Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-2075
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
Izdarīt Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23. nr.; 2005, 24. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 88. nr.; 2020, 240.A nr.; 2023, 91. nr.) šādus grozījumus:
1.
1.pantā:
izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
"5) starpniecības pakalpojums – Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 19. oktobra regulas (ES) 2022/2065 par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu un ar ko groza direktīvu 2000/31/EK (Digitālo pakalpojumu akts) (turpmāk – Digitālo pakalpojumu akts), 3. panta "g" apakšpunktā minētais starpniecības pakalpojums;";
papildināt pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
"7) tiešsaistes saskarne – Digitālo pakalpojumu akta 3. panta "m" apakšpunktā minētā tiešsaistes saskarne."
2.
Izteikt 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Likuma mērķis ir: 
1) nodrošināt brīvu informācijas sabiedrības pakalpojumu apriti Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (turpmāk arī – valsts); 
2) nodrošināt tiešsaistes starpniecības platformu pakalpojumu sniedzēju piedāvāto līgumattiecību noteikumu pārredzamību;
3) nodrošināt mitināšanas pakalpojumu sniedzēju aizsardzību pret ļaunprātīgu to izmantošanu tiešsaistes teroristiska satura izplatīšanai sabiedrībā;
4) veicināt drošu, paredzamu un uzticamu tiešsaistes vidi."
3.
Aizstāt 7.1 panta otrajā daļā vārdu "starpnieka" ar vārdu "starpniecības".
4.
Izslēgt IV nodaļu. 
5.
Papildināt likumu ar IX nodaļu šādā redakcijā:
 
"IX nodaļa. Digitālo pakalpojumu akta piemērošana

22. pants. Digitālo pakalpojumu akta kompetentā iestāde un digitālo pakalpojumu koordinators
(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir kompetentā iestāde Digitālo pakalpojumu akta 49. panta 1. punkta izpratnē un digitālo pakalpojumu koordinators Digitālo pakalpojumu akta 49. panta 2. punkta izpratnē.
(2) Uz digitālo pakalpojumu koordinatoru attiecas Digitālo pakalpojumu akta 50. pantā noteiktās neatkarības prasības. Digitālo pakalpojumu koordinators patstāvīgi pieņem lēmumus un veic šajā likumā noteiktos uzdevumus, un savā darbībā ir neatkarīgs, ciktāl tas attiecas uz Digitālo pakalpojumu akta piemērošanu.
(3) Digitālo pakalpojumu koordinatoru finansē tādā veidā, lai nodrošinātu tā funkcijas neatkarību un efektīvu Digitālo pakalpojumu akta piemērošanu atbilstoši Digitālo pakalpojumu akta 50. pantam.

23. pants. Iestāžu pienākumi, uzdevumi un savstarpējā sadarbība
(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic visus Digitālo pakalpojumu aktā noteiktos digitālo pakalpojumu koordinatora uzdevumus, tostarp uzrauga starpniecības pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstību Digitālo pakalpojumu akta III nodaļas 1., 2., 3. un 4. iedaļā noteiktajiem pienākumiem, ja Eiropas Komisija nav sākusi procedūru par to pašu pārkāpumu attiecībā uz ļoti lielas tiešsaistes platformas vai ļoti lielas tiešsaistes meklētājprogrammas nodrošinātāju Digitālo pakalpojumu akta 33. panta izpratnē.
(2) Pēc digitālo pakalpojumu koordinatora pieprasījuma citas iestādes, kuru funkcijās ietilpst uzraudzība vai citas darbības jautājumos, kas skar Digitālo pakalpojumu aktu, sniedz digitālo pakalpojumu koordinatoram atzinumu viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Iestādes var vienoties par ilgāku atzinuma sniegšanas termiņu. 
(3) Ministru kabinets nosaka: 
1) Digitālo pakalpojumu akta 9. pantā minēto lēmumu veidus;
2) Digitālo pakalpojumu akta 9. pantā minētajā lēmumā norādāmo informāciju papildus Digitālo pakalpojumu akta 9. pantā un citos likumos noteiktajām prasībām;
3) kārtību, kādā Digitālo pakalpojumu akta 9. pantā minētajam lēmumam pievieno pielikumu, ja lēmums attiecas uz vairāku tiešsaistes resursu ierobežošanu;
4) Digitālo pakalpojumu akta 9. pantā minētā lēmuma izpildes un darbības termiņu;
5) Digitālo pakalpojumu akta 9. pantā minētajā lēmumā vai tā pielikumā ietvertās informācijas ievietošanas nosacījumus un kārtību iestādes uzturētajā mašīnlasāmajā sarakstā;
6) kārtību, kādā Digitālo pakalpojumu akta 9. pantā minēto lēmumu vai Digitālo pakalpojumu akta 10. pantā minēto informācijas pieprasījumu un informāciju par tā izpildi, ka arī citiem dokumentiem paziņo digitālo pakalpojumu koordinatoram.

24. pants. Digitālo pakalpojumu koordinatora tiesības
(1) Digitālo pakalpojumu koordinatoram ir tiesības veikt pārbaudes saskaņā ar Digitālo pakalpojumu akta 51. panta 1. punkta "b" apakšpunktu bez tiesas atļaujas.
(2) Digitālo pakalpojumu koordinatoram, izmeklējot starpniecības pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstību Digitālo pakalpojumu akta prasībām, ir tiesības pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta Elektronisko sakaru likuma 105. panta trešajā daļā uzskaitītos noslodzes datus.

25. pants. Digitālo pakalpojumu akta pārkāpumu novēršana un izbeigšana
(1) Digitālo pakalpojumu koordinators, izvērtējot konstatēto Digitālo pakalpojumu akta pārkāpumu atbilstoši Digitālo pakalpojumu akta 51. panta 5. punktam, ir tiesīgs:
1) ierosināt, lai starpniecības pakalpojumu sniedzējs digitālo pakalpojumu koordinatora noteiktajā termiņā nodrošina savas darbības atbilstību Digitālo pakalpojumu akta prasībām;
2) ierosināt, lai starpniecības pakalpojumu sniedzējs digitālo pakalpojumu koordinatora noteiktajā termiņā rakstveidā apņemas novērst konstatēto pārkāpumu saskaņā ar šā likuma 26. pantu;
3) pieņemt lēmumu par administratīvās lietas izbeigšanu, izsakot aicinājumu starpniecības pakalpojumu sniedzējam turpmāk savā darbībā nodrošināt atbilstību Digitālo pakalpojumu akta prasībām.
(2) Starpniecības pakalpojumu sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā ierosinājumā noteiktā termiņa beigām informē digitālo pakalpojumu koordinatoru par ierosinājuma izpildi, pievienojot pamatojošus pierādījumus. Ja noteiktajā termiņā starpniecības pakalpojumu sniedzēja atbilstība normatīvo aktu prasībām nav nodrošināta, digitālo pakalpojumu koordinators ir tiesīgs pieņemt vienu vai vairākus šā panta trešajā daļā minētos lēmumus.
(3) Ja konstatēts Digitālo pakalpojumu akta pārkāpums, digitālo pakalpojumu koordinators ir tiesīgs pieņemt vienu vai vairākus lēmumus, ar kuriem:
1) nosaka starpniecības pakalpojumu sniedzējam pienākumu nekavējoties vai noteiktā termiņā izbeigt pārkāpumu;
2) piemēro starpniecības pakalpojumu sniedzējam soda naudu, kas noteikta šā likuma 27. panta pirmajā daļā.
(4) Par atļauju digitālo pakalpojumu koordinatoram izdot administratīvo aktu noteiktā laika periodā, ar ko uzdod starpniecības pakalpojumu sniedzējam veikt Digitālo pakalpojumu akta 51. panta 3. punktā minētās darbības, ar kurām ierobežo cita starpniecības pakalpojumu sniedzēja pakalpojuma saņēmēju piekļuvi attiecīgajam starpniecības pakalpojumu sniedzēja pakalpojumam vai cita starpniecības pakalpojumu sniedzēja tiešsaistes saskarnei, lemj rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc digitālo pakalpojumu koordinatora juridiskās adreses. 
(5) Iesniegumā par atļauju izdot šā panta ceturtajā daļā minēto administratīvo aktu digitālo pakalpojumu koordinators norāda:
1) ciktāl tas ir zināms, starpniecības pakalpojumu sniedzēju, kas ir šā panta ceturtajā daļā minētā administratīvā akta adresāts;
2) ciktāl tas ir zināms, citus starpniecības pakalpojumu sniedzējus vai citas personas, kurām šā panta ceturtajā daļā minētais administratīvais akts būs nelabvēlīgs;
3) kādā administratīvajā lietā tiks pieņemts šā panta ceturtajā daļā minētais administratīvais akts, laika periodu, kurā tiks izdots administratīvais akts, un tajā noteikto tiesisko pienākumu darbības termiņu;
4) šo darbību nepieciešamības pamatojumu;
5) iemeslu, kas neļauj sasniegt šo darbību mērķi samērīgākiem līdzekļiem.
(6) Tiesnesis 72 stundu laikā izskata digitālo pakalpojumu koordinatora iesniegumu un citus dokumentus, kuros pamatota nepieciešamība izdot šā panta ceturtajā daļā minēto administratīvo aktu, un pieņem lēmumu par minētās darbības atļaušanu vai par atteikumu atļaut šīs darbības veikšanu. Tiesneša lēmums nav pārsūdzams. Tiesneša lēmumu nosūta digitālo pakalpojumu koordinatoram 24 stundu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
(7) Lēmumā par šā panta ceturtajā daļā minētā administratīvā akta izdošanas atļaušanu tiesnesis norāda šā panta piektajā daļā minēto informāciju un šo darbību izpildes termiņu un ilgumu.
(8) Starpniecības pakalpojumu sniedzējs, kas ir šā panta ceturtajā daļā minētā administratīvā akta adresāts, nav atbildīgs par zaudējumiem, kas trešajām personām radīti šo darbību izpildes dēļ.

26. pants. Rakstveida apņemšanās
(1) Rakstveida apņemšanās ir dokuments, kuru pēc digitālo pakalpojumu koordinatora ierosinājuma sastāda starpniecības pakalpojumu sniedzējs, apņemoties noteiktā termiņā novērst Digitālo pakalpojumu aktā minēto pārkāpumu. Rakstveida apņemšanās var ietvert starpniecības pakalpojumu sniedzēja apņemšanos:
1) neveikt noteiktas darbības;
2) veikt noteiktas darbības, tai skaitā atlīdzināt starpniecības pakalpojumu sniedzēja pakalpojuma saņēmējiem nodarītos zaudējumus vai sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu starpniecības pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību Digitālo pakalpojumu aktam.
(2) Parakstot rakstveida apņemšanos, kurā norādīts pārkāpums, kā arī tā novēršanas veids un termiņš, starpniecības pakalpojumu sniedzējs atzīst, ka ir izdarījis konstatēto pārkāpumu. Rakstveida apņemšanās uzskatāma par saņemtu un stājas spēkā ar brīdi, kad digitālo pakalpojumu koordinators apstiprina tās pieņemšanu, starpniecības pakalpojumu sniedzējam rakstveidā apliecinot, ka attiecīgie pasākumi ir pietiekami pārkāpuma un tā ietekmes novēršanai. Digitālo pakalpojumu koordinatora apliecinājumu, ka rakstveida apņemšanās pieņemta, paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Pārkāpuma novēršanas termiņš nepārsniedz laiku, kas nepieciešams, lai starpniecības pakalpojumu sniedzējs varētu veikt paredzētos pasākumus un nodrošinātu atbilstību Digitālo pakalpojumu aktam, bet ne ilgāk par trim mēnešiem, izņemot gadījumus, kad ilgāku termiņu pamato paredzēto pasākumu raksturs.
(3) Ja starpniecības pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar šā likuma 25. panta pirmās daļas 2. punktu rakstveidā apņemas novērst konstatēto pārkāpumu un rakstveida apņemšanās stājusies spēkā, digitālo pakalpojumu koordinators nepieņem šā likuma 25. panta trešajā daļā minēto lēmumu un izbeidz administratīvo lietu daļā par pārkāpumu, kuru starpniecības sniedzējs apņemas novērst. Ja digitālo pakalpojumu koordinators konstatē, ka rakstveida apņemšanās netiek pildīta, tas ir tiesīgs pieņemt šā likuma 25. panta trešajā daļā minēto lēmumu.
(4) Starpniecības pakalpojumu sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šā likuma 25. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktā termiņa beigām informē digitālo pakalpojumu koordinatoru par apņemšanās izpildi, pievienojot to pamatojošus pierādījumus.

27. pants. Soda naudas un periodisko soda maksājumu piemērošana
(1) Digitālo pakalpojumu koordinators ir tiesīgs par Digitālo pakalpojumu akta pārkāpumu piemērot starpniecības pakalpojumu sniedzējam soda naudu līdz 6 % no starpniecības pakalpojumu sniedzēja gada apgrozījuma pasaulē iepriekšējā finanšu gadā.
(2) Digitālo pakalpojumu koordinators, kompetences ietvaros izmeklējot starpniecības pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstību Digitālo pakalpojumu akta prasībām, ir tiesīgs par nepareizas, nepilnīgas vai maldinošas informācijas sniegšanu, par atbildes nesniegšanu vai nepareizas, nepilnīgas vai maldinošas informācijas nelabošanu un par nepakļaušanos pārbaudei piemērot starpniecības pakalpojumu sniedzējam vai citai personai soda naudu līdz 1 % no attiecīgā starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai personas gada apgrozījuma pasaulē iepriekšējā finanšu gadā.
(3) Digitālo pakalpojumu koordinators ir tiesīgs par šā likuma 24. pantā minēto digitālo pakalpojumu koordinatora likumīgo prasību nepildīšanu vai šā likuma 25. panta trešās daļas 1. punktā minētā lēmuma neizpildi piemērot starpniecības pakalpojumu sniedzējam vai citai personai periodisko soda maksājumu līdz 5 % no attiecīgā starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai personas vidējā dienas apgrozījuma vai ienākuma pasaulē iepriekšējā finanšu gadā, ko aprēķina no attiecīgajā lēmumā norādītā datuma.

28. pants. Lēmums par pagaidu noregulējumu
(1) Ja digitālo pakalpojumu koordinatoram ir pamats uzskatīt, ka starpniecības pakalpojumu sniedzēja pakalpojuma saņēmējiem var būt nodarīts būtisks kaitējums un ir steidzami jārīkojas, tas, pamatojoties uz pārkāpuma pirmšķietamu konstatējumu, ir tiesīgs pieņemt šā likuma 25. panta trešās daļas 1. punktā minēto lēmumu kā pagaidu noregulējumu.
(2) Lēmums par pagaidu noregulējumu ir spēkā no tā paziņošanas brīža līdz brīdim, kad šis lēmums ar digitālo pakalpojumu koordinatora lēmumu tiek atcelts vai grozīts vai kad stājas spēkā digitālo pakalpojumu koordinatora galīgais lēmums.

29. pants. Lēmuma pārsūdzēšana
(1) Digitālo pakalpojumu koordinatora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību, izņemot daļā par 27. pantā minētajām piemērotajām soda naudām vai periodiskajiem soda maksājumiem.
(2) Digitālo pakalpojumu koordinatora lēmumu par pagaidu noregulējumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā no tā paziņošanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
(3) Pieteikumu par digitālo pakalpojumu koordinatora lēmumu par pagaidu noregulējumu tiesa izskata rakstveida procesā 14 dienu laikā. Tiesas lēmums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pieņemšanas dienā."
Ekonomikas ministrs V. Valainis