteikumu 39.2., 39.3., 39.4. un 39.5. apakšpunktā norādītās energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.
(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 710; MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 161)
33.1
Šo noteikumu 33.7. apakšpunktu piemēro šo noteikumu 50. punktā minētajiem pieteikumiem, kas sabiedrībā "Altum" iesniegti no 2018. gada 1. janvāra.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 161 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 397)
33.2
Šo noteikumu 33.4. un 33.7. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 % no būvniecības pakalpojuma līguma vai būvniecības pakalpojumu līgumu summas.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 161 redakcijā)
34.
Šo noteikumu 33.3. apakšpunktā norādītās izmaksas ir attiecināmas, ja veikts novērtējums, ka augstas efektivitātes sistēmas ieviešana ir tehniski un ekonomiski pamatota un samazina enerģijas patērētāju kopējās izmaksas.
35.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu neattiecināmās izmaksas ir:
35.1.
(svītrots ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 161);
35.2.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas, kas radušās pirms sabiedrības "Altum" lēmuma par granta piešķiršanu;
35.3.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 53.1.1. apakšpunktā minēto plānotā aizdevuma vai cita finansētāja finansējuma apmēru un šo noteikumu 57. un 80. punktā minētās izmaksas.
VI.Vispārīgā atbalsta saņemšanas kārtība dzīvokļu īpašniekiem
36.
Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību šo noteikumu 33. punktā minēto izmaksu segšanai no sabiedrības "Altum" var saņemt:
36.1.
grantu;
36.2.
aizdevumu;
36.3.
garantiju cita finansētāja finansējuma saņemšanai.
36.1
Ja dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir izvēlējušies energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju vai cits finansētājs ir pārvaldnieks, vai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanu pilnā apmērā nodrošina no dzīvokļu īpašnieku finansējuma, šo noteikumu 33. punktā minēto izmaksu segšanai no sabiedrības "Altum" dzīvokļu īpašnieki var saņemt atbalstu granta veidā ar pilnvarotās personas starpniecību.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 161 redakcijā)
37.
Ja uz zemes gabala vienā adresē ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, atbalsta pieteikumā norāda energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus vienai vai vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja katra no tām atsevišķi atbilst šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.
(Grozīts ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410)
38.
Pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas un pieteikšanās cita finansētāja finansējumam pilnvarotā persona vēršas pie sabiedrības "Altum", lai saņemtu konsultāciju par šo noteikumu 39. punktā minēto dokumentu sagatavošanu un sagatavoto dokumentu kvalitāti, kā arī lai saņemtu atzinumu saskaņā ar šo noteikumu 40. punktu.
38.1
Ja dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir izvēlējušies energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju, pilnvarotā persona šo noteikumu 39.2., 39.3., 39.4., 39.5. un 39.6. apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz sabiedrībā "Altum" kopā ar šo noteikumu 50. punktā minēto granta pieteikumu.
(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 645 redakcijā)
39.
Pilnvarotajai personai nepieciešams pozitīvs atzinums no sabiedrības "Altum" par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju. Lai saņemtu šo atzinumu, pilnvarotā persona iesniedz sabiedrībā "Altum":
39.1.
pieteikumu atzinuma saņemšanai;
39.2.
ēkas energosertifikātu, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 1. pielikumu "Ēkas energosertifikāts". Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu:
39.2.1.
par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 3. pielikumu;
39.2.2.
par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā, ietverot šo noteikumu 1. pielikumā minēto informāciju;
39.3.
būvspeciālistu sagatavotu tehniskās apsekošanas atzinumu, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"";
39.4.
būvspeciālistu sagatavotu būvprojektu vai ēkas fasādes apliecinājuma karti un darba organizācijas projektu saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši ēku būvnoteikumiem;
39.5.
apliecinājuma karti inženierbūvēm saskaņā ar atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem (ja attiecināms);
39.6.
siltumenerģijas piegādātāja izziņu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu pārskatā par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām norādītajā periodā (ja attiecināms);
39.7.
(svītrots ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410).
(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 397; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 384)
40.
Sabiedrība "Altum" izvērtē šo noteikumu 39. punktā minētos dokumentus un sniedz atzinumu:
40.1.
par iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem energoefektivitātes aprēķinu jomā un nozares labajai praksei, tai skaitā:
40.1.1.
par plānoto siltumenerģijas ietaupījumu pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;
40.1.2.
par plānoto siltumenerģijas patēriņu pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;
40.2.
par granta iespējamo maksimālo attiecināmo izmaksu procentuālo apmēru (saskaņā ar šo noteikumu 40.1.2. apakšpunktā konstatēto) no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksām atbilstoši šo noteikumu 57. punktam;
40.3.
(svītrots ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410).
41.
Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu un citus piegādātājus izvēlas atbilstoši normatīvajam regulējumam par iepirkuma procedūru.
(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 426 redakcijā)
41.1
Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu nodrošina energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs, šo noteikumu 41. punktu nepiemēro. Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka būvkomersants, autoruzraugs, būvuzraugs un citi piegādātāji atbilst sabiedrības "Altum" norādījumiem.
(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 645 redakcijā)
41.2
Izvēloties būvkomersantu, atlases nolikumā kā vērtēšanas kritēriju neiekļauj būvdarbu izpildes termiņu.
(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
42.
(Svītrots ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410)
43.
Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību piesakās finansējuma saņemšanai pie cita finansētāja.
43.1
Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu nodrošina energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs, attiecīgā finansējuma daļu nodrošina energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs un šo noteikumu 43. un 44. punktu nepiemēro.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
43.2
Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanu pilnā apmērā nodrošina no dzīvokļu īpašnieku finansējuma, šo noteikumu 43. un 44. punktu nepiemēro.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 161 redakcijā)
44.
Kredītiestāde cita finansētāja apliecinājumu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai izsniedz 20 darbdienu laikā no dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas iesniegtā pieteikuma cita finansētāja finansējuma saņemšanai. Ja kredītiestāde nesniedz cita finansētāja apliecinājumu 20 darbdienu laikā, uzskatāms, ka kredītiestāde ir apliecinājusi, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevumam sabiedrībā "Altum".
(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 703 redakcijā)
45.
Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona iesniedz sabiedrībā "Altum" šo noteikumu 50. punktā minēto granta pieteikumu.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
46.
Sabiedrība "Altum" un cits finansētājs vai energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs vienojas par sadarbības nosacījumiem, kas saistīti ar finansējuma un atbalsta piešķiršanu un sadarbību (ar pilnvarotās personas starpniecību) ar dzīvokļu īpašniekiem, noslēdzot sadarbības līgumu. Citu finansētāju un energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju izsniegtajam finansējumam piemērojami šo noteikumu 31. un 33. punkta nosacījumi.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
47.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās rodas pēc sabiedrības "Altum" lēmuma par granta piešķiršanu, izņemot šo noteikumu:
47.1.
33.5. apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms energoefektivitātes projekta iesniegšanas sabiedrībai "Altum", ja "Altum" projekta ietvaros sabiedrība "Altum" un pilnvarotā persona noslēdz civiltiesisku līgumu par granta piešķiršanu;
47.2.
33.7. apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas ne agrāk kā no 2017. gada 1. janvāra, ja "Altum" projekta ietvaros sabiedrība "Altum" un pilnvarotā persona noslēdz civiltiesisku līgumu par granta piešķiršanu.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 161 redakcijā)
48.
Pilnvarotā persona energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas laikā nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1303/2013 un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.
49.
Dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums:
49.1.
pilnvarot citu juridisku personu, ja sākotnēji pilnvarotā persona jebkādu iemeslu dēļ nevar turpināt vai neturpina pilnvarojumā noteiktās darbības, tostarp nepilda saistības, ko tā uzņēmusies, ciktāl tās attiecināmas uz dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma apjomu. Šajā gadījumā dzīvokļu īpašnieki vai to pārstāvis nekavējoties informē sabiedrību "Altum";
49.2.
segt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu sadārdzinājumu;
49.3.
segt neatbilstoši veiktos izdevumus, kas radušies energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas laikā.
(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 580)
VII.Kārtība un nosacījumi sabiedrības "Altum" aizdevuma un granta saņemšanai
50.
Pilnvarotā persona iesniedz sabiedrībā "Altum" granta pieteikumu bet, ja pilnvarotā persona saņēmusi šo noteikumu 44. punktā minēto cita finansētāja apliecinājumu, aizdevuma pieteikumu, kas satur šādus dokumentus un informāciju:
50.1.
aizpildītu atbalsta pieteikuma veidlapu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kas publicēta sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē;
50.2.
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pieņemtu dzīvokļu īpašnieku lēmumu:
50.2.1.
par pilnvaroto personu, kas ir tiesīga iesniegt atbalsta pieteikumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, kā arī veikt citas ar dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu saistītās darbības, tajā skaitā aizdevuma un granta saņemšanu un norēķinu organizēšanu (ja dzīvokļu īpašnieki lēmuši, tad arī par maksājumiem pilnvarotai personai) un sadarbības nodrošināšanu ar energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju (ja attiecināms);
50.2.2.
par dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu – būvdarbu un ar būvdarbiem saistīto pakalpojumu – izmaksām atbilstoši piegādātāju piedāvājumiem;
50.2.3.
par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu vai pārbūvi;
50.2.4.
par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadītāju izmaksām;
50.2.5.
par cita finansētāja noteiktajiem finansējuma izmaksāšanas nosacījumiem (ja attiecināms);
50.2.6.
par energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju un tā nosacījumiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas finansēšanai un tehniskās dokumentācijas izstrādes un piegādātāju atlases nodrošināšanai (ja attiecināms);
50.2.7.
par neatbilstoši veikto izdevumu segšanu, ja tādi radīsies energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas laikā;
50.3.
šo noteikumu 39. punktā norādīto atzinumu par šo noteikumu 33. punktā minēto pasākumu īstenošanas tehnisko dokumentāciju vai norādi uz šo noteikumu 39. punktā norādīto atzinumu (atzinuma datums un numurs);
50.4.
līguma projektu ar būvkomersantu vai būvkomersanta cenu piedāvājuma kopiju;
50.5.
šo noteikumu 44. punktā minēto apliecinājumu, ja piesaista sabiedrības "Altum" aizdevumu;
50.6.
citu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izvērtēšanai būtisku informāciju, kas nepieciešama atbalsta pieteikuma novērtēšanai un ir norādīta kā nepieciešama sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē;
50.7.
elektroniski – uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.
(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 710; MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 384; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 580)
51.
Sabiedrība "Altum" sniedz aizdevumu atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem un savai risku pārvaldības politikai.
52.
Aizdevumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai piešķir, ja:
52.1.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 35 gadu periodā ir lielāks par 0;
52.2.
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā;
52.3.
dzīvokļu īpašniekiem ir pamatotas aizdevuma atmaksāšanas iespējas, kuru izvērtē sabiedrība "Altum", ņemot vērā drošas finanšu vadības principu.
(Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 161; MK 02.11.2021. noteikumiem Nr. 732; sk. 88. punktu)
53.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītāju aprēķina par 35 gadu periodu, ņemot vērā šādus pieņēmumus:
53.1.
izmaksu sadaļā norāda:
53.1.1.
plānoto aizdevuma, cita finansētāja finansējuma vai dzīvokļu īpašnieku finansējuma apmēru;
53.1.2.
aizdevuma vai cita finansētāja finansējuma procentu maksājumus (ja attiecināms);
53.1.3.
papildu izmaksas, kas saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu un kas rodas aprēķina periodā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, izņemot veikto darbu apdrošināšanas izmaksas. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu nodrošina energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs, norāda izmaksas, kas rodas dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar pilnvarotās personas un energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja līgumu, apjomā, kas pārsniedz pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas plānotās siltumenerģijas izmaksas. Plānotās siltumenerģijas izmaksas nosaka atbilstoši minētajā līgumā norādītajam siltumenerģijas tarifam, piemērojot tam inflācijas koeficientu 1,018 gadā, un atbilstoši norēķinos izmantotajam siltumenerģijas patēriņam;
53.2.
ieņēmumu sadaļā norāda pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas sasniegto siltumenerģijas izmaksu ietaupījumu, ņemot vērā uz atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdi esošo siltumenerģijas tarifu, piemērojot tam inflācijas koeficientu 1,018 gadā, vai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nav pieslēgta centralizētās siltumapgādes sistēmai, sabiedrības "Altum" aprēķināto siltumenerģijas tarifu, kura apjomu nosaka finansēšanas nolīgumā un kuru pārskata ne retāk kā reizi gadā atbilstoši tirgus cenas izmaiņām.
(MK 02.11.2021. noteikumu Nr. 732 redakcijā; sk. 88. punktu)
54.
Aizdevuma energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai atmaksas termiņš ir līdz 20 gadiem.
(Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 161; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 397)
55.
Grantu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai piešķir, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 35 gadu periodā ir lielāks par 0.
(MK 02.11.2021. noteikumu Nr. 732 redakcijā; sk. 88. punktu)
56.
Sabiedrībai "Altum" ir tiesības samazināt granta apjomu, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā plānotie enerģijas ietaupījumi finanšu izteiksmē ir pietiekami, lai pēc 35 gadiem atkārtoti veiktu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu bez publiskiem līdzekļiem.
(MK 02.11.2021. noteikumu Nr. 732 redakcijā; sk. 88. punktu)
VIII.Granta attiecināmo izmaksu apmēra noteikšana
57.
Granta attiecināmās izmaksas ir 50 % no šo noteikumu 33. punktā minēto darbu attiecināmajām izmaksām.
(MK 05.02.2019. noteikumu Nr. 60 redakcijā)
58.
(Svītrots ar MK 05.02.2019. noteikumiem Nr. 60)
59.
Granta atbalsta intensitāte ir 100 % no granta attiecināmo izmaksu apmēra, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 57. punktam.
IX.Nosacījumi granta izmaksāšanai
60.
Ja dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai piesaista cita finansētāja finansējumu, sabiedrība "Altum" grantu ieskaita energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma īstenošanai kredītiestādē atvērtā kontā saskaņā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts starp sabiedrību "Altum" un citu finansētāju.
(MK 01.11.2016. noteikumu Nr. 710 redakcijā)
61.
Ja dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma īstenošanai piesaista sabiedrības "Altum" aizdevumu, grantu izmaksā, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegtajiem pamatojošajiem dokumentiem.
61.1
Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma īstenošanu nodrošina energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs, cits finansētājs ir pārvaldnieks vai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanu nodrošina dzīvokļu īpašnieki, grantu izmaksā pēc energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja, pārvaldnieka vai dzīvokļu īpašnieku finansējuma izmantošanas, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegtajiem pamatojošajiem dokumentiem.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 161 redakcijā)
X.Garantiju izsniegšanas nosacījumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai
62.
Sabiedrība "Altum" var piešķirt un nodrošināt garantiju izsniegšanu dzīvokļu īpašniekiem cita finansētāja finansējuma piesaistīšanai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.
63.
Sabiedrība "Altum" garantijas piešķir, ja:
63.1.
cits finansētājs ir kredītiestāde, starptautiska finanšu institūcija vai alternatīvais ieguldījumu fonds;
63.2.
dzīvokļu īpašnieku izvēlētais cits finansētājs ir apliecinājis, ka tā izsniegtā finansējuma atmaksas termiņš nav īsāks par 10 gadiem un uz vismaz 10 gadiem ir fiksēta finansējuma procentu likme vai finansējuma procentu likmes nemainīgā daļa, ja finansējuma procentu likme sastāv no nemainīgās un mainīgās (Libor, Euribor vai citas) daļas;
63.3.
ir saņemts pozitīvs šo noteikumu 39. punktā minētais atzinums par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju;
63.4.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 35 gadu periodā ir lielāks par 0;
63.5.
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā.
(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 710; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 384; MK 02.11.2021. noteikumiem Nr. 732; sk. 88. punktu)
64.
Lai pieteiktos garantijai, dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas un cita finansētāja starpniecību iesniedz sabiedrībā "Altum" garantijas pieteikumu.
(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
64.1
Garantiju var saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kas ir:
64.11.
sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 651/2014), I pielikumā noteiktajai definīcijai;
64.12.
lielie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas, kas atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.
(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
65.
Garantijas gada prēmijas likme:
65.1.
pirmos piecus gadus ir 0,00 %;
65.2.
atlikušo garantijas periodu ir 0,65 % no garantijas saistību atlikuma.
(MK 02.11.2021. noteikumu Nr. 732 redakcijā; sk. 90. punktu)
66.
Garantija sedz līdz 80 % no cita finansētāja finansējuma pakalpojuma, un garantētā summa vienas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem nepārsniedz 3 000 000 euro.
67.
Garantijas termiņš nepārsniedz 20 gadus.
67.1
Sabiedrība "Altum" var pagarināt garantijas termiņu, nepārsniedzot šo noteikumu 67. punktā minēto termiņu, ja:
67.11.
dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas un cita finansētāja starpniecību iesniedz sabiedrībā "Altum" iesniegumu;
67.12.
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā.
(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
67.2
Sabiedrība "Altum" un citi finansētāji papildus noslēdz civiltiesiskus līgumus, lai vienotos par garantiju izsniegšanas kārtību, kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumiem.
(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
67.3
Ja tiek pagarināts sabiedrības "Altum" iepriekš izsniegtas garantijas termiņš un dzīvokļa īpašniekam ir piemērojami šo noteikumu 79. punkta nosacījumi, garantijas pagarinājumu sabiedrība "Altum" vērtē kā jaunu de minimis atbalstu, no jauna izvērtējot un pārbaudot de minimis atbalsta nosacījumus.
(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
67.4
Ja bruto subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr.  1407/2013), 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu, garantijas summa nepārsniedz:
67.41.
1 500 000 euro (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz piecus gadus;
67.42.
750 000 euro (vai 375 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadus.
(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
67.5
Šo noteikumu 64.1 2. apakšpunktā minētajiem garantijas saņēmējiem piemēro šo noteikumu 67.4 punktu.
(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
67.6
Šo noteikumu 64.1 2. apakšpunktā minētie garantijas saņēmēji garantiju var saņemt, ja garantijas kredīta kvalitāte nav mazāka par šo noteikumu 2. pielikumā minēto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi".
(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
68.
(Svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 384)
X1.Energoefektivitātes pakalpojuma sniegšanas nosacījumi
(Nodaļa MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
68.1
Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai atlasa energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju atbilstoši normatīvajam regulējumam par iepirkuma procedūru.
(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 426 redakcijā)
68.2
Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs nodrošina:
68.21.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas finansēšanu no saviem līdzekļiem;
68.22.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādi vai ekspertu piesaisti, kuri izstrādās šos dokumentus. Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādes pilnvarotā persona to iesniedz sabiedrībā "Altum", lai nodrošinātu šo noteikumu 39. punktā minētā atzinuma saņemšanu;
68.23.
piegādātāju (piemēram, būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu) atlasi saskaņā ar šo noteikumu 41.1 punktu;
68.24.
līgumu noslēgšanu ar šo noteikumu 68.2 3. apakšpunktā minētajiem piegādātājiem.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 426)
68.3
Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju izvēlas, izvērtējot:
68.31.
īstenojamo energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu sarakstu un ieviešanas plānu;
68.32.
garantēto enerģijas ietaupījumu, kas jāpanāk, īstenojot līgumā par noteiktu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu noteiktos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, un tā konstatēšanas termiņu;
68.33.
noteikumus par panākto garantēto ietaupījumu mērījumiem un to kvalitātes pārbaudēm.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645)
68.4
Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām nodrošina ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645)
68.5
Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs ievēro šādus nosacījumus:
68.51.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas laikā energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs sagatavo dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai nepieciešamos dokumentus, lai nodrošinātu atbalsta saņemšanu sabiedrībā "Altum";
68.52.
energoefektivitātes pakalpojuma izmaksas sedz no tās energoefektivitātes uzlabojuma vai enerģijas ietaupījuma finanšu vērtības daļas, kas radusies, sniedzot energoefektivitātes pakalpojumu;
68.53.
energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs uzņemas projekta finansiālos, tehniskos un komerciālos riskus;
68.54.
energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs sedz energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu sadārdzinājumu.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
68.6
Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona attiecīgo līgumu slēdz uz laiku, kas nepārsniedz 20 gadus.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
X2.Nosacījumi pārvaldniekam kā citam finansētājam
(Nodaļa MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
68.7
Dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem var piesaistīt konkrētās dzīvojamās mājas pārvaldnieka līdzekļus.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
68.8
Pārvaldnieks energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas finansēšanai nedrīkst izmantot tā rīcībā esošos valsts vai pašvaldības budžeta vai Eiropas Savienības līdzekļus un finansējumu sniedz tikai no saviem saimnieciskajā darbībā gūtajiem ienākumiem vai piesaistītajiem finanšu līdzekļiem.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
68.9
Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldnieka ieguldītie līdzekļi ir jāatmaksā pilnā apmērā, ņemot vērā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas un pārvaldnieka piesaistīto finanšu resursu izmaksas (ja attiecināms).
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
68.10
Pārvaldnieks nodrošina, ka tas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas finansēšanu negūst peļņu.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
68.11
Pārvaldnieks kā cits finansētājs nodrošina finanšu resursu nošķiršanu grāmatvedībā.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
XI.Sabiedrības "Altum", sadarbības iestādes un atbildīgās iestādes pienākumi un sadarbības nosacījumi
69.
Sadarbības iestāde slēdz ar sabiedrību "Altum":
69.1.
līgumu par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Līgumā noteikta arī "Altum" projekta administrēšanas izmaksu aprēķināšanas kārtība un šo izmaksu plānotais apjoms;
69.2.
finansēšanas nolīgumu saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 37. panta 7. punktu, 38. pantu un IV pielikumu, kā arī ievērojot regulas Nr. 480/2014 prasības. Finansēšanas nolīgumā papildus ietver prasības:
69.2.1.
par sabiedrības "Altum" izsniegto aizdevumu un garantiju atmaksas uzraudzību un zaudējumu piedziņas procesu un nosacījumiem;
69.2.2.
par cita finansējuma piesaistes kārtību.
70.
Sabiedrības "Altum" pienākumi:
70.1.
nodrošināt izsniegto aizdevumu, garantiju un grantu izlietošanas un aizdevumu atmaksas uzraudzību līdz aizdevuma atmaksai atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem un veikt pietiekamus, saprātīgus un samērīgus pasākumus to atgūšanai;
70.2.
nodrošināt "Altum" projekta un finanšu instrumenta īstenošanas finanšu plūsmu skaidru nodalīšanu no citām sabiedrības "Altum" darbības finanšu plūsmām atbalsta sniegšanas laikā un 20 gadus pēc tam, kad pabeigta atbalsta sniegšana, kā arī nodalīt izmaksāto granta un aizdevuma summu par katru daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma projektu;
70.3.
atbalsta sniegšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas laikā pārliecināties, ka līgumi ar piegādātājiem tiek noslēgti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus;
70.4.
sniegt informāciju atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei vismaz reizi trijos mēnešos par "Altum" projekta un finanšu instrumenta īstenošanas gaitu atbilstoši kārtībai, kāda ietverta finansēšanas nolīgumā, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem pasākuma īstenošanā;
70.5.
izvērtēt iemeslus, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā netiek sasniegta plānotā energoefektivitāte, un pilnveidot iekšējās procedūras šādu gadījumu novēršanai, saskaņojot to ar atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi;
70.6.
reizi ceturksnī ievietot aktuālo informāciju savā tīmekļvietnē par "Altum" projekta un finanšu instrumenta īstenošanas gaitu, t. sk. par garantiju, aizdevumu un grantu izsniegšanas gaitu, izvērtētajiem ēku energoauditiem un būvniecības dokumentiem, sākotnējo ēkas siltumenerģijas patēriņu, plānoto energoefektivitāti pēc darbu veikšanas ēkām, kurās tiek veikti vai ir pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, norādot ēkas adresi, pilnvaroto personu, neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā, projektētāju, būvkomersantu, būvuzraugu un siltināšanas darbu izmaksas, siltumenerģijas ietaupījumu un konstatētās problēmas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanā un to dokumentācijas sagatavošanā;
70.7.
uzkrāt un līgumā norādītajos termiņos ievadīt informāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gada plānošanas periodam atbilstoši kārtībai, kāda paredzēta līgumā ar sadarbības iestādi un finansēšanas nolīgumā;
70.8.
nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti regulā Nr. 1303/2013 un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;
70.9.
vienojoties ar atbildīgo iestādi, izveidot informatīvo sistēmu, kurā uzkrāj un uzskaita vismaz šādus datus par katru atbalsta pieteikumu:
70.9.1.
pamatdati par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (adrese, mājas sērija, dzīvokļu skaits mājā, gads, kad māja pirmreizēji nodota ekspluatācijā, mājas kopējā un aprēķina platība, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas juridiskais statuss, nosaukums, kontaktpersona);
70.9.2.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, privātais finansējums);
70.9.3.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu sākotnējā, plānotā un sasniegtā energoefektivitāte (siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, CO2 izmeši, no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda);
70.9.4.
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanā iesaistītie neatkarīgie eksperti ēku energoefektivitātes jomā un būvspeciālisti (būvkomersanti un būvuzraugi);
70.10.
sniegt konsultatīvo atbalstu dzīvokļu īpašniekiem un pilnvarotajām personām par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. Sabiedrība "Altum" nodrošina, ka šajā apakšpunktā minētā funkcija tiek nodalīta no šo noteikumu 70.3. apakšpunktā minētās atbalsta sniegšanas funkcijas;
70.11.
izstrādāt dzīvokļu īpašnieku neatbilstoši veikto izdevumu (turpmāk – izdevumi) atgūšanas kārtību, tās piemērošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sabiedrība "Altum" informē atbildīgo iestādi par izdevumiem;
70.12.
atgūt izdevumus no dzīvokļu īpašniekiem un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām atbilstoši šo noteikumu 70.11. apakšpunktā noteiktajai kārtībai;
70.13.
informēt Ekonomikas ministriju par izdevumiem. Ekonomikas ministrija sniedz informāciju Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību.
(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 710; MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 580)
70.1
Izdevumi var rasties energoefektivitātes pasākumu īstenošanas laikā, ja tiek pārkāpti Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību akti, atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 2. panta 36. punktam.
(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 580 redakcijā)
71.
Sabiedrības "Altum" pienākumi, ieviešot finanšu instrumentu:
71.1.
piešķirt finanšu instrumentu atbalstu atbilstoši valsts atbalsta nosacījumiem. Sabiedrības "Altum" pienākums ir nodrošināt, ka atlase ir atklāta, pārredzama un objektīvi pamatota, nodrošinot vienlīdzību un novēršot interešu konfliktu;
71.2.
informēt dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu, ka atbalstu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem;
71.3.
sniegt sadarbības iestādei pārskatus par sniegto atbalstu atbilstoši nolīgumā norādītajai kārtībai;
71.4.
uzkrāt un publicēt informāciju par gala saņēmējiem;
71.5.
finansēšanas nolīgumā noteiktajos termiņos iesniegt sadarbības iestādē regulas Nr. 1303/2013 46. pantā minēto informāciju;
71.6.
uzkrāt un finansēšanas nolīgumā noteiktajos termiņos ievadīt informāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gada plānošanas periodam;
71.7.
ieguldīt finanšu instrumentu brīvos līdzekļus, kas vēl nav izmantoti šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai (turpmāk – brīvie līdzekļi), saskaņā ar sabiedrības "Altum" brīvo līdzekļu pārvaldīšanas politiku;
71.8.
piesaistīt starptautisko finanšu institūciju vai Valsts kases aizdevumus papildus šo noteikumu 9.2. apakšpunktā norādītajiem līdzekļiem, lai izsniegtu aizdevumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai:
71.8.1.
valsts aizdevumu piesaista saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību ar šādiem saņemšanas nosacījumiem:
71.8.1.1.
valsts aizdevuma izmantošanas mērķis ir aizdevumu sniegšana šo noteikumu ietvaros;
71.8.1.2.
valsts aizdevuma summa ir 23 446 500 euro;
71.8.1.3.
valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā uz 20 gadiem;
71.8.1.4.
valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme;
71.8.2.
valsts aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz sabiedrības "Altum" prasījuma tiesībām, pamatojoties uz sabiedrības "Altum" izsniegtajiem aizdevumiem saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem;
71.9.
nodrošināt, ka līdz 80 % no kopējās aizdevumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai piešķirtās summas sabiedrība "Altum" sedz no šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā finansējuma.
(Grozīts ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 710; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 580)
72.
Sadarbības iestādes pienākumi:
72.1.
izstrādāt finansēšanas nolīgumu saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 IV pielikumu, izņemot IV pielikuma 1. punkta "i" un "j" apakšpunktu, kura īstenošana tiks nodrošināta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
72.2.
uzraudzīt finanšu instrumenta ieviešanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek veiktas pārbaudes Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī ievērojot regulas Nr. 480/2014 9. panta 1. punktu un citus normatīvos aktus valsts atbalsta un Eiropas Savienības fondu jomā;
72.3.
saskaņot sabiedrības "Altum" ierosinātos grozījumus biznesa plānā ar Ekonomikas ministriju;
72.4.
reizi gadā informēt Uzraudzības komitejas sekretariātu par sabiedrības "Altum" attiecināmo un apstiprināto vadības maksu saskaņā ar regulas Nr. 480/2014 12. panta 2. punktu.
(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 580)
73.
Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no finansēšanas nolīguma un līguma, ja sabiedrība "Altum" projekta un finanšu instrumenta īstenošanas laikā apzināti ir sniegusi sadarbības iestādei nepatiesu informāciju, kā arī citos gadījumos, kas noteikti līgumā un nolīgumā.
74.
Atbildīgās iestādes pienākumi:
74.1.
pieņemt lēmumu par sabiedrības "Altum" biznesa plānu un tā grozījumiem;
74.2.
sadarboties ar sabiedrību "Altum", lai uzlabotu pasākuma īstenošanu;
74.3.
nodrošināt pasākuma ieviešanas monitoringu vismaz reizi trijos mēnešos, analizējot pasākuma īstenošanas progresu un izvērtējot nepieciešamos uzlabojumus pasākuma īstenošanā.
74.4.
pārskatīt granta atbalsta intensitāti, ja būtiski mainās būvniecības izmaksas un siltumapgādes tarifi;
74.5.
nodrošināt regulas Nr. 1303/2013 44. panta piemērošanu, izstrādājot jaunas atbalsta programmas vai veicot grozījumus esošajās atbalsta programmās.
(Grozīts ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410)
XII.Maksājumu veikšana
75.
Maksājumu kārtība finanšu instrumenta ietvaros:
75.1.
finansēšanas nolīgumā nosaka kārtību, kādā sadarbības iestāde veic finansējuma maksājumus, t. sk. starpposma maksājumus finanšu instrumentiem atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 41. panta 1. punktā noteiktajai kārtībai šo noteikumu 28. punktā minēto izmaksu segšanai;
75.2.
finanšu instrumenta īstenošanai sabiedrība "Altum" atver kontu Valsts kasē, kurā ieskaita finanšu instrumentam paredzētos finanšu līdzekļus;
75.3.
finanšu ministrs Valsts kases aizdevumu sabiedrībai "Altum" izsniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par Valsts kases aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību.
76.
Maksājumu kārtība "Altum" projekta ietvaros:
76.1.
sadarbības iestāde, pamatojoties uz sabiedrības "Altum" rakstisku avansa pieprasījumu atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošina avansa maksājumus šo noteikumu 20. punktā minēto atbalstāmo darbību segšanai, nepārsniedzot 100 procentus no šo noteikumu 9.1. apakšpunktā norādītā pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma. Finansējums ir pieejams pa daļām;
76.2.
šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai papildus ievēro šādus nosacījumus:
76.2.1.
viena avansa maksājuma daļa nepārsniedz 35 % no šo noteikumu 23.1.1. apakšpunktā minētajām izmaksām;
76.2.2.
sabiedrība "Altum" pieprasījumu par pirmo avansa maksājuma daļu iesniedz, kad tā ir noslēgusi līgumus ar pilnvarotajām personām par granta izsniegšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vismaz 1 000 000 euro apmērā;
76.2.3.
sabiedrība "Altum" pieprasījumus par nākamajām avansa maksājumu daļām iesniedz, kad tā ir noslēgusi līgumus ar pilnvarotajām personām par granta izsniegšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vismaz 80 % apmērā no iepriekš izmaksātā avansa.
(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 645)
77.
Sabiedrības "Altum" projekta un finanšu instrumenta ietvaros atbalstu dzīvokļu īpašniekiem sabiedrība "Altum" izsniedz ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.
(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 397 redakcijā)
78.
(Svītrots ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 397)
XIII.Valsts atbalsta nosacījumi
79.
Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 384)
79.1
Par saimniecisko darbību nav uzskatāma daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo:
79.11.
neprivatizēto pašvaldībām piederošo dzīvokļu izīrēšana, biedrību un nodibinājumu īpašumā esošu dzīvokļu izīrēšana, īres tiesisko attiecību uzsākšana vai dzīvokļu uzturēšana, lai tos izīrētu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot šā likuma IIInodaļu "Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem";
79.12.
nedzīvojamo platību iznomāšana vai nodošana lietošanā pašvaldības vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas likumīgu izmantošanu;
79.13.
nedzīvojamo platību izmantošana pašvaldības vai valsts funkciju nodrošināšanai, tai skaitā, ja funkciju nodrošināšanas ietvaros tiek sniegti maksas pakalpojumi, vai sabiedriskā labuma organizāciju lietošanai, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.02.2019. noteikumiem Nr. 60)
79.2
Par atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par granta, aizdevuma vai garantijas piešķiršanu.
(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 397 redakcijā)
80.
Piesakoties atbalstam, īpašniekam, kas atbilst šo noteikumu 79. punktam, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot sabiedrības "Altum" atbalsta daļu.
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
80.1
Ja pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, sabiedrība "Altum" sniedz šo noteikumu 79. punktā minēto dzīvokļu īpašniekiem informāciju par atbalstam atbilstošo de minimis atbalstu (ja attiecināms).
(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 410 redakcijā)
81.
Sabiedrība "Altum" atbalsta daļas – granta, aizdevuma un garantijas – izsniegšanā šo noteikumu 79. punktā minētajā gadījumā ievēro šādus nosacījumus:
81.1.
sabiedrība "Altum" atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013;
81.2.
(svītrots ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410);
81.3.
atbalstu nepiešķir grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kura saimnieciskā darbība ir izbeigta vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru;
81.4.
aizdevumu subsīdijas ekvivalents saimnieciskās darbības veicējiem ir aprēķināms kā starpība starp procentu maksājuma summu, kura būtu jāmaksā, piemērojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014) un saimnieciskās darbības veicēja faktiski samaksāto procentu maksājumu summu;
81.5.
garantiju subsīdijas ekvivalentu šo noteikumu 64.1 1. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem aprēķina kā starpību starp atbilstošās kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi (2. pielikums) un piemēroto gada prēmijas likmi naudas izteiksmē, bet šo noteikumu 64.2. apakšpunktā noteiktajiem saimnieciskās darbības veicējiem, piemērojot regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpība starp likmēm tiek diskontēta, izmantojot atsauces likmi;
81.6.
sabiedrība "Altum" nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.
(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 384)
82.
Saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis sabiedrības "Altum" atbalstu:
82.1.
uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz desmit gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;
82.2.
šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %;
82.3.
ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šādā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, kā arī plānoto un (vai) piešķirto atbalsta summu.
(Grozīts ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 410; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 426)
83.
Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs.
84.
Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šo noteikumu 83. punktā minētajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības šo noteikumu 83. punktā minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.
85.
Vienam de minimis atbalsta saņēmējam viena vienota uzņēmuma līmenī de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.
86.
Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.
87.
Lēmumi par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 netiek pieņemti pēc tam, kad minētā regula ir zaudējusi spēku.
87.1
Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, dzīvokļa īpašniekam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
87.2
Atbalstu šo noteikumu ietvaros nevar apvienot ar atbalstu, kuru atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sabiedrība "Altum" sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, un par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.
(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
XIV.Noslēguma jautājumi
(Nodaļa MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 161 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 580 redakcijā)
88.
Šo noteikumu 52.1. apakšpunktā, 53., 55., 56. punktā un 63.4. apakšpunktā norādīto 35 gadu periodu piemēro, ja sabiedrība "Altum":
88.1.
nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu;
88.2.
ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu, bet pilnvarotā persona un sabiedrība "Altum" nav noslēgusi līgumu par finanšu instrumenta vai granta saņemšanu un pilnvarotā persona ir iesniegusi precizētus šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentus. Par dokumentu precizējumu nepieciešamību pilnvaroto personu informē sabiedrība "Altum".
(MK 02.11.2021. noteikumu Nr. 732 redakcijā)
89.
Finanšu instrumentu vadības maksu saskaņā ar šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minēto kārtību piemēro ar 2021. gada 1. janvāri.
(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 580 redakcijā)
90.
Šo noteikumu 65. punktu piemēro, ja garantijas pieteikums iesniegts sabiedrībā "Altum" pēc 2021. gada 5. novembra.
(MK 02.11.2021. noteikumu Nr. 732 redakcijā)
1.
pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. marta
noteikumiem Nr.
160
Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām
(Pielikuma uzraksts MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
2.
pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. marta
noteikumiem Nr.
160
Gada drošās zonas prēmijas likmes
(Pielikums MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 384 redakcijā)
Nr.
p. k.
Kredīta kvalitātes klase Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings Reitingu aģentūras
"Fitch" reitings
Reitingu aģentūras "Moody’s" reitings Gada drošās zonas prēmijas likme
Nodrošinājuma līmenis*
augsts parasts zems
1. Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa 0,4 % 0,4 % 0,4 %
2. Ļoti augsta maksātspēja AA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3
0,4 % 0,4 % 0,4 %
3. Augsta maksātspēja A +
A
A –
A +
A
A –
A 1
A 2
A 3
0,55 % 0,55 % 0,55 %
4. Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3
0,8 % 0,8 % 0,8 %
5. Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem BB +
BB
BB +
BB
Ba 1
Ba 2
2 % 2 % 2 %
6. Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi

BB –

B +

BB –

B +

Ba 3

B 1

3,8 % 3,8 % 3,8 %
B
B –
B
B –
B 2
B 3
6,3 % 6,3 % 6,3 %
7. Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3
8. Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. * Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %.