Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 973
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 27. §)
21-TA-479
Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Matīšu ceļš" Ainažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 43. pantu un likuma ''Par autoceļiem'' 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā Limbažu novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu ''Matīšu ceļš'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6605 005 0029) –  zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6605 005 0029) 0,77 ha platībā un inženierbūvi ''Matīšu ceļš'' (būves kadastra apzīmējums 6605 005 0029 001) – Ainažu pagastā, Limbažu novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
2.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un likuma ''Par autoceļiem'' 7. pantu nekustamo īpašumu izmantot valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai.
3.
Satiksmes ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:
3.1.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Satiksmes ministrija nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanu;
3.2.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām.
4.
Satiksmes ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Limbažu novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits