MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-695
Rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Rīkojumā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar Covid - 19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu 2021. gada decembra mēnesī, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 6 264 205 euro apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2022. gadā. 
 
3.
Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam finansējuma apmēram no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši šā protokola 2.punktam.
4.
Šā protokola 2. un 3. punktā minēto finansējumu piešķir valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” (2012/21/ES) nosacījumiem.