Rīkojuma projekts

22-TA-210
„Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām”
1.
Atbalstīt konceptuālā ziņojuma „Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām” Priekšlikumu kopsavilkumā ietvertos risinājumus.
 
2.
Pārresoru koordinācijas centram sagatavot izmaiņas Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, ieviešot:
2.1.
Valsts izšķirošā ietekmē esošu kapitālsabiedrību pārvaldības politikas dokumenta izstrādes kārtību atbilstoši politiskajam ciklam, nosakot pārvaldības politikas dokumenta satura veidošanas principus - konkrētus pārvaldības aspektus, kas tajā jāietver.
2.2.
Valsts izšķirošā ietekmē esošu kapitālsabiedrību iedalījumu grupās pēc to ieņēmumu avotiem:
           I grupa - komerciāla kapitālsabiedrība;
           II grupa - valsts atkarīga komerciāla kapitālsabiedrība;
           III grupa - valsts atkarīga nekomerciāla kapitālsabiedrība.
2.3.
Publisku personu kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāju pienākumu izstrādāt īpašnieka gaidu vēstules pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes uzsākšanas.
2.4.
Izmaiņas valsts izšķirošā ietekmē esošu kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanā, ja ir vai nav izveidota padome kapitālsabiedrībā.
2.5.
Valsts izšķirošā ietekmē esošu kapitālsabiedrību, kuru kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas, regulāru līdzdalības pārvērtēšanas procesu.
2.6.
Valsts izšķirošā ietekmē esošu kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu centralizētākas pārvaldības elementus, precizējot koordinācijas institūcijas funkcijas, kā arī  mazinot kapitāla daļu turētāja un koordinācijas institūcijas un stiprinot kapitālsabiedrību padomju iesaisti kapitālsabiedrību uzraudzībā.
3.
Pārresoru koordinācijas centram izstrādāt un apstiprināt:
3.1.
Vadlīnijas, kas nosaka metodiku optimālas kapitāla struktūras noteikšanai dažādās kapitālsabiedrību grupās, lai nodrošinātu grupai atbilstošu mērķu izvirzīšanu - pēc attiecīgu grozījumu Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā pieņemšanas par valsts izšķirošā ietekmē esošu kapitālsabiedrību iedalījumu grupās.
3.2.
Izmaiņas valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes un darbības rezultātu izvērtēšanas vadlīnijās - pēc attiecīgu grozījumu Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā pieņemšana.
4.
Pārresoru koordinācijas centra sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību investīciju projektu finansēšanas instrumentu alternatīvu izvērtēšanai.
5.
Valsts kapitāla daļu turētājiem:
5.1.
Pirms valsts izšķirošā ietekmē esošo kapitālsabiedrību investīciju projektu finansēšanas jautājumu izskatīšanas Ministru kabinetā nodrošināt izvērtējumu par alternatīvu finanšu instrumentu piesaistes iespējām un to ekonomisko analīzi, t.sk. obligāciju emisijas potenciālu.
5.2.
Sagatavojot jautājumus par inovatīvu risinājumu ieviešanu un projektu finansējuma piesaisti, izvērtēt potenciālu valsts kapitālsabiedrības meitas sabiedrību dibināšanai, piesaistot arī privāto kapitālu, t.sk. pašu kapitālu.
6.
Apstiprināt konceptuālā ziņojuma 8.daļā ietverto risinājuma 3.variantu turpmākai rīcībai privātā pašu kapitāla daļas palielināšanai valstij tieši un netieši piederošos aktīvos.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds