Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 303
Rīgā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 17 6. §)
24-TA-597
Par nekustamā īpašuma Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
1.
Ņemot vērā, ka Siguldas novada pašvaldības īpašumā nodotais nekustamais īpašums "Kalpiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8068 005 0274) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 8068 005 0237) 1,04 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 8068 005 0252 001 un 8068 005 0252 002) – Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, vairs netiek izmantots Ministru kabineta 2019. gada 22. maija rīkojumā Nr. 243 "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā" 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā minēto nekustamo īpašumu un nodot Finanšu ministrijas valdījumā.
2.
Finanšu ministrijai pārņemt no Siguldas novada pašvaldības šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
3.
Pēc šā rīkojuma 2. punktā minētā uzdevuma izpildes saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu.
4.
Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.
5.
Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.
Ministru prezidente E. Siliņa
Finanšu ministrs A. Ašeradens